8. Triedenia


Triedením rozumieme taký algoritmus, ktorý usporiada vstupnú postupnosť prvkov (napríklad zoznam, n-ticu, spájaný zoznam, …) tak, aby ich poradie zodpovedalo nejakému usporiadaniu, napríklad vzostupne alebo zostupne. Prvky, ktoré takto usporadúvame, sa môžu skladať z viacerých zložiek (častí alebo atribútov), pričom len nejaká ich časť slúži na porovnávanie usporiadania - časti prvku, podľa ktorého usporadúvame, hovoríme kľúč.

Mnohé z týchto triediacich algoritmov sú in-place (triedenie na mieste), čo znamená, že výsledná usporiadaná postupnosť sa nachádza na tom istom mieste ako bola vstupná. Takýmto triedením je aj pythonovská metóda sort() pre typ zoznam (list), napríklad:

>>> zoznam = [7, 16, 3, 7, 9, 5, 10]
>>> zoznam.sort()
>>> zoznam
  [3, 5, 7, 7, 9, 10, 16]

Iný typ triediacich algoritmov vstupnú postupnosť nemení, ale vytvorí novú usporiadanú postupnosť (najčastejšie ako zoznam, t.j. typ list), ktorá obsahuje tie isté prvky, ako boli na vstupe, ale v správnom poradí. Napríklad aj štandardná pythonovská funkcia sorted() pracuje na tomto princípe:

>>> ntica = (7, 16, 3, 7, 9, 5, 10)
>>> zoznam = sorted(ntica)
>>> zoznam
  [3, 5, 7, 7, 9, 10, 16]

V ďalších častiach ukážeme niekoľko najznámejších jednoduchých triediacich algoritmov. Zameriame sa len na in-place triedenia, t.j. také, ktoré triedia n-prvkový zoznam (typu list) a výsledok usporiadania bude na pôvodnom mieste.


Bubble, min a insert sort


Predstavme si takýto problém:

Na stole máme v rade rozložených n kariet s nejakými číslami (napríklad od 1 do n). Karty sú zamiešané a otočené tak, že nevidíme ich čísla. Karty treba usporiadať podľa čísel od najmenšieho po najväčšie. Pre preusporiadavanie môžeme použiť jedinú operáciu:

 • vyberieme nejaké dve karty a otočíme ich číslom nahor (podobne ako v hre Pexeso)

 • porovnáme tieto dve hodnoty a rozhodneme sa, či ich navzájom vymeníme

 • opäť otočíme karty číslom nadol

Toto môžeme opakovať ľubovoľný počet krát, ale asi najvhodnejšie by bolo, keby sme to urobili čo na najmenší počet takýchto operácií.

Presne takto to „vidí“ aj triediaci algoritmus: máme k dispozícii nejaký zoznam čísel a my ich teraz pomocou vzájomného porovnávania a prípadných výmen musíme preusporiadať tak, aby boli na záver v rastúcom poradí.

Najjednoduchší algoritmus, ktorým dokážeme usporiadať prvky n-prvkového zoznamu bude postupovať takto:

 • postupne bude porovnávať dvojice prvkov susedných prvkov: 0 <=> 1, 1 <=> 2, 2 <=> 3, … n-3 <=> n-2, n-2 <=> n-1

 • pre každú porovnávanú dvojicu, keď zistí že pravý prvok (druhý z dvojice) je menší ako ľavý (t.j. i-ty je väčší ako i+1-ty), tieto dva prvky navzájom vymení

 • tento proces ešte neusporiada celý zoznam, treba ho opakovať n-krát

Ukážme to na takomto príklade:

Máme zoznam s týmito číslami:

7, 9, 5, 8, 2
 • keďže karty sú otočené číslom nadol, vidíme len:

  X X X X X
  
 • otočíme prvé dve karty a porovnáme ich:

