Riešenie úloh 4. cvičenia


 1. Riešenie:

  x = int(input('zadaj km pre prvý deň: '))
  y = int(input('zadaj cieľové km: '))
  den = 1
  while x < y:
    x *= 1.1      # alebo x += x * 0.1
    den += 1
  print(f'na {den}. deň prebehne {x:.2f} km')
  

 1. Riešenie:

  n = int(input('zadaj číslo: '))
  while n != 1:
    print(n, end=', ')
    if n % 2 == 0:
      n //= 2
    else:
      n = 3 * n + 1
  print(1)
  

 1. Riešenie:

  sucet = 0
  x = n = 1
  while x != 0:
    x = float(input(f'zadaj {n}. číslo: '))
    sucet += x
    n += 1
  print('súčet všetkých prečítaných čísel je', sucet)
  

 1. Riešenie:

  cislo = int(input('zadaj číslo: '))
  print(cislo, end=' ')
  delitel = 2
  znak = '='
  while cislo > 1:
    if cislo % delitel == 0:
      print(znak, delitel, end=' ')
      cislo //= delitel
      znak = '*'
    else:
      delitel += 1
  print()
  

 1. Riešenie:

  cislo = int(input('zadaj číslo: '))
  cs = 0
  while cislo:
    cifra = cislo % 10
    print(cifra)
    cs += cifra
    cislo = cislo // 10     # cislo //= 10
  print('ciferný súčet =', cs)
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  cislo = int(input('zadaj číslo: '))
  x, y = 350, 150
  while cislo:
    cifra = cislo % 10
    canvas.create_rectangle(x-18, y-18, x+18, y+18, fill='light blue')
    canvas.create_text(x, y, text=cifra, font='arial 30')
    cislo //= 10
    x -= 40
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  cislo = int(input('zadaj číslo: '))
  x, y = 350, 150
  while cislo:
    cifra = cislo % 8
    canvas.create_rectangle(x-18, y-18, x+18, y+18, fill='light blue')
    canvas.create_text(x, y, text=cifra, font='arial 30')
    cislo //= 8
    x -= 40
  

 1. Riešenie A:

  import tkinter
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  n = 13
  for i in range(n):
    for j in range(n):
      x = j * 20 + 100
      y = i * 20 + 12
      if i == n//2 or j == n//2:
        farba = 'red'
      else:
        farba = 'white'
      canvas.create_oval(x-8, y-8, x+8, y+8, fill=farba)
  

  Riešenie B:

  import tkinter
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  n = 13
  for i in range(n):
    for j in range(n):
      x = j * 20 + 100
      y = i * 20 + 12
      if i == j or i == n-1-j:
        farba = 'red'
      else:
        farba = 'white'
      canvas.create_oval(x-8, y-8, x+8, y+8, fill=farba)
  

 1. Riešenie:

  print('zadávaj výšky žiakov')
  dobre = True
  i = 1
  predch = 0
  while True:
    vyska = input(f'  výška {i}. žiaka: ')
    if vyska == '':
      break
    vyska = int(vyska)
    if vyska < predch:
      dobre = False
    predch = vyska
    i += 1
  
  if dobre:
    print('všetci žiaci sú zoradení správne')
  else:
    print('žiaci nie sú správne zoradení')
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  x, y = 190, 130
  r = 120
  k = 6
  i = 0
  for rr in range(r, 14, -3):
    if i % k:
      farba = 'black'
    else:
      farba = 'gray'
    canvas.create_oval(x-rr, y-rr, x+rr, y+rr, outline=farba)
    i += 1
    print(rr, farba)
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  from random import randint
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  k = 21
  y = 20
  for i in range(10):
    sucet = 0
    x = 20
    while sucet < k:
      h = randint(1, 4)
      canvas.create_oval(x-10, y-10, x+10, y+10, fill='white')
      canvas.create_text(x, y, text=h, font='arial 16 bold')
      sucet += h
      x += 25
    x += 80
    if sucet == k:
      canvas.create_text(340, y, text='HURA', font='arial 12 bold', fill='green')
    else:
      canvas.create_text(340, y, text='ŠKODA', font='arial 12 bold', fill='red')
    y += 25
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  import random
  
  canvas = tkinter.Canvas(width=300, height=300)
  canvas.pack()
  
  for i in range(4000):
    x = random.randrange(300)
    y = random.randrange(300)
    if 75 < x < 225 and 75 < y < 225:
      farba = 'red'
    else:
      farba = 'blue'
    canvas.create_oval(x - 5, y - 5, x + 5, y + 5, fill=farba, width=0)
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  import random
  
  canvas = tkinter.Canvas(width=300, height=300)
  canvas.pack()
  
