2. tréningové zadanie - skúška z 18.1.2017 - Sokoban


Sokoban je hra pre jedného hráča, ktorého cieľom je presunúť v štvorcovej sieti všetky škatule na vyznačené cieľové políčka. Hráč pri prechádzaní hracej plochy (pomocou šípok 'l' vľavo, 'p' vpravo, 'h' hore, 'd' dole) môže škatuľu, ktorá leží pred ním, potlačiť v danom smere na políčko za škatuľou, ale len vtedy, keď je toto políčko prázdne (nie je tam ani stena ani iná škatuľa).

Cieľom v programu je odkontrolovať, kam sa hráč po zadanej postupnosti šípok dostane, ktoré škatule kam presunie a na koľkých cieľových políčkach sa pritom nachádzajú škatule a na koľkých nie.

Textový súbor popisuje hraciu plochu ako štvorcovú sieť (riadky môžu byť rôzne dlhé). Riadky v prvej časti súboru obsahujú priamo riadky hracej plochy. Ďalej za jedným prázdnym riadkom nasledujú pozície cieľových políčok ako dvojice celých čísel. Znaky popisujúce hraciu plochu majú tento význam:

 • '*' je pozícia hráča

 • 'O' je škatuľa

 • 'M' je stena

 • ' ' je voľné políčko

Zrejme na niektorých zadaných cieľových políčkach sa na začiatku hry môže nachádzať nielen hráč ale aj škatuľa.

Vašou úlohou je prečítať textový súbor s popisom plochy a odsimulovať zadanú postupnosť stláčaných šípok. Samotný pohyb hráča sa bude riadiť podľa týchto pravidiel:

 • šípka na voľné políčko (môže byť cieľové) presunie hráča

 • šípka na políčko so stenou sa ignoruje (hráč zostane stáť na mieste); môžete počítať s tým, že celá hracia plocha je obkolesená stenami a hráč sa nemôže dostať za okraj plochy

 • šípka na políčko so škatuľou bude mať účinok (posunie túto škatuľu) jedine vtedy, keď je za škatuľou v danom smere voľné políčko, inak sa šípka ignoruje; zrejme posunutie škatule znamená, že škatuľa sa posunie na voľné miesto a hráč sa presunie na pôvodnú pozíciu škatule

Riešenie zapíšte do triedy Sokoban s týmito metódami:

class Sokoban:
  def __init__(self, meno_suboru):
    ...

  def __str__(self):
    return ''

  def rob(self, postupnost):
    return 0

  def kontrola(self):   # na kolkych cielovych polickach nie je skatula
    return None

kde

 • metóda __str__(): vráti znakový reťazec, ktorý reprezentuje momentálny stav hracej plochy aj s pozíciou hráča (znak '*'), všetkých škatúľ (znak 'O') a všetkých cieľových políčok (znak '+'); medzi riadkami je znak '\n';

 • metóda rob(postupnost): kde parameter postupnost je znakový reťazec s postupnosťou príkazov, teda stláčaných šípok (znaky 'l', 'p', 'h', 'd') – hráč sa v ploche pohybuje podľa týchto zadaných príkazov; ak sa daným smerom nemôže pohnúť (stena alebo prekážka za tlačenou škatuľou), tento konkrétny príkaz sa ignoruje; metóda vráti počet naozaj vykonaných krokov

 • metóda kontrola(): vráti dvojicu (typ tuple) celých čísel: (na koľkých cieľových políčkach je škatuľa, na koľkých cieľových políčkach nie je škatuľa) – zrejme v súčte tieto dve čísla dávajú celkový počet cieľových políčok

Napr. pre súbor

MMMMM
M M
M MMMMM
M O M
M *O M
MMMMMMMMM

2 2
4 4

takýto test:

if __name__ == '__main__':
  s = Sokoban('subor1.txt')
  print(s)
  print('kontrola', s.kontrola())
  print('rob', s.rob('hddllpp'))
  print(s)
  print('kontrola', s.kontrola())

vypíše:

MMMMM
M M
M + MMMMM
M O M
M *O+ M
MMMMMMMMM
kontrola (0, 2)
rob 5
MMMMM
M M
M O MMMMM
M M
M *O M
MMMMMMMMM
kontrola (2, 0)

Z úlohového servera L.I.S.T. si stiahnite kostru programu skuska.py. Pozrite si testovacie dáta v súboroch 'subor1.txt', 'subor2.txt', 'subor3.txt', …, ktoré bude používať testovač.

Aby ste mohli spúšťať skúškové testy, program uložte do súboru skuska.py. Riešenie (len súbor skuska.py bez dátových súborov) odovzdajte na úlohový server https://list.fmph.uniba.sk/.

Praktická časť končí o 11:00 a skúška ďalej pokračuje od 12:00 vyhodnotením v kancelárii m162.