2. priebežný test z Programovania (1) 2019/2020


 1. Pre danú rekurzívnu funkciu pocet(pole1, pole2):

  def pocet(pole1, pole2):
    if len(pole2) == 0:
      return 0
    if len(pole2) == 1:
      return pole1.count(pole2)
    stred = len(pole2) // 2
    return pocet(pole1, pole2[:stred]) + pocet(pole1, pole2[stred:])
  

  zisti výsledok volania:

  >>> pocet('a m', 'mama ma emu')
  

 1. Zmenili sme metódu fd() pre korytnačku:

  class MojaTurtle(turtle.Turtle):
    def fd(self, d):
      if d <= 10:
        super().fd(d)
      else:
        self.fd(d // 2 - 5)
        self.pu()
        self.fd(10)
        self.pd()
        self.fd(d - d // 2 - 5)
  

  Zisti, aká je prejdená dĺžka čiar so spusteným perom pre tieto volania:

  1. MojaTurtle().fd(30)

  2. MojaTurtle().fd(40)

  3. MojaTurtle().fd(50)

  Uvedom si, že táto funkcia je rekurzívna.


 1. Máme zadefinovať funkciu ocisluj(tab), ktorá zmení všetky prvky dvojrozmernej tabuľky tak, že ich postupne prechádza po stĺpcoch a čísluje ich celými číslami od 0, pritom riadky tabuľky nemusia mať rovnakú dĺžku, napríklad:

  >>> ab = [[1, 1], [1, 1, 1], [1], [1, 1, 1, 1]]
  >>> ocisluj(ab)
  >>> ab
  [[0, 4], [1, 5, 7], [2], [3, 6, 8, 9]]
  

  Dopíš chýbajúce časti funkcie:

  def ocisluj(tab):
    m = 0
    for r in tab:
      m = ___________________________
    poc = 0
    for j in range(m):
      for i in range(len(tab)):
        if ____________________________:
          tab[i][j] = poc
          poc += 1
  

 1. Napíš funkciu pocet_riadkov(meno_suboru), ktorá vráti počet riadkov zadaného súboru. Ak daný súbor neexistuje (nepodaril sa open()), funkcia vráti -1. Po skončení funkcie by mal byť súbor korektne zatvorený:

  def pocet_riadkov(meno_suboru):
  
  
  
  
  
    return ...
  

 1. Funkcia zisti() pracuje so slovníkom (asociatívnym poľom):

  def zisti(zoznam):
    slovnik, neviem = {}, None
    for prvok in zoznam:
      slovnik[prvok] = slovnik.get(prvok, 0) + 1
      if neviem is None or slovnik[prvok] > slovnik[neviem]:
        neviem = prvok
    return neviem
  

  Zisti, čo sa vypíše pre volania:

  print(zisti([1,2,3,4,5,4,3,2,3,2,4,6,4]))
  print(zisti(list('programujem v pythone')))
  

 1. V triede Mnozina je 5 chýb. Oprav ich! Neopravuj kód, ktorý nie je chybný.

  class Mnozina:
    def __init__(self):
      self.zoznam = []
  
    def __repr__(self):
      print(tuple(sorted(self.zoznam)))
  
    def add(self, cislo):
      if cislo in self:
        self.zoznam.append(cislo)
  
    def discard(self, cislo):
      if cislo in self:
        self.zoznam.pop(cislo)
  
    def __contains__(self, cislo):
      return self.zoznam.index(cislo) >= 0
  
    def __len__(self):
      return len(self.zoznam)
  
    def zjednotenie(self, ina):
      for i in ina.zoznam:
        self.append(i)
  

 1. Máme zadefinovať triedu Stvorec, pomocou ktorej sa budú reprezentovať štvorce. Pri štvorcoch nás budú zaujímať len strana, uhlopriečka, obsah a obvod. Trieda bude používať jediný (inštančný) atribút uh a ako konštantu pre druhú odmocninu z 2 použi triedny atribút odmoc2. Dopíš len vyznačené časti:

  class Stvorec:
    odmoc2 = math.sqrt(2)
  
    def __init__(self, strana):
      self.uh = ____________________
  
    def __str__(self):              # vráti stvorec(strana)
      return f'Stvorec({________________})'
  
    def obsah(self):
      return _____________________
  
    def obvod(self):
      return ________________________
  
    def strana(self):
      return ________________________
  
    def uhlopriecka(self):
      return self.uh
  
    def kopia(self):
      return ________________________
  

 1. Máme takto definovanú triedu Body. Zisti, čo sa vypíše:

  class Body:
    def __init__(self):
      self.body = ''
  
    def pridaj(self):
      self.body += 'a'
      return self
  
    def uber(self):
      self.body += 'b'
      return self
  
    def kolko(self):
      print(self.body.count('a') - self.body.count('b'))
      return self
  
  b = Body().pridaj().pridaj().uber().uber().kolko().uber().pridaj().kolko()
  print(b.body)
  

 1. Funkcia:

  def pocitaj(a=0, b=0, c=0, d=0, e=0, f=0):
    return a - b + c - d + e - f
  

  funguje pre 0 až maximálne 6 parametrov (postupne k výsledku pripočítava a odpočítava číselné parametre). Prerob túto funkciu tak, aby mohla mať ľubovoľný počet parametrov. Napríklad:

  >>> pocitaj(17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1)
  9
  

  Zapíš:

  def pocitaj(___________________________):
  
  
  
    return ...
  

 1. Dopíš funkciu vyrob(n), ktorá vyrobí dvojrozmernú tabuľku veľkosti n x n, pričom všetky prvky sú očíslované po stĺpcoch od 1 do n*n. Napríklad:

  >>> vyrob(3)
  [[1, 4, 7], [2, 5, 8], [3, 6, 9]]
  

  Zapíš to pomocou generátorovej notácie:

  def vyrob(n):
    return _______________________________