1. Úvod

Priebeh zimného semestra

Vyučovanie počas semestra sa skladá z

 • týždenne dve dvojhodinové prednášky

 • týždenne dve dvojhodinové cvičenia

 • skoro každý týždeň jedno domáce zadanie

 • jeden semestrálny projekt

 • dva písomné testy

 • praktická skúška pri počítači

prednášky

dvakrát týždenne po 2 hodiny v posluchárni A

 • odporúčam nosiť si notebook s nainštalovaným Pythonom

 • niektoré informácie z prednášok budú na webe, niečo sa dozviete len na prednáške

  • robte si podrobné poznámky

 • prednášky nie sú povinné (povinné je len vedieť to, čo sa odprednášalo)

cvičenia

prebiehajú v počítačovej hale H3

 • bude sa precvičovať látka hlavne z prednášok v danom týždni

 • môžete pracovať na vlastnom notebooku

 • spolupráca na cvičeniach nie je zakázaná - je odporúčaná

  • môžete pracovať aj po dvojiciach (dvaja riešia úlohy pri jednom počítači)

 • na cvičeniach je povinná aktívna účasť

  • budú sa kontrolovať vyriešené úlohy

  • riešenie budete ukladať na úlohový server LIST

 • počas semestra sú povolené maximálne 2 absencie

domáce zadania

počas semestra dostanete niekoľko povinných samostatných domácich zadaní

 • na ich vyriešenie dostanete väčšinou 2 týždne

 • vaše riešenia budú bodované (môžu mať rôzne ohodnotenia, väčšinou od 5 do 10 bodov)

  • podľa kvality riešenia získate od 0 až po maximálny počet bodov

  • riešenie budete ukladať na úlohový server LIST

riešenia musíte vypracovávať samostatne - spolupráca je zakázaná

priebežné hodnotenie

aktívna účasť na cvičeniach a body získané za domáce zadania sú priebežným hodnotením semestra

 • zo všetkých cvičení počas semestra môžete mať maximálne 2 neúčasti

 • zo všetkých domácich zadaní musíte získať spolu aspoň 50% bodov

 • ak nesplníte podmienky priebežného hodnotenia, získavate známku Fx (bez možnosti robiť skúšku)

semestrálny projekt

v priebehu semestra dostávate možnosť riešiť jeden semestrálny projekt:

 • tému si zvolíte z ponúknutej množiny tém (najčastejšie to budú jednoduché počítačové hry)

 • za načas odovzdaný projekt môžete získať maximálne 10 bodov - tieto sa pripočítavajú k bodom ku skúške

skúška

sa skladá z dvoch častí:

 1. dva písomné testy (v strede semestra 11.11. a posledný týždeň semestra 16.12.) - spolu max. 40 bodov

 2. praktická skúška pri počítači (v skúškovom období) - max. 60 bodov

 • máte nárok na 2 opravné termíny

hodnotenie skúšky

spočítajú sa body z písomného testu, praktickej skúšky, príp. bodov za semestrálny projekt:

 • známka A aspoň 90 bodov

 • známka B aspoň 80 bodov

 • známka C aspoň 70 bodov

 • známka D aspoň 60 bodov

 • známka E aspoň 50 bodov

 • známka Fx menej ako 50 bodov