2. priebežný test z Programovania (1) 2017/2018


 1. Pre danú rekurzívnu funkciu pocet(pole1, pole2):

  def pocet(pole1, pole2):
    if len(pole2) == 0:
      return 0
    if len(pole2) == 1:
      return int(pole2[0] in pole1)
    stred = len(pole2) // 2
    return pocet(pole1, pole2[:stred]) + pocet(pole1, pole2[stred:])
  

  zisti výsledok volania:

  >>> pocet('a m', 'mama ma emu')
  

 1. Korytnačka t nakreslí pomocou tejto rekurzívnej funkcie binárny strom:

  def strom(d):
    t.fd(d)
    if d > 10:
      t.lt(40)
      strom(d // 2)
      t.rt(75)
      strom(d // 3)
      t.lt(35)
    t.bk(d)
  

  Pri tomto kreslení sa otáča vľavo aj vpravo. Zisti o aký celkový uhol sa otočí vľavo (súčet všetkých otočení vľavo) a o aký vpravo po zavolaní:

  >>> strom(50)
  

 1. Programovali sme funkciu zisti_dlzky(tab), ktorá zistí, či sú všetky riadky neprázdnej vstupnej tabuľky rovnako dlhé, ak áno, funkcia vráti túto dĺžku, inak vráti None:

  def zisti_dlzky(tab):
    i = 0
    while i < len(tab):
      if i == 0:
        ________________________
      elif ________________________:
        vysl, i = None, len(tab)
      i += 1
    return vysl
  

  Dopíš vyznačené časti.


 1. Máme definované tieto dve triedy, pričom trieda FarebnyBod je odvodená od Bod:

  class Bod(object):
    def __init__(self, x, y):
      self.x, self.y = x, y
  
    def posun(self, dx=0, dy=0):
      self.x += dx
      self.y += dy
  
  class FarebnyBod(Bod):
    def __init__(self, x, y, farba='black'):
      self = Bod(x, y)
      farba = self.farba
  
    def zmen(self, farba=None, dx=0, dy=0):
      if self.farba is not None:
        farba = self.farba
      Bod.posun(dx, dy)
  

  Oprav všetky chyby. Neopravuj to, čo nie je chyba.


 1. Dopíš funkciu ako(hodnota1, hodnota2), ktorá najprv zistí typ prvého parametra hodnota1 a potom sa pokúsi pretypovať na tento typ druhý parameter hodnota2. Ak sa toto pretypovanie úspešne podarí, funkcia vráti túto pretypovanú hodnotu, inak vráti None. Ošetri výnimky ValueError a TypeError:

  def ako(hodnota1, hodnota2):
    typ = type(hodnota1)
    ________________________________:
      return ________________________
    ________________________________:
      return ________________________
  

 1. Prepíš nasledovný výraz tak, aby v ňom neboli volania magických metód:

  a.__sub__(b.__mul__(c)).__add__(d.__pow__(e))
  

 1. Oprav chyby vo funkcii vsetky(postupnost), ktorá by mala vrátiť množinu všetkých dvojíc z prvkov zadanej postupnosti. Ak je v tejto množine dvojica (a, b) nemala by sa v nej objaviť dvojica (b, a). Funkcia tiež odfiltruje dvojice rovnakých hodnôt. Nedopisuj ďalší kód, len oprav chyby.

  def vsetky(postupnost):
    vysl = {}
    for prvy in postupnost:
      for druhy in set(postupnost) - prvy:
        if druhy, prvy not in vysl:
          vysl.add(prvy, druhy)
    return vysl
  

  Napríklad by malo fungovať:

  >>> vsetky('java')
  {('j', 'v'), ('j', 'a'), ('a', 'v')}
  

 1. Dopíš funkciu dve_kocky(n), ktorá bude simulovať hody dvoch hracích kociek (s číslami od 1 do 6) a evidovať si, koľkokrát padol ktorý súčet. Zrejme súčty budú čísla od 2 do 12. Funkcia bude simulovať n takýchto hodov dvomi kockami a vráti dvojicu (sučet, počet) najčastejšieho padnutého súčtu a počet koľkokrát padol.

  from random import randint as ri
  
  def dve_kocky(n):
    pocet = {}
    for i in range(n):
      sucet = ri(1, 6) + ri(1, 6)
      pocet[sucet] = _________________________________
    naj = None
    for suc, poc in _____________________:
      if ___________________________________:
        naj = suc
    return _________________________________
  

 1. Zisti, čo sa vypíše:

  def zisti_mn(veta):
    v1, v2 = veta[:-1], veta[1:]
    z = [(v1[i], v2[i]) for i in range(len(v1))]
    return {a+b for a, b in z}
  
  >>> zisti_mn('mama_ma_emu_a_ema_ma_mamu')
  

 1. Dopíš funkciu vyrob(n), ktorá vyrobí dvojrozmernú tabuľku veľkosti n x n, pričom všetky prvky sú očíslované po riadkoch od 1 do n*n. Napríklad:

  >>> vyrob(3)
  [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
  

  Zapíš to pomocou generátorovej notácie:

  def vyrob(n):
    return _______________________________