1. Úvod

Priebeh zimného semestra

Vyučovanie počas semestra sa skladá z

 • týždenne dve dvojhodinové prednášky

 • týždenne dve dvojhodinové cvičenia

 • skoro každý týždeň jedno domáce zadanie

 • jeden semestrálny projekt

 • dva písomné testy

 • praktická skúška pri počítači

prednášky

dvakrát týždenne po 2 hodiny v posluchárni A

 • odporúčam nosiť si notebook s nainštalovaným Pythonom

 • niektoré informácie z prednášok budú na webe, niečo sa dozviete len na prednáške

  • robte si podrobné poznámky

 • prednášky nie sú povinné (povinné je len vedieť to, čo sa odprednášalo)

cvičenia

prebiehajú v počítačovej hale H3

 • bude sa precvičovať látka hlavne z prednášok v danom týždni

 • môžete pracovať na vlastnom notebooku

 • spolupráca na cvičeniach nie je zakázaná - je odporúčaná

  • môžete pracovať aj po dvojiciach (dvaja riešia úlohy pri jednom počítači)

 • na cvičeniach je povinná aktívna účasť

  • budú sa kontrolovať vyriešené úlohy

  • riešenie budete ukladať na úlohový server LIST

 • počas semestra sú povolené maximálne 2 absencie

domáce zadania

počas semestra dostanete niekoľko povinných samostatných domácich zadaní

 • na ich vyriešenie dostanete väčšinou 2 týždne

 • vaše riešenia budú bodované (môžu mať rôzne ohodnotenia, väčšinou od 5 do 10 bodov)

  • podľa kvality riešenia získate od 0 až po maximálny počet bodov

  • riešenie budete ukladať na úlohový server LIST

riešenia musíte vypracovávať samostatne - spolupráca je zakázaná

priebežné hodnotenie

aktívna účasť na cvičeniach a body získané za domáce zadania sú priebežným hodnotením semestra

 • zo všetkých cvičení počas semestra môžete mať maximálne 2 neúčasti

 • zo všetkých domácich zadaní musíte získať spolu aspoň 50% bodov

 • ak nesplníte podmienky priebežného hodnotenia, získavate známku Fx (bez možnosti robiť skúšku)

semestrálny projekt

v priebehu semestra dostávate možnosť riešiť jeden semestrálny projekt:

 • tému si zvolíte z ponúknutej množiny tém (najčastejšie to budú jednoduché počítačové hry)

 • za načas odovzdaný projekt môžete získať maximálne 10 bodov - tieto sa pripočítavajú k bodom ku skúške

skúška

sa skladá z dvoch častí:

 1. dva písomné testy (v strede semestra 19.11. a posledný týždeň semestra 17.12.) - spolu max. 40 bodov

 2. praktická skúška pri počítači (v skúškovom období) - max. 60 bodov

 • máte nárok na 2 opravné termíny

hodnotenie skúšky

spočítajú sa body z písomného testu, praktickej skúšky, príp. bodov za semestrálny projekt:

 • známka A aspoň 90 bodov

 • známka B aspoň 80 bodov

 • známka C aspoň 70 bodov

 • známka D aspoň 60 bodov

 • známka E aspoň 50 bodov

 • známka Fx menej ako 50 bodov

Jazyk Python

Python je moderný programovací jazyk, ktorého popularita stále rastie.

 • jeho autorom je Guido van Rossum (vymyslel ho v roku 1989)

 • používajú ho napr. v Google, YouTube, Dropbox, Mozilla, Quora, Facebook, Rasperry Pi, …

 • na mnohých špičkových univerzitách sa učí ako úvodný jazyk, napr. MIT, Carnegie Mellon, Berkeley, Cornell, Caltech, Illinois, …

 • beží na rôznych platformách, napr. Windows, Linux, Mac. Je to freeware a tiež open source.

Na rozdiel od mnohých iných jazykov, ktoré sú kompilačné (napr. Pascal, C/C++, C#) je Python interpreter. To znamená, že

 • interpreter nevytvára spustiteľný kód (napr. .exe súbor vo Windows)

 • na spustenie programu musí byť v počítači nainštalovaný Python

 • interpreter umožňuje aj interaktívnu prácu s prostredím

Hlavné vlastnosti jazyka Python:

 • veľmi jednoduchá a dobre čitateľná syntax a keďže Python je aj vysoko interaktívny, je veľmi vhodný aj pre vyučovanie programovania

 • na rozdiel od staticky typovaných jazykov, pri ktorých je treba dopredu deklarovať typy všetkých dát, je Python dynamicky typovaný, čo znamená, že neexistujú žiadne deklarácie

 • Python obsahuje pokročilé črty moderných programovacích jazykov, napr. podpora práce s dátovými štruktúrami, objektovo-orientovaná tvorba softvéru, …

 • je to univerzálny programovací jazyk, ktorý poskytuje prostriedky na tvorbu moderných aplikácií, takých ako analýza dát, spracovanie médií, sieťové aplikácie a pod.

 • Python má obrovskú komunitu programátorov a expertov, ktorí sú ochotní svojimi radami pomôcť aj začiatočníkom

Naštartujeme Python

Ako ho získať

 • zo stránky https://www.python.org/ stiahnete najnovšiu verziu Pythonu - momentálne je to verzia 3.7.0

 • spustite inštalačný program (podľa typy operačného systému napr. python-3.7.0.exe)

 • POZOR! Nesťahujte verziu začínajúcu 2 (napr. 2.7.14) - tá nie je kompatibilná s verziou 3.x

Alternatívne vývojové prostredia

Spustíme IDLE

IDLE (Python GUI) je vývojové prostredie (Integrated Development Learning Environment), vidíme informáciu o verzii Pythonu a tiež riadok s tromi znakmi >>> (tzv. výzva, t.j. prompt). Za túto výzvu budeme písať príkazy pre Python.

