Záverečný test z Programovania (2) 2017/2018


 1. Prepíšte do prefixového zápisu tento výraz:

  1 2 3 * + 4 5 * + 6 7 * +
  

  .


 1. Naprogramujte funkciu otoc_rad(queue), ktorá otočí poradie prvkov v danej dátovej štruktúre rad. Na otáčanie radu použite pomocný zásobník:

  def otoc_rad(queue):
    stack = Stack()
  
    while ______________________:
  
      stack._______________________
  
    while ______________________:
  
      queue._______________________
  

 1. Máme napísať funkciu spoj(zoz1, zoz2), ktorá na koniec spájaného zoznamu zoz1 pripojí spájaný zoznam zoz2 a ako výsledok vráti začiatok takéhoto nového zoznamu. Opravte chyby:

  def spoj(zoz1, zoz2):
    if zoz1 is None:
      return None
  
    while zoz1.next is not None:
      zoz1 = zoz1.next
    zoz1.next = zoz2
    return zoz1
  

 1. Metóda mapuj() postupne prejde všetky vrcholy spájaného zoznamu a každému (ktorý spĺňa podmienku) zmení hodnotu podľa zadanej funkcie:

  class SpajanyZoznam:
    ...
  
    def mapuj(self, podmienka, funkcia):
      pom = self.zac
      while pom is not None:
        if podmienka(pom.data):
          pom.data = funkcia(pom.data)
        pom = pom.next
  

  Doplňte chýbajúce definície funkcií:

  >>> zoz = SpajanyZoznam(range(7))
  
  >>> pdm = lambda _____________________________
  
  >>> fun = lambda _____________________________
  >>> zoz.mapuj(pdm, fun)
  >>> zoz
  6 -> 5 -> 2 -> 3 -> 4 -> 1 -> 0 -> None
  

 1. Funkcia zisti(vrch) niečo zisťuje o neprázdnom binárnom strome:

  def zisti(vrch, h=0):
    if vrch.left is None:
      if vrch.right is None:
        return h
      return zisti(vrch.right, h+1)
    pom = zisti(vrch.left, h+1)
    if vrch.right is None:
      return pom
    return min(pom, zisti(vrch.right, h+1))
  

  Zistite, čo táto funkcia vráti pre tento binárny strom (funkciu voláme s koreňom stromu):

  _images/28_6.png

 1. Do daného stromu:

  _images/29_7.png

  vpíšte do vrcholov hodnoty tak, aby postorder-vypisom tohto stromu bola postupnosť písmen 'programovanie'.


 1. Inicializácia __init__() triedy BVS môže mať parameter, ktorý je postupnosťou hodnôt, z ktorej sa vytvorí binárny vyhľadávací strom postupným volaním metódy vloz(). Nakreslite strom, ktorý vznikne volaním:

  s = BVS('KE BB PO PE PK BA BS NI SC BL RK BR'.split())
  s.kresli()
  

 1. Aby sa nasledovný orientovaný graf stal neorientovaným, musíme niektorým hranám dodefinovať aj opačný smer:

  graf = [{2, 3},     # 0
      {3, 5},     # 1
      {0},       # 2
      {0, 1, 5},    # 3
      {6, 7, 8},    # 4
      {1, 2},     # 5
      {},       # 6
      {4},       # 7
      {3, 4}]     # 8
  

  Zadefinujte minimálny počet pridaných orientovaných hrán (vypíšte ich dvojice čísel vrcholov) tak, aby bola každá hrana orientovaná oboma smermi. V tomto grafe potom nájdite aj maximálny cyklus.


 1. Táto verzia triedenia vkladaním v niektorých situáciách vypíše momentálny obsah celého zoznamu. Odtrasujte tento algoritmus a vypíšte tieto kontrolné výpisy:

  def insert_sort1(zoz):
    for i in range(1, len(zoz)):
      j, t = i, zoz[i]
      while j > 0 and zoz[j-1] > t:
        zoz[j] = zoz[j-1]
        j -= 1
      if j < i:
        zoz[j] = t
        print(*zoz)
  
  z = [5, 9, 4, 3, 6, 10, 1, 8, 2, 7]
  insert_sort1(z)
  

  riadky výpisu:

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .


 1. Do triedy Graf dopíšte metódu max_komponent(), ktorá zistí veľkosť najväčšieho komponentu:

  def max_komponent(self):
  
    def dohlbky(v1):
      visited.add(v1)
      for v2 in self.vrcholy[v1].sus:
        if v2 not in visited:
          dohlbky(v2)
  
    visited = set()
  
  
  
  
    return _____________