6. Trieda BinarnyStrom


Doteraz sme pracovali so stromom tak, že sme zadefinovali triedu Vrchol pre jeden vrchol stromu a k tomu sme zadefinovali niekoľko funkcií (väčšinou rekurzívnych), ktoré pracovali s celým stromom. Napríklad:

class Vrchol:
  def __init__(self, data, left=None, right=None):
    self.data, self.left, self.right = data, left, right

def sucet(vrch):
  if vrch is None:
    return 0
  return vrch.data + sucet(vrch.left) + sucet(vrch.right)

def vypis(vrch, k=0):    # funkcia z predchádzajúcich cvičení
  if vrch is None:
    return
  print('.'*k, vrch.data)
  vypis(vrch.left, k+2)
  vypis(vrch.right, k+2)

strom = Vrchol(1, Vrchol(2, None, Vrchol(3)), Vrchol(4))
vypis(strom)
print('sucet =', sucet(strom))

Dostávame takýto výpis:

 1
.. 2
.... 3
.. 4
sucet = 10

Prirodzenejšie a programátorsky správnejšie by bolo zadefinovanie triedy Binárny Strom, ktorá okrem definície jedného vrcholu bude obsahovať aj všetky užitočné funkcie ako svoje metódy. Teda zapuzdrime všetky funkcie spolu s dátovou štruktúrou do jedného „obalu“. Pre prístup ku stromu (k jeho vrcholom) si musíme pamätať referenciu na jeho koreň - to bude atribút self.root, ktorý bude mať pri inicializácii hodnotu None. Zapíšme základ:

class BinarnyStrom:

  #------ vnorená trieda ------

  class Vrchol:
    def __init__(self, data, left=None, right=None):   # inicializácia triedy Vrchol
      self.data, self.left, self.right = data, left, right

  #------ koniec definície vnorenej triedy ------

  def __init__(self):   # inicializácia triedy BinarnyStrom
    self.root = None

Môžeme otestovať, napríklad takto:

strom = BinarnyStrom()
strom.root = strom.Vrchol(1,
             strom.Vrchol(2,
                    None,
                    strom.Vrchol(3)),
             strom.Vrchol(4))
vypis(strom)
print('sucet =', sucet(strom))

Vytvorenie stromu môžeme zapísať aj takto:

strom = BinarnyStrom()
v = strom.Vrchol
strom.root = v(1, v(2, None, v(3)), v(4))

Na minulej prednáške sme takto pridávali nový vrchol na náhodnú pozíciu v strome:

import random

def pridaj_vrchol(vrch, hodnota):
  while True:
    if random.randrange(2):
      if vrch.left is None:
        vrch.left = Vrchol(hodnota)
        return
      vrch = vrch.left
    else:
      if vrch.right is None:
        vrch.right = Vrchol(hodnota)
        return
      vrch = vrch.right

Museli sme pritom predpokladať, že koreň stromu už existuje a jeho referencia je prvým parametrom funkcie. Z tejto funkcie urobíme metódu, ktorá bude fungovať aj pre prázdny strom. Zároveň doplníme inicializáciu __init__() o jeden parameter, vďaka čomu sa môže už pri inicializácii inštancie vytvoriť strom s náhodným umiestnením vrcholov s danými hodnotami:

import random

class BinarnyStrom:

  #------ vnorená trieda ------

  class Vrchol:
    def __init__(self, data, left=None, right=None):
      self.data, self.left, self.right = data, left, right

  #------ koniec definície vnorenej triedy ------

  def __init__(self, postupnost=None):
    self.root = None
    if postupnost is not None:
      for hodnota in postupnost:
        self.pridaj_vrchol(hodnota)

  def pridaj_vrchol(self, hodnota):
    if self.root is None:
      self.root = self.Vrchol(hodnota)
    else:
      vrch = self.root
      while True:
        if random.randrange(2):
          if vrch.left is None:
            vrch.left = self.Vrchol(hodnota)
            return
          vrch = vrch.left
        else:
          if vrch.right is None:
            vrch.right = self.Vrchol(hodnota)
            return
          vrch = vrch.right

Takto vieme vytvárať náhodné binárne stromy s rôznym počtom vrcholov, ale zatiaľ s takýmito stromami nevieme robiť vôbec nič. Napríklad:

s1 = BinarnyStrom('Python')
s2 = BinarnyStrom([1] * 100)
s3 = BinarnyStrom(x**2 for x in range(10))

Teraz prerobíme jednu jednoduchšiu rekurzívnu funkciu sucet() na metódu. Najprv len zavolaním tejto globálnej funkcie:

class BinarnyStrom:

  #------ vnorená trieda ------

  class Vrchol:
    def __init__(self, data, left=None, right=None):
      self.data, self.left, self.right = data, left, right

  #------ koniec definicie vnorenej triedy ------

  def __init__(self, postupnost=None):
    self.root = None
    if postupnost is not None:
      for hodnota in postupnost:
        self.pridaj_vrchol(hodnota)

  ...

  def sucet(self):
    return sucet_rek(self.root)

# --- globálna funkcia ---
def sucet_rek(vrch):
  if vrch is None:
    return 0
  return vrch.data + sucet_rek(vrch.left) + sucet_rek(vrch.right)

Aby bola čitateľnejšia metóda sucet(), pôvodnú rekurzívnu funkciu sme premenovali na sucet_rek(). Takáto verzia funguje, ale programátorsky správnejšie bude, ak sucet_rek() nebude globálna, ale súčasťou triedy BinarnyStrom, napríklad bude vnorená v metóde sucet():

class BinarnyStrom:

  ...

  def sucet(self):
    # --- vnorená rekurzívna funkcia ---
    def sucet_rek(vrch):
      if vrch is None:
        return 0
      return vrch.data + sucet_rek(vrch.left) + sucet_rek(vrch.right)
    # --- koniec vnorenej funkcie ---
    return sucet_rek(self.root)

Teraz sa môžeme pustiť do rekurzívnej funkcie kresli(), ktorá vykresľuje strom do grafickej plochy:

import tkinter

def kresli(vrch, sirka, x, y):
  if vrch.left is not None:
    canvas.create_line(x, y, x-sirka/2, y+50)
    kresli(vrch.left, sirka/2, x-sirka/2, y+50)
  if vrch.right is not None:
    canvas.create_line(x, y, x+sirka/2, y+50)
    kresli(vrch.right, sirka/2, x+sirka/2, y+50)
  canvas.create_oval(x-15, y-15, x+15, y+15, fill='lightblue', width=0)
  canvas.create_text(x, y, text=vrch.data, font='consolas 15 bold')

canvas = tkinter.Canvas(width=600, height=300, bg='white')
canvas.pack()

strom = BinarnyStrom('abcdefghijkl')
kresli(strom.root, 300, 300, 30)