Python 3.7.0 (v3.7.0:1bf9cc5093, Jun 27 2018, 04:06:47) [MSC v.1914 32 bit (Intel)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>

Ako to funguje

 • Python je interpreter a pracuje v niekoľkých možných režimoch

 • teraz sme ho spustili v interaktívnom režime (niekedy hovoríme aj príkazový režim): očakáva zadávanie textových príkazov (do riadka za znaky >>>), každý zadaný príkaz vyhodnotí a vypíše prípadnú reakciu (alebo chybovú správu, ak sme zadali niečo nesprávne)

 • po skončení vyhodnocovania riadka sa do ďalšieho riadka znovu vypíšu znaky >>> a očakáva sa opätovné zadávanie ďalšieho príkazu

 • takémuto interaktívnemu oknu hovoríme shell

 • niekedy sa môžete dočítať aj o tzv. REP cykle interpretera, znamená to Read, Evaluate, Print, teda prečítaj, potom tento zápis vyhodnoť a na koniec vypíš výsledok, toto celé stále opakuj

Môžeme teda zadávať, napr. nejaké matematické výrazy:

>>> 12345
12345
>>> 123 + 456
579
>>> 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6
720
>>>

V tomto príklade sme pracovali s celými číslami a niektorými celočíselnými operáciami. Python poskytuje niekoľko rôznych typov údajov; na začiatok sa zoznámime s tromi základnými typmi: celými číslami, desatinnými číslami a znakovými reťazcami.

celé čísla

 • majú rovnaký význam, ako ich poznáme z matematiky: zapisujú sa v desiatkovej sústave a môžu začínať znamienkom plus alebo mínus

 • ich veľkosť (počet cifier) je obmedzená len kapacitou pracovnej pamäte Pythonu (hoci aj niekoľko miliónov cifier)

Pracovať môžeme aj s desatinnými číslami (tzv. floating point), napr.

>>> 22 / 7
3.142857142857143
>>> .1 + .2 + .3 + .4
1.0
>>> 9999999999 * 99999999999
999999999890000000001
>>> 9999999999 * 99999999999.
9.9999999989e+20
>>>

desatinné čísla

 • obsahujú desatinnú bodku alebo exponenciálnu časť (napr. 1e+15)

 • môžu vzniknúť aj ako výsledok niektorých operácií (napr. delením dvoch celých čísel)

 • majú obmedzenú presnosť (približne 16-17 platných cifier)

Všimnite si, že 3. výraz 9999999999*99999999999 násobí dve celé čísla a aj výsledkom je celé číslo. Hneď ďalší výraz 9999999999*99999999999. obsahuje jedno desatinné číslo (číslo s bodkou) a teda aj výsledok je desatinné číslo.

V ďalšom príklade by sme chceli pracovať s nejakými textami. Ak ale zadáme:

>>> ahoj
Traceback (most recent call last):
 File "<pyshell#10>", line 1, in <module>
  ahoj
NameError: name 'ahoj' is not defined
>>>

dostaneme chybovú správu NameError: name ‚ahoj‘ is not defined, t.j. Python nepozná takéto meno. Takýmto spôsobom sa texty ako postupnosti nejakých znakov nezadávajú: na to potrebujeme špeciálny zápis: texty zadávame uzavreté medzi apostrofy, resp. úvodzovky. Takýmto textovým zápisom hovoríme znakové reťazce. Keď ich zapíšeme do príkazového riadka, Python ich vyhodnotí (v tomto prípade s nimi neurobí nič) a vypíše ich hodnotu. Napr.

>>> 'ahoj'
'ahoj'
>>> "hello folks"
'hello folks'
>>> 'úvodzovky "v" reťazci'
'úvodzovky "v" reťazci'
>>> "a tiež apostrofy 'v' reťazci"
"a tiež apostrofy 'v' reťazci"
>>>

znakové reťazce

 • ich dĺžka (počet znakov) je obmedzená len kapacitou pracovnej pamäte Pythonu

 • uzatvárame medzi apostrofy 'text' alebo úvodzovky "text"

  • oba zápisy sú rovnocenné - reťazec musí končiť tým istým znakom ako začal (apostrof alebo úvodzovka)

  • takto zadaný reťazec nesmie presiahnuť jeden riadok

 • môže obsahovať aj písmená s diakritikou

 • prázdny reťazec má dĺžku 0 a zapisujeme ho ako ''

Zatiaľ sme nepísali príkazy, ale len zadávali výrazy (číselné a znakové) - ich hodnoty sa vypísali v ďalšom riadku. Toto funguje len v tomto príkazovom režime.

Základné typy údajov

Videli sme, že hodnoty (konštanty alebo výrazy) môžu byť rôznych typov. V Pythone má každý typ svoje meno:

 • int pre celé čísla, napr. 0, 1, 15, -123456789, …

 • float pre desatinné čísla, napr. 0.0, 3.14159, 2.0000000001, 33e50, …

 • str pre znakové reťazce, napr. 'a', "abc", '', "I'm happy"

Typ ľubovoľnej hodnoty vieme v Pythone zistiť pomocou štandardnej funkcie type(), napr.

