2. priebežný test z Programovania (1) 2018/2019


 1. Do funkcie zisti() sme pridali riadok s kontrolným výpisom. Čo vypíše?

  def zisti(zoz):
    if len(zoz) <= 1:
      return True
    stred = len(zoz) // 2
    print(zoz[stred-1], zoz[stred], zoz[stred-1] <= zoz[stred])
    if zoz[stred-1] > zoz[stred]:
      return False
    return zisti(zoz[:stred]) and zisti(zoz[stred:])
  
  print(zisti([0, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9]))
  

 1. Rekurzívnu funkciu vypis_rek() by sme chceli prepísať na nerekurzívnu verziu. Doplň chýbajúce riadky:

  def vypis_rek(n):
    if n >= 1:
      print(n, end=' ')
      vypis_rek(n - 1)
      print(n, end=' ')
    else:
      print('*', end=' ')
  
  def vypis_nerek(n):
    p = 0
    while n >= 1:
      ________________
      print(n, end=' ')
      ________________
    print('*', end=' ')
    while p > 0:
      ________________
      print(n, end=' ')
      ________________
  

 1. Dopíš chýbajúce časti do funkcie pocet(), ktorá zistí počet výskytov nejakej hodnoty v dvojrozmernom zozname tab:

  def pocet(tab, hodnota):
    vysl = 0
    for i in range(________________):
  
      for j in range(__________________):
  
        if ________________:
  
          _______________
    return vysl
  

 1. Zisti, čo vráti funkcia vyrob():

  def vyrob(n):
    vysl = [0] * n
    riadok = [1]
    for i in range(n):
      vysl[i] = riadok
      riadok = riadok + [riadok[-1] * 2]
    return vysl
  
  print(vyrob(5))
  

 1. Zadefinovali sme triedu Subor, v ktorej metóda __init__(meno_suboru) vytvorí nový prázdny súbor, pripis(text) pridá na koniec súboru nový riadok so zadaným textom a vypis() vypíše momentálny obsah súboru. Oprav chyby:

  class Subor:
    def __init__(self, meno_suboru):
      with open(self.meno, 'w'):
        self.meno = meno_suboru
  
    def pripis(self, text):
      with open(self.meno, 'a') as subor:
        subor.write(self.text + '\n')
  
    def vypis(self):
      with open(self.meno) as subor:
        for i in range(len(subor)):
          print(subor[i], end='')
  

 1. Máme takto definovanú triedu Body. Zisti, čo sa vypíše:

  class Body:
    def __init__(self):
      self.body = ''
  
    def pridaj(self):
      self.body += 'a'
      return self
  
    def uber(self):
      self.body += 'b'
      return self
  
    def kolko(self):
      print(self.body.count('a') - self.body.count('b'))
      return self
  
  b = Body().uber().pridaj().pridaj().kolko().pridaj().uber().kolko()
  print(b.body)
  

 1. Máme zadefinovať triedu Kruh, pomocou ktorej sa budú reprezentovať kruhy. Pri kruhoch nás budú zaujímať len polomer, obsah a obvod. Trieda bude používať jediný (inštančný) atribút obvod a ako konštantu pi použite triedny atribút pi. Dopíšte chýbajúce časti:

  class Kruh:
    pi = 3.14159
  
    def __init__(self, r):
      self.obvod = ____________________
  
    def __str__(self):              # vráti Kruh(polomer)
      return f'Kruh({________________})'
  
    def obsah(self):
      return _____________________
  
    def obvod(self):
      return self.obvod
  
    def polomer(self):
      return ________________________
  
    def kopia(self):
      return ________________________
  

 1. Funkcia najcastejsie() má zistiť, ktoré slovo v textovom súbore (v riadkoch sú slová oddelené medzerami) sa vyskytuje najčastejšie. Dopíšte vyznačené časti:

  def najcastejsie(meno_suboru):
    with open(meno_suboru) as subor:
      slovnik = {}
      for slovo in ____________________:
        try:
          ______________________
        except KeyError:
          ______________________
      slovo = None
      for kluc, hodnota in ___________________:
        if slovo is None or ______________________:
          slovo = _________________
    return slovo
  

 1. Dopíš funkciu zip(p1, p2), ktorá z dvoch postupností rovnakých dĺžok vytvorí zoznam zodpovedajúcich dvojíc, t.j. zoznam, v ktorom prvým prvkom bude dvojica prvých prvkov postupností, druhým prvkom dvojica druhých prvkov, … atď.

  def zip(p1, p2):
    return [__________________________________________________________]
  
  >>> zip('python', [2, 3, 5, 7, 11, 13])
  [('p', 2), ('y', 3), ('t', 5), ('h', 7), ('o', 11), ('n', 13)]
  

 1. Zisti, čo vráti nasledovné volanie funkcie vsetky():

  def vsetky(*post):
    mn = set()
    for i in post:
      for j in post:
        if i < j:
          mn.add((i, j))
    print(mn)
    return [{*p} for p in mn]
  
  print(vsetky(*[2, 5, 11, 5, 7]))