Riešenie úloh 6. cvičenia


 1. Riešenie:

  def sucet(retazec):
    i = retazec.find('+')
    return int(retazec[:i]) + int(retazec[i+1:])
  

 1. Riešenie:

  def sucet(retazec):
    vysl = 0
    while True:
      i = retazec.find('+')
      if i > 0:
        vysl += int(retazec[:i])
        retazec = retazec[i+1:]
      else:
        return vysl + int(retazec)
  

 1. Riešenie:

  def postupnost(od, do, krok=1):
    vysl = ''
    for i in range(od, do, krok):
      if vysl == '':
        vysl = str(i)
      else:
        vysl += ' ' + str(i)
    return vysl
  

  alebo

  def postupnost(od, do, krok=1):
    vysl = m = ''
    for i in range(od, do, krok):
      vysl += m + str(i)
      m = ' '
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def rozsekaj(text, sirka):
    vysl = nn = ''
    for i in range(0, len(text), sirka):
      vysl += nn + text[i:i+sirka]
      nn = '\n'
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def stvorec(n, znak):
    return znak*n+'\n' + (n-2)*(znak+' '*(n-2)+znak+'\n') + znak*n
  

 1. Riešenie:

  def vyhod_duplikaty(retazec):
    vysl = pred = ''
    for znak in retazec:
      if znak != pred:
        vysl += znak
        pred = znak
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def ozatvorkuj(retazec, podretazec):
    return retazec.replace(podretazec, '('+podretazec+')')
  

 1. Riešenie:

  def prevrat(retazec):
    vysl = ''
    for znak in retazec:
      vysl = znak + vysl
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def male(retazec, i):
    return retazec[:i] + retazec[i].lower() +retazec[i+1:]
  
  def velke(retazec, i):
    return retazec[:i] + retazec[i].upper() +retazec[i+1:]
  

 1. Riešenie:

  def riadky(retazec):
    n = 1
    while retazec:
      i = (retazec+'\n').find('\n')
      print(f'{n}.', retazec[:i])
      retazec = retazec[i+1:]
      n += 1
  

 1. Riešenie:

  def posun_znak(znak, posun):
    if 'a' <= znak <= 'z':
      return chr((ord(znak)-97+posun)%26 + 97)
    return znak
  

 1. Riešenie:

  def zakoduj(text, posun):
    vysl = ''
    for znak in text:
      vysl += posun_znak(znak, posun)
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def je_palindrom(retazec):
    retazec = retazec.lower().replace(' ', '')
    for i in range(len(retazec)//2):
      if retazec[i] != retazec[-i-1]:
        return False
    return True
  

  alebo

  def je_palindrom(retazec):
    retazec = retazec.lower().replace(' ', '')
    return retazec == retazec[::-1]
  

 1. Riešenie:

  def pocet(retazec, podretazec):
    vysl = 0
    d = len(podretazec)
    for i in range(len(retazec)-d+1):
      if retazec[i:i+d] == podretazec:
        vysl += 1
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def usporiadaj(h1, h2, h3):
    if h1 > h2:
      h1, h2 = h2, h1
    if h2 > h3:
      h2, h3 = h3, h2
    if h1 > h2:
      h1, h2 = h2, h1
    return f'{h1} {h2} {h3}'
  

 1. Riešenie:

  import random
  
  def nazov(n):
    p1 = random.choice('aeiouy')
    p2 = random.choice('bcdfghjklmnpqrstvwxz')
    return p1.upper() + n*p2 + p1
  
  for i in range(5):
    print(nazov(2))
    print(nazov(3))
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  import random
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  x, y = 50, 130
  for i in range(0x2654, 0x265A):
    farba = f'#{random.randrange(256**3):06x}'
    canvas.create_text(x, y, text=chr(i), font='arial 50', fill=farba)
    x += 60
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  
  def stvorce(vel, retazec):
    x, y = 10, 60
    while retazec:
      i = (retazec+' ').find(' ')
      farba = retazec[:i]
      retazec = retazec[i+1:]
      canvas.create_rectangle(x, y, x+vel, y+vel, fill=farba)
      x += vel+3
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  stvorce(40, 'red blue purple red gold')
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  
  def stvorce(retazec):
    x, y = 10, 200
    povodny = retazec
    while True:
      if retazec == '':
        retazec = povodny
      i = retazec.find(' ')
      vel = int(retazec[:i])
      retazec = retazec[i+1:]
      if x+vel >= sirka:
        break
      i = (retazec+' ').find(' ')
      farba = retazec[:i]
      retazec = retazec[i+1:]
      canvas.create_rectangle(x, y, x+vel, y-vel, fill=farba)
      x += vel+3
  
  sirka = 450
  canvas = tkinter.Canvas(width=sirka)
  canvas.pack()
  
  stvorce('40 red 20 blue 60 purple 40 red 30 gold')
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  
  def kresli(retazec):
    x, y = 100, 100
    for znak in retazec:
      x1, y1 = x, y
      if znak == 's':
        y1 -= 10
      elif znak == 'v':
        x1 += 10
      elif znak == 'j':
        y1 += 10
      elif znak == 'z':
        x1 -= 10
      else:
        print('nerozumiem "' + znak + '"')
        return
      canvas.create_line(x, y, x1, y1)
      x, y = x1, y1
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  kresli('ssvvjjzzvvvvjjzzssjjjjzzssvvzzzzssvvjj')
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  
  def kresli(retazec):
    x, y = x1, y1 = 100, 100
    pd = True
    pocet = 1
    for znak in retazec:
      if '0' <= znak <= '9':
        pocet = int(znak)
      elif znak == 's':
        y1 -= 10 * pocet
        pocet = 1
      elif znak == 'v':
        x1 += 10 * pocet
        pocet = 1
      elif znak == 'j':
        y1 += 10 * pocet
        pocet = 1
      elif znak == 'z':
        x1 -= 10 * pocet
        pocet = 1
      elif znak == 'd':
        pd = True
      elif znak == 'h':
        pd = False
      else:
        print('nerozumiem "' + znak + '"')
        return
      if pd:
        canvas.create_line(x, y, x1, y1)
      x, y = x1, y1
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  kresli('4v4j4z4sh5vd'*5)