2. priebežný test z Programovania (1) 2015/2016


 1. Zisti, čo vypočíta daná rekurzívna funkcia:

  def pocitaj(n):
    if n <= 1:
      return list(range(n + 1))
    pred = pocitaj(n-1)
    return pred + [sum(pred[-2:])]
  
  print(pocitaj(10))
  

 1. Máme zadefinovať funkciu ocisluj(tab), ktorá zmení všetky prvky dvojrozmernej tabuľky tak, že ich postupne prechádza po stĺpcoch a čísluje ich celými číslami od 0, pritom riadky tabuľky nemusia mať rovnakú dĺžku, napríklad:

  >>> ab = [[1, 1], [1, 1, 1], [1], [1, 1, 1, 1]]
  >>> ocisluj(ab)
  >>> ab
  [[0, 4], [1, 5, 7], [2], [3, 6, 8, 9]]
  

  Dopíš chýbajúce časti funkcie:

  def ocisluj(tab):
    m = 0
    for r in tab:
      m = ___________________________
    poc = 0
    for j in range(m):
      for i in range(len(tab)):
        if ____________________________:
          tab[i][j] = poc
          poc += 1
  

 1. Funkcia zisti() pracuje so slovníkom (asociatívnym poľom):

  def zisti(zoznam):
    slovnik, neviem = {}, None
    for prvok in zoznam:
      slovnik[prvok] = slovnik.get(prvok, 0) + 1
      if neviem is None or slovnik[prvok] > slovnik[neviem]:
        neviem = prvok
    return neviem
  

  Zisti, čo sa vypíše pre volania:

  print(zisti([1,2,3,4,5,4,3,2,3,2,4,6,4]))
  print(zisti(list('programujem v pythone')))
  

 1. V triede Mnozina je 5 chýb. Oprav ich! Neopravuj kód, ktorý nie je chybný.

  class Mnozina:
    def __init__(self):
      self.zoznam = []
  
    def __repr__(self):
      print(tuple(sorted(self.zoznam)))
  
    def add(self, cislo):
      if cislo in self:
        self.zoznam.append(cislo)
  
    def discard(self, cislo):
      if cislo in self:
        self.zoznam.pop(cislo)
  
    def __contains__(self, cislo):
      return self.zoznam.index(cislo) >= 0
  
    def __len__(self):
      return len(self.zoznam)
  
    def zjednotenie(self, ina):
      for i in ina.zoznam:
        self.append(i)
  

 1. Dopíš funkciu nechaj_float(zoz), ktorá v zozname znakových reťazcov ponechá len tie, ktoré reprezentujú desatinné čísla (dajú sa previesť konverznou funkciou float()). Dopisuj len medzi riadky while a del:

  def nechaj_float(zoz):
    i = 0
    while i < len(zoz):
  
  
  
      del zoz[i]
  
  >>> zoznam = ['3..', '1e1', '7', '' , '1e1e', '.7.']
  >>> nechaj_float(zoznam)
  >>> zoznam
  ['1e1', '7']
  

 1. a) Na začiatku bol zásobník prázdny. Potom sme vykonali niekoľko operácií push a pop. Zisti, čo sa vypíše po spustení:

  print('pre zasobnik:')
  for x in 7, 3, 5, 11, 3, 8, 4:
    push(x)
  for x in range(6):
    print(pop(), pop(), end=' ')
    push(x)
  print(pop())
  

  b) Na začiatku bol rad prázdny. Potom sme vykonali niekoľko operácií enqueue a dequeue. Zisti, čo sa vypíše po spustení:

  print('pre rad:')
  for x in 7, 3, 5, 11, 3, 8, 4:
    enqueue(x)
  for x in range(6):
    print(dequeue(), dequeue(), end=' ')
    enqueue(x)
  print(dequeue())
  

 1. Nasledovný príklad definície triedy demonštruje nie najlepšie využitie operátora indexovania. Zisti ale, čo sa vypíše:

  class Trieda:
    x = 7
    def __getitem__(self, i):
      return sum(range(self.x - i))
  
    def __setitem__(self, i, y):
      self.x = 2 * i + y
  
  t = Trieda()
  print(t[4], t[5])
  t[4] = 1
  print(t[4], t[5])
  

 1. Preveď infixový výraz do prefixu a aj do postfixu:

  3*(4+5)-6*7/(8+6)+(2/3)/(4/5)
  

  prefix:

  postfix:


 1. Funkcia vsetky() nejako spracováva zoznam množín:

  def vsetky(zoznam_mnozin):
    vysl, b = set(), True
    for m in zoznam_mnozin:
      if b:
        vysl |= m
      else:
        vysl -= m
      b = not b
    return vysl
  

  Zisti, čo treba dosadiť do premennej x, aby sme dostali tento výsledok:

  >>> x = ______________________
  >>> vsetky([x, set(range(3, 10, 2)), set(range(5, 15, 3))])
  {2, 5, 6, 8, 11, 14}
  

 1. Napíš program pre Turingov stroj, ktorý bude akceptovať vstup na páske len vtedy, keď je na nej číslo v dvojkovej sústave, pričom toto číslo je nepárne. Štartový stav má meno '0' a koncový '1':

  t = t.Turing('''
  
  
  
  
  
  
  
  ''')
  for slovo in '', '11a', '0101010101', '11110', '1', '0':
    t.znovu(slovo)
    print(repr(slovo), t.rob(False))
  

  Vypíše:

  '' False
  '11a' False
  '0101010101' True
  '11110' False
  '1' True
  '0' False