2. Opakované výpočty

Doteraz sme sa naučili pracovať s tromi základnými príkazmi:

 • priraďovací príkaz vytvorí alebo zmení obsah nejakej premennej

 • výpis nejakých hodnôt do textovej plochy pomocou print()

 • prečítanie hodnoty zadanej klávesnicou pomocou input()

Z týchto troch typov príkazov sme skladali programy (skripty), ktorých príkazy sa potom vykonávali postupne jeden za druhým. Lenže pri programovaní reálnych programov budeme potrebovať, aby sme nejaké časti programov mohli vykonávať viackrát za sebou bez toho, aby sme to museli viackrát rozpísať.

Napr. namiesto:

print('programujem v Pythone')
print('programujem v Pythone')
print('programujem v Pythone')
print('programujem v Pythone')
print('programujem v Pythone')

by sme potrebovali zapísať:

opakuj nasledovný príkaz 5-krát:
  print('programujem v Pythone')

Na toto v Pythone slúži konštrukcia for-cyklus

For-cyklus

Postupne ukážeme niekoľko základných typov použitia for-cyklu.

Cyklus s daným počtom opakovaní

Táto programová konštrukcia má takýto tvar:

for premenna in range(pocet):
  blok prikazov

Opakuje zadaný počet krát príkazy odsunutého bloku príkazov (tzv. indentation). Samotný riadok konštrukcie for obsahuje meno nejakej premennej a je ukončený znakom dvojbodka. Za tým nasleduje blok príkazov - sú to príkazové riadky, napr. print(), ktoré sú odsunuté o 4 medzery.

Zapíšme program, ktorý 5-krát vypíše zadaný text:

for prem in range(5):
  print('programujem v Pythone')

Blok príkazov môže obsahovať nielen jeden príkaz ale aj viac, napr.

for prem in range(5):
  print('studujem na matfyze a')
  print('programujem v Pythone')
print('============')

Blok príkazov, ktorý sa má opakovať v danom cykle končí napr. vtedy, keď sa objaví riadok s príkazmi na úrovni riadku s for-cyklom. Teda posledný riadok so znakmi '============' sa vypíše až po skončení cyklu, teda iba raz:

studujem na matfyze a
programujem v Pythone
studujem na matfyze a
programujem v Pythone
studujem na matfyze a
programujem v Pythone
studujem na matfyze a
programujem v Pythone
studujem na matfyze a
programujem v Pythone
============

Zatiaľ nevieme, na čo slúži premenná cyklu (v našom príklade prem). Python tejto premennej automaticky nastavuje hodnotu podľa toho, koľký krát sa už cyklus vykonal. Teda zápis:

for prem in range(n):
  prikazy

v skutočnosti znamená:

prem = 0
prikazy
prem = 1
prikazy
prem = 2
prikazy
...
prem = n-1
prikazy

Napr.

for i in range(4):
  print(i, 'riadok')

označuje

i = 0
print(i, 'riadok')
i = 1
print(i, 'riadok')
i = 2
print(i, 'riadok')
i = 3
print(i, 'riadok')

Teda program vypíše:

0 riadok
1 riadok
2 riadok
3 riadok

For-cyklus začne byť zaujímavý až keď sa v tele cyklu budú robiť nejaké výpočty. Začnime jednoduchým pripočítavaním 1:

n = int(input('zadaj n: '))
pocet = 0
for i in range(n):
  pocet = pocet + 1
print('pocet prechodov cyklu =', pocet)

Premennú pocet sme ešte pred začiatkom cyklu vynulovali. Výstup bude napr. takýto

zadaj n: 17
pocet prechodov cyklu = 17

Ak budeme namiesto 1 pripočítavať hodnotu premennej cyklu:

n = int(input('zadaj n: '))
sucet = 0
for i in range(n):
  sucet = sucet + i
print('sucet =', sucet)

dostávame súčet čísel od 0 do n-1, teda 0 + 1 + 2 + 3 + … + n-2 + n-1, napr.

zadaj n: 17
sucet = 136

Malou zmenou spočítame druhé mocniny tejto postupnosti:

n = int(input('zadaj n: '))
sucet = 0
for i in range(n):
  sucet = sucet + i * i  # alebo sucet += i ** 2
print('sucet =', sucet)

Uvedomte si, že takýmto algoritmom úplne zbytočne pripočítavame aj 0 na začiatku cyklu.

Cyklus s vymenovanými hodnotami

Ukážme tento typ for-cyklu na príklade:

for i in 1, 2, 3, 4, 5:
  blok prikazov

Namiesto funkcie range(n), ktorá pre nás vygenerovala postupnosť čísel od 0 do n-1, sme vymenovali presné poradie hodnôt, pre ktoré sa postupne v cykle vykoná blok prikazov. Vymenované hodnoty musia byť oddelené čiarkou a mali by byť aspoň dve.