>>> type(123)
<class 'int'>
>>> type(22 / 7)
<class 'float'>
>>> type(':-)')
<class 'str'>
>>>

Rôzne typy hodnôt majú zadefinované rôzne operácie.

Celočíselné operácie

 • oba operandy musia byť celočíselného typu

+

sčitovanie

1 + 2 má hodnotu 3

-

odčitovanie

2 - 5 má hodnotu -3

*

násobenie

3 * 37 má hodnotu 111

//

celočíselné delenie,

22 // 7 má hodnotu 3

%

zvyšok po delení

22 % 7 má hodnotu 1

**

umocňovanie

2 ** 8 má hodnotu 256

 • zrejme nemôžeme deliť 0

Operácie s desatinnými číslami

 • aspoň jeden z operandov musí byť desatinného typu (okrem delenia /)

+

sčitovanie

1 + 0.2 má hodnotu 1.2

-

odčitovanie

6 - 2.86 má hodnotu 3.14

*

násobenie

1.5 * 2.5 má hodnotu 3.75

/

delenie

23 / 3 má hodnotu 7.666666666666667

//

delenie zaokrúhlené nadol

23.0 // 3 má hodnotu 7.0

%

zvyšok po delení

23.0 % 3 má hodnotu 2.0

**

umocňovanie

3 ** 3. má hodnotu 27.0

 • zrejme nemôžeme deliť 0

Operácie so znakovými reťazcami

+

zreťazenie (spojenie dvoch reťazcov)

'a' + 'b' má hodnotu 'ab'

*

viacnásobné zreťazenie reťazca

3 * 'x' má hodnotu 'xxx'

Zreťazenie dvoch reťazcov je bežné aj v iných programovacích jazykoch. Viacnásobné zreťazenie je dosť výnimočné. Na príklade vidíme, ako to funguje:

>>> 'ahoj' + 'Python'
'ahojPython'
>>> 'ahoj' + ' ' + 'Python'
'ahoj Python'
>>> '#' + '#' + '#' + '#'
'####'
>>> 4 * '#'
'####'
>>> '#' * 4
'####'
>>> 10 * ' :-) '
' :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) '
>>>

Premenné a priradenie

Doteraz sme pracovali len s hodnotami, t.j. s číslami a znakovými reťazcami. Teraz ukážeme, ako si zapamätať nejakú hodnotu tak, aby sme ju mohli použiť aj neskôr. Na toto slúžia tzv. premenné. Na rozdiel od premenných napr. v Pascale alebo C, kde premenná je pomenovanie nejakého konkrétneho vyhradeného pamäťového miesta (nejakej veľkosti a typu), v Pythone hovoríme, že premenná je pomenovaná nejaká existujúca hodnota v pamäti.

Premenná vzniká nie zadeklarovaním a spustením programu (ako v Pascale a v C), ale vykonaním priraďovacieho príkazu (nejakej existujúcej hodnote sa priradí meno).

Meno premennej:

 • môže obsahovať písmená, číslice a znak podčiarkovník

 • pozor na to, že v Pythone sa rozlišujú malé a veľké písmená

 • musí sa líšiť od pythonovských príkazov, tzv. rezervovaných slov (napr. for, if, def, return, …)

Priraďovací príkaz

Zapisujeme:

premenna = hodnota

Tento zápis znamená, že do premennej (na ľavej strane príkazu pred znakom =) sa má priradiť zadaná hodnota (výraz na pravej strane za znakom =), t.j. zadaná hodnota dostáva meno a pomocou tohto mena s ňou budeme vedieť pracovať.

Premenná sa vytvorí priraďovacím príkazom (ak ešte doteraz neexistovala):

 • v skutočnosti sa v Pythone do premennej priradí referencia (odkaz, adresa) na danú hodnotu (a nie samotná hodnota)

 • ďalšie priradenie do tej istej premennej zmení túto referenciu

 • na tú istú hodnotu sa môže odkazovať aj viac premenných

 • meno môže referencovať (mať priradenú) maximálne jednu hodnotu (hoci samotná hodnota môže byť dosť komplexná)

Python si v svojej pamäti udržuje všetky premenné (v tzv. pamäti mien premenných) a všetky momentálne vytvorené hodnoty (v tzv. pamäti hodnôt). Po vykonaní týchto troch priraďovacích príkazov:

>>> a = 17
>>> b = 'abcd'
>>> x = a

To v pamäti Pythonu vyzerá nejako takto:

pamäť premenných a hodnôt

Vidíme, že

 • ak priradíme do premennej nejakej hodnotu inej premennej (napr. x = a) neznamená to referenciu na meno ale na jej hodnotu

 • najprv sa zistí hodnota na pravej strane príkazu a až potom sa spraví referencovanie (priradenie) do premennej na ľavej strane

V ďalšom príklade vidíme, ako to funguje, keď vo výraze na pravej strane (kde je priraďovaná hodnota) sa nachádza tá istá premenná, ako na ľavej strane (teda kam priraďujeme):

>>> ab = 13
>>> ab = ab + 7
 1. ab má najprv hodnotu 13

  pamäť premenných a hodnôt
 2. potom sa vypočíta nová hodnota 20 (ako súčet ab + 7)

  pamäť premenných a hodnôt
 3. do premennej ab sa priradí nová hodnota

  pamäť premenných a hodnôt

Desatinné čísla sa v počítači ukladajú s presnosťou len na istý počet desatinných miest a k tomu sa ešte pamätá aj tzv. exponenciálna časť, t.j. akou mocninou desiatky sa to celé vynásobí. Pozrite tento príklad:

