Priebežný test z Programovania (1) 2015/2016


 1. Druhý parameter funkcie xy() je nejaká n-tica celých čísel:

  def xy(ret, ix, znaky):
    p = list(ret)
    for i in range(len(ix)):
      p[ix[i]] = znaky[0]
      znaky = znaky[1:]
    return ''.join(p)
  
  >>> xy('najpython', (________________________________), 'anopye')
  'neopytany'
  

  Zisti, aký bol druhý parameter pri volaní tejto funkcie.


 1. Príkaz input() sme testovali v príkazovom režime:

  >>> x = input(input(input('zadaj:')))
  zadaj:preco:
  preco:lebo:
  lebo:nic:
  >>>
  

  Zisti, čo sa takto priradilo do premennej x.


 1. Funkcia generuj() vytvára nejaký znakový reťazec:

  def generuj(n, retazec):
    for i in range(n):
      retazec = 'a\nb' + retazec[1:-1] + 'x\ny' + retazec[2:-2] + 'b\na'
    return retazec
  
  print(generuj(2, 'xyz'))
  

  Po zavolaní tejto funkcie sa vypíše niekoľko riadkov textu. Zisti, koľko riadkov sa vypíše a koľkokrát sa v nich vyskytnú písmená 'a' a 'b'.


 1. Funkciu kresli() sme zavolali s parametrom typu zoznam dvojíc:

  def kresli(bodky):
    for x, y in bodky:
      if x < y:
        farba = 'red'
      elif x+y < 100:
        farba = 'blue'
      else:
        farba = 'yellow'
      canvas.create_oval(x-2, y-2, x+2, y+2, fill=farba, outline='')
  
  kresli([(80, 70), (30, 90), (80, 50), (70, 40), (70, 50), (50, 10), (10, 10),
      (40, 90), (40, 10), (80, 20), (60, 20), (50, 60), (40, 50), (20, 40),
      (20, 70), (90, 80), (70, 90), (50, 20), (30, 70)])
  

  Funkcia kreslí farebné bodky. Zisti, koľko bodiek bolo červených, koľko modrých a koľko žltých?


 1. Funkcia zapis() vytvára textový súbor:

  def zapis(subor, n):
    with open(subor, 'w') as vystup:
      j = 3
      for i in range(n):
        if i < j:
          ret = ' '
        else:
          ret = '\n'
          j += i
        print(i, i*i, end=ret, file=vystup)
      print(file=vystup)
  

  Oprav túto funkciu tak, aby pracovala presne rovnako, ale nevolala štandardnú funkciu print().


 1. Funkcia ntica() vytvára nejakú n-ticu dvojíc celých čísel:

  def ntica(a, b):
    vysl = ((a ,b),)
    while b > 0:
      a, b = b, a%b
      vysl += ((a, b),)
    return vysl
  

  Takto vytváraná postupnosť dvojíc čísel má nejaký súvis s výpočtom najväčšieho spoločného deliteľa dvoch celých čísel. Dopíš:

  def nsd(a, b):
    x = ntica(a, b)
    return _____________________
  

 1. Funkcia urob() s tromi parametrami spracuje nejaké tri postupnosti (napríklad sú to tri zoznamy, n-tice alebo reťazce):

  def urob(a, b, c):
    return c[-1:len(c)] + b[1:] + a[:] + c[:-1] + b[0:1]
  

  Do premennej p sme priradili nejakú hodnotu a zavolali s ňou funkciu urob() takto:

  >>> p = ________________________
  >>> urob(p[2:7], p[4:], p[:5])
  (4, 9, 6, 11, 10, 5, 8, 3, 4, 9, 6, 7, 12, 8, 3, 4)
  

  Zisti, s akou hodnotou premennej p sme zavolali túto funkciu.


 1. Dopíš funkciu porovnaj(), ktorá porovná dva dátumy (dátum je trojica celých čísel (deň, mesiac, rok)) a vráti jeden z týchto troch reťazcov: 'mensi', 'rovny', 'vacsi':

  def porovnaj(datum1, datum2):
  
  
  
  
  
  
  >>> porovnaj((26, 10, 2015), (15, 11, 2015))
  'mensi'
  >>> porovnaj((26, 10, 2015), (15, 11, 2014))
  'vacsi'
  >>> porovnaj((26, 10, 2015), (26, 10, 2015))
  'rovny'
  

 1. Funkcia rozsekaj() vytvorí zo znakového reťazca nticu podreťazcov, pričom oddeľovačom týchto podreťazcov v pôvodnom reťazci je znak bodkočiarka ';'. Funkcia je podobná štandardnej metóde split(), ktorú ale použiť nesmieš:

  def rozsekaj(retazec):
    vysl = ()
    while retazec:
      i = ';'.index(retazec+';')
      vysl.append(retazec[:i])
      retazec[i+1:] = ''
    return vysl
  
  >>> rozsekaj('a;12;b')
  ('a', '12', 'b')
  

  Vo funkcii sú chyby, oprav ich. Nedopisuj nové príkazy.


 1. Funkcia uprac() nejako mení obsah zoznamu pole:

  def uprac(pole):
    i = 0
    for j in range(len(pole)):
      if pole[j] < 0:
        pole.insert(i, pole.pop(j))
        i += 1
  

  Prerob túto funkciu tak, aby pracovala nielen pre zoznamy, ale aj pre n-tice. Preto nebude táto funkcia modifikovať svoj parameter, ale bude vytvárať novú nticu a tú vráti ako výsledok funkcie:

  def uprac(pole):
    i = 0
    pole = tuple(pole)
    for j in range(len(pole)):
      if pole[j] < 0:
  
  
  
        i += 1
    return pole
  

  Doplň chýbajúcu časť funkcie (zvyšok funkcie už nemeň!).