Otestujme:

sucin = 1
for cislo in 1, 2, 3, 4, 5, 6:
  sucin = sucin * cislo
print('6 faktorial =', sucin)

a naozaj dostávame:

6 faktorial = 720

Ďalší program počíta druhé mocniny niektorých zadaných čísel:

for x in 5, 7, 11, 13, 23:
  x2 = x ** 2
  print('druhá mocnina', x, 'je', x2)

Po spustení dostávame:

druhá mocnina 5 je 25
druhá mocnina 7 je 49
druhá mocnina 11 je 121
druhá mocnina 13 je 169
druhá mocnina 23 je 529

Vymenované hodnoty sa môžu aj ľubovoľne opakovať, napr.

i = 1
for prem in 2, 1, 7, 2, 3:
  print(i, 'prechod cyklu s hodnotou', prem)
  i = i + 1

vypíše:

1 prechod cyklu s hodnotou 2
2 prechod cyklu s hodnotou 1
3 prechod cyklu s hodnotou 7
4 prechod cyklu s hodnotou 2
5 prechod cyklu s hodnotou 3

Ďalší príklad ukazuje výpočet dní v roku ako súčet počtov dní v jednotlivých mesiacoch:

pocet = 0
for mesiac in 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31:
  pocet += mesiac
print('pocet dni v beznom roku =', pocet)

Zrejme, takýto typ cyklu môžeme použiť len vtedy, keď máme k dispozícii presný zoznam hodnôt a nie ľubovoľný počet, ktorý predtým zvládla funkcia range().

Okrem toho, že sa hodnoty môžu opakovať, nemáme obmedzenia ani na typy vymenovaných hodnôt. Ukážme to na príklade, v ktorom spočítame ceny jednotlivých položiek nákupu a okrem tejto sumy vypočítame aj priemernú hodnotu:

pocet = 0
suma = 0
for cena in 1.75, 2.20, 1.03, 4.00, 3.50, 2.90, 1.89:
  suma = suma + cena
  pocet = pocet + 1
print('nakupil si', pocet, 'poloziek')
print('za', suma, 'euro')
print('priemerna cena bola', round(suma / pocet, 2), 'euro')

a výsledkom je:

nakupil si 7 poloziek
za 17.27 euro
priemerna cena bola 2.47 euro

Všimnite si, že opäť sme použili rovnakú schému na sčitovanie pomocou cyklu, ako sme to robili vyššie. Niekedy sa tomuto hovorí pripočítavacia šablóna.

Pripočítavacia šablóna (accumulator pattern)

Je to programátorská pomôcka (schéma, vzor), ktorá sa často opakuje v niektorých typoch programov. V tomto prípade označuje, že ešte pred cyklom inicializujeme nejakú pripočítavaciu premennú (v našom príklade dokonca dve premenné pocet a suma) a v tele cyklu hodnotu tejto premennej zvyšujeme podľa potreby (napr. pripočítame 1, alebo pripočítame premennú cyklu, alebo jej mocninu, alebo vynásobíme niečím, alebo vydelíme, …). Po skončené cyklu máme v tejto pomocnej pripočítavacej premennej očakávaný výsledok. Napr.

<iniacizuj pripočítavaciu premennú>
for premenná_cyklu in postupnosť_hodnôt:
  <použi pripočítavaciu premennú>
<v pripočítavacej premennej sa nachádza nejaký súčet>

Aj ďalšie dva príklady ilustrujú to, že vymenované hodnoty pre for-cyklu môžu byť rôznych typov:

for slovo in 'Python', 'Bratislavu', 'Matfyz':
  print('mam rad', slovo)

Hodnotami sú znakové reťazce a výsledkom bude:

mam rad Python
mam rad Bratislavu
mam rad Matfyz

V nasledovnom príklade sú vymenované hodnoty najrôznejších typov, dokonca jednou z hodnôt je aj funkcia abs. Cyklus vypíše hodnotu premennej cyklu a potom aj jej typ:

for hodnota in 3.14, abs(7 - 123), 'text', 100 / 4, abs, '42':
  print(hodnota, type(hodnota))

a výpis:

3.14 <class 'float'>
116 <class 'int'>
text <class 'str'>
25.0 <class 'float'>
<built-in function abs> <class 'builtin_function_or_method'>
42 <class 'str'>

Vymenované hodnoty vo for-cykle by mali byť aspoň dve. Ak by sme otestovali:

for i in 123:
  print(i)

dostaneme chybovú správu TypeError: ‚int‘ object is not iterable. Táto správa oznamuje, že celé číslo sa nedá prechádzať pomocou for-cyklu (nie je iterovateľné), alebo inými slovami: celé číslo sa nedá rozobrať na zložky, aby sme ich potom prechádzali for-cyklom. Podobnú správu dostaneme aj vtedy, keď sa pokúsime for-cyklom prechádzať jedno desatinné číslo (TypeError: ‚float‘ object is not iterable). Iná situácia je ale so znakovými reťazcami.

