3. tréningové zadanie - skúška z 6.2.2017 - Kamery v Kocúrkove


Na mape Kocúrkova môžete vidieť bielou farbou označené ulice:

_images/sk2017z3.png

Mestská rada chce do mesta umiestniť kamery, ktoré budú sledovať ulice všetkými smermi ľubovoľne ďaleko, ale len vo vodorovných a zvislých smeroch (kamera cez domy nevidí). Zrejme majú v pláne rozmiestniť kamery tak, aby mohli monitorovať všetky ulice mesta. Preto pre nich pripravíme aplikáciu, pomocou ktorej budú môcť experimentovať s rozmiestňovaním rôzneho počtu kamier.

Táto aplikácia by mala fungovať takto:

 • na začiatku je mapa prázdna - nie je tu žiadna kamera, len ulice a domy;

 • používateľ našej aplikácie môže na ľubovoľné miesta mapy umiestňovať nové kamery (každá kamera má svoj číselný identifikátor), prípadne už predtým umiestnenú kameru presunúť na ľubovoľné iné miesto, alebo ju z mapy odstrániť;

 • používateľ si hocikedy môže nechať zobraziť mapu aj s vyznačenými monitorovanými políčkami mapy;

 • tiež dostáva informáciu o tom, koľko políčok mapy je už monitorovaných a koľko ešte nie.

Textový súbor popisuje hraciu plochu ako štvorcovú sieť, v ktorej sú všetky riadky rovnako dlhé. Každý riadok súboru popisuje jeden riadok štvorcovej siete: obsahuje postupnosť celých čísel (oddelených medzerami), pričom prvé číslo v postupnosti označuje počet plných štvorčekov (domov) na začiatku riadku, za tým nasleduje počet prázdnych políčok (ktoré označujú ulice), každé ďalšie číslo v riadku označuje buď počet plných alebo prázdnych políčok. Zrejme súčet všetkých čísel v každom riadku musí byť rovnaký a rovná sa šírke hracej plochy. Počítajte s tým, že medzi týmito číslami môžu byť aj nuly.

Riešenie zapíšte do triedy Kocurkovo s týmito metódami:

class Kocurkovo:

  def __init__(self, meno_suboru):
    ...

  def __str__(self):
    return ''

  def kamera(self, cislo, pozicia):
    return 0

  def kontrola(self):
    return 0, 0

  def zoznam(self):
    return ()

kde

 • metóda __str__() vráti znakový reťazec, ktorý reprezentuje kompletnú mapu: v tejto mape je políčko s domom vyjadrené znakom 'M', monitorované políčko (aspoň jednou kamerou) znakom '+', a nemonitorovanú ulicu znakom ‚.‘; medzi riadkami mapy je znak '\n';

 • metóda kamera(cislo, pozicia) umiestni kameru s daným číslom (číslo kamery je ľubovoľné celé číslo) na zadanú pozíciu (dvojicu čísel pre riadok a stĺpec, pričom číslujeme od 0); ak už bola predtým táto kamera v ploche, tak sa takto premiestni na túto novú pozíciu; metóda vráti počet políčok, ktoré táto kamera monitoruje (bez ohľadu na iné kamery); ak je umiestnená na políčko mimo ulice (teda dom, ktorý je na mape označený ako 'M'), vráti hodnotu 0; ak je umiestnená mimo súradníc mapy, je takto z mapy odstránená a metóda vráti hodnotu None

 • metóda kontrola() vráti dvojicu (typ tuple): celkový počet monitorovaných políčok a počet políčok, ktoré žiadna kamera nemonitoruje;

 • metóda zoznam() vráti n-ticu (typ tuple) informácií o kamerách; každá kamera je v n-tici reprezentovaná dvojicou (číslo kamery, pozícia), kde pozícia je dvojica (riadok, stĺpec).

Napr. pre súbor (popisuje mapu z úvodu):

9
0 4 3 1 1
1 1 5 1 1
1 8
1 1 1 1 3 1 1
0 2 1 1 1 3 1
3 1 1 1 3
3 2 4

takýto test:

if __name__ == '__main__':
  k = Kocurkovo('subor1.txt')
  print(k)
  print('kontrola =', *k.kontrola())
  print('kamera', k.kamera(1, (3, 3)))
  print(k)
  print('kontrola =', *k.kontrola())
  print('kamera', k.kamera(3, (5, 7)))
  print(k)
  print('kontrola =', *k.kontrola())
  print('zoznam:', *k.zoznam())

vypíše:

MMMMMMMMM
....MMM.M
M.MMMMM.M
M........
M.M.MMM.M
..M.M...M
MMM.M.MMM
MMM..MMMM
kontrola = 0 28
kamera 12
MMMMMMMMM
....MMM.M
M.MMMMM.M
M++++++++
M.M+MMM.M
..M+M...M
MMM+M.MMM
MMM+.MMMM
kontrola = 12 16
kamera 7
MMMMMMMMM
....MMM+M
M.MMMMM+M
M++++++++
M.M+MMM+M
..M+M+++M
MMM+M.MMM
MMM+.MMMM
kontrola = 18 10
zoznam: (1, (3, 3)) (3, (5, 7))

Z úlohového servera L.I.S.T. si stiahnite kostru programu skuska.py. Pozrite si testovacie dáta v súboroch 'subor1.txt', 'subor2.txt', 'subor3.txt', …, ktoré bude používať testovač.

Aby ste mohli spúšťať skúškové testy, program uložte do súboru skuska.py. Riešenie (len súbor skuska.py bez dátových súborov) odovzdajte na úlohový server https://list.fmph.uniba.sk/.

Praktická časť končí o 11:00 a skúška ďalej pokračuje od 12:00 vyhodnotením v kancelárii m162.