V tomto prípade ale bude treba riešiť niekoľko komplikácií:

 1. canvas je globálna premenná, hoci nám by sa asi viac hodil triedny atribút, ktorý by bol spoločný pre všetky inštancie

 2. canvas by bolo vhodné inicializovať až pri prvom zavolaní metódy kresli() (nesmieme to inicializovať ako self.canvas=tkinter.Canvas(...), lebo takto by sa triedny atribút prekryl inštančným atribútom)

 3. keďže niekedy budeme potrebovať prekreslovať už nakreslený strom, bude treba túto predchádzajúcu kresbu vymazať, napríklad pomocou canvas.delete('all')

Teraz to už môžeme zapísať:

import random
import tkinter

class BinarnyStrom:

  canvas = None      # triedny atribút

  #------ vnorená trieda ------

  class Vrchol:
    def __init__(self, data, left=None, right=None):
      self.data, self.left, self.right = data, left, right

  #------ koniec definicie vnorenej triedy ------

  ...

  def kresli(self):

    #---- vnorená rekurzívna funkcia ----

    def kresli_rek(vrch, sirka, x, y):
      if vrch.left is not None:
        self.canvas.create_line(x, y, x-sirka/2, y+50)
        kresli_rek(vrch.left, sirka/2, x-sirka/2, y+50)
      if vrch.right is not None:
        self.canvas.create_line(x, y, x+sirka/2, y+50)
        kresli_rek(vrch.right, sirka/2, x+sirka/2, y+50)
      self.canvas.create_oval(x-15, y-15, x+15, y+15, fill='lightblue', width=0)
      self.canvas.create_text(x, y, text=vrch.data, font='consolas 15 bold')

    #----

    if self.canvas is None:
      BinarnyStrom.canvas = tkinter.Canvas(width=600, height=300, bg='white')
      self.canvas.pack()
    else:
      self.canvas.delete('all')
    kresli_rek(self.root, 300, 300, 30)

Všimnite si, ako sme to vyriešili:

 1. pôvodnú rekurzívnu funkciu sme premenovali na kresli_rek() a vnorili sme ju do metódy kresli() (tá je teraz bez parametrov)

 2. canvas je teraz triedny atribút, inicializovaný je hodnotou None

 3. pri prvom zavolaní metódy kresli() má atribút canvas zatiaľ hodnotu None, preto treba vytvoriť grafickú plochu pomocou BinarnyStrom.canvas = tkinter.Canvas(...)

 4. pred každým vykresľovaním stromu do grafickej plochy sa najprv táto vymaže pomocou canvas.delete('all')

Môžeme otestovať:

>>> s = BinarnyStrom('abcdefghijkl')
>>> s.kresli()

Dostávame, napríklad:

binárny strom

Na minulej prednáške sme zostavili niekoľko ďalších funkcií, napríklad aj tú, ktorá počíta počet prvkov (vrcholov) stromu:

def pocet(vrch):
  if vrch is None:
    return 0
  return 1 + pocet(vrch.left) + pocet(vrch.right)

Keďže táto funkcia očakáva ako vstup vrchol, od ktorého sa počíta počet vrcholov (podstromu), musíme aj metódu, ktorá zisťuje počet prvkov štruktúry __len__(), zapísať inak. Opäť to urobíme podobne ako s metódami sucet() a kresli():

class BinarnyStrom:

  ...

  def __len__(self):
    #---- vnorená rekurzívna funkcia ----
    def pocet(vrch):
      if vrch is None:
        return 0
      return 1 + pocet(vrch.left) + pocet(vrch.right)
    #----
    return pocet(self.root)

Takýmto zápisom sa funkcia pocet() stáva lokálnou (vnorenou) do metódy __len__() a nik okrem nej ju nemôže používať. Prepíšme niektoré ďalšie rekurzívne funkcie ako metódy triedy BinarnyStrom:

def vyska(vrch):
  if vrch is None:
    return -1       # pre prázdny strom
  return 1 + max(vyska(vrch.left), vyska(vrch.right))

def nachadza_sa(vrch, hodnota):
  if vrch is None:
    return False
  if vrch.data == hodnota:
    return True
  if nachadza_sa(vrch.left, hodnota):
    return True
  if nachadza_sa(vrch.right, hodnota):
    return True
  return False

Teraz ako metódy:

class BinarnyStrom:

  ...

  def vyska(self):
    #---- vnorená rekurzívna funkcia ----
    def vyska_rek(vrch):
      if vrch is None:
        return -1
      return 1 + max(vyska_rek(vrch.left), vyska_rek(vrch.right))
    #----
    return vyska_rek(self.root)

  def __contains__(self, hodnota):
    #---- vnorená rekurzívna funkcia ----
    def nachadza_sa(vrch, hodnota):
      if vrch is None:
        return False
      return vrch.data==hodnota or nachadza_sa(vrch.left, hodnota) or nachadza_sa(vrch.right, hodnota)
    #----
    return nachadza_sa(self.root, hodnota)

Všimnite si ako sme zjednodušili poslednú z metód, ktorá zisťuje, či sa nejaká hodnota nachádza niekde v strome:

 • namiesto troch za sebou idúcich if-príkazov, sme zapísali jeden logický výraz, v ktorom sú podvýrazy spojené logickou operáciou or - toto označuje, že takýto výraz sa bude vyhodnocovať zľava doprava:

  • najprv vrch.data == hodnota: ak je to True, ďalšie podvýrazy sa nevyhodnocujú a celkový výsledok je True, inak sa spustí vyhodnocovanie nachadza_sa(vrch.left, hodnota)

  • nachadza_sa(vrch.left, hodnota) spustí rekurzívne zisťovanie, či sa daná hodnota nachádza v ľavom podstrome: ak áno celkový výsledok je True inak sa ešte spustí posledný podvýraz nachadza_sa(vrch.right, hodnota)

  • nachadza_sa(vrch.right, hodnota) spustí rekurzívne zisťovanie, či sa daná hodnota nachádza v pravom podstrome: ak áno celkový výsledok je True inak False

Pozrime sa ešte na parameter hodnota vo funkcii nachadza_sa():

 • do tohto parametra sme priradili hodnotu parametra metódy __contains__() s rovnakým menom

 • pričom, keby vnorená funkcia nachadza_sa() nemala hodnota ako svoj parameter, tak by videla na parameter hodnota nadradenej funkcie __contains__()