Cyklus s prvkami znakového reťazca

Už sme videli, že znakové reťazce sa môžu nachádzať medzi vymenovanými hodnotami for-cyklu. Ale znakový reťazec v Pythone je v skutočnosti postupnosť znakov. Vďaka tomu for-cyklus môže prechádzať aj prvky tejto postupnosti. Premenná cyklu potom postupne nadobúda hodnoty jednotlivých znakov, čo sú vlastne jednoznakové reťazce. Teda

for znak in 'python':
  print(znak)

je pre Python to isté ako:

for znak in 'p', 'y', 't', 'h', 'o', 'n':
  print(znak)

a zrejme sa vypíše:

p
y
t
h
o
n

Ďalší príklad ilustruje použitie pripočítavacej šablóny aj pre znakové reťazce. Najprv ešte pred cyklom inicializujeme dve reťazové premenné retazec1 a retazec2 a potom do nich budeme postupne po jednom „pripočítavať“ znaky so zadaného reťazca:

vstup = input('zadaj: ')
pocet = 0
retazec1 = retazec2 = ''
for znak in vstup:
  retazec1 = retazec1 + znak
  retazec2 = znak + retazec2
  pocet = pocet + 1
print('pocet znakov retazca =', pocet)
print('retazec1 =', retazec1)
print('retazec2 =', retazec2)

Dostávame:

zadaj: Python
pocet znakov retazca = 6
retazec1 = Python
retazec2 = nohtyP

Všimnite si, že retazec2 obsahuje prevrátené poradie znakov pôvodného reťazca. Otestujte, že takýto for-cyklus bude fungovať nielen s jednoznakovým reťazcom, ale aj s prázdnym.

Funkcia range() aj pre iné postupnosti celých čísel

Videli sme, že funkcia range(n) nahrádza vymenovanie celočíselných hodnôt od 0 do n-1. Táto funkcia je v skutočnosti trochu univerzálnejšia: dovolí nám zadať nielen koncovú hodnotu vygenerovanej postupnosti ale aj počiatočnú. V tomto prípade funkciu zavoláme s dvomi parametrami:

 • prvý parameter potom označuje počiatočnú hodnotu postupnosti

 • druhý parameter označuje hodnotu, pri ktorej generovanie postupnosti končí, t.j. postupnosť bude obsahovať len hodnoty menšie ako tento druhý parameter

Napr. range(5, 15) označuje rastúcu postupnosť celých čísel, ktorá začína hodnotou 5 a všetky ďalšie prvky sú menšie ako 15, teda vygenerovaná postupnosť by bola: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ak teda potrebujeme postupnosť čísel od 1 do zadaného n, musíme zapísať:

n = int(input('zadaj n: '))
for cislo in range(1, n+1):
  print('hodnota v cykle', cislo)
print('koniec cyklu')

a výstupom je napr.

zadaj n: 7
hodnota v cykle 1
hodnota v cykle 2
hodnota v cykle 3
hodnota v cykle 4
hodnota v cykle 5
hodnota v cykle 6
hodnota v cykle 7
koniec cyklu

Teraz môžeme pomocou pripočítavacej šablóny vypočítať aj faktoriál pre ľubovoľnú zadanú hodnotu:

n = int(input('zadaj cislo: '))
faktorial = 1
for cislo in range(2, n+1):
  faktorial = faktorial * cislo
print(n, 'faktorial =', faktorial)

Spustíme s rôznymi hodnotami:

zadaj cislo: 1
1 faktorial = 1

zadaj cislo: 6
6 faktorial = 720

zadaj cislo: 20
20 faktorial = 2432902008176640000

Ak by sme nasledovný program spustili:

for i in range(100, 200):
  print(i)

dostali by sme 100-riadkový výpis s číslami od 100 do 199. Teraz by sa nám ale hodilo, keby print() v niektorých situáciách nekončil prechodom na nový riadok. Využijeme nový typ parametra funkcie print():

funkcia print()

print(..., end='reťazec')
Parametre

end='reťazec' – tento reťazec nahradí štandardný '\n' na ľubovoľný iný, najčastejšie je to jedna medzera ' ' alebo prázdny reťazec ''

Tento parameter musí byť v zozname parametrov funkcie print() uvedený ako posledný za všetkými vypisovanými hodnotami. Vďaka nemu po vypísaní týchto hodnôt sa namiesto prechodu na nový riadok vypíše zadaný reťazec.

Napr.

for i in range(100, 200):
  print(i, end=' ')

teraz vypíše:

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

Ale s prázdnym reťazcom pre parameter end:

for i in range(100, 200):
  print(i, end='')

vypíše:

10010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512
61271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521
53154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179
180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199

Takýto zápis využijeme hlavne pri výpise väčšieho počtu hodnôt, ale aj vtedy, keď jeden riadok výpisu potrebujeme poskladať z viacerých častí v rôznych častiach programu, napr.

print('programujem', end='_')
print(10, end='...')
print('rokov')

vypíše:

programujem_10...rokov

Funkcii range() môžeme zadať aj tretí parameter, pričom všetky parametre musia byť celočíselné hodnoty. Zhrňme všetky tri varianty tejto funkcie:

funkcia range()

range(stop)
range(start, stop)
range(start, stop, krok)
Parametre
 • start – prvý prvok vygenerovanej postupnosti (ak chýba, predpokladá sa 0)

