23. Pohybujúce sa obrázky


Obrázkom v nejakej väčšej scéne, ktoré sa animujú, hýbu, spolupracujú navzájom, resp. sa dajú modifikovať prostredníctvom myši alebo klávesnice, sa zvykne hovoriť sprite. V predchádzajúcej prednáške sme do grafickej plochy umiestňovali nejaké animované objekty a už toto boli najjednoduchšie verzie sprite (škriatkov).


Grafická aplikácia so spritami

V dnešnej prednáške sa budeme znovu zaoberať „spritami“, ale pridáme im ďalšiu funkčnosť:

 • okrem toho, že sa grafické objekty v ploche budú nejako animovať, môžu sa automaticky po scéne pohybovať, resp. meniť smer pohybu na okraji plochy

 • objektmi nemusia byť len obrázky vo formáte PhotoImage, ale aj nakreslené útvary, napríklad farebné obdĺžniky

 • objekty budeme môcť pohybovať pomocou myši

 • v niektorých situáciách budeme riešiť aj vzájomnú polohu viacerých objektov


Automatický pohyb

Predpokladajme, že všetky grafické objekty môžu mať určený aj svoj smer (vektor) pohybu, t.j. dvojicu (dx, dy), ktorá pri tikaní časovača mení polohu objektu (x, y) (t.j. posúva objekt). Zároveň zadefinujeme správanie týchto objektov na okraji plochy: objekt sa odrazí od okrajov, podobne ako sa odráža gulečníková guľa od okrajov hracieho stola:

import tkinter
import random
from PIL import Image, ImageTk

class Anim:
  canvas = None
  gsirka = 0
  gvyska = 0

  def __init__(self, obr, x, y, dx=0, dy=0):
    self.x, self.y = x, y
    self.dx, self.dy = dx, dy
    if not isinstance(obr, list):
      obr = [obr]
    self.zoz = obr
    self.faza = 0  # random.randrange(len(obr))
    self.w2, self.h2 = obr[0].width()//2, obr[0].height()//2
    self.id = self.canvas.create_image(x, y, image=obr[0])

  def timer(self):
    if len(self.zoz) > 1:
      self.canvas.itemconfig(self.id, image=self.zoz[self.faza])
      self.faza = (self.faza + 1) % len(self.zoz)
    if self.dx!=0 or self.dy!=0:
      if self.x+self.dx < self.w2: self.dx = abs(self.dx)
      if self.y+self.dy < self.h2: self.dy = abs(self.dy)
      if self.x+self.dx > self.gsirka - self.w2: self.dx = -abs(self.dx)
      if self.y+self.dy > self.gvyska - self.h2: self.dy = -abs(self.dy)
      self.x += self.dx
      self.y += self.dy
      if self.id is not None:
        self.canvas.move(self.id, self.dx, self.dy)

#################################################

class Plocha(tkinter.Canvas):
  def __init__(self, **pparam):
    super().__init__(**pparam)
    self.pack()
    Anim.canvas = self
    Anim.gsirka = int(self['width'])
    Anim.gvyska = int(self['height'])
    self.azoz = []
    self.timer()

  def timer(self):
    for obj in self.azoz:
      obj.timer()
    self.after(100, self.timer)

  def pridaj(self, obj):
    self.azoz.append(obj)

Keďže teraz už nechceme, aby sa nové animované objekty vytvárali pomocou klikania do plochy, vytvorili sme metódu pridaj, pomocou ktorej si bude trieda Plocha pamätať všetky objekty v grafickej ploche a teda sú to tie, ktoré chceme animovať a pohybovať v časovači timer.