 • takže poučenie: keď vnorená funkcia chce používať nejakú premennú z nadradenej funkcie (kde je vnorená), nemusí ju dostať ako parameter, ale môže ju priamo používať (teda môže pracovať s jej hodnotou, ale meniť ju takto nevieme)

Zapíšme trochu vylepšenú verziu metódy __contains__():

class BinarnyStrom:

  ...

  def __contains__(self, hodnota):
    #---- vnorená rekurzívna funkcia ----
    def nachadza_sa(vrch):
      if vrch is None:
        return False
      return vrch.data == hodnota or nachadza_sa(vrch.left) or nachadza_sa(vrch.right)
    #----
    return nachadza_sa(self.root)

Metódu sme nazvali __contains__(), vďaka čomu ju môžeme volať nielen takto:

>>> strom.__contains__(123)
  True

ale aj

>>> 123 in strom
  True

Prechádzanie vrcholov stromu


Globálnu funkciu vypis(), ktorá v nejakom poradí vypisuje hodnoty vo všetkých vrcholoch, sme teraz upravili tak, aby sa všetky hodnoty vypisovali do jedného riadku:

def vypis(vrch):
  if vrch is None:
    return
  print(vrch.data, end=' ')
  vypis(vrch.left)
  vypis(vrch.right)

Prepíšme ju ako metódu stromu:

class BinarnyStrom:
  ...

  def vypis(self):
    #---- vnorená rekurzívna funkcia ----
    def vypis_rek(vrch):
      if vrch is None:
        return
      print(vrch.data, end=' ')
      vypis_rek(vrch.left)
      vypis_rek(vrch.right)
    #----
    vypis_rek(self.root)
    print()

Vytvorili sme novú metódu vypis(), ktorá v svojom tele opäť obsahuje len tri príkazy: definíciu vnorenej (lokálnej) funkcie vypis_rek(), jej zavolanie s referenciou na koreň stromu a ukončenie vypisovaného riadka. Táto metóda (podobne ako skoro všetky doterajšie) obíde všetky vrcholy v strome tak, že najprv spracuje koreň stromu (vypíše ho príkazom print()), potom rekurzívne celý ľavý podstrom a na záver celý pravý podstrom.

Pozrime, akú postupnosť dostávame z náhodného stromu:

binárny strom
>>> s = BinarnyStrom('abcdefghijkl')
>>> s.kresli()
>>> s.vypis()
  a d i e k l f b g j h c

Naozaj sa najprv vypísal koreň stromu 'a' a pokračovalo sa vo vypisovaní celého ľavého podstromu. Tento ľavý podstrom má koreň 'd' (vypísalo sa druhé písmeno) a opäť sa rekurzívne pokračovalo v ľavom podstrome ľavého podstromu teda s koreňom 'i' (vypísalo sa tretie písmeno). Keďže tento podstrom už nemá žiadne ďalšie vrcholy, toto rekurzívne volanie končí a pokračuje sa s pravým podstromom stromu s koreňom 'd', teda so stromom s 'e' (štvrté písmeno). Takto sa rekurzívne prejde celý strom.

Mohli by sme si graficky znázorniť trasu po ktorej sme takto prešli:

obchádzanie vrcholov binárneho stromu

Obchádzame celý strom ale z vonkajšej strany pričom vždy, keď sa nachádzame naľavo od nejakého vrcholu, tak vypíšeme jeho hodnotu. Zakreslime si tieto prípady červenými šípkami:

obchádzanie vrcholov binárneho stromu so šípkami

Tomuto budeme hovoriť poradie spracovania preorder, keďže v rekurzívnej funkcii sa najprv spracuje hodnota vo vrchole a až potom sa spracovávajú ľavý a pravý podstrom. Vo všeobecnosti algoritmus preorder poradia zapíšeme:

class BinarnyStrom:
  ...

  def preorder(self):
    #---- vnorená rekurzívna funkcia ----
    def rek(vrch):
      if vrch is None:
        return
      # spracuj samotný vrchol vrch
      rek(vrch.left)
      rek(vrch.right)
    #----
    rek(self.root)

alebo to isté zapísané aj trochu inak:

class BinarnyStrom:
  ...

  def preorder(self):
    #---- vnorená rekurzívna funkcia ----
    def rek(vrch):
      # spracuj samotný vrchol vrch
      if vrch.left is not None:
        rek(vrch.left)
      if vrch.right is not None:
        rek(vrch.right)
    #----
    if self.root is not None:
      rek(self.root)

Závisí od riešeného problému, ktorú z týchto verzií použijete. Všimnite si, že aj metódy __len__(), vyska(), __contains__(), sucet() boli tvaru preorder.

Pre nás je zaujímavý výpis z tohto preorder poradia: tento výpis závisí od tvaru binárneho stromu a bude užitočné, keď to budete vedieť nasimulovať aj ručne.

Okrem poradia preorder poznáme ešte tieto základné poradia obchádzania vrcholov stromu:

 • inorder - najprv ľavý podstrom, potom samotný vrchol a na záver pravý podstrom

 • postorder - najprv ľavý podstrom, potom pravý podstrom a na záver samotný vrchol

 • po úrovniach - vrcholy sa spracovávajú v poradí ako sú vzdialené od koreňa, t.j. najprv koreň, potom obaja jeho potomkovia, potom všetci vnuci, atď.

Zapíšme prvé dve metódy:

class BinarnyStrom:
  ...

  def inorder_vypis(self):
    #---- vnorená rekurzívna funkcia ----
    def rek(vrch):
      if vrch is None:
        return
      rek(vrch.left)
      # spracuj samotný vrchol vrch
      print(vrch.data, end=' ')
      rek(vrch.right)
    #----
    rek(self.root)
    print()

  def postorder_vypis(self):
    #---- vnorená rekurzívna funkcia ----
    def rek(vrch):
      if vrch is None:
        return
      rek(vrch.left)
      rek(vrch.right)
      # spracuj samotný vrchol vrch
      print(vrch.data, end=' ')
    #----
    rek(self.root)
    print()

Ak otestujeme tieto výpisy pre náš náhodne generovaný strom, dostávame:

>>> s.inorder_vypis()
  i d k l e f a j g h b c
>>> s.postorder_vypis()
  i l k f e d j h g c b a

Všimnite si, že keď v predchádzajúcom obrázku s obchádzaním vrcholov a s červenými šípkami vľavo od vrcholov presunieme šípky pod každý vrchol, dostávame inorder poradie:

obchádzanie vrcholov binárneho stromu inorder

Podobne to bude, keď šípky presunieme vpravo od vrcholov dostaneme postorder poradie:

obchádzanie vrcholov binárneho stromu inorder

Tieto metódy by sa dali prepísať ako funkcie, ktoré vrátia znakový reťazec alebo zoznam, napríklad:

class BinarnyStrom:
  ...

