Priebežný test z Programovania (1) 2019/2020


 1. Zisti, čo sa vypíše:

  >>> t = 'anicka dusicka kde si bola'
  >>> t.split()[::-1][-1][::-1][2]
  
  >>> z = [12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89]
  >>> str(z[2::2][1])[::-1]
  

 1. Do funkcie najdi(cislo) sme pridali kontrolný výpis print: Zisti, čo táto funkcia vypíše a akú hodnotu vráti pre volanie najdi(150):

  def najdi(cislo):
    od, do = 1, cislo
    x = (od + do) // 2
    while abs(od - do) > 1:
      print(od, do, x)
      if x**2 > cislo:
        do = x
      else:
        od = x
      x = (od + do) // 2
    return x
  

 1. Nasledovný program by mal pomocou náhodných bodiek nakresliť tento čiernobiely obrázok:

  _images/test19a_01.png

  Kruh na obrázku má polomer 100. Dopíš program (obe vetvy if môžu obsahovať viac príkazov, ale kreslí len posledný riadok create_oval):

  import tkinter
  import random
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  for i in range(10000):
    x = random.randint(10, 360)
    y = random.randint(10, 250)
    vzd = ((x-180)**2 + (y-125)**2) ** 0.5
    if ___________________________________________:
  
  
      _____________________________________
    else:
  
  
      _____________________________________
    canvas.create_oval(x-3, y-3, x+3, y+3, fill=farba, width=0)
  

 1. Máme danú funkciu vypis(x, y). Zisti, čo vypíše volanie vypis(20, 100):

  def vypis(x, y):
    cislo, sucet = 0, 1
    while cislo <= y:
      if cislo >= x:
        print(cislo, end=' ')
      cislo, sucet = sucet, cislo+sucet
    print()
  

 1. Máme funkciu vyhod_duplikaty(retazec), ktorá z daného reťazca vyhodí všetky za sebou idúce opakujúce sa znaky (nechá len jeden z nich). Napríklad:

  >>> x = vyhod_duplikaty('abbba')
  >>> x
  'aba'
  

  Oprav toto riešenie (v každom riadku programu maximálne jedna oprava):

  def vyhod_duplikaty(retazec):
    i = 0
    while i < len(retazec):
      if retazec[i] == retazec[i-1]:
        retazec = retazec[:i] + retazec[i-1:]
      else:
        i -= 1
    print(retazec)
  

 1. Máme funkciu vyhod_neparne(zoznam), ktorá z daného zoznamu celých čísel vyhodí tie prvky, ktoré sú nepárne. Napríklad:

  >>> x = [2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17]
  >>> vyhod_neparne(x)
  >>> x
  [2, 4, 8, 10]
  

  Doplň (v oboch vetvách if je po jednom príkaze):

  def vyhod_neparne(zoznam):
    i = 0
    while i < len(zoznam):
      if _________________:
        __________________________
      else:
        __________________________
  

 1. Daná je funkcia urob(co). Zisti, čo je jej výsledkom:

  def urob(co):
    i = 0
    while i < len(co)-1:
      co[i:i+2] = [co[i] + co[i+1]]
      i += 1
  
  x = [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
  urob(x)
  print(x)
  

 1. V textovom súbore sú slová oddelené medzerou. Tento súbor treba prečítať a v každom riadku prevrátiť poradie slov. Oprav funkciu prevrat_riadky(meno_suboru) (do funkcie nedopisuj ďalšie riadky):

  def prevrat_riadky(meno_suboru):
    with open(meno_suboru) as t:
      text = t.read()
    riadky = text.join('\n')
    for riadok in riadky:
      riadok = ' '.join(riadok.strip()[::-1])
    text = '\n'.split(riadky)
    with open(meno_suboru, 'w') as t:
      t.write(text)
  

 1. Máme funkciu enum(postupnost), ktorá vytvorí rovnakú n-ticu dvojíc, ako by vytvorila tuple(enumerate(postupnost)). Napríklad:

  >>> enum('python')
  ((0, 'p'), (1, 'y'), (2, 't'), (3, 'h'), (4, 'o'), (5, 'n'))
  

  Doplň:

  def enum(postupnost):
    vysl = _____________________
    i = 0
    for prvok in postupnost:
      ________________________________
      i += 1
    return vysl
  

 1. Máme danú funkciu vektor, ktorá nakreslí šípku:

  import tkinter
  from math import sin, cos, radians
  
  def vektor(x, y, dlzka, uhol):
    x1 = x + dlzka*cos(radians(uhol))
    y1 = y + dlzka*sin(radians(uhol))
    canvas.create_line(x, y, x1, y1, arrow='last')
    return x1, y1
  

  Zisti, čo sa nakreslí týmto programom:

  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  x, y = 150, 50
  for u in range(0, 360, 60):
    x, y = vektor(x, y, 100, u)