7. tréningové zadanie - skúška z 21.1.2019 - Robot Light-Bot


Robot Light-Bot sa veľmi sa podobá na robota Karla:

 • robot sa pohybuje v štvorcovej sieti, v ktorej sa môžu nachádzať tehličky (môže ich byť aj viac na sebe)

 • niektoré políčka (aj s tehličkami) sa dajú zasvietiť, resp. zhasnúť (políčka majú svoju lampu, a predstavte si, že tehličky sú polopriesvitné)

 • robot sa pohybuje len v rámci svojej štvorcovej siete týmito príkazmi:

  • l, p = otočí sa vľavo, resp. vpravo o 90 stupňov

  • k = urobí krok dopredu, ale len vtedy, ak je toto políčko v rovnakej výške ako to, na ktorom stojí

  • s = skočí na políčko pred sebou, ale len vtedy, ak je buď o jedna vyššie alebo ľubovoľne (aspoň o 1) nižšie

  • z = zasvieti, resp. zhasne políčko pod sebou (len ak má toto políčko svoju lampu)

Trieda LightBot:

class LightBot:
  def __init__(self, meno_suboru, pozicia_robota):
    ...

  def robot(self):
    return ()

  def __str__(self):
    return ''

  def rob(self, prikazy):
    ...

  def kolko(self):
    return ()

Metódy:

 • __init__(meno_suboru, pozicia_robota):

  • subor má tento formát:

   • v prvom riadku sú dve celé čísla = počet riadkov a stĺpcov štvorcovej siete

   • každý ďalší riadok popisuje jedno políčko siete, pričom obsahuje buď tri celé čísla, alebo tri čísla a ľubovoľný nemedzerový reťazec v tvare:

    riadok stĺpec počet_tehličiek
    riadok stĺpec počet_tehličiek lampa
   • v druhom prípade má dané políčko svoju lampu (lampy sú na začiatku zhasnuté)

   • všetky ostatné políčka v ploche sú prázdne bez tehličiek a bez lampy

  • parameter pozicia_robota = trojica čísel (riadok, stĺpec, smer), kde smer je číslo od 0 do 3 (pre východ, juh, západ, sever)

 • robot():

  • vráti momentálnu pozíciu robota ako trojicu čísel (riadok, stĺpec, smer)

 • __str__():

  • vráti popis plochy, pričom pre každé políčko:

   • tam, kde je lampa a svieti, znak 'O', kde nesvieti 'o'

   • inak, kde bol robot '+', kde ešte nebol '.'

 • rob(prikazy):

  • parameter prikazy = postupnosť písmen z 'lpksz' (iné znaky ignoruje)

   • postupne vykoná príkazy, ak sa niektorý vykonať nedá, tento jeden ignoruje a pokračuje ďalšími príkazmi v postupnosti

   • metóda nič nevracia

 • kolko():

  • vráti dvojicu: počet nerozsvietených políčok s lampou a počet rozsvietených

Napr. pre súbor 'subor1.txt':

4 5
2 3 1
0 2 0 s
1 3 2

takýto test:

if __name__ == '__main__':
  r = LightBot('subor1.txt', (3, 4, 2))
  print(r)
  r.rob('kkpkkkzlk')
  print(r.robot())
  print(r)
  print(r.kolko())

vypíše:

..o..
.....
.....
....+
(0, 1, 2)
.+O..
..+..
..+..
..+++
(0, 1)

Z úlohového servera L.I.S.T. si stiahnite kostru programu skuska.py. Pozrite si testovacie dáta v súboroch 'subor1.txt', 'subor2.txt', 'subor3.txt', ktoré bude používať testovač.

Aby ste mohli spúšťať skúškové testy, program uložte do súboru skuska.py. Riešenie (bez dátových súborov) odovzdajte na úlohový server https://list.fmph.uniba.sk/.

Praktická časť končí o 11:00 a skúška pokračuje od 13:00 vyhodnotením v kancelárii m162.