2. priebežný test z Programovania (1) 2016/2017


 1. Čo presne vypíše tento program?

  def rek(n):
    vysl = 1
    for i in range(1, n):
      vysl += rek(i)
    return vysl
  
  for i in range(6):
    print(i, rek(i))
  

 1. Zmenili sme metódu fd() pre korytnačku:

  class MojaTurtle(turtle.Turtle):
    def fd(self, d):
      if d <= 10:
        super().fd(d)
      else:
        self.fd(d // 2 - 5)
        self.pu()
        self.fd(10)
        self.pd()
        self.fd(d - d // 2 - 5)
  

  Zisti, aká je prejdená dĺžka čiar so spusteným perom pre tieto volania:

  1. MojaTurtle().fd(30)

  2. MojaTurtle().fd(40)

  3. MojaTurtle().fd(50)

  Uvedom si, že táto funkcia je rekurzívna.


 1. Zisti, čo vráti táto funkcia:

  def test(zoznam):
    vysl, n = 0, len(zoznam)
    for i in range(n):
      for j in range(n):
        vysl += abs(zoznam[i][j] - zoznam[j][i])
    return vysl
  

  pre volanie:

  >>> test([[1, 2, 3], [2, 1, 0], [3, 2, 1]])
  

 1. Zadefinovali sme triedu Zoznam, pomocou ktorej si vieme udržiavať zoznam svojich záväzkov. Trieda obsahuje tieto metódy:

  • pridaj(prvok), ak sa tam takýto záväzok ešte nenachádza, pridá ho na koniec

  • vyhod(prvok), ak sa tam takýto záväzok nachádzal, vyhodí ho

  • __contains__(prvok) vráti True alebo False podľa toho, či sa tam tento záväzok nachádzal

  • vypis() vypíše všetky záväzky v tvare záväzok, záväzok, záväzok

  Oprav všetky chyby (to, čo nie je chyba, neopravuj):

  class Zoznam:
    zoz = []
    def pridaj(self, prvok):
      if prvok in self:
        zoz.insert(prvok)
  
    def vypis(self):
      print(*self.zoz, sep=', ')
  
    def __contains__(self, prvok):
      return prvok in zoz
  
    def vyhod(self, prvok):
      if prvok not in self:
        zoz.delete(prvok)
  

 1. V utriedenom zozname máme tieto hodnoty:

  zoz = [10, 25, 30, 32, 43, 45, 51, 53, 58, 59, 63, 65, 70, 81, 82]
  

  Pomocou algoritmu binárneho vyhľadávania zisťujeme, či sa v ňom nachádza nejaká hodnota. Do základného cyklu algoritmu sme vložili príkaz na vypísanie indexu aj hodnoty stredného prvku v hľadanom úseku:

  def hladaj(hodnota):
    zac, kon = 0, len(zoz)-1
    while zac <= kon:
      stred = (zac + kon) // 2
      print(stred, zoz[stred])      # pridali sme vypis
      if zoz[stred] < hodnota:
        zac = stred + 1
      elif zoz[stred] > hodnota:
        kon = stred - 1
      else:
        return True
    return False
  
  1. Vypíš všetky tieto dvojice stredný index a hodnota, keď budeme hľadať číslo 63, t.j. volanie hladaj(63).

  2. Vypíš tieto dvojice pre hľadanú hodnotu 15, t.j. volanie hladaj(15).


 1. Napíš funkciu pocet_riadkov(meno_suboru), ktorá vráti počet riadkov zadaného súboru. Ak daný súbor neexistuje (nepodaril sa open()), funkcia vráti -1.

  def pocet_riadkov(meno_suboru):
  
  
  
     ...
  

 1. Napíš funkciu farba(retazec), ktorá z daného reťazca - mena farby v slovenčine vráti správny názov farby pre tkinter. Ak danú farbu nerozpozná, vráti farbu 'pink'. Funkcia by mala akceptovať tieto slovenské mená farieb: 'biela', 'cervena', 'modra', 'zlta', 'zelena' . Vo funkcii nepouži príkaz ``if.

  def farba(retazec):
  
  
    return ...
  

 1. Mali sme napísať funkciu viac(zoz), ktorá vráti množinu tých prvkov zoznamu zoz, ktoré sa v ňom vyskytujú viac ako raz. Napríklad:

  >>> viac(['prvy', 2, (3, 4), 'dva', 3, 4, 'prvy', 3])
  {'prvy', 3}
  

  Lenže v našom programe, je niekoľko chýb. Oprav ich. Nepridávaj nové príkazy.

  def viac(zoz):
    mnozina1, mnozina2 = {}, {}
    for prvok1 in zoz:
      for prvok2 in mnozina1:
        if prvok1 == prvok2:
          mnozina2.add(prvok2)
        else:
          mnozina1.add(prvok1)
     return mnozina1
  

 1. Funkcia:

  def pocitaj(a=0, b=0, c=0, d=0, e=0, f=0):
    return a - b + c - d + e - f
  

  funguje pre maximálne 6 parametrov (postupne k výsledku pripočítava a odpočítava číselné parametre). Prerob túto funkciu tak, aby mohla mať ľubovoľný počet parametrov. Napríklad:

  >>> pocitaj(17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1)
  9
  

  Zapíš:

  def pocitaj(.....................):
  
    return ...
  

 1. Zapíš funkciu vyber(), ktorá dostáva dva parametre: nejakú postupnosť hodnôt a postupnosť indexov. Funkcia vráti zoznam hodnôt (z prvého parametra), ktoré sú na príslušných indexoch (druhého parametra). Funkciu zapíš generátorovou notáciou:

  def vyber(postupnost, indexy):
  
    return ...
  

  Napríklad:

  >>> vyber('python', (1, 3, 5, 4, 2, 0))
  ['y', 'h', 'n', 'o', 't', 'p']
  >>> vyber([11, 12, 13, 14], (2, 1, 2, 0, 1, 0, 0, 1))
  [13, 12, 13, 11, 12, 11, 11, 12]