>>> 10000.0
10000.0
>>> 1000e0
1000.0
>>> 1e4
10000.0
>>> 0.0001e8
10000.0
>>> 1000000e-3
1000.0

Všetky zápisy reprezentujú tú istú hodnotu (desatinné číslo 1000), ale okrem prvého všetky obsahujú exponenciálnu časť, t.j. číslo uvedené za písmenom e. Ale táto exponenciálna časť má svoje limity a nemôže byť ľubovoľne veľká. Ilustruje to nasledovný príklad:

>>> y = 4.3 * 10 ** 100     # velmi velke desatinne cislo
>>> y
4.3e+100
>>> y ** 2
1.849e+201
>>> y ** 3
7.9507e+301
>>> y ** 4
Traceback (most recent call last):
 File "<pyshell#7>", line 1, in <module>
  y ** 4
OverflowError: (34, 'Result too large')

Všimnite si, že exponenciálna časť môže byť väčšia ako 300 ale nesmie presiahnuť 400. OverflowError: .. označuje chybovú správu pretečenia aritmetiky s desatinnými číslami.

Programovací režim

V IDLE vytvoríme nové okno (menu File a položka New Window), resp. stlačíme <Ctrl-N>. Otvorí sa nové textové okno, ale už bez promptu >>>. Do tohto okna nebudeme zadávať výrazy, ale príkazy. Použime priraďovacie príkazy, s ktorými sme pracovali vyššie:

a = 17
b = 'abcd'
x = a

Takto vytvorený program (hovoríme mu aj skript) treba uložiť (najčastejšie s príponou .py) a spustiť (Run, alebo klávesom <F5>). V okne shell sa objaví:

=========== RESTART ===========
>>>

Po spustení sa v pôvodnom okne shell najprv celý Python reštartuje (zabudne, všetko, čo sme ho doteraz naučili, t.j. vyčistí pamäť premenných) a takto vyčistený vykoná všetky príkazy programu. V našom prípade sa vykonali len tri priradenia. Môžeme otestovať:

>>> a
17
>>> b
'abcd'

Ak by sme chceli, aby priamo náš program vypísal tieto hodnoty, takýto zápis tomu nepomôže:

a = 17
b = 'abcd'
x = a

a
b

Po spustení tohto programu sa opäť nič nevypíše. Zapamätajte si:

 • po zadaní výrazov v interaktívnom režime (za promptom >>>) sa tieto vyhodnotili a hneď aj vypísali

 • po zadaní výrazov v programovom režime sa tieto tiež vyhodnotia, ale ich hodnota sa nevypíše ale ignoruje

 • ak chceme, aby sa táto hodnota neignorovala, musíme ju spracovať napr. priraďovacím príkazom alebo príkazom print() na výpis hodnôt (print() je v skutočnosti funkcia, uvidíme to neskôr)

Opravíme náš program:

a = 17
b = 'abcd'
x = a

print(a)
print(b)
print('výpočet je', 3 + x * 2)

Príkaz print() vypíše hodnoty uvedené v zátvorkách. Teda po spustení nášho programu dostávame:

=========== RESTART ===========
17
abcd
výpočet je 37
>>>

Programy môžeme spúšťať nielen z vývojového prostredia IDLE, ale aj dvojkliknutím na súbor v operačnom systéme.

spustenie skriptu priamo zo systému

 • ak je Python v operačnom systéme nainštalovaný korektne, dvojkliknutie na príponu súboru .py pre neho znamená spustenie programu:

  • otvorí sa nové konzolové okno, vykonajú sa príkazy a okno sa hneď aj zatvorí

 • aby sa takéto okno nezatvorilo hneď, ale počkalo, kým nestlačíme napr. kláves ENTER, pridáme do programu nový riadok s príkazom input()

Do nášho skriptu dopíšeme nový riadok:

a = 17
b = 'abcd'
x = a

print(a)
print(b)
print('výpočet je', 3 + x * 2)

input()

Po spustení takéhoto programu sa najprv vypíšu zadané texty a okno sa nezavrie, kým nestlačíme ENTER. Príkaz input() môže obsahovať aj nejaký text, ktorý sa potom vypíše pre čakaním na ENTER, napr. takýto nový program:

# môj prvý program
print('programujem v Pythone')
print()

input('stlač ENTER')

Po spustení v operačnom systéme (nie v IDLE) sa v konzolovom okne objaví:

programujem v Pythone

stlač ENTER

Až po stlačení klávesu ENTER sa okno zatvorí.

Všimnite si, že do prvého riadka programu sme zapísali tzv. komentár, t.j. text za znakom #, ktorý sa Pythonom ignoruje.

Zhrňme oba tieto nové príkazy:

print()

 • uvidíme neskôr, že je to volanie špeciálnej funkcie

 • táto funkcia vypisuje hodnoty výrazov, ktoré sú uvedené medzi zátvorkami

 • hodnoty sú pri výpise oddelené medzerami

 • print() bez parametrov spôsobí len zariadkovanie výpisu, teda vloží na momentálne miesto prázdny riadok

input()

 • je tiež funkcia, ktorá najprv vypíše zadaný znakový reťazec (ak je zadaný) a potom čaká na vstupný reťazec ukončený ENTER

 • funkcia vráti tento nami zadaný znakový reťazec

Funkciu input() môžeme otestovať aj v priamom režime:

>>> input()
pisem nejaky text
'pisem nejaky text'