  7 9 X X X
  
 • keďže prvý prvok nie je väčší ako druhý, nerobíme nič, len otočíme karty späť a pokračujeme na ďalších dvoch kartách:

  X 9 5 X X
  
 • druhá karta z dvojice je menšia ako prvá, preto ich vymeníme:

  X 5 9 X X
  
 • otočíme a pokračujeme s ďalšou dvojicou:

  X X 9 8 X
  
 • opäť ich vymeníme:

  X X 8 9 X
  
 • a pokračujeme na ďalšej dvojici:

  X X X 9 2
  
 • aj tieto dve musíme navzájom vymeniť

Týmto končí prvý prechod algoritmu a keby sme sa teraz pozreli na momentálny obsah zoznamu, videli by sme

7, 5, 8, 2, 9

Tento proces bude treba ešte niekoľkokrát zopakovať.

 • postupne:

  X X X X X
  7 5 X X X
  5 7 X X X  <-- výmena
  X 7 8 X X
  X X 8 2 X
  X X 2 8 X  <-- výmena
  X X X 8 9
  

Teraz zoznam obsahuje postupne:

5, 7, 2, 8, 9

Ďalší prechod algoritmu

 • postupne:

  X X X X X
  5 7 X X X
  X 7 2 X X
  X 2 7 X X  <-- výmena
  X X 7 8 X
  X X X 8 9
  

V zozname teraz máme:

5 2 7 8 9

Ešte jeden prechod

 • postupne:

  X X X X X
  5 2 X X X
  2 5 X X X  <-- výmena
  X 5 7 X X
  X X 7 8 X
  X X X 8 9
  

A konečne dostávame utriedený zoznam:

2, 5, 7, 8, 9

Pozrime, ako vyzerá zoznam na začiatku a potom aj na konci každého prechodu:

7, 9, 5, 8, 2
-------------
7, 5, 8, 2, 9  <-- 9 je na svojom mieste
5, 7, 2, 8, 9  <-- 8, 9 na svojom mieste
5, 2, 7, 8, 9  <-- 7, 8, 9 na svojom mieste
2, 5, 7, 8, 9  <-- 5, 7, 8, 9 na svojom mieste

Všimnite si, po každom prechode „precestuje“ ďalší najväčší prvok na svoje miesto: najprv 9, potom 8, potom 7, atď. Hovoríme, že každým prechodom sa nejaké prvky presúvajú na koniec (veľké bublinky) a nejaké (malé bublinky) sa presunú smerom k začiatku. Hovoríme tomu bublinkové triedenie, lebo malé bublinky klesajú na začiatok a veľké stúpajú na koniec (ako bublinky v pohári vody).

Bubble_sort

Bublinkové triedenie postupne prechádza celý zoznam a porovnáva všetky vedľa seba ležiace dvojice prvkov: ak je prvý z nich väčší ako druhý, treba ich navzájom vymeniť. Tento postup sa opakuje dovtedy, kým nezostane celý zoznam utriedený, teda maximálne n-krát.

Zapíšme tento algoritmus, ale najprv si pripravíme pomocnú funkciu vymen(), pomocou ktorej budeme vymieňať prvky zoznamu:

def vymen(zoz, i, j):
  zoz[i], zoz[j] = zoz[j], zoz[i]

def bubble_sort(zoz):
  for i in range(len(zoz)):
    for j in range(len(zoz)-1):
      if zoz[j] > zoz[j+1]:
        vymen(zoz, j, j+1)

Všimnite si, že táto funkcia nevracia žiadnu hodnotu (teda vracia None) ani nič nevypisuje. Funkcia len modifikuje vstupný zoznam, ktorý dostala ako parameter.

