Záverečný test z Programovania (2) 2018/2019


 1. Čísla od 0 do 255 sú uložené v jednom bajte (8 bitov). Čísla do 65535 sú uložené v dvoch bajtoch (16 bitov). Máme napísať funkciu bajty(cislo), ktorá z daného čísla vráti postupnosť bajtov. Zrejme posledný bajt vypočíta ako cislo % 256 a zvyšné bajty sú potom cislo // 256 - toto sa bude opakovať, kým nebude cislo nula. Doplňte chýbajúce časti:

  def bajty(cislo):
    vysl = []
    while ___________________:
  
      ______________________________________
      cislo //= 256
    return [cislo] + vysl
  

 1. Zadaný aritmetický výraz:

  2 * (2 + 1) * (3 + 2 + 1) * (4 + 3 + 2 + 1)
  

  prepíšte do

  1. prefixového zápisu

  2. postfixového zápisu

  Operácie s rovnakou prioritou sa vyhodnocujú zľava doprava. Ak by sme pre tento výraz nakreslili aritmetický strom (aj tu sa operácie s rovnakou prioritou vyhodnocujú zľava doprava), potom treba ešte zistiť

  1. počet vnútorných vrcholov

  2. počet listov

  3. výšku stromu


 1. Funkcia krat2(stack) všetky hodnoty v zásobníku vynásobí 2. Doplňte chýbajúce časti:

  def krat2(stack):
    pom = Stack()
    i = 1
    while not stack.is_empty():
  
      pom.push(________________________________________)
      i = 3 - i
    while not pom.is_empty():
      stack.push(pom.pop() * i)
  
      ________________________________________
  

  Malo by fungovať napr.

  >>> s = Stack()
  >>> for x in 1, 2, 9, 6, 10:
      s.push(x)
  >>> krat2(s)
  >>> while s:
      print(s.pop(), end=' ')
  20 12 18 4 2
  

 1. Pre nasledovnú metódu corobi():

  class SpajanyZoznam:
  
    ...
  
    def corobi(self):
      vysl = 0
      p = self.zac
      while p and p.next:
        vysl += p.data == p.next.data
        p = p.next
      return vysl
  

  zistite, čo sa vypíše:

  >>> z = SpajanyZoznam([x//3 for x in range(100)])
  >>> print(z.corobi())
  

 1. Nakreslite všetky rôzne binárne stromy, ktoré sa skladajú zo štyroch vrcholov s hodnotami 'x' a ich výška je 2.


 1. Funkciu vytvor_uplny(n) by mala vrátiť vygenerovaný úplný binárny strom: jeho najvyššia úroveň je n a hodnoty vo všetkých vrcholoch sú 0. Použili sme rekurziu: úplný strom úrovne n sa skladá z ľavého úplného stromu úrovne n-1, z pravého úplného stromu tiež úrovne n-1 a z koreňa, ktorý má tieto dva podstromy. Dopíšte chýbajúci výraz:

  def vytvor_uplny(n):
    if n < 0:
      return None
    return Vrchol(________________________________________________________)
  

 1. Pre daný binárny strom:

  strom = BinarnyStrom()
  v = strom.Vrchol
  strom.root = v('p', v('r', v('o'), v('g', v('r'))),
          v('a', v('m', v('o'), v('v', v('a'))),
           v('n', v('i'), v('e'))))
  

  vypíšte postupnosti:

  1. preorder

  2. inorder

  3. postorder

  4. po úrovniach


 1. Nakreslite binárny vyhľadávací strom, ktorý je úplný strom s hodnotami vo vrcholoch range(13, 28).


 1. Máme túto verziu triedenia quick sort, do ktorej sme pridali jednu kontrolnú tlač:

  def quick_sort(zoz):
    if len(zoz) < 2:
      return zoz
    pivot = zoz[0]
    print(pivot)                # <== výpis
    mensie = [prvok for prvok in zoz if prvok < pivot]
    rovne = [prvok for prvok in zoz if prvok == pivot]
    vacsie = [prvok for prvok in zoz if prvok > pivot]
    return quick_sort(mensie) + rovne + quick_sort(vacsie)
  

  Zistite, aké hodnoty pivota sa vypíšu pre vstupný zoznam:

  z = [23, 32, 12, 66, 19, 75, 29, 50]
  quick_sort(z)
  

 1. Graf mame zadaný pomocou reprezentácie matica susedností s váhami:

  a,b,c,d,e,f,g,h = range(8)
  _ = None    # označuje, že tu nie je hrana
  
  graf = [[_,_,2,4,_,7,_,2],
      [_,_,_,_,_,_,2,_],
      [2,_,_,_,_,_,4,_],
      [_,_,_,_,_,_,5,_],
      [_,_,_,_,_,_,3,_],
      [7,_,_,_,_,_,_,1],
      [1,2,_,5,3,_,_,_],
      [2,_,_,_,_,_,_,_],
      ]
  

  prepíšte ho do reprezentácie asociatívne pole asociatívnych polí susedností, v ktorej sú menami vrcholov reťazce 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h'.