Príkaz input() tu čaká na stlačenie ENTER. Kým ho nestlačíme, ale píšeme nejaký text, tento sa postupne zapamätáva. Stlačenie ENTER (za napísaný text pisem nejaky text) spôsobí, že sa tento zapamätaný text vráti ako výsledok, teda v príkazovom režime sa vypísala hodnota zadaného znakového reťazca. Druhý príklad najprv vypíše zadaný reťazec '? ' a očakáva písanie textu s ukončením pomocou klávesu ENTER:

>>> input('? ')
? matfyz
'matfyz'
>>>

Môžeme to otestovať aj takýmto programom:

meno = input('ako sa volas? ')
print('ahoj', meno)

V tomto príklade sa využíva funkcia input(), ktorá najprv zastaví bežiaci výpočet, vypýta si od používateľa, aby zadal nejaký text a tento uloží do premennej meno. Na koniec toto zadané meno vypíše. Program spustíme klávesom F5:

ako sa volas? Jozef
ahoj Jozef
>>>

Týmto program skončil a môžeme pokračovať aj v skúmaní premenných, napr. v programovom režime zistíme hodnotu premennej meno:

>>> meno
'Jozef'

V našich budúcich programoch bude bežné, že na začiatku sa vypýtajú hodnoty nejakých premenných a ďalej program pracuje s nimi.

Ďalší program ukazuje, ako to vyzerá, keď chceme načítať nejaké číslo:

# prevod euro na ceske koruny

suma = input('zadaj eura: ')
koruny = suma * 26
print(suma, 'euro je', koruny, 'korun')

Po spustení programu dostávame:

=========== RESTART ===========
zadaj eura: 100
100 euro je 100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100 korun
>>>

Takýto výsledok je zrejme nesprávny: očakávali sme 2600 korún. Problémom tu bolo to, že funkcia input() zadanú hodnotu vráti nie ako číslo, ale ako znakový reťazec, teda '100'. Na tomto mieste potrebujeme takýto reťazec prekonvertovať na desatinné číslo. Využijeme jednu z troch konvertovacích (pretypovacích) funkcií:

pretypovanie hodnôt

Mená typov int, float a str zároveň súžia ako mená pretypovacích funkcií, ktoré dokážu z jedného typu vyrobiť hodnotu iného typu:

 • int(hodnota) z danej hodnoty vyrobí celé číslo, napr.

  • int(3.14) => 3

  • int('37') => 37

 • float(hodnota) z danej hodnoty vyrobí desatinné číslo, napr.

  • float(333) => 333.0

  • float('3.14') => 3.14

 • str(hodnota) z danej hodnoty vyrobí znakový reťazec, napr.

  • str(356) => '356'

  • str(3.14) => '3.14'

Zrejme pretypovanie reťazca na číslo bude fungovať len vtedy, keď je to správne zadaný reťazec, inak funkcia vyhlási chybu.

Program by mal vyzerať správne takto:

# prevod euro na ceske koruny

retazec = input('zadaj eura: ')
suma = float(retazec)        # pretypovanie
koruny = suma * 26
print(suma, 'euro je', koruny, 'korun')

Prečítaný reťazec sa najprv prekonvertuje na desatinné číslo a až potom sa s týmto číslom pracuje ako so zadanou cenou jedného výrobku v eurách. Po spustení dostávame:

zadaj eura: 100
100.0 euro je 2600.0 korun

Pre čitateľnosť programu sme tu použili tri rôzne premenné: retazec, suma a koruny. Neskôr budeme takto jednoduché programy zapisovať kompaktnejšie. Tu je príklad, ktorý by vám mal ukázať, že takto zatiaľ programy nezapisujte: sú len pre pokročilého čitateľa a hlavne sa v takomto zápise ťažšie hľadajú a opravujú chyby. Nasledovné programy robia skoro presne to isté ako náš predchádzajúci program:

suma = float(input('zadaj eura: '))
koruny = suma * 26
print(suma, 'euro je', koruny, 'korun')
suma = float(input('zadaj eura: '))
print(suma, 'euro je', suma * 26, 'korun')
print('zadana suma v euro je', float(input('zadaj eura: ')) * 26, 'korun')

Veľa našich programov bude začínať načítaním niekoľkých vstupných hodnôt. Podľa typu požadovanej hodnoty môžeme prečítaný reťazec hneď prekonvertovať na správny typ, napr. takto:

cele = int(input('zadaj celé číslo: '))        # konverovanie na celé číslo
desatinne = float(input('zadaj desatinné číslo: '))  # konverovanie na desatinné číslo
retazec = input('zadaj znakový reťazec: ')      # reťazec netreba konvertovať

Úprava pythonovského programu

Programátori majú medzi sebou dohodu, ako správne zapisovať pythonovský kód (oficiálny dokument je PEP 8). My zatiaľ píšeme len veľmi jednoduché zápisy, ale je dôležité si zvykať už od začiatku na správne zápisy. Takže niekoľko základných pravidiel:

 • mená premenných obsahujú len malé písmená

 • pre znak = v priraďovacom príkaze dávame medzeru pred aj za

 • operácie v aritmetických výrazoch sú väčšinou tiež oddelené od operandov medzerami

 • riadky programu by nemali byť dlhšie ako 79 znakov

 • za čiarky, napr. ktoré oddeľujú parametre v príkaze print() dávame vždy medzeru

Postupne sa budeme zoznamovať aj s ďalšími takýmito odporúčaniami.

V Pythone je zadefinovaných niekoľko štandardných funkcií, ktoré pracujú s číslami. Ukážeme si dve z nich: výpočet absolútnej hodnoty a zaokrúhľovaciu funkciu:

abs() absolútna hodnota

abs(cislo)
Parametre

cislo – celé alebo desatinné číslo

Funkcia abs(cislo) vráti absolútnu hodnotu zadaného čísla, napr.