 • stop – hodnota, na ktorej sa už generovanie ďalšej hodnoty postupnosti zastaví - táto hodnota už v postupnosti nebude

 • krok – hodnota, o ktorú sa zvýši každý nasledovný prvok postupnosti, ak tento parameter chýba, predpokladá sa 1

Najlepšie si to ukážeme na príkladoch rôzne vygenerovaných postupností celých čísel. V tabuľke vidíme výsledky pre rôzne parametre:

range(10)

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

range(0, 10)

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

range(0, 10, 1)

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

range(3, 10)

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

range(3, 10, 2)

3, 5, 7, 9

range(10, 100, 10)

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90

range(10, 1)

prázdna postupnosť

range(1, 1)

prázdna postupnosť

range(0)

prázdna postupnosť

Nasledovný príklad ilustruje použitie parametra krok vo funkcii range(). Potrebujeme spočítať súčet všetkých nepárnych čísel do 1000. Zrejme začneme s 1 a každé ďalšie číslo je o 2 väčšie. Teda

sucet = 0
for cislo in range(1, 1000, 2):
  sucet = sucet + cislo
print('sucet neparnych cisel je', sucet)

Špeciálnym prípadom je záporný krok, t.j. keď požadujeme klesajúcu postupnosť čísel. Napr. zápis range(15, 5, -1) označuje, že prvý člen postupnosti bude 15, všetky ďalšie budú o 1 menšie (parameter krok je -1) a posledný z nich nebude menší alebo rovný ako 5 (parameter stop). Otestujeme:

for i in range(15, 5, -1):
  print(i, end=' ')

a dostávame postupnost:

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6

čo je vlastne prevrátené poradie postupnosti range(6, 16). Ak sa vám záporný krok pri volaní range() nie veľmi páči, Python to umožňuje zapísať aj elegantnejšie pomocou funkcie reversed() a funkcie range() takto:

for i in reversed(range(6, 16)):
  print(i, end=' ')

čím dostávame rovnakú postupnosť ako v predchádzajúcom príklade. Ešte skontrolujme:

for i in reversed(range(10)):
  print(i, end=' ')

s výsledkom:

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

čo je veľakrát čitateľnejšie ako použitie range(9, -1, -1).

Moduly math a random

My už poznáme niektoré štandardné funkcie, ktoré sú zadefinované už pri štarte Pythonu:

 • funkcia type() vráti typ zadanej hodnoty

 • funkcie int(), float() a str() pretypujú zadanú hodnotu na iný typ

 • funkcie print() a input() sú určené na výpis textov a prečítanie textu zo vstupu

 • funkcie abs() a round() počítajú absolútne hodnoty čísel a zaokrúhľujú desatinné čísla

 • funkcie round() a reversed() generujú postupnosť čísel, resp. ju otáčajú

Štandardných funkcií je oveľa viac a z mnohými z nich sa zoznámime neskôr. Teraz sa zoznámime s dvoma novými modulmi (predstavme si ich ako nejaké knižnice užitočných funkcií), ktoré hoci nie sú štandardne zabudované, my ich budeme často potrebovať. Ak potrebujeme pracovať s nejakým modulom, musíme to najprv Pythonu nejako oznámiť. Slúži na to príkaz import.

Modul math

Pomocou takéhoto zápisu:

import math

umožníme našim programom pracovať s knižnicou matematických funkcií. V skutočnosti týmto príkazom Python vytvorí novú premennú math. Knižnica v tomto module obsahuje napr. tieto matematické funkcie: sin(), cos(), sqrt(). Lenže s takýmito funkciami nemôžeme pracovať priamo: Python nepozná ich mená, pozná jediné meno a to meno modulu math. Keďže tieto funkcie sa nachádzajú práve v tomto module, budeme k nim pristupovať, tzv. bodkovou notáciou (dot notation), t.j. za meno modulu uvedieme prvok (v tomto prípade funkciu) z daného modulu. Napr. math.sin() označuje volanie funkcie sínus a math.sqrt() označuje výpočet druhej odmocniny čísla. Otestujme v interaktívnom režime:

>>> math
<module 'math' (built-in)>
>>> type(math)
<class 'module'>
>>> math.sin
<built-in function sin>
>>> math.sin()
Traceback (most recent call last):
 File "<pyshell#14>", line 1, in <module>
  math.sin()
TypeError: sin() takes exactly one argument (0 given)

Posledná chybová správa oznamuje, že funkciu sin musíme volať práve s jedným parametrom (volanie bez parametrov sa Pythonu nepáči).