Otestujme:

>>> zz = [7, 16, 3, 7, 9, 5, 10]
>>> bubble_sort(zz)
>>> zz
  [3, 5, 7, 7, 9, 10, 16]

Skúsme si priebeh algoritmu vizualizovať tak, že vo vnútornom cykle ešte pred porovnaním vypíšeme obsah zoznamu a vyznačíme, ktoré dva prvky sa porovnávajú:

def bubble_sort(zoz):
  for i in range(len(zoz)):
    for j in range(len(zoz)-1):
      print(*zoz[:j], (zoz[j], zoz[j+1]), *zoz[j+2:])  # pridali sme výpis
      if zoz[j] > zoz[j+1]:
        vymen(zoz, j, j+1)

Po spustení rovnakého testu dostaneme dosť dlhý výpis, ale jeho začiatok je takýto:

(7, 16) 3 7 9 5 10
7 (16, 3) 7 9 5 10
7 3 (16, 7) 9 5 10
7 3 7 (16, 9) 5 10
7 3 7 9 (16, 5) 10
7 3 7 9 5 (16, 10)
(7, 3) 7 9 5 10 16
3 (7, 7) 9 5 10 16
3 7 (7, 9) 5 10 16
3 7 7 (9, 5) 10 16
3 7 7 5 (9, 10) 16
3 7 7 5 9 (10, 16)
(3, 7) 7 5 9 10 16
...

Z tohto výpisu vidíme, že po prvom prechode algoritmu (po prvých šiestich riadkoch) sa maximálny prvok 16 dostáva na koniec zoznamu, teda na svoje cieľové miesto. Každý ďalší prechod porovnáva všetky susediace dvojice prvkov, teda bude zakaždým porovnávať aj predposledný s posledným - čo je zrejme zbytočné. Totiž po každom prechode sa dostáva na svoje miesto ďalší a ďalší prvok od konca, nielen posledný prvok po prvom prechode. Z tohto dôvodu sa zvykne vnútorný cyklus zakaždým skrátiť o jeden prvok od konca. Vhodnejším zápisom by bolo:

def bubble_sort(zoz):
  for i in range(len(zoz)):
    for j in range(len(zoz)-1-i):     # skracujeme vnútorný cyklus zakaždým o 1
      print(*zoz[:j], (zoz[j], zoz[j+1]), *zoz[j+2:])  # pridali sme výpis
      if zoz[j] > zoz[j+1]:
        vymen(zoz, j, j+1)

Na otestovanie bublinkového triedenia môžeme použiť, napríklad generátor náhodných čísel:

import random

zoz = [random.randrange(100) for i in range(5000)]
zoz1 = sorted(zoz)     # kontrolne utriedený zoznam
bubble_sort(zoz)      # bublinkové triedenie
print(zoz == zoz1)

Tento program najprv vygeneruje 5000-prvkový zoznam náhodných čísel od 0 do 99. Potom do zoz1 priradí jeho usporiadanú kópiu, ktorú sme vytvorili pomocou štandardnej funkcie sorted(). Ďalej usporiada náš zoznam pomocou algoritmu bubble_sort() (zrejme sme vyhodili kontrolný výpis) a na záver vypíše, či sú tieto dva zoznamy rovnaké. Zrejme, ak je naše bublinkové triedenie správne, program by mal vypísať True. Tento test môže bežať aj niekoľko sekúnd.

Ďalšie triedenie, tzv. min sort, funguje veľmi podobne, ako bublinkové triedenie.

Min sort

Triedenie s výberom minimálneho prvku (hovorí sa mu aj selection sort) pracuje na tomto princípe:

 • v prvom prechode algoritmu presťahuje minimálny prvok na prvú pozíciu v zozname

 • v každom ďalšom i-tom prechode presťahuje i-tu najmenšiu hodnotu na i-tu pozíciu - zrejme hľadá túto najmenšiu hodnotu od i-tej pozície zoznamu až do konca

 • keď toto zopakuje n-krát, dostane usporiadaný celý zoznam

 • i-ty minimálny prvok bude hľadať a presťahovávať nasledovným postupom:

  • porovná dvojice prvkov i <=> 1, i <=> 2, i <=> 3, … i <=> n-2, i <=> n-1

  • pre každú porovnávanú dvojicu (porovnáva zoz[i] a zoz[j]), keď zistí že i-ty prvok je väčší ako ten druhý (t.j. i-ty je väčší ako j-ty), tieto dva prvky navzájom vymení

Zapíšme tento algoritmu:

def min_sort(zoz):
  for i in range(len(zoz)-1):
    for j in range(i+1, len(zoz)):
      if zoz[i] > zoz[j]:
        vymen(zoz, i, j)

Všimnite si, ako sa táto verzia veľmi podobá na bublinkové triedenie. Môžeme aj sem pridať kontrolný výpis podobne, ako sme to robili v bublinkovom triedení. Teraz výpis vložíme až za vnútorný cyklus, ktorý hľadá a presťahuje i-ty minimálny prvok na svoje miesto:

def vymen(zoz, i, j):
  zoz[i], zoz[j] = zoz[j], zoz[i]

def min_sort(zoz):
  for i in range(len(zoz)-1):
    for j in range(i+1, len(zoz)):
      if zoz[i] > zoz[j]:
        vymen(zoz, i, j)
    print(*zoz[:i], [zoz[i]], *zoz[i+1:])

zz = [7, 16, 3, 7, 9, 5, 10]
print(*zz)
print('-----------------')
min_sort(zz)
print('výsledok =', zz)

V kontrolnom výpise môžete vidieť prvok zoznamu, ktorý sa práve zaradil ako i-ty minimálny:

7 16 3 7 9 5 10
-----------------
[3] 16 7 7 9 5 10
3 [5] 16 7 9 7 10
3 5 [7] 16 9 7 10
3 5 7 [7] 16 9 10
3 5 7 7 [9] 16 10
3 5 7 7 9 [10] 16
výsledok = [3, 5, 7, 7, 9, 10, 16]

Každý ďalší riadok kontrolného výpisu ukazuje obsah zoznamu po jednom prechode vonkajšieho cyklu, t.j. po zaradení i-teho najmenšieho na správne miesto: v prvom riadku výpisu je zoznam ešte netriedený, v druhom je jeho obsah po zaradení prvého minima na svoje miesto (číslo 3), v ďalšom riadku je zaradené už aj druhé číslo 5, atď. V poslednom riadku výpisu je utriedený celý zoznam.

Rovnaký test s náhodným zoznamom, ako sme robili s bublinkovým triedením, môžeme spustiť aj pre min-sort (zrejme sme opäť vyhodili kontrolný výpis):

import random

zoz = [random.randrange(100) for i in range(5000)]
zoz1 = sorted(zoz)
min_sort(zoz)
print(zoz == zoz1)

Insert sort

Triedenie vkladaním pracuje na takomto princípe:

 • predpokladajme, že istá časť zoznamu od začiatku je už utriedená

 • počas triedenia sa najbližší ešte neutriedený prvok zaradí do utriedenej časti na svoje miesto a tým sa tento utriedený úsek predĺži o 1

Zapíšme algoritmus:

def insert_sort(zoz):
  for i in range(1, len(zoz)):
    j = i
    while j > 0 and zoz[j-1] > zoz[j]:
      vymen(zoz, j-1, j)
      j -= 1

Ako to funguje:

 • v premennej i je hranica medzi utriedenou a neutriedenou časťou zoznamu

  • pri štarte predpokladáme, že prvý prvok je už jednoprvková utriedená časť a preto začíname od indexu 1 (teda druhým prvkom zoznamu)

 • vo vnútornom while-cykle je v premennej j index zaraďovaného prvku do utriedenej časti (úsek zoznamu zoz[0:i])

 • kým je predchádzajúci prvok pred j-tym väčší ako zaraďovaný (zoz[j]), tento zaraďovaný ho predbehne (vymení ich navzájom) a zmenší j o 1