  def preorder_str(self):
    #---- vnorená rekurzívna funkcia ----
    def rek(vrch):
      if vrch is None:
        return ''
      return str(vrch.data) + ' ' + rek(vrch.left) + rek(vrch.right)
    #----
    return rek(self.root)

  def preorder_list(self):
    #---- vnorená rekurzívna funkcia ----
    def rek(vrch):
      if vrch is None:
        return []
      return [vrch.data] + rek(vrch.left) + rek(vrch.right)
    #----
    return rek(self.root)

Už sme sa naučili, ako vytvárať generátor, ktorý vygeneruje postupnosť nejakých hodnôt. Prepíšme preorder ako generátor:

class BinarnyStrom:
  ...

  def preorder_gener(self):
    #---- vnorená rekurzívna funkcia ----
    def rek(vrch):
      if vrch is None:
        return
      # spracuj samotný vrchol vrch
      yield vrch.data
      yield from rek(vrch.left)
      yield from rek(vrch.right)
    #----
    yield from rek(self.root)

Môžeme to otestovať:

>>> strom.preorder_gener()
  <generator object BinarnyStrom.preorder_gener at 0x0000022B27B0ED50>
>>> list(strom.preorder_gener())
  ['a', 'd', 'i', 'e', 'k', 'l', 'f', 'b', 'g', 'j', 'h', 'c']
>>> ' '.join(strom.preorder_gener())
  'a d i e k l f b g j h c'
>>> print(*strom.preorder_gener())
  a d i e k l f b g j h c

Keďže generátor je vlastne iterátor, ktorý má automaticky definovaný next, môžeme zapísať:

class BinarnyStrom:
  ...

  def __iter__(self):
    return self.preorder_gener()

a funguje aj ako iterátor:

>>> iter(strom)
  <generator object BinarnyStrom.preorder_gener at 0x0000022B27B0ED50>
>>> list(strom)
  ['a', 'd', 'i', 'e', 'k', 'l', 'f', 'b', 'g', 'j', 'h', 'c']
>>> '.'.join(strom)
  'a.d.i.e.k.l.f.b.g.j.h.c'
>>> print(*strom)
  a d i e k l f b g j h c
>>> it = iter(strom)
>>> for i in range(7):
    print(next(it), end=' ')
  a d i e k l f

Tieto algoritmy postupného prechádzania všetkých vrcholov v nejakom poradí sa môžu využiť, napríklad na postupnú zmenu hodnôt vo vrcholoch stromu. Použijeme počítadlo, ktorého hodnotu budeme pri prechádzaní stromu priraďovať a za každým ho budeme zvyšovať o 1. Toto počítadlo ale nemôže byť obyčajná lokálna premenná, lebo ju chceme meniť počas behu rekurzie a chceme, aby sa táto zmenená hodnota zapamätala. Preto môžeme počítadlo vyrobiť ako atribút triedy, s ktorým už tento problém nebude.

Nasledovná metóda ilustruje spôsob očíslovania vrcholov v strome v poradí preorder, koreň bude mať hodnotu 1:

class BinarnyStrom:
  ...

  def ocisluj(self):
    #---- vnorená rekurzívna funkcia ----
    def ocisluj_rek(vrch):
      if vrch is None:
        return
      vrch.data = self.cislo
      self.cislo += 1
      ocisluj_rek(vrch.left)
      ocisluj_rek(vrch.right)
    #----
    self.cislo = 1
    ocisluj_rek(self.root)

Pri podobných úlohách veľmi často existuje niekoľko veľmi rozdielnych spôsobov riešení. Toto isté môžeme dosiahnuť aj inak, napríklad tak, že počítadlom nebude atribút (stavová premenná inštancie) ale ďalší parameter rekurzívnej vnorenej funkcie. V tomto prípade, ale budeme od tejto pomocnej funkcie vyžadovať, aby nám oznámila, koľko čísel z počítadla v danom podstrome už minula. Inými slovami, funkcia bude vracať hodnotu počítadla, na ktorom skončila pri číslovaní vrcholov v podstrome:

class BinarnyStrom:
  ...

  def ocisluj(self):
    #---- vnorená rekurzívna funkcia ----
    def ocisluj_rek(vrch, cislo):
      if vrch is None:
        return cislo
      vrch.data = cislo
      cislo = ocisluj_rek(vrch.left, cislo+1)
      return ocisluj_rek(vrch.right, cislo)
    #----
    ocisluj_rek(self.root, 1)

Takže vnorená funkcia najprv očísluje vrchol, v ktorom sa nachádza (lebo je to preorder), potom očísluje vrcholy v ľavom podstrome a dozvie sa (ako výsledok funkcie) s akým číslom sa bude pokračovať v pravom podstrome. Na záver vráti novú hodnotu počítadla ako výsledok funkcie.


Prechádzanie po úrovniach


Tento algoritmus bude používať dátovú štruktúru queue (rad, front) takto:

 • na začiatku vyrobíme prázdny rad a vložíme do neho koreň stromu (čo je referencia na vrchol)

 • potom sa v cykle bude robiť nasledovné:

  • z radu sa vyberie prvý čakajúci vrchol (dequeue)

  • spracuje sa tento vrchol, napríklad sa pomocou print() vypíše jeho hodnota

  • na koniec frontu sa vložia (enqueue) obaja potomkovia spracovávaného vrcholu

 • po skončení cyklu (práve boli spracované všetky vrcholy) sa môže urobiť nejaký záverečný úkon, napríklad ukončiť rozpísaný riadok s výpisom vrcholov

Metóda, ktorá vypisuje hodnoty vo vrcholoch, ale prechádza strom po úrovniach, môže vyzerať takto:

class BinarnyStrom:
  ...

  def vypis_po_urovniach(self):
    if self.root is None:
      return
    q = [self.root]        # q = Queue(); q.enqueue(self.root)
    while q != []:         # while not q.is_empty():
      vrch = q.pop(0)      # vrch = q.dequeue()
      # spracuj vrchol
      print(vrch.data, end=' ')
      if vrch.left is not None:
        q.append(vrch.left)  # q.enqueue(vrch.left)
      if vrch.right is not None:
        q.append(vrch.right)  # q.enqueue(vrch.right)
    print()

V zápise funkcie môžete vidieť, aké operácie so štruktúrou rad sme nahradili operáciami s obyčajným zoznamom.

