3. tréningové zadanie - skúška z 17.6.2019


V Kocúrkove majú veľmi zaujímavo organizované všetky pozemky a chodníky:

 • každý pozemok je dookola obkolesený chodníkom

 • ak nejaké dva pozemky susedia, majú spoločnú nejakú časť chodníka

 • chodníky okolo pozemkov (teda hranice pozemkov) sú definované pomocou postupnosti názvov hraničných kameňov – niekto si dal robou a všetkým hraničným kameňom v Kocúrkove pridelil nejaké názvy (väčšinou ako nejaké písmeno a číslo), napr.

  • ak má nejaký pozemok hranicu popísanú názvami kameňov ['a3', 'b1', 'a2'] a nejaký iný názvami ['a2', 'a1', 'a3'], oba pozemky sú trojuholníkového tvaru a majú spoločnú časť chodníka 'a2' - 'a3'

  • zrejme takto popísané hranice pozemkov pomocou názvov hraničných kameňov sú uzavreté oblasti a teda spojený chodníkom je aj prvý a posledný kameň

 • počítajte s tým, že žiadna časť chodníka neprechádza cez vnútro nejakého pozemku – všetky chodníky sú len okolo pozemkov

Ak sa niekto prechádza po chodníkoch Kocúrkova, vždy prechádza okolo aspoň jedného pozemku a niekedy súčasne okolo dvoch rôznych. Pri dlhších prechádzkach niekedy takto môže prejsť aj okolo všetkých pozemkov.

Vašou úlohou bude navrhnúť takú prechádzku z nejakého štartového miesta, pomocou ktorej prejdeme okolo všetkých dopredu určených pozemkov. Samotné rozloženie pozemkov, teda popis chodníkov, prečítate z textového súboru. Ak existuje viac rôznych prechádzok, pomocou ktorých sa dá prejsť okolo určených pozemkov, vyberiete najkratšiu z nich. Dĺžka prechádzky je v tomto prípade definovaná ako počet hraničných kameňov, popri ktorých sa prechádza.

Na navrhnutú prechádzku máme ešte tieto dôležité požiadavky:

 • popri žiadnom hraničnom kameni nesmieme prejsť viac ako raz

 • počas prechádzky akceptujeme návštevu nejakého pozemku len vtedy, keď prejdeme po nejakej časti chodníka okolo neho, teda nestačí prejsť len popri jednom hraničnom kameni daného pozemku

Z pohľadu dátovej štruktúry graf:

 • hraničné kamene sú vrcholy grafu

 • časti chodníkov, teda spojnice medzi kameňmi (vrcholmi) sú hrany grafu

 • každá hrana prechádza okolo nejakého jedného alebo možno dvoch pozemkov – táto informácia (množina pozemkov) je hodnotou (váhou) hrany

Riešenie zapíšte do triedy Graf s týmito metódami:

class Graf:
  def __init__(self, meno_suboru):
    ...

  def pozemky(self):
    return set()

  def vrcholy(self):
    return set()

  def hrana(self, v1, v2):
    return None

  def ries(self, v1, ciel):
    return []

Kde metódy:

 • __init__(meno_suboru) prečíta súbor a vytvorí z neho reprezentáciu neorientovaného ohodnoteného grafu

 • hrana(v1, v2) vráti hodnotu hrany: buď je to jedno alebo dvoj prvková množina mien pozemkov, alebo None, ak neexistuje hrana medzi týmito dvoma vrcholmi

 • vrcholy() vráti množinu názvov všetkých vrcholov (hraničných kameňov)

 • pozemky() vráti množinu názvov všetkých pozemkov

 • ries(v1, ciel) pomocou backtrackingu nájde najkratšiu cestu z vrcholu v1, ktorá prejde okolo všetkých pozemkov špecifikovaných v parametri ciel (typu set) – metóda vráti buď prázdny zoznam (nenašiel žiadnu cestu), alebo zoznam (typ list) s nájdenou cestou, teda postupnosť názvov vrcholov (ak je takých viac, vráti ľubovoľnú z nich)

Môžete si dodefinovať aj ďalšie pomocné metódy. Ak chcete definovať nejaké ďalšie pomocné triedy, zapíšte ich ako vnorené do triedy Graf.

Textový súbor obsahuje popis grafu v tvare:

 • každý riadok obsahuje popis jedného pozemku: je to meno pozemku, za ktorým nasleduje postupnosť názvov vrcholov na obvode pozemku (zrejme aj prvý a posledný vrchol sú spojené hranou)

 • uvedomte si, že v neorientovanom grafe by mala byť každá hrana orientovaná oboma smermi

 • môžete predpokladať, že súbor je zadaný korektne

Napr. súbor

p1 a3 b1 a2
p2 a1 b2 a3
p3 a1 b3 a2
p4 a2 a1 a3

označuje graf so šiestimi vrcholmi a 9 hranami, ktoré definujú 4 pozemky. Všimnite si, že pozemok p4 susedí s troma zvyšnými pozemkami, pričom tieto tri pozemky majú len jedného suseda – pozemok p4.

Program môžete testovať napr. takto:

if __name__ == '__main__':
  g = Graf('subor1.txt')
  print('pozemky =', g.pozemky())
  print('vrcholy =', g.vrcholy())
  for v1,v2 in ('a3', 'b2'), ('a2', 'a1'), ('b1', 'a1'):
    print('hrana({!r}, {!r}) = {!r}'.format(v1, v2, g.hrana(v1, v2)))
  print('riesenie =', g.ries('b1', {'p2', 'p4'}))

a pre vyššie uvedený textový súbor by mal vypísať (existuje viac správnych riešení, toto je jedno z nich):

pozemky = {'p4', 'p2', 'p1', 'p3'}
vrcholy = {'b2', 'a2', 'b3', 'a3', 'b1', 'a1'}
hrana('a3', 'b2') = {'p2'}
hrana('a2', 'a1') = {'p4', 'p3'}
hrana('b1', 'a1') = None
riesenie = ['b1', 'a3', 'a1']

Za vyriešenie skúškovej úlohy môžete získať 60 bodov, pričom:

 • 30% je za vytvorenie grafu zo súboru, t.j. správne fungovanie metód pozemky(), vrcholy() a hrana()

 • 30% je za nájdenie nejakého riešenia, ktoré nemusí mať minimálnu dĺžku

 • 30% za riešenie minimálnej dĺžky

 • 10% za správny výsledok takých zadaní, pre ktoré neexistuje riešenie

Aby ste mohli spúšťať skúškové testy, program uložte do súboru skuska.py. Riešenie (bez dátových súborov) odovzdajte na úlohový server https://list.fmph.uniba.sk/.