Ak zadáme dir(math), Python nám vypíše všetky prvky, ktoré sa nachádzajú v tomto module:

>>> dir(math)
['__doc__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__', 'acos', 'acosh'
, 'asin', 'asinh', 'atan', 'atan2', 'atanh', 'ceil', 'copysign', 'cos', 'cosh',
'degrees', 'e', 'erf', 'erfc', 'exp', 'expm1', 'fabs', 'factorial', 'floor',
'fmod', 'frexp', 'fsum', 'gamma', 'gcd', 'hypot', 'inf', 'isclose', 'isfinite',
'isinf', 'isnan', 'ldexp', 'lgamma', 'log', 'log10', 'log1p', 'log2', 'modf',
'nan', 'pi', 'pow', 'radians', 'sin', 'sinh', 'sqrt', 'tan', 'tanh', 'tau',
'trunc']

Väčšina prvkov modulu math nás zatiaľ nebude zaujímať, ale môžeme tam vidieť napr. aj funkcie exp(), log(), tan(), radians() ale aj známe konštanty e a pi. Ak chceme poznať detaily nejakého prvku modulu, môžeme použiť štandardnú funkciu help(), napr.

>>> help(math.log)
Help on built-in function log in module math:

log(...)
  log(x[, base])

  Return the logarithm of x to the given base.
  If the base not specified, returns the natural logarithm (base e) of x.

Môžeme sa dozvedieť, že funkcia math.log() počíta logaritmus čísla buď so základom e (prirodzené logaritmy) alebo s daným základom base.

alebo

>>> help(math.sin)
Help on built-in function sin in module math:

sin(...)
  sin(x)

  Return the sine of x (measured in radians).

Toto označuje, že funkcia sin() z modulu math naozaj počíta sínus, ale uhol musíme zadať v radiánoch. Preto napr. pre výpočet sin(45) zapíšeme:

>>> math.sin(45 * 3.14159 / 180)
0.7071063120935576
>>> math.sin(45 * math.pi / 180)
0.7071067811865475
>>> math.sin(math.radians(45))
0.7071067811865475

Druhý a tretí výpočet využívajú buď konštantu pi alebo konverznú funkciu radians(), ktorá prevádza stupne na radiány. Zrejme najčastejšie budeme používať tretí variant pomocou radians().

Vytvorme tabuľku hodnôt sínusov aj kosínus pre uhly od 0 do 90 stupňov krokom 5:

import math

for uhol in range(0, 91, 5):
  uhol_v_radianoch = math.radians(uhol)
  sin_uhla = math.sin(uhol_v_radianoch)
  cos_uhla = math.cos(uhol_v_radianoch)
  print(uhol, sin_uhla, cos_uhla)

Výpis nie je veľmi pekný - obsahuje čísla vypísané zbytočne na veľ desatinných miest:

0 0.0 1.0
5 0.08715574274765817 0.9961946980917455
10 0.17364817766693033 0.984807753012208
15 0.25881904510252074 0.9659258262890683
...

Urobme z toho zarovnanú tabuľku s tromi stĺpcami. Využijeme to, že vo formátovacom reťazci môžeme zadať to, aby sa desatinné číslo vypisovalo na šírku 6 znakov pričom sú 3 desatinné miesta. Hodnota v {} zátvorkách môže za znakom ':' obsahovať šírku výpisu. Všimnite si posledný riadok s volaním print():

import math

for uhol in range(0, 91, 5):
  uhol_v_radianoch = math.radians(uhol)
  sin_uhla = math.sin(uhol_v_radianoch)
  cos_uhla = math.cos(uhol_v_radianoch)
  print(f'{uhol:3} {sin_uhla:6.3f} {cos_uhla:6.3f}')

Prvé riadky výpisu teraz už vyzerajú takto:

 0 0.000 1.000
 5 0.087 0.996
 10 0.174 0.985
 15 0.259 0.966
 20 0.342 0.940
 25 0.423 0.906
...

Pokúsme sa nakresliť (v textovej ploche pomocou nejakých znakov) priebeh funkcie sínus. Keďže oborom hodnôt tejto funkcie je interval reálnych čísel <-1, 1> a my chceme tieto hodnoty natiahnuť na šírku výpisu do 80 znakov, zapíšeme:

import math

for uhol in range(0, 361, 10):
  uhol_v_radianoch = math.radians(uhol)
  sin_uhla = math.sin(uhol_v_radianoch)
  stlpec = int(sin_uhla * 35 + 40)
  print(' ' * stlpec + 'SIN')

Sínusovka v textovej ploche potom vyzerá takto:

                  SIN
                     SIN
                       SIN
                          SIN
                             SIN
                               SIN
                                 SIN
                                  SIN
                                   SIN
                                   SIN
                                   SIN
                                  SIN
                                 SIN
                               SIN
                             SIN
                          SIN
                       SIN
                     SIN
                  SIN
              SIN
            SIN
         SIN
      SIN
    SIN
  SIN
 SIN
SIN
SIN
SIN
 SIN
  SIN
    SIN
      SIN
         SIN
            SIN
              SIN
                 SIN

Všimnite si, že všetky tri premenné uhol_v_radianoch, sin_uhla a stlpec v tele cyklu tu slúžia „len“ na zvýšenie čitateľnosti kódu a mohli by sme to zapísať aj bez nich:

import math

for uhol in range(0, 361, 10):
  print(' ' * int(math.sin(math.radians(uhol)) * 35 + 40) + 'SIN')

Takýto zápis je menej prehľadný a najmä pre začiatočníkov sa neodporúča.