Po otestovaní, pre náš náhodný strom dostávame takéto poradie:

>>> s.vypis_po_urovniach()
  a d b i e g c k f j h l

Ďalšia verzia pridáva do výpisu informáciu o konkrétnej úrovni - vrcholy, ktoré sú v rovnakej úrovni sa vypisujú do riadku a na nový riadok sa prejde vtedy, keď spracovávame vrchol z vyššej úrovne ako doteraz. Idea v tejto funkcii je taká, že do radu okrem samotného vrcholu z predchádzajúcej verzie budeme vkladať aj číslo úrovne. Preto, pri vyberaní vrcholu z radu, získavame aj jeho úroveň. Tiež musíme túto úroveň ukladať do radu, keď tam vkladáme nové vrcholy (potomkov momentálneho vrcholu):

class BinarnyStrom:
  ...

  def vypis_po_urovniach(self):
    if self.root is None:
      return
    q = [(self.root, 0)]
    vypis = 0
    while q != []:
      vrch, uroven = q.pop(0)
      # spracuj vrchol
      if vypis != uroven:
        print()
      print(vrch.data, end=' ')
      vypis = uroven
      if vrch.left is not None:
        q.append((vrch.left, uroven+1))
      if vrch.right is not None:
        q.append((vrch.right, uroven+1))
    print()

Toto isté vieme dosiahnuť aj takýmto algoritmom (poštudujte a porovnajte):

class BinarnyStrom:
  ...

  def vypis_po_urovniach(self):
    if self.root is None:
      return
    uroven = [self.root]
    while uroven:
      dalsia_uroven = []
      for vrch in uroven:
        # spracuj vrchol
        print(vrch.data, end=' ')
        if vrch.left is not None:
          dalsia_uroven.append(vrch.left)
        if vrch.right is not None:
          dalsia_uroven.append(vrch.right)
      print()
      uroven = dalsia_uroven

Všetky tieto tri metódy sú nerekurzívne - závisí od vás, ktorú verziu kedy použijete. To. že sú nerekurzívne, je veľmi dôležitá vlastnosť tohto algoritmu (hovorí sa mu aj algoritmus do šírky). Pomocou idey týchto algoritmov vieme riešiť veľkú skupinu úloh so stromami, napríklad

 • zisťovanie, v ktorej úrovni sa nachádza ten ktorý vrchol

 • zisťovanie šírky stromu - čo je maximum z počtu vrcholov v jednotlivých úrovniach

 • zisťovanie všetkých vrcholov, ktoré sú v jednej úrovni

 • úlohy, ktoré sa dajú riešiť rekurzívne (napríklad výška, počet vrcholov, apod.) ale ich nerekurzívne riešenie zabezpečí to, že takáto funkcia nespadne na pretečení rekurzie (čo je do 1000).


Všeobecný strom


Už vieme, že všeobecný strom je dátová štruktúra podobná binárnym stromom, ale na rozdiel od nich môže mať každý vrchol ľubovoľný počet svojich potomkov (namiesto dvojice referencií left a right má každý vrchol zoznam (list) všetkých svojich potomkov v atribúte child). Zapíšme definíciu triedy aj s niekoľkými užitočnými metódami:

import random
import tkinter

class VseobecnyStrom:
  canvas = None
  class Vrchol:
    def __init__(self, data):
      self.data = data
      self.child = []

  def __init__(self):
    self.root = None

  def __len__(self):
    def rek(vrch):
      if vrch is None:
        return 0
      return 1 + sum(map(rek, vrch.child))
    return rek(self.root)

  def __repr__(self):
    def repr_rek(vrch):
      if vrch is None:
        return '()'
      vysl = [repr(vrch.data)]
      for child in vrch.child:
        vysl.append(repr_rek(child))
##      if len(vysl) == 1:
##        return vysl[0]
      return '(' + ','.join(vysl) + ')'
    return repr_rek(self.root)

  def pridaj_nahodne(self, *postupnost):
    for hodnota in postupnost:
      if self.root is None:
        self.root = self.Vrchol(hodnota)
      else:
        vrch = self.root
        while True:
          n = len(vrch.child)
          i = random.randrange(n+1)
          if i == n:
            vrch.child.append(self.Vrchol(hodnota))
            break
          vrch = vrch.child[i]

  def kresli(self):
    def kresli_rek(vrch, sir, x, y):
      n = len(vrch.child)
      if n != 0:
        sir0 = sir // n
        x1, y1 = x - sir - sir0, y + 50
        for i in range(n):
          x1 += 2*sir0
          self.canvas.create_line(x, y, x1, y1)
          kresli_rek(vrch.child[i], sir0, x1, y1)
      self.canvas.create_oval(x-15, y-15, x+15, y+15, fill='lightblue', width=0)
      self.canvas.create_text(x, y, text=vrch.data, font='consolas 14')

    if self.canvas is None:
      VseobecnyStrom.canvas = tkinter.Canvas(bg='white', width=600, height=400)
      self.canvas.pack()
    self.canvas.delete('all')
    kresli_rek(self.root, 290, 300, 30)

Otestujeme:

strom = VseobecnyStrom()
strom.pridaj_nahodne(*(random.randrange(100) for i in range(20)))
strom.kresli()
print('pocet vrcholov v strome =', len(strom))
print('strom =', strom)

Náhodný strom môže vyzerať napríklad takto:

všeobecný strom

a potom dostávame takýto výpis:

pocet vrcholov v strome = 20
strom = (57,(96,(98),(71)),(60,(53),(10),(69,(6))),(48,(0,(31),(82,(28))),(72)),(94,(23),(45,(21))),(99))

keby sme do __repr__() pridali 2 riadky:

class VseobecnyStrom:
  ...

  def __repr__(self):
    def repr_rek(vrch):
      if vrch is None:
        return '()'
      vysl = [repr(vrch.data)]
      for child in vrch.child:
        vysl.append(repr_rek(child))
      if len(vysl) == 1:
        return vysl[0]
      return '(' + ','.join(vysl) + ')'
    return repr_rek(self.root)

dostávame trochu úspornejší (menej zátvoriek) a možno čitateľnejší výpis:

>>> strom
  (57,(96,98,71),(60,53,10,(69,6)),(48,(0,31,(82,28)),72),(94,23,(45,21)),99)

Z takéhoto zápisu sa dá teraz spätne skonštruovať celý strom:

 • je to vlastne n-tica, v ktorej je prvý prvok koreň (hodnota 57) a za tým nasledujú podstromy (potomkovia koreňa),

 • prvý podstrom (potomok) je popísaný opäť n-ticou (96,98,71), teda má hodnotu 96 a jeho potomkovia sú 98 a 71,

 • druhý podstrom je n-tica (60,53,10,(69,6)), teda má hodnotu 60 a jeho potomkovia sú 53, 10 a (69,6),

 • tretí podstrom je (48,(0,31,(82,28)),72) s hodnotou 48 a s dvoma potomkami 0 a 72

 • štvrtý podstrom (94,23,(45,21)) s hodnotou 94

 • piaty podstrom tvorí list 99

Toto by sa dalo popísať aj rekurzívnym algoritmom.