Aby sme lepšie pochopili, ako to funguje, môžeme vložiť kontrolné výpisy a otestovať to:

def vymen(zoz, i, j):
  zoz[i], zoz[j] = zoz[j], zoz[i]

def insert_sort(zoz):
  print(zoz[0], '|', *zoz[1:])
  for i in range(1, len(zoz)):
    j = i
    while j > 0 and zoz[j-1] > zoz[j]:
      vymen(zoz, j-1, j)
      j -= 1
    print(*zoz[:i+1], '|', *zoz[i+1:])

zz = [7, 16, 3, 7, 9, 5, 10]
insert_sort(zz)
print('výsledok =', zz)

dostávame tento výpis:

7 | 16 3 7 9 5 10
7 16 | 3 7 9 5 10
3 7 16 | 7 9 5 10
3 7 7 16 | 9 5 10
3 7 7 9 16 | 5 10
3 5 7 7 9 16 | 10
3 5 7 7 9 10 16 |
výsledok = [3, 5, 7, 7, 9, 10, 16]

Znak '|' slúži na oddelenie utriedenej a ešte neutriedenej časti zoznamu.

Aj pre toto triedenie môžeme spustiť test s 5000-prvkovým náhodným zoznamom (zrejme sme opäť vyhodili kontrolné výpisy):

import random

zoz = [random.randrange(100) for i in range(5000)]
zoz1 = sorted(zoz)
insert_sort(zoz)
print(zoz == zoz1)

Vizualizácia triedenia

Rôznych algoritmov triedenia je dosť veľa, ale na základe kontrolných výpisov obsahu zoznamu sa zriedkavo dá zistiť, ako to funguje naozaj. Teraz ukážeme, ako využiť Python na vizualizáciu algoritmov, ktoré modifikujú nejaký zoznam. Zostavíme triedu, pomocou ktorej budeme môcť sledovať, čo sa deje s nejakým zoznamom:

class Vizualizuj:
  def __init__(self, zoz):
    self.zoz = zoz

  def __getitem__(self, index):
    return self.zoz[index]

  def __len__(self):
    return len(self.zoz)

  def __setitem__(self, index, hodnota):
    self.zoz[index] = hodnota

Táto nová trieda Vizualizuj bude sledovať všetky základné operácie so zoznamom:

 • ak máme nejaký zoznam, napríklad zoz = [2, 3, 5] a zabalíme ho triedou z = Vizualizuj(zoz), potom operácie indexovania z[] automaticky zavolajú metódy __getitem__() a __setitem__()

 • do metódy __setitem__() môžeme pridať nejaký výpis, napríklad print(f'zoz[{index}] = {hodnota}')

 • teraz môžeme zavolať ľubovoľný algoritmus, ktorý manipuluje so zoznamom a my mu namiesto neho podstrčíme inštanciu triedy Vizualizuj (hovoríme tomu wrap)

class Vizualizuj:
  def __init__(self, zoz):
    self.zoz = zoz
    print('povodny zoznam =', zoz)

  def __getitem__(self, index):
    return self.zoz[index]

  def __len__(self):
    return len(self.zoz)

  def __setitem__(self, index, hodnota):
    self.zoz[index] = hodnota
    print(f'zoz[{index}] = {hodnota}')

def vymen(zoz, i, j):
  zoz[i], zoz[j] = zoz[j], zoz[i]

def min_sort(zoz):
  for i in range(len(zoz)-1):
    for j in range(i+1, len(zoz)):
      if zoz[i] > zoz[j]:
        vymen(zoz, i, j)

zz = [7, 16, 3, 9]
min_sort(Vizualizuj(zz))
print('výsledok =', zz)

Všimnite si, že algoritmus min_sort netriedi obyčajný zoznam, ale zoznam, ktorý je obalený (teda wrap) triedou Vizualizuj. Vďaka tomu, hoci neobsahuje žiadne kontrolné výpisy, dostávame informácie o všetkých priradeniach do prvkov zoznamu. Okrem toho, už pri inicializácii, vypisujeme pôvodný zoznam:

povodny zoznam = [7, 16, 3, 9]
zoz[0] = 3
zoz[2] = 7
zoz[1] = 7
zoz[2] = 16
zoz[2] = 9
zoz[3] = 16
výsledok = [3, 7, 9, 16]

Takto by sme vedeli otestovať ľubovoľný algoritmus, v ktorom modifikujeme prvky nejakého zoznamu, napríklad aj bubble_sort alebo insert_sort.

