Priebežný test z Programovania (1) 2017/2018


 1. Zisti, aký je výsledok volania co_pocita(1111).

  def co_pocita(cislo2):
    cislo1 = 0
    while cislo2 > 0:
      if cislo2 % 2 == 0:
        cislo2 //= 2
      else:
        cislo2 -= 1
      cislo1 += 1
    return cislo1
  

 1. Funkcia rozklad(cislo) zistí rozklad daného čísla na prvočinitele a vráti ho ako znakový reťazec v tvare, napríklad '24 = 2 * 2 * 2 * 3'. Doplň chýbajúce časti programu. Využi metódu join(). Premenná pole je typu tuple.

  def rozklad(cislo):
    pole = ( _____________________ )
    delitel = 2
    while cislo >= delitel:
      if cislo % delitel == 0:
        pole += ( _____________________ )
        cislo //= delitel
      else:
        delitel += 1
    return ________________________________________
  

 1. Zisti, s akým najväčším n si mohol zavolať funkciu najdi_najvacsie(n), aby nám vrátila hodnotu 144.

  def najdi_najvacsie(n):
    a, b = 0, 1
    while b <= n:
      a, b = b, a + b
    return a
  

 1. Zisti, koľko riadkov vypíše volanie urob('sova'). Tiež vypíš prvých 6 riadkov.

  def urob(slovo):
    for a in slovo:
      for b in slovo:
        if a != b:
          for c in slovo:
            if c not in (a + b):
              for d in slovo:
                if d not in (a + b + c):
                  print(a + b + c + d)
  

 1. Dopíš telo while-cyklu vo funkcii prerob() tak, aby fungovalo volanie kresli(prerob([...])). Predpokladaj, že vstupom je taký zoznam, v ktorom 3 za sebou idúce prvky označujú x-ovú a y-ovú súradnicu a farbu. V premennej canvas je priradená referencia na grafickú plochu.

  def prerob(pole):
    vysl = []
    while pole:
  
  
  
    return vysl
  
  def kresli(pole):
    for xy, farba in pole:
      canvas.create_text(xy, text='ABC', fill=farba)
  
  kresli(prerob([300,200,'red',100,150,'blue',50,50,'green']))
  

 1. Pôvodne mala funkcia zdvoj(zoznam) každý prvok zdvojiť, teda vybrať a vložiť ho na koniec dvakrát.

  def zdvoj(zoznam):
    for i in range(len(zoznam)):
      h = zoznam.pop(i)
      zoznam.append(h)
      zoznam.append(h)
  

  Hoci to nerobí to, čo bolo treba, dostali sme zaujímavý výsledok. Zisti, čo vypíše:

  a = list(range(1, 5))
  zdvoj(a)
  print(a)
  b = list('kocur')
  zdvoj(b)
  print(''.join(b))
  

 1. Máme danú funkciu zluc():

  def zluc(zoz1, zoz2):
    vysl = []
    i = j = 0
    while i+j < len(zoz1) + len(zoz2):
      if j >= len(zoz2) or i < len(zoz1) and zoz1[i]<zoz2[j]:
        vysl.append(zoz1[i])
        i += 1
      else:
        vysl.append(zoz2[j])
        j += 1
    return vysl
  

  Akú hodnotu mala postupnosť b, ak sme po zavolaní zluc() dostali takýto výsledok?

  >>> a = (3, 8, 8, 11, 16)
  >>> b = (________________________________)
  >>> zluc(a, b)
  [1, 3, 4, 7, 8, 8, 9, 11, 11, 15, 16]
  

 1. Nasledovný program vypíše počet riadkov a dĺžku najdlhšieho riadka daného súboru (aj s koncovým '\n'). Súbor sa pritom číta po jednom znaku. Oprav všetky chyby.

  def zisti(meno_suboru):
    with open(meno_suboru, 'a') as subor:
      pr, naj, r = 0
      znak = subor.read(1)
      while znak > 0:
        r += 1
        if znak == '\n':
          naj = max(naj, r)
          pr += 1
  
    print('pocet riadkov suboru: {pr}')
    print('najdlhsi ma {naj} znakov')
  

  Pritom očakávame takýto výstup:

  >>> zisti('text2.txt')
  pocet riadkov suboru: 13
  najdlhsi ma 40 znakov
  

 1. Naprogramovali sme takéto zašifrovanie textu: celý text sa rozdelí na dvojice znakov a v každej sa navzájom oba znaky vymenia, teda prvý s druhým, tretí so štvrtým, piaty so šiestym, atď. Ak je nepárny počet znakov, tak posledný znak sa nevymieňa. Doplň chýbajúce časti.

  def sifra2(text):
    zoz = list(text)
    for i in ________________:
      zoz[i:i+2] = __________________
    return ________________________
  

  Malo by fungovať:

  >>> sifra2('programujem')
  rpgoarumejm
  >>> sifra2('rpgoarumejm')
  programujem
  

 1. Funkcia indexy(zoznam, hodnota) pre zadaný zoznam vráti postupnosť indexov, na ktorých sa zadaná hodnota v danom zozname vyskytuje. Oprav v programe práve 2 chyby.

  def indexy(zoznam, hodnota):
    vysl = ()
    i = 0
    while hodnota in zoznam[i:]:
      vysl += (zoznam[i:].index(hodnota), )
      i = vysl[-1]
    return vysl
  

  Napríklad vráti

  >>> indexy([7, 77, 7, (7, 7), 7], 7)
  (0, 2, 4)