 • abs(13) => 13

 • abs(-3.14) => 3.14

Funkcia nemení typ parametra, s ktorým bola zavolaná, t.j.

>>> type(abs(13))
<class 'int'>
>>> type(abs(-3.14))
<class 'float'>

Ak vyskúšame zistiť typ nie výsledku volania funkcie, ale samotnej funkcie, dostávame:

>>> type(abs)
<class 'builtin_function_or_method'>

Totiž aj každá funkcia (teda aj print aj input) je hodnotou, s ktorou sa dá pracovať podobne ako s číslami a reťazcami, teda ju môžeme napr. priradiť do premennej:

>>> a = abs
>>> print(a)
<built-in function abs>

Zatiaľ je nám toto úplne na nič, ale je dobre o tom vedieť už teraz. Keď už budeme dobre rozumieť mechanizmu priraďovania mien premenných rôznymi hodnotami, bude nám jasné, prečo funguje:

>>> vypis = print
>>> vypis
<built-in function print>
>>> vypis('ahoj', 3 * 4)
ahoj 12

Ale môže sa nám „prihodiť“ aj takýto nešťastný preklep:

>>> print=('ahoj')
>>> print('ahoj')
...
TypeError: 'str' object is not callable

Do premennej print, ktorá obsahovala referenciu na štandardnú funkciu, sme omylom priradili inú hodnotu (znakový reťazec 'ahoj') a tým sme znefunkčnili vypisovanie hodnôt pomocou pôvodného obsahu tejto premennej.

Ďalšia funkcia help() nám niekedy môže pomôcť v jednoduchej nápovedi k niektorým funkciám a tiež typom. Ako parameter pošleme buď meno funkcie, alebo hodnotu nejakého typu:

>>> help(abs)
Help on built-in function abs in module builtins:

abs(...)
  abs(number) -> number

  Return the absolute value of the argument.

>>> help(0)
Help on int object:

class int(object)
 | int(x=0) -> integer
 | int(x, base=10) -> integer
...

… ďalej pokračuje dlhý výpis informácií o celočíselnom type.

Druhou štandardnou číselnou funkciou je zaokrúhľovanie.

round() zaokrúhľovanie čísla

round(cislo)
round(cislo, pocet)
Parametre
 • cislo – celé alebo desatinné číslo

 • pocet – celé číslo, ktoré vyjadruje na koľko desatinných miest sa bude zaokrúhľovať; ak je to záporné číslo, zaokrúhľuje sa na počet mocnín desiatky

Funkcia round(cislo) vráti zaokrúhlenú hodnotu zadaného čísla na celé číslo. Funkcia round(cislo, pocet) vráti zaokrúhlené číslo na príslušný počet desatinných miest, napr.

 • round(3.14) => 3

 • round(-0.74) => -1

 • round(3.14, 1) => 3.1

 • round(2563, -2) => 2600

Tiež si o tom môžete prečítať pomocou:

>>> help(round)
Help on built-in function round in module builtins:

round(...)
  round(number[, ndigits]) -> number

  Round a number to a given precision in decimal digits (default 0 digits).
  This returns an int when called with one argument, otherwise the
  same type as the number. ndigits may be negative.

Ešte priraďovacie príkazy

Vráťme sa k priraďovaciemu príkazu:

meno_premennej = hodnota
 • najprv sa zistí hodnota na pravej strane priraďovacieho príkazu => táto hodnota sa vloží do pamäte hodnôt

 • ak sa toto meno_premennej ešte nenachádzalo v pamäti mien premenných, tak sa vytvorí toto nové meno

 • meno_premennej dostane referenciu na novú vytvorenú hodnotu

Pozrime sa na takéto priradenie:

>>> ab = ab + 5
...
NameError: name 'ab' is not defined

Ak premenná ab ešte neexistovala, Python nevie vypočítať hodnotu ab + 5 a hlási chybovú správu. Skúsme najprv do ab niečo priradiť:

>>> ab = 13
>>> ab = ab + 5
>>> ab
18

Tomuto hovoríme aktualizácia (update) premennej: hodnotu premennej ab sme zvýšili o 5 (najprv sa vypočítalo ab + 5, čo je 18) a potom sa toto priradilo opäť do premennej ab. Konkrétne takto sme zvýšili (inkrementovali) obsah premennej. Podobne by fungovali aj iné operácie, napr.

>>> ab = ab * 11
>>> ab
198
>>> ab = ab // 10
>>> ab
19

Python na tieto prípady aktualizácie nejakej premennej ponúka špeciálny zápis priraďovacieho príkazu:

meno_premennej += hodnota    # meno_premennej = meno_premennej + hodnota
meno_premennej -= hodnota    # meno_premennej = meno_premennej - hodnota
meno_premennej *= hodnota    # meno_premennej = meno_premennej * hodnota
meno_premennej /= hodnota    # meno_premennej = meno_premennej / hodnota
meno_premennej //= hodnota    # meno_premennej = meno_premennej // hodnota
meno_premennej %= hodnota    # meno_premennej = meno_premennej % hodnota
meno_premennej **= hodnota    # meno_premennej = meno_premennej ** hodnota

Každý z týchto zápisov je len skrátenou formou bežného priraďovacieho príkazu. Nemusíte ho používať, ale verím, že časom si naň zvyknete a bude pre vás veľmi prirodzený.