Vizualizácia v grafickom režime

Často sa používajú iné zobrazovania momentálneho obsahu zoznamu, napríklad grafické zobrazovanie, v ktorom sú rôzne veľké hodnoty zobrazené rôznou dĺžkou úsečiek. Napríklad, takto by sme mohli zobraziť nejaký 100-prvkový neutriedený zoznam:

../_images/l08_1.png

Tento 100-prvkový zoznam je v grafickej ploche zobrazený takto: každý prvok zodpovedá úsečke, ktorej dĺžka zodpovedá príslušnej hodnote v zozname. Uvedomte si, že keby sme takto zobrazili vzostupne usporiadaný zoznam, úsečky by mali tvoriť takúto rastúcu postupnosť:

../_images/l08_3.png

Počas práce algoritmu by sa pri každej výmene dvoch prvkov zoznamu mohli vymeniť aj nakreslené úsečky - zrejme namiesto fyzického vymieňania úsečiek im len zmeníme dĺžky podľa aktuálneho obsahu príslušných prvkov zoznamu.

Trieda Vizualizuj preto musí zabezpečiť:

 • pri inicializácii inštancie v metóde __init__() sa okrem zapamätania samotného zoznamu v atribúte self.zoz vykreslí celý zoznam do grafickej plochy ako postupnosť úsečiek

  • zrejme najprv vytvorí grafickú plochu (canvas)

  • identifikačné čísla nakreslených čiar uloží do zoznamu self.id, aby ich mohol neskôr meniť (v príkaze canvas.coords)

 • pri zmene hodnoty prvku zoznamu zoz[index] metóda __setitem__() zrealizuje túto zmenu v zozname a tiež zmení dĺžku príslušnej úsečky

  • využije identifikačné číslo úsečky v zozname self.id

 • pri zisťovaní hodnoty prvku zoznamu zoz[index] metóda __getitem__() vráti príslušnú hodnotu zo svojho atribútu

 • pri zisťovaní dĺžky len(zoz) metóda __len__() vráti aktuálnu dĺžku zoznamu

Trieda Vizualizuj teraz kreslí čiary:

import tkinter

class Vizualizuj:
  def __init__(self, zoz):
    self.zoz = zoz
    self.canvas = tkinter.Canvas(width=800, height=600, bg='white')
    self.canvas.pack()
    self.dx = 800 / len(zoz)
    self.id = {}
    for i in range(len(zoz)):
      self.id[i] = self.canvas.create_line(i*self.dx, 600, i*self.dx, 600-zoz[i])

  def __getitem__(self, index):
    return self.zoz[index]

  def __setitem__(self, index, hodnota):
    self.zoz[index] = hodnota
    self.canvas.coords(self.id[index], index*self.dx, 600, index*self.dx, 600-hodnota)
    self.canvas.update()

  def __len__(self):
    return len(self.zoz)

Teraz už môžeme otestovať ľubovoľné triedenie aj s vizualizáciou úsečkami. Vyskúšajme náhodný 100-prvkový zoznam a jeho utriedenie pomocou algoritmu bubble_sort:

import random

zz = [random.randrange(500) for i in range(100)]
bubble_sort(Vizualizuj(zz))
# tkinter.mainloop()
print(zz)

Môžete postupne vidieť najprv náhodne vygenerovaný zoznam, potom priebežný stav počas triedenia (na konci zoznamu sa ukladajú maximálne prvky) a na záver utriedený zoznam:

../_images/l08_1.png ../_images/l08_2.png ../_images/l08_3.png

Otestujte takto aj min_sort() aj insert_sort.