Reprezentácia potomok-súrodenec

Namiesto zoznamu všetkých potomkov (v atribúte child typu list) si v každom vrchole budeme pamätať len referenciu na prvého potomka (nazveme to child) a referenciu na nasledovného súrodenca (v atribúte sibling). Niekedy sa tejto reprezentácii hovorí aj syn-brat. V každom vrchole teda budú tieto dve referencie:

class Vrchol:
  def __init__(self, data):
    self.data = data
    self.child = None    # prvý potomok
    self.sibling = None   # nasledovný súrodenec

Takejto reprezentácii všeobecného stromu budeme hovoriť potomok-súrodenec (po anglicky child-sibling representation).

Ukážeme to na príklade. Tento všeobecný strom:

všeobecný strom

by v reprezentácii potomok-súrodenec vyzeral takto:

potomok-súrodenec

Takáto reprezentácia je vlastne binárny strom (vľavo sú prví potomkovia a vpravo sú nasledovní súrodenci). Keby sme to zobrazili rovnako ako binárne stromy, vyzeralo by to takto:

potomok-súrodenec ako binárny strom

Cvičenia


 1. Zostav triedu BinarnyStrom z prednášky s metódami: pridaj_vrchol(), sucet(), kresli(), __len__(), vyska() a __contains__().

  • otestuj náhodné generovanie stromu so 16 vrcholmi, tak že vo všetkých vrcholoch budú hodnoty 'x'

  • prekontroluj na takomto strome funkčnosť metód __len__(), vyska() a __contains__()

  • vygeneruj náhodný strom s náhodnými číslami vo vrcholoch: 20 vrcholov s náhodnými číslami od 0 do 5

  • na takomto strome over funkčnosť metódy sucet()


 1. Do triedy BinarnyStrom pridaj metódu count(hodnota), ktorá rekurzívne prejde všetky vrcholy stromu a vráti počet výskytov zadanej hodnoty. Táto metóda by mala fungovať rovnako ako funguje metóda count pre list a str. Napríklad:

  >>> strom = BinarnyStrom('mama ma emu a ema ma mamu')
  >>> strom.count('m')
    8
  >>> 'mama ma emu a ema ma mamu'.count('m')
    8
  

 1. Do triedy BinarnyStrom pridaj metódy z prednášky: preorder(), inorder(), postorder() a po_urovniach() všetky ako generátor.

  • otestuj všetky tieto typy prechodov vrcholov stromu pre náhodný strom s 10 vrcholmi s číslami 1 až 10; generátory môžeš vypisovať, napríklad takto:

   >>> print('preorder =', *strom.preorder())
   

 1. Pre daný strom

  binárny strom
  • ručne vypíš postupnosti:

   1. preorder

   2. inorder

   3. postorder

   4. po úrovniach

  Potom zostav a pomocou metódy kresli() nakresli presne takýto istý strom a spusti vypisovacie metódy, aby si skontroloval svoje ručne vytvorené výpisy, napríklad:

  >>> strom = BinarnyStrom()
  >>> ...
  >>> strom.kresli()
  >>> print(*strom.preorder())
    ...
  

 1. * Do daného stromu

  binárny strom
  • ručne vpíš hodnoty tak, aby výpisom pre postupnosť:

   1. preorder bolo 'programovanie'

   2. inorder bolo 'programovanie'

   3. postorder bolo 'programovanie'

   4. po úrovniach bolo 'programovanie'

  • zrejme takto dostaneš štyri rôzne vyplnené stromy, ktoré všetky majú rovnaký tvar

  Jeden z týchto stromov zostav podobne ako v úlohe (4) a skontroluj príslušný výpis


 1. * Nevieme, ako vyzerá nejaký binárny strom (jeho tvar), ale poznáme jeho inorder a postorder:

  inorder = 2 8 3 5 9 1 7 4 10 6
  postorder = 8 2 5 3 7 1 10 6 4 9
  

  Ručne zostav preorder

  • uvedom si, aký vrchol bude v koreni stromu (posledný v postorder)

  • vidíš, kde sa v inorder nachádza číslo v koreni - potom všetky vrcholy vľavo tvoria ľavý podstrom a všetky vpravo pravý podstrom

  • pre každý z týchto podstromov vieš (z výpisu postorder) aký majú koreň - to sú potomkovia koreňa

  • takto pokračuješ, kým nezostavíš celý strom

  • keď máš strom hotový, zisti jeho preorder

  Podobne, ako v úlohách (4) a (5) zostav a nakresli strom, ktorý si takto zostavil a spusti všetky štyri vypisovacie metódy pre kontrolu


 1. Ručne nakresli všetky binárne stromy, ktoré majú 3 vrcholy a sú očíslované hodnotami 1, 2, 3 a to po úrovniach. Potom ku každému nakreslenému stromu vypíš jeho inorder.


 1. * Do triedy BinarnyStrom dopíš metódu mapuj(funkcia) - zmení hodnotu v každom vrchole aplikovaním danej funkcie

  class BinarnyStrom:
  
    ...
  
    def mapuj(self, funkcia):
      ...
      vrch.data = funkcia(vrch.data)
      ...
  
  >>> strom = BinarnyStrom(...)
  >>> strom.mapuj(lambda x: x*11)
  

 1. * Do triedy BinarnyStrom dopíš metódu inorder_ocisluj(start=0, krok=1) - očísluje všetky vrcholy celými číslami od hodnoty start s krokom krok tak, že inorder() vráti usporiadanú postupnosť čísel začínajúcu od zadaného štartu s daným krokom (na prednáške sa robila podobná metóda, ktorá robila nejaké očíslovanie vo verzii preorder):

  class BinarnyStrom:
  
    ...
  
    def inorder_ocisluj(self, start=0, krok=1):
      ...
  
  >>> strom = BinarnyStrom('Python')
  >>> strom.inorder_ocisluj(3, 5)
  >>> print(*strom.inorder())
    3 8 13 18 23 28
  

 1. * Do triedy BinarnyStrom dopíš metódu prirad(postupnost) - postupne vyberá prvky z danej postupnosti (ľubovoľný iterovateľný typ) a priraďuje ich do vrcholov stromu v poradí preorder; ak je prvkov v postupnosti menej ako vrcholov stromu, zvyšné vrcholy ostanú bezo zmeny:

  class BinarnyStrom:
  
    ...
  
    def prirad(self, postupnost):
      ...
  