Importovanie funkcií z knižníc môžeme zapísať aj trochu inak. V tomto druhom variante budú l dispozícii len tie funkcie, ktoré vymenujem v tomto príkaze. Všeobecný tvar je:

from knižnica import funkcia1, funkcia2, ...

Týmto príkazom sa nainportujú len vymenované funkcie a ďalej na nich v kóde odvolávame priamo ich menom a nepíšeme meno knižnice a bodku. Napríklad, predcházajúci príklad môžeme zapísať:

from math import sin, radians

for uhol in range(0, 361, 10):
  print(' ' * int(sin(radians(uhol)) * 35 + 40) + 'SIN')

Je na programátorovi, ktorý zápis použije. Niektorí uprednostňujú predchádzajúcu verziu s písaním mena knižnice aj s bodkou, lebo pri čítaní programu je zrejmejšie, odkiaľ daná funkcia prišla.

Modul random

Aj tento modul obsahuje knižnicu funkcií, ale tieto umožňujú generovanie náhodných čísel. My z tejto knižnice využijeme najmä tieto dve funkcie:

 • randrange() vyberie náhodné číslo z postupnosti celých čísel

 • choice() vyberie náhodný prvok z nejakej postupnosti, napr. zo znakového reťazca (postupnosti znakov)

Aby sme mohli pracovať s týmito funkciami, nesmieme zabudnúť zapísať:

import random

Nasledovná ukážka ilustruje volanie funkcie randrange(). Parametre tejto funkcie majú presne rovnaký význam ako pre nás známa funkcia range(). Preto každé volanie random.randrange(1, 7) náhodne vyberie jednu z hodnôt postupnosti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Môžeme si to predstaviť ako hod hracou kockou, na ktorej sú čísla od 1 do 6. Program vypíše postupnosť 100 náhodných hodov kocky:

import random

for i in range(100):
  nahodne = random.randrange(1, 7)
  print(nahodne, end=' ')

a spustenie dá podobné výsledky:

4 1 3 5 1 1 6 6 1 6 5 2 2 4 4 6 1 2 5 1 5 5 5 4 3 2 5 3 2 6 1 2 2 2 4 3 5 3 4 1
3 4 4 4 5 4 3 6 6 1 3 3 4 3 5 5 4 6 3 2 2 4 3 2 6 1 5 5 3 6 5 6 6 5 4 5 5 6 3 6
6 5 6 3 2 1 5 4 5 2 4 1 2 5 1 1 2 2 5 4

Veľmi podobne funguje aj druhá funkcia choice(). Táto má len jeden parameter, ktorým je nejaká postupnosť hodnôt. Pre nás je v súčasnosti najvhodnejšou postupnosťou postupnosť znakov, teda ľubovoľný znakový reťazec. Napr. volanie:

random.choice('aeiouy')

vyberie náhodnú hodnotu z postupnosti šiestich znakov - postupnosti samohlások. Podobne by sme mohli zapísať:

random.choice('bcdfghjklmnpqrstvwxz')

aj toto volanie vyberie náhodné písmeno z postupnosti spoluhlások. Keď to teraz dáme dokopy, dostaneme generátor náhodne vygenerovaných slov:

import random

slovo = ''
for i in range(3):
  spoluhlaska = random.choice('bcdfghjklmnpqrstvwxz')
  samohlaska = random.choice('aeiouy')
  slovo = slovo + spoluhlaska + samohlaska
print(slovo)

Program vygeneruje 3 náhodné dvojice spoluhlások a samohlások, teda dvojpísmenových slabík. Vždy, keď budeme potrebovať ďalšie náhodné slovo, musíme spustiť tento program (napr. pomocou F5). Môžeme dostať napr. takéto náhodné slová:

gugaqo

lupiha

cyxebi

Ak by sme potrebovali vygenerovať napr. naraz 10 slov, použijeme znovu for-cyklus. Preto cely náš program (okrem úvodného import) obalíme konštrukciou for, t.j. všetky riadky súčasného programu posunieme o 4 znaky vpravo:

import random

for j in range(10):
  slovo = ''
  for i in range(3):
    spoluhlaska = random.choice('bcdfghjklmnpqrstvwxz')
    samohlaska = random.choice('aeiouy')
    slovo = slovo + spoluhlaska + samohlaska
  print(slovo)

Všimnite si, že v tele vonkajšieho for-cyklu (s premennou cyklu j) sa nachádzajú tri príkazy: priradenie, potom tzv. vnorený for-cyklus a na koniec volanie funkcie print().

Vnorené cykly

Na nasledovných príkladoch ukážeme niekoľko rôznych situácií, v ktorých sa využije vnorený for-cyklus.