Na otestovanie využijeme týchto 21 obrázkov zemegule (zrejme ich budeme musieť rozstrihať):

_images/23_1.png

Trochu upravíme funkciu strihaj z minulej prednášky a otestujeme:

def strihaj(meno_suboru, n, m=1):  # m je pocet riadkov
  obr = Image.open(meno_suboru)
  zoz = []
  sir, vys = obr.width//n, obr.height//m
  x = y = 0
  for i in range(m*n):
    zoz.append(ImageTk.PhotoImage(obr.crop((x, y, x+sir, y+vys))))
    if (i+1) % n == 0:
      x = 0
      y += vys
    else:
      x += sir
  return zoz

p = Plocha(width=800, height=500, bg='green')
zemegula = strihaj('zemegula.png', 7, 3)
for i in range(5):
  x, y = random.randrange(800), random.randrange(500)
  dx, dy = random.randrange(-5, 5), random.randrange(-5, 5)
  p.pridaj(Anim(zemegula, x, y, dx, dy))

Všimnite si, že trieda Plocha je odvodená od tkinter.Canvas a preto hneď prvý príkaz v inicializácii:

super().__init__(**pparam)

vlastne zavolá:

tkinter.Canvas(**pparam)

teda vytvorí grafickú plochu s parametrami, ktoré prišli do inicializácie (napríklad pomenovaný parameter width=800 sa takto prenesie aj do tkinter.Canvas()).

Aby sme mohli pridať aj iný typ spritu (neanimovaný obdĺžnik), vytiehneme z Anim do bázovej triedy Zaklad spoločné časti:

import tkinter
import random
from PIL import Image, ImageTk

class Zaklad:
  canvas = None
  sirka = 0
  vyska = 0
  def __init__(self, x, y, dx=0, dy=0, sirka=0, vyska=0):
    self.x, self.y = x, y
    self.dx, self.dy = dx, dy
    self.w2, self.h2 = sirka//2, vyska//2
    self.id = None

  def timer(self):
    if self.dx!=0 or self.dy!=0:
      if self.x+self.dx < self.w2: self.dx = abs(self.dx)
      if self.y+self.dy < self.h2: self.dy = abs(self.dy)
      if self.x+self.dx > self.sirka - self.w2: self.dx = -abs(self.dx)
      if self.y+self.dy > self.vyska - self.h2: self.dy = -abs(self.dy)
      self.x += self.dx
      self.y += self.dy
      if self.id is not None:
        self.canvas.move(self.id, self.dx, self.dy)

#-----------------------------------------------------------------------

class Ramik(Zaklad):
  def __init__(self, x, y, dx=0, dy=0, sirka=30, vyska=30, farba=''):
    super().__init__(x, y, dx, dy, sirka, vyska)
    if farba == 'random':
      farba = f'#{random.randrange(256**3):06x}'
    self.id = self.canvas.create_rectangle(
      x-self.w2, y-self.h2, x+self.w2, y+self.h2, fill=farba)

#-----------------------------------------------------------------------

class Anim(Zaklad):
  def __init__(self, obr, x, y, dx=0, dy=0):
    if not isinstance(obr, list):
      obr = [obr]
    self.zoz = obr
    self.faza = 0
    super().__init__(x, y, dx, dy, obr[0].width(), obr[0].height())
    self.id = self.canvas.create_image(x, y, image=obr[0])

  def timer(self):
    if len(self.zoz) > 1:
      self.canvas.itemconfig(self.id, image=self.zoz[self.faza])
      self.faza = (self.faza + 1) % len(self.zoz)
    super().timer()

#################################################

class Plocha(tkinter.Canvas):
  def __init__(self, **pparam):
    super().__init__(**pparam)
    self.pack()
    Zaklad.canvas = self
    Zaklad.sirka = int(self['width'])
    Zaklad.vyska = int(self['height'])
    self.azoz = []
    self.timer()

  def timer(self):
    for obj in self.azoz:
      obj.timer()
    self.after(100, self.timer)

  def pridaj(self, obj):
    self.azoz.append(obj)

