Zadanie skúšky z 11.1.2019 - Robot Karel

Robot Karel sa pohybuje po štvorcovej sieti, v ktorej sa na niektorých políčach nachádzajú kartičky s nejakými symbolmi. Robot prechádza ponad tieto políčka, pričom na niektorých môže kartičku pod sebou zdvihnúť (vloží si ju do svojho batoha), resp. karičku z batoha vybrať a položiť na políčko pod seba. Robot reaguje na povely 'vlavo', 'vpravo', 'krok', 'zdvihni', 'poloz':

 • robot je natočený v jednom zo štyroch smerov, označovať ich budeme takto: 0 na východ, 1 na juh, 2 na západ, 3 na sever

 • príkazy 'vlavo', resp. 'vpravo' otočia robota v danom smere

 • príkazom 'krok' robot prejde v momentálnom smere na susedné políčko, ak je už na okraji siete, z plochy nevypadne, ale v danom smere nevykoná nič

 • príkazom 'zdvihni' zoberie kartičku z políčka pod sebou a vloží ju do batoha; ak na danom políčku nebola žiadna kartička, príkaz nevykoná nič; ak na danom políčku bolo na sebe viac kartičiek, robot zdvihne najvrchnejšiu z nich; kartičky vkladá do batoha na seba v poradí ako ich zdvíhal z plochy (naspodu je prvá, na vrchu posledne zdvihnutá)

 • príkazom 'poloz' vyberie najvrchnejšiu kartičku z batoha a vloží ju na políčko pod seba; ak bol batoh prázdny, príkaz neurobí nič; ak na políčku už boli nejaké kartičky pred tým, novú kartičku položí na vrch týchto kartičiek.

Zadanie štvorcovej siete s počiatočným rozložením kartičiek je v textovom súbore. V prvom riadku je dvojica celých čísel, ktorá popisuje veľkosť štvorcovej siete: počet riadkov a počet stĺpcov. Za tým nasleduje informácia o kartičkách v ploche - v každom riadku je symbol na kartičke a dvojica celých čísel, ktoré označujú riadok a stĺpec pozície kartičky (číslujeme od 0). Na jednom políčku sa môže nachádzať aj viac kartičiek.

Naprogramujte triedu RobotKarel:

class RobotKarel:
  def __init__(self, meno_suboru):
    ...

  def __str__(self):
    return ''

  def robot(self, riadok, stlpec, smer):
    ...

  def rob(self, prikaz):
    return 0

  def batoh(self):
    return []

kde

 • init prečíta súbor - robot tam zatiaľ nie je

 • __str__ vráti znakovú reprezentáciu plochy: pozíciu robota zapíšte (podľa momentálneho natočenia) jedným zo znakov '>', 'v', '<', '^', ak je na políčku viac kartičiek, zobrazí sa iba najvrchnejšia z nich, prázdne políčko zobrazte znakom '.'; ak je robot na políčku s kartičkami, zobrazí sa iba robot

 • robot položí robota na zadaný riadok a stĺpec s daným otočením (číslo od 0 do 3)

 • rob dostáva jeden povel, alebo postupnosť za sebou nasledujúcich povelov, pričom povel je jeden z reťazcov 'vlavo', 'vpravo', 'krok', 'zdvihni', 'poloz', ktorý môže mať na začiatku aj celé číslo, vtedy to označuje počet opakovaní; napr. '3 krok' označuje tri kroky za sebou; robot sa postupne pohybuje v danom smere, pričom zbiera, resp. kladie kartičky; povely, ktoré sa nedajú vykonať, ignoruje; funkcia vráti počet tu vykonaných ale neignorovaných povelov

 • metóda batoh vráti momentálny zoznam kartičiek so symbolmi v batohu (prvým prvkom je najspodnejšia kartička, posledným je najvrchnejšia)

 • odporúčame štvorcovú sieť reprezentovať ako dvojrozmernú tabuľku (zoznam zoznamov), v ktorej každý prvok je buď reťazec (postupnosť znakov) alebo zoznam znakov, políčka bez kartičiek reprezentujte prázdnym reťazcom, resp. zoznamom

Napr. pre súbor 'subor1.txt':

3 4
N 1 3
O 1 2
H 1 1
P 0 1
Y 0 2
T 0 3

takýto test:

if __name__ == '__main__':
  k = RobotKarel('subor1.txt')
  k.robot(0, 0, 0)
  print(k)
  print(k.rob('krok'))
  print(k.rob('2 zdvihni'))
  k.rob('krok')
  k.rob('vpravo')
  k.rob('krok')
  k.rob('2 zdvihni')
  k.rob('2 krok')
  print(k)
  print('batoh =', k.batoh())
  k.rob('poloz vlavo')
  k.rob('krok 6 vlavo')
  print(k)
  print('batoh =', k.batoh())

vypíše:

>PYT
.HON
....
1
1
..YT
.H.N
..v.
batoh = ['P', 'O']
..YT
.H.N
..O<
batoh = ['P']

Z úlohového servera L.I.S.T. si stiahnite kostru programu skuska.py. Pozrite si testovacie dáta v súboroch 'subor1.txt', 'subor2.txt', 'subor3.txt', …, ktoré bude používať testovač.

Aby ste mohli spúšťať skúškové testy, program uložte do súboru skuska.py. Riešenie (bez dátových súborov) odovzdajte na úlohový server https://list.fmph.uniba.sk/.

Praktická časť končí o 11:00 a skúška pokračuje od 12:00 vyhodnotením v kancelárii m162.