Napíšme najprv program, ktorý vypíše čísla od 0 do 99 do 10 riadkov tak, že v prvom stĺpci sú čísla od 0 do 9, v druhom od 10 do 19, … v poslednom desiatom sú čísla od 90 do 99:

for i in range(10):
  print(i, i+10, i+20, i+30, i+40, i+50, i+60, i+70, i+80, i+90)

Po spustení dostaneme:

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
1 11 21 31 41 51 61 71 81 91
2 12 22 32 42 52 62 72 82 92
3 13 23 33 43 53 63 73 83 93
4 14 24 34 44 54 64 74 84 94
5 15 25 35 45 55 65 75 85 95
6 16 26 36 46 56 66 76 86 96
7 17 27 37 47 57 67 77 87 97
8 18 28 38 48 58 68 78 88 98
9 19 29 39 49 59 69 79 89 99

Riešenie tohto príkladu využíva for-cyklus len na vypísanie 10 riadkov po 10 čísel, pričom obsah každého riadka sa vyrába bez cyklu jedným príkazom print(). Toto je ale nepoužiteľný spôsob riešenia v prípadoch, ak by tabuľka mala mať premenlivý počet stĺpcov, napr. keď je počet zadaný zo vstupu. Vytvorenie jedného riadka by sme teda tiež mali urobiť for-cyklom, t.j. budeme definovať for-cyklus, ktorý je vo vnútri iného cyklu, tzv. vnorený cyklus. Všimnite si, že celý tento cyklus musí byť odsadený o ďalšie 4 medzery:

for i in range(10):
  for j in range(0, 100, 10):
    print(i + j, end=' ')
  print()

Vnútorný for-cyklus vypisuje 10 čísel, pričom premenná cyklu i postupne nadobúda hodnoty 0, 10, 20, … 90. K tejto hodnote sa pripočítava číslo riadka tabuľky, teda premennú j. Tým dostávame rovnakú tabuľku, ako predchádzajúci program. Rovnaký výsledok vytvorí aj nasledovné riešenie:

for i in range(10):
  for j in range(i, 100, 10):
    print(j, end=' ')
  print()

V tomto programe má vnútorný cyklus tiež premennú cyklu s hodnotami s krokom 10, ale v každom riadku sa začína s inou hodnotou.

Túto istú ideu využijeme, aj keď budeme vytvárať tabuľku čísel od 0 do 99, ale organizovanú inak: v prvom riadku sú čísla od 0 do 9, v druhom od 10 do 19, … v poslednom desiatom sú čísla od 90 do 99:

for i in range(0, 100, 10):
  for j in range(i, i + 10):
    print(j, end=' ')
  print()

Možných rôznych zápisov riešení tejto úlohy je samozrejme viac.

Ešte dve veľmi podobné úlohy:

 1. Prečítať celé číslo n a vypísať tabuľku čísel s n riadkami, pričom v prvom je len 1, v druhom sú čísla 1 2, v treťom 1 2 3, atď. až v poslednom sú čísla od 1 do n:

  pocet = int(input('zadaj počet riadkov: '))
  for riadok in range(1, pocet + 1):
    for cislo in range(1, riadok + 1):
      print(cislo, end=' ')
    print()
  

  Všimnite si mená oboch premenných cyklov riadok a cislo, vďaka čomu môžeme lepšie pochopiť, čo sa v ktorom cykle deje. Spustíme, napr.

  zadaj počet riadkov: 7
  1
  1 2
  1 2 3
  1 2 3 4
  1 2 3 4 5
  1 2 3 4 5 6
  1 2 3 4 5 6 7
  
 2. Zadanie je podobné, len tabuľka v prvom riadku obsahuje 1, v druhom 2 3, v treťom 4 5 6, atď. každý ďalší riadok obsahuje o jedno číslo viac ako predchádzajúci a tieto čísla v každom ďalšom riadku pokračujú v číslovaní. Zapíšeme jedno z možných riešení:

  pocet = int(input('zadaj počet riadkov: '))
  cislo = 1
  for riadok in range(1, pocet + 1):
    for stlpec in range(1, riadok + 1):
      print(cislo, end=' ')
      cislo += 1
    print()
  
  zadaj počet riadkov: 7
  1
  2 3
  4 5 6
  7 8 9 10
  11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  

  V tomto riešení využívame pomocnú premennú cislo, ktorú sme ešte pred cyklom nastavili na 1, vo vnútornom cykle vypisujeme jej hodnotu (a nie premennú cyklu) a zakaždým ju zvyšujeme o 1.
Cvičenia

L.I.S.T.

 1. Napíš program, ktorý najprv načíta dve celé čísla a a b a potom do jedného riadku postupne vypíše všetky čísla od a po b.

