Riešenie úloh 4. cvičenia


 1. Riešenie:

  body = int(input('Zadaj získaný počet bodov: '))
  hranica = 90
  for znamka in 'ABCDEF':
    if body >= hranica:
      break
    hranica -= 10
  
  if znamka != 'F':
    print('za', body, 'bodov získavaš známku', znamka)
  else:
    print('za', body, 'bodov si nevyhovel a máš známku Fx')
  

 1. Riešenie:

  cislo = int(input('zadaj číslo: '))
  print(cislo, end=' ')
  delitel = 2
  znak = '='
  while cislo > 1:
    if cislo % delitel == 0:
      print(znak, delitel, end=' ')
      cislo //= delitel
      znak = '*'
    else:
      delitel += 1
  print()
  

 1. Riešenie:

  cislo = int(input('zadaj číslo: '))
  cs = 0
  while cislo:
    cifra = cislo % 10
    print(cifra)
    cs += cifra
    cislo = cislo // 10     # cislo //= 10
  print('ciferný súčet =', cs)
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  cislo = int(input('zadaj číslo: '))
  x, y = 350, 150
  while cislo:
    cifra = cislo % 10
    canvas.create_rectangle(x-18, y-18, x+18, y+18, fill='light blue')
    canvas.create_text(x, y, text=cifra, font='arial 30')
    cislo //= 10
    x -= 40
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  cislo = int(input('zadaj číslo: '))
  x, y = 350, 150
  while cislo:
    cifra = cislo % 8
    canvas.create_rectangle(x-18, y-18, x+18, y+18, fill='light blue')
    canvas.create_text(x, y, text=cifra, font='arial 30')
    cislo //= 8
    x -= 40
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  n = 13
  for i in range(n):
    for j in range(n):
      x = j * 20 + 100
      y = i * 20 + 10
      if i==n//2 or j==n//2:       # po A
      #if i == j or i+j == n-1:     # po B
        farba = 'red'
      else:
        farba = 'white'
      canvas.create_oval(x-8, y-8, x+8, y+8, fill=farba)
  

 1. Riešenie:

  print('zadávaj výšky žiakov')
  dobre = True
  i = 1
  predch = 0
  while True:
    vyska = input(f'  výška {i}. žiaka: ')
    if vyska == '':
      break
    vyska = int(vyska)
    if vyska < predch:
      dobre = False
    predch = vyska
    i += 1
  
  if dobre:
    print('všetci žiaci sú zoradení správne')
  else:
    print('žiaci nie sú správne zoradení')
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  x, y = 190, 130
  r = 120
  k = 6
  for i in range((r-20) // 3):
    rr = r - i * 3
    if i % k:
      farba = 'black'
    else:
      farba = 'gray'
    canvas.create_oval(x-rr, y-rr, x+rr, y+rr, outline=farba)
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  from random import randint
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  k = 21
  y = 20
  for i in range(10):
    sucet = 0
    x = 20
    while sucet < k:
      h = randint(1, 4)
      canvas.create_oval(x-10, y-10, x+10, y+10, fill='white')
      canvas.create_text(x, y, text=h, font='arial 20')
      sucet += h
      x += 25
    x += 80
    if sucet == k:
      canvas.create_text(x, y, text='HURA', font='arial 20', fill='green')
    else:
      canvas.create_text(x, y, text='ŠKODA', font='arial 20', fill='red')
    y += 25
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  from random import randint
  from math import sqrt
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  x0, y0 = 190, 130
  r = 90
  for i in range(2000):
    x = randint(5, 380)
    y = randint(5, 260)
    vzd = sqrt((x-x0)**2 + (y-y0)**2)
    if vzd < r:
      farba = 'red'
    else:
      farba = 'yellow'
    canvas.create_oval(x-5, y-5, x+5, y+5, fill=farba, width=0)
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  from random import randint
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  n = 7
  for i in range(n):
    x = randint(10, 370)
    y = randint(10, 240)
    canvas.create_oval(x-3, y-3, x+3, y+3, fill='red')
    if i == 0:
      x1 = x2 = x
      y1 = y2 = y
    else:
      if x < x1:
        x1 = x
      if x > x2:
        x2 = x
      if y < y1:
        y1 = y
      if y > y2:
        y2 = y
  canvas.create_rectangle(x1, y1, x2, y2, outline='blue')
  