Teraz otestujeme spolu aj so zemeguľami:

p = Plocha(width=800, height=500, bg='green')
for i in range(10):
  x, y = random.randrange(800), random.randrange(500)
  dx, dy = random.randrange(-2, 2), random.randrange(-2, 2)
  p.pridaj(Ramik(x, y, dx, dy, 60, 40, farba='random'))
zemegula = strihaj('zemegula.png', 7, 3)
for i in range(5):
  x, y = random.randrange(800), random.randrange(500)
  dx, dy = random.randrange(-5, 5), random.randrange(-5, 5)
  p.pridaj(Anim(zemegula, x, y, dx, dy))

Všimnite si, že trieda Zaklad slúži len ako základná trieda (bázová, super trieda) pre triedy Ramik a Anim. Vďaka tomuto sa zjednoduší inicializácia a aj metóda timer týchto odvodených tried.


Ťahanie objektov myšou

Pridáme metódy:

import tkinter
import random
from PIL import Image, ImageTk

class Zaklad:
  canvas = None
  sirka = 0
  vyska = 0
  def __init__(self, x, y, dx=0, dy=0, sirka=0, vyska=0):
    self.x, self.y = x, y
    self.dx, self.dy = dx, dy
    self.w2, self.h2 = sirka//2, vyska//2
    self.id = None

  def vnutri(self, x, y):
    return abs(self.x-x) <= self.w2 and abs(self.y-y) <= self.h2

  def mouse_move(self, x, y):
    if self.id is not None:
      self.canvas.move(self.id, x-self.x, y-self.y)
    self.x, self.y = x, y

  def mouse_down(self):
    pass

  def mouse_up(self):
    pass

  def timer(self):
    if self.dx!=0 or self.dy!=0:
      if self.x+self.dx < self.w2: self.dx = abs(self.dx)
      if self.y+self.dy < self.h2: self.dy = abs(self.dy)
      if self.x+self.dx > self.sirka - self.w2: self.dx = -abs(self.dx)
      if self.y+self.dy > self.vyska - self.h2: self.dy = -abs(self.dy)
      self.x += self.dx
      self.y += self.dy
      if self.id is not None:
        self.canvas.move(self.id, self.dx, self.dy)

#-----------------------------------------------------------------------

class Ramik(Zaklad):
  def __init__(self, x, y, dx=0, dy=0, sirka=30, vyska=30, farba=''):
    super().__init__(x, y, dx, dy, sirka, vyska)
    if farba == 'random':
      farba = f'#{random.randrange(256**3):06x}'
    self.id = self.canvas.create_rectangle(
      x-self.w2, y-self.h2, x+self.w2, y+self.h2, fill=farba)

  def mouse_down(self):
    self.canvas.itemconfig(self.id, width=3, outline='red')

  def mouse_up(self):
    self.canvas.itemconfig(self.id, width=1, outline='black')

#-----------------------------------------------------------------------

class Anim(Zaklad):
  def __init__(self, obr, x, y, dx=0, dy=0):
    if not isinstance(obr, list):
      obr = [obr]
    self.zoz = obr
    self.faza = 0
    super().__init__(x, y, dx, dy, obr[0].width(), obr[0].height())
    self.id = self.canvas.create_image(x, y, image=obr[0])

  def timer(self):
    if len(self.zoz) > 1:
      self.canvas.itemconfig(self.id, image=self.zoz[self.faza])
      self.faza = (self.faza + 1) % len(self.zoz)
    super().timer()

#################################################

class Plocha(tkinter.Canvas):
  def __init__(self, **pparam):
    super().__init__(**pparam)
    self.pack()
    Zaklad.canvas = self
    Zaklad.sirka = int(self['width'])
    Zaklad.vyska = int(self['height'])
    self.bind('<ButtonPress-1>', self.mouse_down)
    self.bind('<B1-Motion>', self.mouse_move)
    self.bind('<ButtonRelease-1>', self.mouse_up)
    self.azoz = []
    self.tahany = None
    self.timer()

  def timer(self):
    for obj in self.azoz:
      obj.timer()
    self.after(100, self.timer)

  def mouse_down(self, event):
    for obj in reversed(self.azoz):
      if obj.vnutri(event.x, event.y):
        self.tahany = obj
        self.dx, self.dy = event.x - obj.x, event.y - obj.y
        obj.mouse_down()
        return
    self.tahany = None

  def mouse_move(self, event):
    if self.tahany is not None:
      self.tahany.mouse_move(event.x-self.dx, event.y-self.dy)

  def mouse_up(self, event):
    if self.tahany is not None:
      self.tahany.mouse_up()
      self.tahany = None

  def pridaj(self, obj):
    self.azoz.append(obj)