  • napr.

   zadaj od: 3
   zadaj po: 7
   postupnosť je 3 4 5 6 7
   
 2. Pomocou for-cyklu vypíš pod seba prvých n členov takejto postupnosti čísel: 11, 101, 1001, 10001, …

  • napr.

   zadaj n: 5
   11
   101
   1001
   10001
   100001
   
 3. Napíš program, ktorý pre dané n vypíše n riadkov:

  • v prvom riadku je najprv n-1 medzier a jeden znak '*'

  • v druhom n-2 medzier a tri hviezdičky

  • v každom ďalšom je o medzeru menej a o dve hviezdičky viac ako v predchádzajúcom riadku

  • atď. až v poslednom n-tom riadku nie je žiadna medzera ale 2*n-1 hviezdičiek

  • napr.

   zadaj n: 5
     *
     ***
    *****
    *******
   *********
   
 4. Konverzná funkcia str vie z celého čísla vyrobiť znakový reťazec. Takýto znakový reťazec vieme rozobrať na znaky pomocou for-cyklu. Napíš program, ktorý pre dané n vypíše pod seba cifry čísla 2 ** n. Na záver program vypíše súčet všetkých týchto cifier (tzv. ciferný súčet).

  • napr.

   zadaj n: 10
   1
   0
   2
   4
   ciferný súčet je 7
   
 5. Napíš program, ktorý pomocou for-cyklu vypíše poradové čísla a mená všetkých mesiacov. Premenná cyklu by mala nadobúdať hodnoty mien mesiacov.

  • výpis by mal vyzerať približne takto:

   1. mesiac január
   2. mesiac február
   ...
   
 6. Napíš program, ktorý vypíše n riadkov súčtov druhých mocnín. V prvom riadku je 1 (nultá mocnina 2), v druhom súčet 1 a 2 (prvá mocnina 2), v treťom je súčet 1, 2 a 4 (druhá mocnina 2), atď. až po n-1 mocninu 2. Program bude obsahovať jeden for-cyklus s jedným príkazom print().

  • napr.

   zadaj n: 6
   1
   3
   7
   15
   31
   63
   
 7. Napíš program, ktorý pre dané n vypočíta súčet prevrátených hodnôt prvých n mocnín 2. Napr. pre n=4 výsledkom bude takýto súčet 1/2**0 + 1/2**1 + 1/2**2 + 1/2**3.

  • po spustení dostávame napr.

   zadaj n: 5
   súčet je 1.9375
   
   zadaj n: 50
   súčet je 1.9999999999999982
   
 8. Výpočet pi podľa Liebnizovho vzorca je takýto súčet radu:

  4 - 4/3 + 4/5 - 4/7 + 4/9 - 4/11 + 4/13 ...
  

  Napíš program, ktorý vypočíta súčet tohto radu pre prvých n členov.

  • napr. po spustení môžeme dostať:

   zadaj počet: 10
   súčet je 3.0418396189294032
   
   zadaj počet: 1000000
   súčet je 3.1415916535897743
   
 9. Ďalší známy predpis pre výpočet pi je Wallisov vzorec:

  2 * (2/1 * 2/3 * 4/3 * 4/5 * 6/5 * 6/7 * 8/7 * ...)
  

  Napíš program, ktorý vypočíta tento súčin pre n zlomkov. Môžeš predpokladať, že n bude párne a že v cykle sa budú násobiť vždy dva zlomky. Teda sa bude počítať n/2 dvojíc:

  2 * (2/1 * 2/3) * (4/3 * 4/5) * (6/5 * 6/7) * (8/7 * ...)
  
  • napr.

   zadaj n: 10
   súčin je 3.0021759545569067
   
 10. Napíš program, ktorý si najprv vypýta celé číslo n a potom v cykle n-krát prečíta po jednom desatinnom čísle. Z týchto prečítaných čísel vypočíta súčet a priemer.

  • napr.

   zadaj n: 4
   zadaj 1. číslo: 3.14
   zadaj 2. číslo: 7
   zadaj 3. číslo: -1.26
   zadaj 4. číslo: 4.52
   súčet je 13.4
   priemer je 3.35
   
 11. Napíš program, ktorý prečíta celé číslo n a vypíše výpočet faktoriálu tohto čísla v tvare n! = 1*2*...*n = číslo.

  • napr.

   zadaj n: 5
   5! = 1*2*3*4*5 = 120
   
 12. Napíš program, ktorý vypíše tabuľku výpočtu prvých 10 faktoriálov (vo formáte z predchádzajúceho príkladu). Použi vnorený cyklus.

  • výpis by mal byť v tomto tvare

   1! = 1 = 1
   2! = 1*2 = 2
   3! = 1*2*3 = 6
   4! = 1*2*3*4 = 24
   ...
   
 13. Napíš program, ktorý pre zadané celé čísla n a max vypíše n riadkov hviezdičiek, pričom v každom riadku je náhodný počet hviezdičiek medzi 1 a max.

  • napr.

   zadaj n: 4
   zadaj max: 8
   ***
   *********
   *
   ***
   
 14. Otestuj vnorené for-cykly, ktoré majú rovnakú premennú cyklu.

  • program:

   for i in range(3):
     for i in range(5):
       print(i, end=' ')
     print()
   
 15. Bez spustenia programu si skús tipnúť výsledok, napr. pre cislo = 3.

  • program:

   cislo = int(input('zadaj číslo: '))
   pocet = 0
   for i in range(cislo):
     for i in range(cislo):
       for i in range(cislo):
         for i in range(cislo):
           pocet += 1
   print('výsledok je', pocet)