Quick sort


Je to najznámejší algoritmus rýchleho triedenia, ktorý v roku 1959 vymyslel Tony Hoare (ako 25-ročný).

Algoritmus využíva rekurziu. Popíšme zjednodušený princíp:

 • najprv zvolíme ľubovoľný prvok zoznamu ako tzv. pivot (pre jednoduchosť zvolíme prvý prvok zoznamu)

 • ďalej všetky zvyšné prvky rozdelíme na tri kopy: na prvky, ktoré sú menšie ako pivot, na prvky, ktoré sa rovnajú pivot a na všetky zvyšné

 • teraz rovnakým algoritmom (t.j. rekurzívnym volaním) utriedime dve kopy: kopu menších a kopu väčších a takto utriedené časti (spolu s kopou rovnakých) nakoniec spojíme do výsledného utriedeného zoznamu

Prvá verzia tohoto triedenia je rekurzívna funkcia, ktorá nemodifikuje svoj parameter, len vráti novo vytvorený zoznam, ktorý už teraz bude utriedený (zrejme tento algoritmus nie je in-place):

def quick_sort(zoz):
  if len(zoz) < 2:
    return zoz
  pivot = zoz[0]
  mensie = [prvok for prvok in zoz if prvok < pivot]
  rovne = [prvok for prvok in zoz if prvok == pivot]
  vacsie = [prvok for prvok in zoz if prvok > pivot]
  return quick_sort(mensie) + rovne + quick_sort(vacsie)

Takéto riešenie nemôžeme vizualizovať v grafickej ploche našou triedou Vizualizuj, keďže výsledok sa postupne zlepuje z veľkého množstva malých kúskov pomocných zoznamov (my vieme vizualizovať len zmeny v pôvodnom zozname). Jedine, čo môžeme otestovať je vyskúšať triedenie aj väčšieho zoznamu, napríklad:

import random

zoz = [random.randrange(10000) for i in range(5000)]
zoz1 = sorted(zoz)
zoz2 = quick_sort(zoz)
print(zoz1 == zoz2)

Funguje správne. Môžete vyskúšať, napríklad aj 500000-prvkový náhodný zoznam - aj tento by sa mal utriediť veľmi rýchlo.

Ďalej sa zameriame na verziu, ktorá nebude používať pomocné zoznamy, ale quick_sort() prebehne v samotnom zozname (bude in-place):

 • na začiatku sa samotný zoznam (jeho časť od indexu z do indexu k) rozdelí na dve časti:

 • zvolí sa tzv. pivot (napríklad prvý prvok zoznamu) a zvyšné prvky sa postupne rozdelia do ľavej časti zoznamu (pred pivot) a pravej (za pivot) podľa toho či sú menšie alebo väčšie ako pivot

 • v premennej index je pozícia pivot v takto upravenom zozname (ešte neutriedenom) - uvedomte si, že pivot je už na svojom mieste (podobne ako boli minimálne prvky v min_sort() a maximálne prvky v bubble_sort())

 • ďalej nasleduje rekurzívne volanie pre ľavú časť zoznamu pred pivot a pre pravú časť zoznamu za pivot

Táto druhá verzia je teda už in-place, t.j. nevytvára sa nový zoznam, ale triedi sa priamo ten zoznam, ktorý je parametrom funkcie:

def quick_sort(zoz):
  def quick(z, k):
    if z < k:
      # rozdelenie na dve časti
      index = z
      pivot = zoz[index]
      for i in range(z+1, k+1):
        if zoz[i] < pivot:
          index += 1
          vymen(zoz, index, i)
      vymen(zoz, index, z)
      # v index je teraz pozícia pivota
      quick(z, index-1)
      quick(index+1, k)

  quick(0, len(zoz)-1)