  >>> strom = BinarnyStrom('x' * 10)
  >>> strom.prirad([2, 3, 5, 7, 11, 13])
  >>> print(*strom.preorder())
    2 3 5 7 11 13 x x x x
  

 1. * Do triedy BinarnyStrom dopíš metódu surodenec(vrchol) - funkcia vráti referenciu na súrodenca zadaného vrcholu, resp. None, ak taký neexistuje:

  class BinarnyStrom:
  
    ...
  
    def surodenec(self, vrchol):
      ...
  
  >>> strom = BinarnyStrom('python')
  >>> strom.kresli()
  >>> b = strom.surodenec(strom.root.right)
  >>> b.data
    ???
  

 1. * Do triedy BinarnyStrom dopíš metódu ity(i), ktorá vráti hodnotu v i-tom vrchole (ak by sme ho prechádzali preorderom), nemala by sa pritom konštruovať celá preorder postupnosť, ale treba zavolať preorder-algoritmus a ukončiť ho pri i-tom vrchole:

  class BinarnyStrom:
  
    ...
  
    def ity(self, i):
      ...
  
  >>> strom = BinarnyStrom(range(10))
  >>> print(*strom.preorder())
    ...
  >>> for i in range(len(strom)):
      print(strom.ity(i), end=' ')
    ...
  

  oba výpisy vypíšu rovnakú postupnosť


 1. * Do triedy BinarnyStrom dopíš metódu kopia() - vráti kópiu celého stromu, t.j. novú inštanciu triedy BinarnyStrom, v ktorej sa vyrobila kópia každého vrcholu pôvodného stromu:

  class BinarnyStrom:
  
    ...
  
    def kopia(self):
      ...
  
  >>> strom = BinarnyStrom('programovanie')
  >>> kopia = strom.kopia()
  >>> print(*strom.inorder())
    ...
  >>> print(*kopia.inorder())
    ...
  

  oba výpisy vypíšu rovnakú postupnosť hodnôt


 1. * Využitím algoritmu prechádzania po úrovniach (po_urovniach()) naprogramuj tieto metódy:

  • ocisluj_po_urovniach(start=0, krok=1) - očísluje všetky vrcholy celými číslami od hodnoty start s krokom krok

  • v_urovni(k) - vráti zoznam (typu list) vrcholov (ich hodnôt) v danej úrovni, pre k=0 zoznam obsahuje jedinú hodnotu v koreni stromu (namiesto zoznamu môžeš vrátiť generátor)

  • sirka() - zistí šírku stromu

  class BinarnyStrom:
    ...
  
    def ocisluj_po_urovniach(self, start=0, krok=1):
      ...
  
    def v_urovni(self, k):
      ...
  
    def sirka(self):
      ...
  
  >>> strom = BinarnyStrom(...)
  >>> strom.ocisluj_po_urovniach(1)
  >>> strom.kresli()
  >>> for k in range(strom.vyska() + 1):
      print('v urovni', k, '=', strom.v_urovni(k))
    v urovni 0 = [...]
    v urovni 1 = [...]
    v urovni 2 = [...]
    ...
  >>> print('sirka =', strom.sirka())
    sirka = ...
  

 1. Nasledovné rekurzívne metódy prepíš pomocou algoritmu po úrovniach na ich nerekurzívne verzie:

  • vyska()

  • __len__()

  • sucet()

  class BinarnyStrom:
  
    ...
  
    def vyska_nerek(self):
      ...
  
    def pocet_nerek(self):
      ...
  
    def sucet_nerek(self):
      ...
  

  Skontroluj ich s pôvodnými rekurzívnymi verziami:

  >>> strom = BinarnyStrom(range(100))
  >>> print('vyska =', strom.vyska(), strom.vyska_nerek())
    vysk = ??? ???
  >>> print('pocet =', strom.__len__(), strom.pocet_nerek())
    pocet = 100 100
  >>> print('sucet =', strom.sucet(), strom.sucet_nerek())
    sucet = 4950 4950
  

 1. * Napíš metódu vyrob_uplny(n, hodnota='x'), ktorá pôvodny obsah stromu zruší a nahradí ho úplným stromom výšky n. Všetky vrcholy v strome budú mať dátovú časť hodnota. Otestuj, napríklad:

  >>> strom = BinarnyStrom()
  >>> strom.vyrob_uplny(4)
  >>> strom.vyska()
    4
  >>> strom.kresli()
  

Všeobecné stromy

 1. * Oprav definíciu triedy VseobecnyStrom tak, aby sa pri inicializácii vrcholov mohli uviesť aj referencie na podstromy:

  class VseobecnyStrom:
    canvas = None
    class Vrchol:
      def __init__(self, data, *child):
        ...
    ...
  

  Napríklad:

  >>> v = VseobecnyStrom.Vrchol
  >>> s = VseobecnyStrom()
  >>> s.root = v('a', v('b', v('c'), v('d')), v('e', v('f', v('g')), v('h'), v('i'), v('j')))
  >>> s
    ('a',('b','c','d'),('e',('f','g'),'h','i','j'))
  

 1. * Do triedy VseobecnyStrom napíš metódy:

  • preorder() - vráti generátor všetkých hodnôt v strome

  • vyska() - zistí výšku stromu

  • pocet_listov() - zistí počet listov stromu

  class VseobecnyStrom:
    ...
  
    def preorder(self):
      ...
  
    def vyska(self):
      ...
  
    def pocet_listov(self):
      ...
  

6. Týždenný projekt


Napíš modul s menom riesenie.py, ktorý bude obsahovať jedinú triedu s ďalšou vnorenou podtriedou a týmito metódami:

class FamilyTree:

  class Node:
    def __init__(self, data, left=None, right=None):
      self.data, self.left, self.right = data, left, right

  # ----------------------------

  def __init__(self, file_name):
    self.root = ...
    ...

  def __len__(self):
    ...

  def depth(self, data):
    ...

  def height(self):
    ...

  def width(self):
    ...

  def subtree_num(self, data):
    ...

  def descendant(self, data1, data2):
    ...

  def level_set(self, k):
    ...

  def leaves_num(self):
    ...

