2. priebežný test z Programovania (1) 2014/2015


 1. Zadefinuj rekurzívnu funkciu mocnina(n,k), ktorá vypočíta n**k pre celé nezáporné k len pomocou násobenia a umocňovania na 2 (čo je opäť len násobením so samým sebou):

  • mocnina(n, 0) = 1

  • mocnina(n, k) = mocnina(n, k//2) ** 2 … pre párne k

  • mocnina(n, k) = mocnina(n, k-1) * n … pre nepárne k

  def mocnina(n, k):
  
  
  
    ...
  

 1. Zisti, koľko hviezdičiek sa vypíše pre volania rekurzia(10) a rekurzia(13)?

  def rekurzia(n):
    if n < 2:
      print('*')
    else:
      rekurzia(n-1)
      rekurzia(n-2)
  

 1. V triede Kniha si ukladáme informácie o knihách:

  class Kniha:
    def __init__(self, autor, titul, cena):
      self.zoznam = [autor, titul, cena]
  
    def autor(self, zmen=None):
  
  
      ...
  

  Dopíš metódu autor() tak, aby volanie bez parametrov vrátilo autora knihy a volanie s jedným parametrom zmenilo autora, napríklad:

  >>> k = Kniha('Doyle', 'Sherlock Holmes', 11.5)
  >>> k.autor()
  'Doyle'
  >>> k.autor('sir Arthur Conan Doyle')
  >>> k.zoznam
  ['sir Arthur Conan Doyle', 'Sherlock Holmes', 11.5]
  

 1. V triede Kniha si ukladáme informácie o knihách:

  class Kniha:
    def __init__(self, autor, titul, cena):
      self.zoznam = [autor, titul, cena]
  
    def __getitem__(self, co):
      ________________
      return ________________
  
    def __setitem__(self, co, zmen):
      ________________
      ____________________ = zmen
  

  Dopíš metódy __getitem__() a __setitem__() tak, aby pre parameter co, ktorý je jeden z reťazcov 'autor', 'titul' alebo 'cena', fungovalo:

  >>> k = Kniha('Doyle', 'Sherlock Holmes', 11.5)
  >>> k['titul']
  'Sherlock Holmes'
  >>> k['cena'] = 8.1
  >>> k.zoznam
  ['Doyle', 'Sherlock Holmes', 8.1]
  

 1. Dopíš funkciu vyrob(dlzky), ktorá vytvorí dvojrozmernú tabuľku celých čísel tak, že ak parameter dlzky je zoznam celých čísel, tak tieto označujú dĺžky riadkov vytváranej dvojrozmernej tabuľky (zoznam zoznamov). Počet prvkov zoznamu dlzky označuje počet riadkov vytváranej tabuľky. Prvky vytváranej tabuľky pritom postupne zaplň hodnotami od 1.

  def vyrob(dlzky):
    tab = []
    _______________
    for d in dlzky:
      _______________
      _______________
    return tab
  
  >>> zoz = vyrob([3, 2, 4])
  >>> vypis(zoz)
  1 2 3
  4 5
  6 7 8 9
  

  Funkciu vypis() neprogramujte. Pri dopisovaní kódu do funkcie nemusíš dodržať naznačený počet riadkov programu.


 1. Textový súbor 'subor.txt' v každom riadku obsahuje niekoľko slov oddelených medzerami. Nasledovná funkcia by mala vytvoriť dvojrozmernú tabuľku znakových reťazcov, ktorá bude v každom riadku obsahovať ako prvky slová z príslušného riadku súboru:

  def urob(meno):
    with open(meno) as subor:
      vysledok = []
      while subor:
        riadok = subor.read()
        if riadok:
          return vysledok
        riadok = riadok.strip()
        riadok.append(vysledok)
  

  Oprav všetky chyby.


 1. Dané sú dva zoznamy zoz1 a zoz2, ktoré majú rovnaký počet prvkov. Vytvor funkciu, ktorá z takýchto dvoch zoznamov vytvorí a vráti nový slovník (asociatívne pole). V tomto slovníku sú kľúčmi prvky z prvého zoznamu a hodnotami sú príslušné prvky druhého zoznamu:

  def urob(zoz1, zoz2):
  
  
  
  >>> a = urob(['druh', 'vaha', 'vek'], ['slon', 1000, 10])
  >>> a
  {'druh': 'slon', 'vek': 10, 'vaha': 1000}
  

 1. Vytvorili sme zoznam informácií (slovníkov, teda asociatívnych polí) o zvieratách v zoo, napríklad:

  zoo = [{'druh':'slon', 'meno':'Bimbo'}, {'druh':'opica', 'meno':'Milica'}, ...]
  

  Napíš funkciu vsetky_mena(zoo), ktorá vráti množinu všetkých mien zvierat v zoo:

  def vsetky_mena(zoo):
  
  
    ...
  

 1. Zisti, čo sa vypíše:

  >>> zoz1 = [3, 'sedem', 3.14]
  >>> zoz2 = ['dog', 'cat', 'mouse', 'duck']
  >>> zoz3 = {'sedem': [3]*3, 3.14: zoz2, 'cat': zoz1}
  >>> zoz3[zoz3[zoz2[1]][2]][2]
  

 1. Dopíš funkciu urob(m1, m2, m3), ktorá dostáva ako parametre 3 množiny. Výsledkom funkcie bude nová množina, ktorá obsahuje všetky také prvky, ktoré nie sú v m1, ale sú buď v m2 alebo v m3 (ale nie naraz v oboch).

  def urob(m1, m2, m3):
    mnozina = _______________
    _________________
    _________________
    return mnozina
  

  Pri dopisovaní kódu do funkcie nemusíš dodržať naznačený počet riadkov programu. Príklad použitia:

  >>> urob({1,3,5,7}, {1,2,3,4,5}, {4,5,6,7})
  {2, 6}
  >>> urob(set(),{1,2,3,4,5},{4,5,6,7})
  {1, 2, 3, 6, 7}