Všimnite si, že fungujú aj tieto zaujímavé prípady:

>>> x = 45
>>> x -= x     # to isté ako x = 0
>>> x += x     # to isté ako x *= 2
>>> z = 'abc'
>>> z += z
>>> z
'abcabc'

Ďalším užitočným tvarom priraďovacieho príkazu je možnosť naraz priradiť tej istej hodnoty do viacerých premenných. Napr.

x = 0
sucet = 0
pocet = 0
ab = 0

Môžeme to nahradiť jediným priradením:

x = sucet = pocet = ab = 0

V takomto hromadnom priradení dostávajú všetky premenné tú istú hodnotu, teda referencujú na tú istú hodnotu v pamäti hodnôt.

Posledným užitočným variantom priradenia je tzv. paralelné priradenie: naraz priraďujeme aj rôzne hodnoty do viacerých premenných. Napr.

x = 120
y = 255
meno = 'bod A'
pi = 3.14

Môžeme zapísať jedným paralelným priradením:

x, y, meno, pi = 120, 255, 'bod A', 3.14

Samozrejme, že na oboch stranách priraďovacieho príkazu musí byť rovnaký počet mien premenných a počet hodnôt. Veľmi užitočným využitím takéhoto paralelného priradenia je napr. výmena obsahov dvoch premenných:

>>> a = 3.14
>>> b = 'hello'
>>> a, b = b, a     # paralelné priradenie
>>> a
'hello'
>>> b
3.14

Paralelné priradenie totiž funguje takto:

 • najprv sa zistí postupnosť všetkých hodnôt na pravej strane priraďovacieho príkazu (bola to dvojica b, a, teda hodnoty 'ahoj' a 3.14)

 • tieto dve zapamätané hodnoty sa naraz priradia do dvoch premenných a a b, teda sa vymenia ich obsahy

Zamyslite sa, čo sa dostane do premenných po týchto príkazoch:

>>> p1, p2, p3 = 11, 22, 33
>>> p1, p2, p3 = p2, p3, p1

alebo

>>> x, y = 8, 13
>>> x, y = y, x+y

Paralelné priradenie funguje aj v prípade, že na pravej strane príkazu je jediný znakový reťazec nejakej dĺžky a na pravej strane je presne toľko premenných, ako je počet znakov, napr.

>>> a, b, c, d, e, f = 'Python'
>>> print(a, b, c, d, e, f)
P y t h o n

Keďže tento znakový reťazec je vlastne postupnosť 6 znakov, priradením sa táto postupnosť 6 znakov paralelne priradí do 6 premenných.

Znakové reťazce

Ak znakový reťazec obsahuje dvojicu znakov '\n', tieto označujú, že pri výpise funkciou print() sa namiesto nich prejde na nový riadok. Napr.

>>> a = 'prvý riadok\nstredný\ntretí riadok'
>>> a
'prvý riadok\nstredný\ntretí riadok'
>>> print(a)
prvý riadok
stredný
tretí riadok

Takáto dvojica znakov '\n' zaberá v reťazci len jeden znak.

Python umožňuje pohodlnejšie vytvárania takýchto „viacriadkových“ reťazcov. Ak reťazec začína tromi apostrofmi ''' (alebo úvodzovkami """), môže prechádzať aj cez viac riadkov, ale opäť musí byť ukončený rovnakou trojicou, ako začal. Prechody na nový riadok v takomto reťazci sa nahradia špeciálnym znakom '\n'. Napr.

>>> ab = '''prvý riadok
stredný
tretí riadok'''
>>> ab
'prvý riadok\nstredný\ntretí riadok'
>>> print(ab)
prvý riadok
stredný
tretí riadok

Takýto reťazec môže obsahovať aj apostrofy a úvodzovky.

Niekedy potrebujeme vytvárať znakový reťazec pomocou komplikovanejšieho zápisu, v ktorom ho budeme skladať (zreťaziť) z viacerých hodnôt, napr.

>>> meno, x, y = 'A', 180, 225
>>> r = 'bod ' + meno + ' na súradniciach (' + str(x) + ',' + str(y) + ')'
>>> r
'bod A na súradniciach (180,225)'

Python poskytuje špeciálny typ reťazca (tzv. formátovací znakový reťazec), pomocou ktorého môžeme vytvárať aj takto komplikované výrazy. Základom je formátovacia šablóna, do ktorej budeme vkladať ľubovoľné aj číselné hodnoty. V našom prípade bude šablónou reťazec f'bod {meno} na súradniciach ({x},{y})'. V tejto šablóne sa každá dvojica znakov {...} nahradí príslušnou hodnotou, v našom prípade týmito hodnotami sú postupne meno, x, y. Všimnite si, znak f pred začiatkom reťazca. Zápis takejto formátovacej metódy bude:

>>> meno, x, y = 'A', 180, 225
>>> r = f'bod {meno} na súradniciach ({x},{y})'
>>> r
'bod A na súradniciach (180,225)'

V Pythone existuje aj špeciálny typ funkcie (tzv. metódu znakového reťazca), aj nej môžeme vytvárať takto komplikované výrazy. Základom je opäť formátovacia šablóna, do ktorej budeme vkladať ľubovoľné aj číselné hodnoty. V našom prípade bude šablónou reťazec 'bod {} na súradniciach ({},{})'. V tejto šablóne sa každá dvojica znakov {} nahradí nejakou konkrétnou hodnotou, v našom prípade týmito hodnotami sú postupne meno, x, y. Zápis takejto formátovacej metódy bude:

>>> meno, x, y = 'A', 180, 225
>>> r = 'bod {} na súradniciach ({},{})'.format(meno, x, y)
>>> r
'bod A na súradniciach (180,225)'

To znamená, že za reťazec šablóny píšeme znak bodka a hneď za tým volanie funkcie format() s hodnotami, ktoré sa do šablóny dosadia (zrejme ich musí byť rovnaký počet ako dvojíc {}). Neskôr sa zoznámime aj s ďalšími veľmi užitočnými špecialitami takéhoto formátovania.
Cvičenia

L.I.S.T.