Trieda bude riešiť takúto úlohu:

 • budeš zostavovať rodokmeň panovníckej rodiny vymysleného kráľovstva

 • keďže každý člen tejto rodiny mal maximálne dvoch potomkov, na reprezentáciu rodokmeňa použiješ binárny strom

 • informácie o rodinných vzťahoch sú uložené v binárnom súbore:

  • súbor je zložený z blokov, pričom každý blok sa skladá z dvojbajtového celého čísla a postupnosti ascii znakov

  • celé číslo (môžeš prečítať pomocou int.from_bytes(..., 'big')) popisuje zloženie postupnosti znakov: vydelíš 1000, dostaneš hodnotu d1, vydelíš 10 a modulo 100, dostaneš d2; napríklad, ak je toto číslo 12345, tak d1=12 a d2=34

  • v postupnosti znakov v tomto bloku sú uložené dva znakové reťazce, prvý dĺžky d1 a druhý d2

  • v každom bloku je dvojica mien rodič-potomok

 • textová informácia v súbore môže vyzerať, napríklad takto (znakom '-' tu zobrazujeme dve časti postupnosti znakov, v súbore ale nie je):

Predslav-Vladimir
Miroslav-Boleslav
Predslav-Kazimir
Braslav-Rastislav
Drahomir-Lubomir
Ludovit-Mojmir
Svatopluk-Miroslav
Stanislav-Predslav
Jaroslav-Stanislav
Kazimir-Pravoslav
Svatopluk-Jaroslav
Vlastimil-Bohuslav
Jaroslav-Ludovit
Bohumir-Ladislav
Vlastimil-Svetomir
Bohumir-Vlastimil
Miroslav-Bohumir
Boleslav-Drahomir
Boleslav-Braslav

Tento súbor (je to prvý testovací súbor 'subor1.dat') reprezentuje takýto rodokmeň (uvedom si, že v samotnom súbore nie je informácia o tom, ktorý z potomkov je ľavý potomok a ktorý pravý potomok, preto správny rodokmeň je ľubovoľný strom, ktorý zodpovedá týmto dvojiciam zo súboru):

binárny strom s rodokmeňom

Všimni si, že blokov (teda dvojíc mien) v tomto súbore je presne o jeden menej, ako je vrcholov v strome - totiž každý vrchol okrem koreňa je niekoho potomkom a teda sa nachádza práve v jednom bloku súboru ako potomok (na druhom mieste dvojice). Zrejme, koreňom stromu je ten jediný vrchol, ktorý medzi potomkami chýba.

Metódy triedy FamilyTree by mali mať túto funkčnosť (môžeš si dodefinovať aj ďalšie pomocné metódy):

 • __init__(file_name) - prečíta zadaný binárny súbor a vytvorí z neho binárny strom s koreňom v self.root (všetky vrcholy musia byť typu self.Node), v triede nepoužívaj žiadne štruktúrované atribúty (atribúty typu list, set, dict); môžeš predpokladať, že súbor je zadaný korektne:

  • každý blok obsahuje číslo (špecifikuje 2 dĺžky) a dvojicu mien (reťazce daných dĺžok)

  • prvé meno v dvojici je niektorý rodič, druhé meno je jeho potomok

  • keďže tieto dvojice sú v súbore v náhodnom poradí, musíš vymyslieť nejakú ideu, ako celý strom skonštruuješ (môžeš využiť, napríklad, typy dict a set, ale nie ako atribúty)

 • __len__() - vráti počet vrcholov v strome

 • subtree_num(data) - nájde vrchol so zadaným údajom a vráti počet vrcholov v podstrome, ktorý začína od tohto vrcholu

  • ak sa zavolá s údajom v koreni stromu, tak vráti počet všetkých vrcholov v strome (to isté ako len(strom))

  • ak sa zavolá s údajom v liste stromu, tak vráti 1 (podstrom má len tento jeden vrchol)

  • ak sa v strome zadaný údaj nenachádza, funkcia vráti 0

 • height() - vráti výšku stromu

 • depth(data) - vráti hĺbku vrcholu s danou hodnotou (ako ďaleko je to od koreňa stromu k tomuto vrcholu); ak vrchol so zadaným data neexistuje, metóda vráti None

 • width() - vráti šírku stromu

 • descendant(data1, data2) - zistí, či data2 je jeden z potomkov pre vrchol data1; metóda vráti True, ak áno, inak vráti False

 • level_set(k) - vráti množinu všetkých údajov na zadanej úrovni:

  • pre k==0 vráti jednoprvkovú množinu s koreňom stromu

  • pre k==1 vráti (maximálne) dvojprvkovú množinu potomkov koreňa

  • ak je k väčšie ako počet úrovní stromu (výška), funkcia vráti prázdnu množinu

 • leaves_num() - funkcia vráti počet všetkých listov stromu

Keď budeš testovať svoje riešenie, môžeš na koniec modulu pridať, napríklad, takýto kód:

if __name__ == '__main__':
  f = FamilyTree('subor1.dat')
  print('pocet vrcholov =', len(f))
  print('podstrom pre Bohumir =', f.subtree_num('Bohumir'))
  print('podstrom pre Robert =', f.subtree_num('Robert'))
  print('vyska =', f.height())
  print('sirka =', f.width())
  print('hlbka vrcholu Vlastimil =', f.depth('Vlastimil'))
  print('Miroslav ma potomka Bohuslav =', f.descendant('Miroslav','Bohuslav'))
  print('Jaroslav ma potomka Svatopluk =', f.descendant('Jaroslav','Svatopluk'))
  print('vrcholy na urovni 2 =', f.level_set(2))
  print('vrcholy na urovni 10 =', f.level_set(10))
  print('pocet listov =', f.leaves_num())

Tento konkrétny test by mal vypísať:

pocet vrcholov = 20
podstrom pre Bohumir = 5
podstrom pre Robert = 0
vyska = 5
sirka = 6
hlbka vrcholu Vlastimil = 3
Miroslav ma potomka Bohuslav = True
Jaroslav ma potomka Svatopluk = False
vrcholy na urovni 2 = {'Boleslav', 'Bohumir', 'Ludovit', 'Stanislav'}
vrcholy na urovni 10 = set()
pocet listov = 8

Tvoj program sa bude testovať so 4 rôznymi súbormi:

 • strom v 1. súbore má 20 vrcholov

 • strom v 2. súbore má 63 vrcholov

 • strom v 3. súbore má skoro 1000 vrcholov

 • strom v 4. súbore má skoro 100000 vrcholov

Binárne stromy pre 3. a 4. testové súbory sú tak veľké, že na nich nemusí bežať rekurzia. Preto by bolo vhodné všetky metódy prepísať bez použitia rekurzie (môžeš použiť ideu nerekurzívnej metódy vypis_po_urovniach() z prednášky).

Svoje riešenie odovzdaj v súbore riesenie.py. Prvé tri riadky tohto súboru budú obsahovať (s tvojim menom):

# 6. zadanie: rodokmen
# autor: Janko Hrasko
# datum: 29.3.2024