Poznámky:

 • v triede Plocha sme zviazali tri metódy so zodpovedajúcimi udalosťami od myši:

  • mouse_down - zatlačenie ľavého tlačidla myši

  • mouse_move - ťahanie so zatlačeným ľavým tlačidlom myši

  • mouse_up - pustenie ľavého tlačidla myši

 • pridali sme sem aj ďalší atribút self.tahany, v ktorom si pamätáme, ktorý z objektov je momentálne ťahaný

 • všimnite si, že v metóde mouse_down prechádzame všetky objekty v grafickej ploche ale v opačnom poradí (reversed), ako boli vytvorené, teda prechádzame najprv tie, ktoré vznikli ako posledné a teda sú na vrchu všetkých starších; vďaka tomuto, ak klikneme na pozíciu, pod ktorou sa nachádza naraz viac objektov, táto metóda zoberie ten z nich, ktorý je navrchu

Otestujeme rovnako ako v predchádzajúcej verzii.


Akcie pri pustení myši

Budeme riešiť takúto úlohu:

 • len niektoré objekty budú ťahateľné (self.moze_tahat = True), iné nie

 • každý objekt si bude pamätať svoje domovské miesto (kde sa narodil) v atribútoch self.x0 a self.y0 a metóda self.domov() ho tam presťahuje

 • okrem ťahateľných obrázkov zadefinujeme niekoľko statických (neťahateľných) rámikov, ktoré budú slúžiť ako cieľové políčka pre ťahateľné objekty

 • do metódy mouse_up() v triede Plocha pridáme mechanizmus, ktorý dovolí pustiť ťahateľný objekt len vo vnútri cieľového políčka, inak ho automaticky pošle domov (metóda domov())

 • všetkým objektom sme zrušili atribúty self.dx a self.dy, vďaka ktorým ich vedel timer automaticky posúvať - teraz bude timer len animovať prípadné animované obrázky

import tkinter
import random
from PIL import Image, ImageTk

class Zaklad:
  canvas = None

  def __init__(self, x, y, sirka=0, vyska=0):
    self.x, self.y = self.x0, self.y0 = x, y
    self.w2, self.h2 = sirka//2, vyska//2
    self.id = None
    self.moze_tahat = True
    self.vnom = None

  def vnutri(self, x, y):
    return abs(self.x-x) <= self.w2 and abs(self.y-y) <= self.h2

  def mouse_move(self, x, y):
    if self.id is not None:
      self.canvas.move(self.id, x-self.x, y-self.y)
    self.x, self.y = x, y

  def mouse_down(self):
    pass

  def mouse_up(self):
    pass

  def timer(self):
    pass

  def domov(self):
    self.mouse_move(self.x0, self.y0)

#-----------------------------------------------------------------------

class Ramik(Zaklad):
  def __init__(self, x, y, sirka=30, vyska=30, farba=''):
    super().__init__(x, y, sirka, vyska)
    if farba == 'random':
      farba = f'#{random.randrange(256**3):06x}'
    self.id = self.canvas.create_rectangle(
      x-self.w2, y-self.h2, x+self.w2, y+self.h2, fill=farba)

  def mouse_down(self):
    self.canvas.itemconfig(self.id, width=3, outline='red')

  def mouse_up(self):
    self.canvas.itemconfig(self.id, width=1, outline='black')