 1. Konverzné funkcie int(), float() a str() konvertujú hodnotu nejakého typu na zadaný typ. V priamom režime pomocou nich prekonvertujte:

  • tieto hodnoty na celé číslo:

   10000 / 7
   2 ** 10.7
   '3' + '1' * 22
   
  • tieto hodnoty na desatinné číslo:

   2 ** 100
   17 ** 280
   100 * '37'
   '.' + 100 * '00' + '3'
   
  • tieto hodnoty na znakový reťazec:

   42 ** 1.7
   1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10
   
 2. Druhú odmocninu vieme realizovať pomocou umocňovania viacerými spôsobmi.

  • napríklad odmocnina x:

   x ** (1 / 2)
   x ** 0.5
   x ** .5
   
  • otestujte druhé odmocniny z čísel:

   2
   3
   1024
   10 ** 101
   
  • vypočítajte tretie aj štvrté odmocniny z čísel:

   2
   3
   4096
   
 3. Ludolfovo číslo pi rôzni matematici v histórii počítali podľa zaujímavých magických vzorcov.

  • predpokladajte, že

   pi = 3.141592653589793
   
  • zistite, ktorý so vzorcov sa k tomuto číslu priblížil najviac:

   • podiel 223 a 71

   • súčet zlomkov 22/17, 37/47 a 88/83

   • druhá mocnina 99 lomeno súčin 2206 krát druhá odmocnina z 2

   • druhá odmocnina z 5, k tomu plus 6, to celé druhá odmocnina, k tomu plus 7 a to celé opäť druhá odmocnina

   • 10 na 100 lomeno 11222.11122 a to celé 193 odmocnina

 1. Funkcia input() slúži na prečítanie reťazca zo vstupu.

  • zistite, čo sa priradí do premenných:

   a = input()
   b = input('ako sa voláš? ')
   c = int(input('zadaj celé číslo: '))
   d = float(input('1. číslo: ')) + float(input('2. číslo: '))
   
 2. Napíš program, ktorý si najprv do premennej meno (pomocou input()) vypýta tvoje meno a potom ho do jedného riadku vypíše 10-krát vedľa seba (aj s medzerou) za slovo 'ahoj'.

  • napríklad po spustení dostávame:

   ako sa voláš? Eva
   ahoj Eva Eva Eva Eva Eva Eva Eva Eva Eva Eva
   
 3. Napíš program, ktorý vypíše 10 riadkov súčtov druhých mocnín. V prvom riadku je 1 (nultá mocnina 2), v druhom súčet 1 a 2 (prvá mocnina 2), v treťom je súčet 1, 2 a 4 (druhá mocnina 2), atď. až po 9 mocninu 2. Program bude obsahovať len 10 príkazov print() a bude bez cyklu.

  • výpis začína:

   1
   3
   7
   15
   31
   ...
   
  • všimni si, ako súvisia tieto vypísané hodnoty s mocninami 2

 4. Pomocou operácií // (celočíselné delenie) a % (zvyšok po delení) vieme rozoberať celé číslo na menšie časti.

  • napríklad:

   23456 % 10  # vráti poslednú cifru
   23456 // 10 # číslo bez poslednej cifry
   23456 % 100 # vráti dve posledné cifry
   23456 // 100 # číslo bez posledných dvoch cifier
   
  • napíš program, ktorý si najprv vypýta celé číslo (pomocou input()) a vypíše posledné tri cifry a vedľa toho číslo bez týchto troch cifier, napr.

   zadaj číslo: 987654321
   321 987654
   
 5. Napíš program, ktorý si najprv vypýta dve celé čísla a vypíše ich podiel.

  • napríklad:

   zadaj 1. číslo: 17
   zadaj 2. číslo: 23
   17/23 = 0.7391304347826086
   
  • na výpis môžete využiť formátovací reťazec f'{a}/{b} .... '

 6. Napíš program, ktorý najprv prečíta desatinné číslo r a vypíše

  • obvod kruhu s polomerom r

  • obsah kruhu s polomerom r

  • objem gule s polomerom r

 1. Napíš program, ktorý zo znakov '#' (krížik) vypíše nejaký zväčšený text

  • napríklad:

   #### #  # ##### #  # ### #  #
   #  # #  #  #  #  # #  # ## #
   ####  ###  #  ##### #  # # # #
   #    #   #  #  # #  # # ##
   #    #   #  #  # ### #  #
   
 2. Napíš program, ktorý prečíta dve celé čísla a potom z nich vyrobí jedno veľké tak, že prvé číslo zapíše tesne vedľa seba toľkokrát, ako bolo druhé číslo. K tomuto veľkému číslu potom pripočíta 1.

  • napríklad:

   zadaj 1. číslo: 37
   zadaj počet: 22
   veľké číslo je 37373737373737373737373737373737373737373737
   o jedna viac 37373737373737373737373737373737373737373738
   
  • alebo

   zadaj 1. číslo: 999
   zadaj počet: 7
   veľké číslo je 999999999999999999999
   o jedna viac 1000000000000000000000