Riešenie úloh 2. cvičenia


 1. Riešenie:

  n = int(input('zadaj n: '))
  for i in range(1, n+1):
    print('*' * i)
  

 1. Riešenie:

  slovo = input('zadaj slovo: ')
  i = 1
  for pismeno in slovo:
    print(pismeno * i)
    i += 1
  

 1. Riešenie:

  slovo = input('zadaj slovo: ')
  ret = ''
  for pismeno in slovo:
    ret += pismeno
    print(ret)
  

 1. Riešenie:

  slovo = input('zadaj slovo: ')
  n = int(input('zadaj n: '))
  for i in range(n):
    print(' '*(i%4*4) + slovo)
  

 1. Riešenie:

  n = int(input('zadaj n: '))
  for i in range(n):
    print(' '*(n-i-1) + '*'*(2*i+1))
  

 1. Riešenie:

  n = int(input('zadaj n: '))
  print(' '*(n-1) + '*')
  for i in range(1, n-1):
    print(' '*(n-i-1) + '*' + '-'*(2*i-1) + '*')
  print('*'*(2*n-1))
  

 1. Riešenie:

  cislo = int(input('zadaj číslo: '))
  sucet = 0
  for znak in str(cislo):
    cifra = int(znak)
    print('cifra', cifra)
    sucet += cifra
  print('ciferný súčet je', sucet)
  

 1. Riešenie:

  n = int(input('zadaj n: '))
  retazec = ''
  for i in range(1, n+1):
    retazec += '*' * i + ' '
  print(retazec)
  

 1. Riešenie:

  od = int(input('zadaj od: '))
  do = int(input('zadaj do: '))
  ret = ''
  for i in range(od, do+1):
    ret += f'<{i}> '
  print(ret)
  

 1. Riešenie:

  od = int(input('zadaj od: '))
  do = int(input('zadaj do: '))
  for i in range(od, do+1):
    print(f'{i:3} {i**2:6} {i**3:8} {i**4:10}')
  

 1. Riešenie:

  n = int(input('zadaj počet: '))
  pi = 0
  citatel = 4
  for menovatel in range(1, 2*n, 2):
    pi += citatel / menovatel
    citatel = -citatel
  print('pi =', pi)
  

 1. Riešenie:

  samohlasky = input('zadaj samohlásky: ')
  for i in samohlasky:
    print(f'S{i}d{i} m{i}ch{i} n{i} st{i}n{i}, s{i}d{i} {i} sp{i}.')
  

 1. Riešenie:

  od = int(input('zadaj od: '))
  do = int(input('zadaj do: '))
  for i in range(od, do+1):
    for j in range(od, do+1):
      print(f'{i*j:4}', end=' ')
    print()
  
  od = int(input('zadaj od: '))
  do = int(input('zadaj do: '))
  print('   |', end=' ')
  for j in range(od, do+1):
    print(f'{j:4}', end=' ')
  print()
  print('=====|='+'='*(do-od+1)*5)
  for i in range(od, do+1):
    print(f'{i:4} |', end=' ')
    for j in range(od, do+1):
      print(f'{i*j:4}', end=' ')
    print()
  

 1. Riešenie:

  from math import sin, cos, radians
  
  od = int(input('zadaj od: '))
  do = int(input('zadaj do: '))
  krok = int(input('zadaj krok: '))
  for uhol in range(od, do+1, krok):
    rad = radians(uhol)
    sin2 = sin(rad) ** 2
    cos2 = cos(rad) ** 2
    print(f'{uhol:3} sin**2={sin2:6.4f} cos**2={cos2:6.4f} súčet={sin2+cos2}')
  

 1. Riešenie:

  import random
  
  n = int(input('zadaj n: '))
  for i in range(n):
    bod1 = random.randint(0, 100)
    bod2 = random.randint(0, 100)
    print(f'Prvý bod na priamke je {bod1}, druhý bod {bod2}. Ich vzdialenosť je {abs(bod1-bod2)}')
  

 1. Riešenie:

  import random
  
  n = int(input('zadaj n: '))
  pocet = 100
  for i in range(n):
    nast = random.randint(0, 9)
    vyst = random.randint(0, 9)
    print(f'Vo vlaku bolo {pocet} ľudí, {nast} nastúpilo, {vyst} vystúpilo. Zostalo {pocet+nast-vyst}.')
    pocet += nast - vyst
  

 1. Riešenie:

  import random
  
  pr = int(input('zadaj počet riadkov: '))
  ps = int(input('zadaj počet stĺpcov: '))
  for i in range(pr):
    for j in range(ps):
      print(random.choice('O-'), end='')
    print()
  

 1. Riešenie:

  import random
  
  n = int(input('zadaj n: '))
  for i in range(n):
    kocka1 = random.randint(1, 6)
    kocka2 = random.randint(1, 6)
    print('na 1. kocke padla', kocka1)
    print('na 2. kocke padla', kocka2)
    print('ich súčet je', kocka1 + kocka2)
    print('======================')
  

 1. Riešenie:

  import random
  
  n = int(input('zadaj n: '))
  k = int(input('zadaj počet kociek: '))
  for i in range(n):
    sucet = 0
    for i in range(1, k+1):
      kocka = random.randint(1, 6)
      sucet += kocka
      print(f'na {i}. kocke padla', kocka)
    print('ich súčet je', sucet)
    print('======================')
  

 1. Riešenie:

  n = int(input('zadaj n: '))
  for i in range(n):
    for j in range(3):
      for k in range(n):
        print(f'{i*n + k + 1:2}', end=' ')
      print(end='  ')
    print()