Priebežný test z Programovania (1) 2018/2019

1. Zisti, čo vypočíta táto funkcia:

def funkcia(n):
  sucet = 0
  for i in range(n):
    for j in range(n - i):
      sucet += j
  return sucet

print(funkcia(5))

2. Máme mince a bankovky s hodnotami 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100. Napísali sme program, ktorý zisťuje, ako sa dá poskladať ľubovoľná suma peňazí minimálnym počtom kusov týchto peňazí. Použili sme len jeden for-cyklus, v ktorom bol jeden if, nejaké priradenia a tiež print. Dopíš:

def mincovka(suma):
  for hodnota in __________________________:      print(f'{n} krát hodnota {hodnota}')
>>> mincovka(346)
3 krát hodnota 100
2 krát hodnota 20
1 krát hodnota 5
1 krát hodnota 1

3. Čo vypíše?

def test(post):
  vysl = tuple(post[:1])
  for prvok in post[1:]:
    vysl = (prvok,) + vysl + (prvok,)
  return vysl[:len(post)]

print(test('python'))

4. Napísali sme funkciu tretia_odmocnina, ktorá podobným algoritmom, ako sa počítala druhá odmocnina delením intervalu na polovicu v prednáške, vypočíta tretiu odmocninu zadaného čísla. Oprav chyby:

def tretia_odmocnina(cislo, eps=0.001):
  od, do = 1, cislo
  x = (do - od) / 2
  while abs(x ** 3 - cislo) < eps:
    if x ** 3 < cislo:
      do = x
    else:
      od = x
    x = (do - od) / 2
  return x

5. Čo nakreslí táto funkcia do grafickej plochy canvas (stačí vypísať premennú zoz)? Pomôže ti štvorcová sieť, v ktorej štvorček je 10x10.

def kresli(prvy, druhy):
  zoz = [prvy[0], druhy[0]]
  for i in range(1, len(prvy)):
    a, b = prvy[i], druhy[i]
    for j in a, zoz[-1], a, b:
      zoz.append(j)
  canvas.create_line(zoz)

kresli((30, 50, 30, 10, 20, 30), (50, 30, 10, 30, 40, 50))

6. Napísali sme funkciu vloz_medzi, ktorá dostáva súbor celých čísel (v každom riadku je práve jedno číslo) a vytvorí taký, v ktorom budú tie isté čísla ale medzi každé dva riadky ešte vloží jeden so súčtom čísel v týchto dvoch riadkoch (opäť v každom riadku bude práve jedno číslo). Oprav chyby v programe:

def vloz_medzi(meno_suboru1, meno_suboru2):
  with open('r', meno_suboru1) as file1:
    with open('w', meno_suboru2) as file2:
      cislo1 = file1.readline()
      for riadok in enumerate(file1):
        print(cislo1, file=file2)
        cislo2 = riadok
        print(cislo1 + cislo2, file=file2)
        cislo1 = ''
      print(cislo1, file=file2)
 • ak vstupný súbor postupne v riadkoch obsahuje hodnoty: 1, 3, 2, 1, potom výstupný bude v riadkoch obsahovať tieto čísla: 1, 4, 3, 5, 2, 3, 1 (v každom riadku práve jedno číslo)


7. Napísali sme funkciu je_palindrom, ktorá zisťuje (vráti True alebo False), či je zadaný reťazec palindrom. Dopíš:

def je_palindrom(retazec):
  i, j = _________________
  while ___________________________:
    i += 1
    j -= 1
  return i >= j

print(je_palindrom('JeleNoviPivoNeleJ')))

8. Napísali sme funkciu, v ktorej sa náhodne hádže hracou kockou (čísla od 1 do 6) dovtedy, kým nepadnú za sebou tri šestky. Funkcia vráti počet, koľkokrát sa muselo hádzať. Oprav v nej chyby:

def tri_sestky():
  pocet = pocet6 = 0
  while pocet6 <= 0:
    hod = random.randint(1, 6)
    if hod == 6:
      pocet6 += 1
    else:
      pocet6 -= 1
    pocet += pocet6
  return pocet

9. Napísali sme funkciu len_cele, ktorá z danej n-tice vyhodí všetky hodnoty, ktoré nie sú typu int. Funkcia vráti (return) túto novú n-ticu.

def len_cele(ntica):
  vysl = ____________________
  b = True
  while b:
    b = False
    for prvok in vysl:
      if type(prvok) != int:
        vysl.remove(_______________)
        b = True
        break
  return ____________________
>>> len_cele((0, 1, 2., '0', 1, (2, 2)))
(0, 1, 1)

10. Napísali sme funkciu prerob, ktorá z daného celého čísla vyrobí reťazec, ale tak, že cifry zoskupí do trojíc (sprava) a oddelí podčiarkovníkom. Využili sme funkciu join, preto sme z čísla najprv vyrobili zoznam trojznakových reťazcov. Doplň kód.

def prerob(cislo):
  cislo = str(cislo)
  vysl = []
  j = len(cislo)
  while ____________:
    i = max(____________________)
    vysl.insert(_______________________)
    j -= 3
  return '_'.join(vysl)
>>> prerob(12345678)
'12_345_678'