#-----------------------------------------------------------------------

class Anim(Zaklad):
  def __init__(self, obr, x, y):
    if not isinstance(obr, list):
      obr = [obr]
    self.zoz = obr
    self.faza = 0
    super().__init__(x, y, obr[0].width(), obr[0].height())
    self.id = self.canvas.create_image(x, y, image=obr[0])

  def timer(self):
    if len(self.zoz) > 1:
      self.canvas.itemconfig(self.id, image=self.zoz[self.faza])
      self.faza = (self.faza + 1) % len(self.zoz)

#################################################

class Plocha(tkinter.Canvas):
  def __init__(self, **pparam):
    super().__init__(**pparam)
    self.pack()
    Zaklad.canvas = self
    Zaklad.sirka = int(self['width'])
    Zaklad.vyska = int(self['height'])
    self.bind('<ButtonPress-1>', self.mouse_down)
    self.bind('<B1-Motion>', self.mouse_move)
    self.bind('<ButtonRelease-1>', self.mouse_up)
    self.azoz = []
    self.tahany = None
    self.ciele = []
    self.timer()

  def timer(self):
    for obj in self.azoz:
      obj.timer()
    self.after(100, self.timer)

  def mouse_down(self, event):
    for obj in reversed(self.azoz):
      if obj.moze_tahat and obj.vnutri(event.x, event.y):
        self.tahany = obj
        self.dx, self.dy = event.x - obj.x, event.y - obj.y
        obj.mouse_down()
        return
    self.tahany = None

  def mouse_move(self, event):
    if self.tahany is not None:
      self.tahany.mouse_move(event.x-self.dx, event.y-self.dy)

  def mouse_up(self, event):
    if self.tahany is not None:
      kto = self.tahany
      kto.mouse_up()

      for ciel in self.ciele:
        if ciel.vnom is kto:
          ciel.vnom = None
      for ciel in self.ciele:
        if ciel.vnutri(kto.x, kto.y):
          if ciel.vnom is not None:
            ciel.vnom.domov()
          ciel.vnom = kto
          kto.mouse_move(ciel.x, ciel.y)
          break
      else:
        kto.domov()

      self.tahany = None

  def pridaj(self, obj):
    self.azoz.append(obj)

Pri testovaní použijeme tieto obrázky číslic (súbor 'cislice.png' v priečinku obrazky.zip):

_images/23_2.png

Všimnite si, že 8 rámikov nie sú ťahateľné, ale môžu slúžiť ako cieľové pozície pre iné objekty:

p = Plocha(width=800, height=500, bg='green')
for i in range(8):
  r = Ramik(i*80+50, 200, 70, 70)
  r.moze_tahat = False
  p.pridaj(r)
  p.ciele.append(r)

zoz = strihaj('cislice.png', 10)
for i in range(10):
  p.pridaj(Anim(zoz[i], i*50+50, 100))

Cvičenia

tréning testu

 • úlohy riešte na papieri bez počítača


Záverečný test z Programovania (1) 2018/2019


 1. Do funkcie zisti() sme pridali riadok s kontrolným výpisom. Čo vypíše?

  def zisti(zoz):
    if len(zoz) <= 1:
      return True
    stred = len(zoz) // 2
    print(zoz[stred-1], zoz[stred], zoz[stred-1] <= zoz[stred])
    if zoz[stred-1] > zoz[stred]:
      return False
    return zisti(zoz[:stred]) and zisti(zoz[stred:])
  
  print(zisti([0, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9]))
  

 1. Rekurzívnu funkciu vypis_rek() by sme chceli prepísať na nerekurzívnu verziu. Doplň chýbajúce riadky:

  def vypis_rek(n):
    if n >= 1:
      print(n, end=' ')
      vypis_rek(n - 1)
      print(n, end=' ')
    else:
      print('*', end=' ')
  
  def vypis_nerek(n):
    p = 0
    while n >= 1:
      ________________
      print(n, end=' ')
      ________________
    print('*', end=' ')
    while p > 0:
      ________________
      print(n, end=' ')
      ________________
  

