Priebežný test z Programovania (1) 2016/2017


 1. Čo presne vypíše tento program?

  for i in 4, 7, 1, 2, 0, 5:
    while i:
      print(end=str(i))
      i -= 1
    print()
  

 1. Funkcia zisti(cislo) vráti True alebo False podľa toho, či je dané číslo dokonalé alebo nie , t. j. či platí, že súčet všetkých deliteľov menších ako samotné číslo sa rovná samotnému číslu. V definícii funkcie je jedna chyba. Oprav ju.

  def zisti(cislo):
    x, y = 0, 1
    while y < cislo and x < cislo:
      if cislo % y == 0:
        x += y
      y += 1
    return x == cislo
  

 1. Funkciu nahrad_samo(text, znak) v zadanom texte nahradí všetky samohlásky ('aeiouy') zadaným znakom. Doplň chýbajúce časti programu.

  def nahrad_samo(text, znak):
    for i in range(len(text)):
      if _______________________:
        _________________________________________________
    return text
  

 1. Funkcia sifra(text) nejako zakóduje zadaný text:

  def sifra(text, n):
    text = (text + 'x' * n * n)[:n * n]
    vysl = ''
    for k in range(n):
      vysl += text[k::n]
    return vysl
  

  Zisti, ako sa zakódujú nasledovné dva reťazce:

  sifra('bratislava', 3)
  sifra('programujeme v pythone', 5)
  

 1. Nasledovný program:

  with open('subor1.txt') as t1:
    n = int(t1.readline())
    with open('subor2.txt', 'w') as t2:
      for h in range(n):
        for i in range(n):
          p = int(t1.readline())
          if i == 0:
            s = p
          else:
            s += p
          print(p, end=' ', file=t2)
        print(s, file=t2)
  

  vytvoril takýto súbor:

  3 1 7 11
  7 3 1 11
  1 7 3 11
  

  Aký bol obsah vstupného súboru 'subor1.txt'?


 1. Funkcia sucet(subor) otvorí zadaný textový súbor (tento súbor obsahuje len celé čísla, aj záporné) a vypočíta súčet všetkých týchto čísel. Oprav všetky chyby, pričom nemeň ideu algoritmu, t. j. čítanie súboru po znakoch, postupné skladanie pomocného reťazca a pričitovanie reťazca prevedeného na celé čísla.

  def sucet(meno_suboru):
    vysl = ''
    with open(meno_suboru, 'w') as t:
      ret, znak = '', t.read(1)
      while znak != '':
        if znak in ' \n':
          if ret != '':
            vysl = int(vysl + ret)
          ret = ''
        elif '0' <= znak <= '9' and znak == '-':
          ret = znak + ret
        znak = t.read(1)
    if ret != '':
      vysl += int(ret)
    return vysl
  

 1. Funkcia rozdel(n_tica) rozloží prvky vstupnej n-tice na dve n-tice, pričom prvá obsahuje prvky na párnych pozíciách (0., 2., 4., …) a druhá na nepárnych (1., 3., 5., …). Dopíš do funkcie dva chýbajúce riadky.

  def rozdel(n_tica):
    prva = druha = ()
    for i in range(len(n_tica)):
      if i % 2:
        __________________________
      else:
        __________________________
    return prva, druha
  

 1. Funkcia rozloz(n_tica) nejako spracuje prvky vstupnej n-tice a vytvorí z nich inú n-ticu a tú vráti ako výsledok:

  def rozloz(n_tica):
    vysl = p0 = ()
    for p1 in n_tica:
      for p2 in p1:
        p0 += p2,
        if len(p0) == 2:
          vysl += p0,
          p0 = ()
    if len(p0):
      vysl += p0,
    return vysl
  

  Zisti, čo vráti volanie:

  rozloz(((0,), (), (9, 0, 7), (1, 2, 3)))
  

 1. Zoznam súradníc obsahuje dvojice celých čísel. Funkcia prerob1(zoznam) prerobí vstupný zoznam tak, že každú dvojicu rozloží na 2 prvky. Funkcia nič nevracia, len mení obsah zoznamu. Dopíš do funkcie vyznačenú časť.

  def prerob1(zoznam):
    for i in range(___________________________________):
      zoznam[i:i+1] = zoznam[i]
  

  napríklad:

  >>> xy = [(100, 50), (0, -20), (350, 200)]
  >>> prerob1(xy)
  >>> xy
  [100, 50, 0, -20, 350, 200]
  

 1. Dopíe funkciu prevrat(zoznam), tak aby z pôvodného zoznamu vyrobila zoznam s rovnakými hodnotami, ale v opačnom poradí. V dopisovanej časti funkcie použi len metódy append() a pop() ale nepouži žiadne [ ] zátvorky.

  def prevrat(zoznam):
    vysl = list()
  
  
  
  
    return vysl
  

  Funkcia nesmie zmeniť obsah pôvodného vstupného zoznamu.