  for i in range(4000):
    x = random.randrange(300)
    y = random.randrange(300)
    if x <= y and 300 - x >= y:
      farba = 'red'
    elif x > y and 300 - x >= y:
      farba = 'blue'
    elif x <= y and 300 - x < y:
      farba = 'green'
    else:
      farba = 'yellow'
    canvas.create_oval(x - 5, y - 5, x + 5, y + 5, fill=farba, width=0)
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  import random
  
  canvas = tkinter.Canvas(width=300, height=300)
  canvas.pack()
  
  x0, y0 = 180, 130
  r = 110
  
  for i in range(4000):
    x = random.randrange(300)
    y = random.randrange(300)
    if (x-x0)**2 + (y-y0)**2 <= r**2:
      farba = 'red'
    else:
      farba = 'blue'
    canvas.create_oval(x - 5, y - 5, x + 5, y + 5, fill=farba, width=0)
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  import random
  
  canvas = tkinter.Canvas(width=300, height=300)
  canvas.pack()
  
  x0, y0 = 180, 130
  r = 110
  cervenych = 0
  
  for i in range(10000):
    x = random.randrange(300)
    y = random.randrange(300)
    if x**2 + y**2 <= 300**2:
      farba = 'red'
      cervenych += 1
    else:
      farba = 'blue'
    canvas.create_oval(x - 2, y - 2, x + 2, y + 2, fill=farba, width=0)
  print('podiel =', cervenych / 10000 * 4)
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  import random
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  n = 7
  for i in range(n):
    x = random.randint(10, 370)
    y = random.randint(10, 240)
    canvas.create_oval(x-3, y-3, x+3, y+3, fill='red')
    if i == 0:
      x1 = x2 = x
      y1 = y2 = y
    else:
      if x < x1:
        x1 = x
      if x > x2:
        x2 = x
      if y < y1:
        y1 = y
      if y > y2:
        y2 = y
  canvas.create_rectangle(x1, y1, x2, y2, outline='blue')
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  import random
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  for i in range(10000):
    x = random.randint(10, 350)
    y = random.randint(10, 250)
    if y < 90:
      farba = 'black'
    elif y < 170:
      farba = 'red'
    else:
      farba = 'gold'
    canvas.create_oval(x-5, y-5, x+5, y+5, fill=farba, width=0)
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  import random
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  for i in range(10000):
    x = random.randint(10, 350)
    y = random.randint(10, 250)
    if y < 130:
      if x < y:
        farba = 'blue'
      else:
        farba = 'white'
    else:
      if 130-x > y-130:
        farba = 'blue'
      else:
        farba = 'red'
    canvas.create_oval(x-5, y-5, x+5, y+5, fill=farba, width=0)
  

 1. Riešenie:

  import random
  
  k = 20
  mam = int(input('začínam so sumou: '))
  print('štart ', end='')
  for i in range(1000):
    c1 = random.randint(1, k)
    c2 = random.randint(1, k)
    c3 = random.randint(1, k)
    if c1 == c2 == c3:
      print('+100', end='')
      mam += 99
    elif c1 == c2 or c2 == c3 or c1 == c3:
      print('+5', end='')
      mam += 4
    else:
      print('-1', end='')
      mam -= 1
    if mam <= 0:
      break
  print()
  print('zostalo mi', mam, 'euro')
  

 1. Riešenie:

  suma = int(input('zadaj cislo: '))
  for b in 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1:
    n = suma // b
    suma %= b
    if n:
      print(n, 'krát hodnota', b)
  

 1. Riešenie:

  cislo = float(input('zadaj číslo: '))
  x = 0
  od, do = 0, cislo
  while abs(2**x - cislo) > 0.0001:
    x = (od + do) / 2
    if 2**x > cislo:
      do = x
    else:
      od = x
  print('logaritmus', cislo, 'je', x)
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  import random
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  a = xa, ya = 10, 100
  b = xb, yb = 250, 10
  c = xc, yc = 300, 250
  d1 = d2 = d3 = 100
  while d1 >= 30 or d2 >= 30 or d3 >= 30:
    farba = f'#{random.randrange(256**3):06x}'
    canvas.create_polygon(a, b, c, fill=farba)
    a = (xa+xb)/2, (ya+yb)/2
    b = (xb+xc)/2, (yb+yc)/2
    c = xc, yc = (xc+xa)/2, (yc+ya)/2
    xa, ya = a
    xb, yb = b
    d1 = ((xa-xb)**2 + (ya-yb)**2) ** .5
    d2 = ((xc-xb)**2 + (yc-yb)**2) ** .5
    d3 = ((xa-xc)**2 + (ya-yc)**2) ** .5