 1. Riešenie:

  from random import randint
  
  k = 20
  mam = int(input('začínam so sumou: '))
  print('štart ', end='')
  for i in range(1000):
    c1 = randint(1, k)
    c2 = randint(1, k)
    c3 = randint(1, k)
    if c1 == c2 == c3:
      print('+100', end='')
      mam += 99
    elif c1 == c2 or c2 == c3 or c1 == c3:
      print('+5', end='')
      mam += 4
    else:
      print('-1', end='')
      mam -= 1
    if mam <= 0:
      break
  print()
  print('zostalo mi', mam, 'euro')
  

 1. Riešenie:

  cislo = float(input('zadaj číslo: '))
  x = 0
  od, do = 0, cislo
  while abs(2**x - cislo) > 0.0001:
    x = (od + do) / 2
    if 2**x > cislo:
      do = x
    else:
      od = x
  
  print('logaritmus', cislo, 'je', x)
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  import random
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  for i in range(10000):
    x = random.randint(10, 350)
    y = random.randint(10, 250)
    if y < 90:
      farba = 'black'
    elif y < 170:
      farba = 'red'
    else:
      farba = 'gold'
    canvas.create_oval(x-5, y-5, x+5, y+5, fill=farba, width=0)
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  import random
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  for i in range(10000):
    x = random.randint(10, 350)
    y = random.randint(10, 250)
    if y < 130:
      if x < y:
        farba = 'blue'
      else:
        farba = 'white'
    else:
      if 130-x > y-130:
        farba = 'blue'
      else:
        farba = 'red'
    canvas.create_oval(x-5, y-5, x+5, y+5, fill=farba, width=0)
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  from random import randint, randrange
  
  sirka = 400
  canvas = tkinter.Canvas(width=sirka)
  canvas.pack()
  
  x, y = 10, 200
  while True:
    a = randint(10, 70)
    b = randint(10, 70)
    if a > b:      # preusporiadanie
      a, b = b, a   # preusporiadanie
    if x + a > sirka:
      break
    farba = f'#{randrange(256**3):06x}'
    canvas.create_rectangle(x, y, x+a, y-b, fill=farba)
    x += a
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  from random import randint
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  r1 = randint(10, 50)
  r2 = randint(10, 50)
  r3 = randint(10, 50)
  
  if r2 < r1:      # preusporiadanie
    r1, r2 = r2, r1  # preusporiadanie
  if r3 < r2:      # preusporiadanie
    r2, r3 = r3, r2  # preusporiadanie
  if r2 < r1:      # preusporiadanie
    r1, r2 = r2, r1  # preusporiadanie
  
  x, y = 190, r1+20
  canvas.create_oval(x-r1, y-r1, x+r1, y+r1, fill='white')
  y += r1 + r2
  canvas.create_oval(x-r2, y-r2, x+r2, y+r2, fill='white')
  y += r2 + r3
  canvas.create_oval(x-r3, y-r3, x+r3, y+r3, fill='white')
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  from math import sin, cos, radians
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  x0, y0 = 190, 130     # stred kružnice
  r = 100          # polomer kružnice
  farba1, farba2 = 'red', 'yellow'
  n, k = 15, 3        # počet korálikov a konštanta k
  
  uhol = 360 / n
  d = r * sin(radians(uhol / 2))
  for i in range(n):
    if i % k:
      farba = farba1
    else:
      farba = farba2
    x = x0 + r * cos(radians(uhol * i))
    y = y0 + r * sin(radians(uhol * i))
    canvas.create_oval(x-d, y-d, x+d, y+d, fill=farba)