 1. Dopíš chýbajúce časti do funkcie pocet(), ktorá zistí počet výskytov nejakej hodnoty v dvojrozmernom zozname tab:

  def pocet(tab, hodnota):
    vysl = 0
    for i in range(________________):
  
      for j in range(__________________):
  
        if ________________:
  
          _______________
    return vysl
  

 1. Zisti, čo vráti funkcia vyrob():

  def vyrob(n):
    vysl = [0] * n
    riadok = [1]
    for i in range(n):
      vysl[i] = riadok
      riadok = riadok + [riadok[-1] * 2]
    return vysl
  
  print(vyrob(5))
  

 1. Zadefinovali sme triedu Subor, v ktorej metóda __init__(meno_suboru) vytvorí nový prázdny súbor, pripis(text) pridá na koniec súboru nový riadok so zadaným textom a vypis() vypíše momentálny obsah súboru. Oprav chyby:

  class Subor:
    def __init__(self, meno_suboru):
      with open(self.meno, 'w'):
        self.meno = meno_suboru
  
    def pripis(self, text):
      with open(self.meno, 'a') as subor:
        subor.write(self.text + '\n')
  
    def vypis(self):
      with open(self.meno) as subor:
        for i in range(len(subor)):
          print(subor[i], end='')
  

 1. Máme takto definovanú triedu Body. Zisti, čo sa vypíše:

  class Body:
    def __init__(self):
      self.body = ''
  
    def pridaj(self):
      self.body += 'a'
      return self
  
    def uber(self):
      self.body += 'b'
      return self
  
    def kolko(self):
      print(self.body.count('a') - self.body.count('b'))
      return self
  
  b = Body().uber().pridaj().pridaj().kolko().pridaj().uber().kolko()
  print(b.body)
  

 1. Máme zadefinovať triedu Kruh, pomocou ktorej sa budú reprezentovať kruhy. Pri kruhoch nás budú zaujímať len polomer, obsah a obvod. Trieda bude používať jediný (inštančný) atribút obvod a ako konštantu pi použite triedny atribút pi. Dopíšte chýbajúce časti:

  class Kruh:
    pi = 3.14159
  
    def __init__(self, r):
      self.obvod = ____________________
  
    def __str__(self):              # vráti Kruh(polomer)
      return f'Kruh({________________})'
  
    def obsah(self):
      return _____________________
  
    def obvod(self):
      return self.obvod
  
    def polomer(self):
      return ________________________
  
    def kopia(self):
      return ________________________
  

 1. Funkcia najcastejsie() má zistiť, ktoré slovo v textovom súbore (v riadkoch sú slová oddelené medzerami) sa vyskytuje najčastejšie. Dopíšte vyznačené časti:

  def najcastejsie(meno_suboru):
    with open(meno_suboru) as subor:
      slovnik = {}
      for slovo in ____________________:
        try:
          ______________________
        except KeyError:
          ______________________
      slovo = None
      for kluc, hodnota in ___________________:
        if slovo is None or ______________________:
          slovo = _________________
    return slovo
  

 1. Dopíš funkciu zip(p1, p2), ktorá z dvoch postupností rovnakých dĺžok vytvorí zoznam zodpovedajúcich dvojíc, t.j. zoznam, v ktorom prvým prvkom bude dvojica prvých prvkov postupností, druhým prvkom dvojica druhých prvkov, … atď.

  def zip(p1, p2):
    return [__________________________________________________________]
  
  >>> zip('python', [2, 3, 5, 7, 11, 13])
  [('p', 2), ('y', 3), ('t', 5), ('h', 7), ('o', 11), ('n', 13)]
  

 1. Zisti, čo vráti nasledovné volanie funkcie vsetky():

  def vsetky(*post):
    mn = set()
    for i in post:
      for j in post:
        if i < j:
          mn.add((i, j))
    print(mn)
    return [{*p} for p in mn]
  
  print(vsetky(*[2, 5, 11, 5, 7]))