Otestujte to pomocou vizualizácie:

import random

zz = [random.randrange(600) for i in range(800)]
quick_sort(Vizualizuj(zz))

Môžete postupne vidieť, ako sa najprv náhodne vygenerovaný zoznam rozdelil podľa pivota na menšie a väčšie prvky, potom sa takto rekurzívne rozdelil aj prvý úsek a na poslednom zábere je už polovica zoznamu utriedená a triedi sa zvyšok zoznamu:

../_images/l08_4.png ../_images/l08_5.png ../_images/l08_6.png

Niekedy sa triedenia zvyknú vizualizovať nie pomocou úsečiek ale len pomocou jedného koncového bodu úsečky - takto na začiatku vidíme náhodne rozhádzané bodky, ktoré sa postupne zoskupujú. Opravíme triedu Vizualizuj:

class Vizualizuj:
  def __init__(self, zoz):
    self.zoz = zoz
    self.canvas = tkinter.Canvas(width=800, height=600, bg='white')
    self.canvas.pack()
    self.dx = 800 / len(zoz)
    self.id = {}
    for i in range(len(zoz)):
      self.id[i] = self.canvas.create_line(i*self.dx, 600-zoz[i], i*self.dx, 601-zoz[i])
    tkinter.mainloop()

  def __getitem__(self, index):
    return self.zoz[index]

  def __setitem__(self, index, hodnota):
    self.zoz[index] = hodnota
    self.canvas.coords(self.id[index], index*self.dx, 600-hodnota, index*self.dx, 601-hodnota)
    self.canvas.update()

  def __len__(self):
    return len(self.zoz)

Po spustení vizualizácie vidíme:

../_images/l08_7.png ../_images/l08_8.png ../_images/l08_9.png ../_images/l08_10.png

Merge sort


Ďalším rekurzívnym triedením, ktoré je trochu podobné quick_sortu, je triedenie zlučovaním, teda Merge sort. Základný postup algoritmu je:

 1. ak má zoznam aspoň 2 prvky, rozdeľ ho na dve rovnaké časti (napríklad veľkosti n//2 a n-n//2)

 2. rekurzívne zavolaj triedenie zvlášť pre každú z častí - dostaneme 2 utriedené časti celého zoznamu

 3. zlúč (merge) obe utriedené časti do výsledného zoznamu

Ideu rozdeľovania zoznamu na polovice vidíme (tzv. merge_sort strom):

../_images/l08_11.png

Toto bola 1. fáza algoritmu, keď sa zoznam rozdelil na dve polovice a pre každú polovicu sa spustilo rekurzívne volanie, t.j. opäť rozdelenie na polovice. Toto pokračovalo dovtedy, kým bolo čo deliť, teda 1-prvkový zoznam sa už ďalej nedelil.

Teraz prichádza fáza návratu z rekurzie, keď sa majú dve polovice zoznamu zlúčiť (tzv. merge) do utriedeného celku. Lenže vďaka rekurzii sa najprv budú zlučovať dve najvnorenejšie polovice, t.j. 1-prvkové zoznamy: z nich sa vytvoria utriedené dvojprvkové:

../_images/l08_12.png

Na tomto obrázku vidíme princíp triedenia a nie skutočný algoritmus, lebo tu sme zrealizovali vynáranie z rekurzie naraz vo všetkých prípadoch, keď boli zoznamy jednoprvkové. Pri ďalšom vynáraní sa z rekurzie opäť prebehne fáza zlučovania, keď sa z utriedených dvojprvkových zoznamov vytvoria štvorprvkové:

../_images/l08_13.png

Takto to celé pokračuje, až kým sa postupne nezlúčia všetky polovice a teda nedostaneme výsledné utriedené pole:

../_images/l08_14.png

Zapíšeme tento rekurzívny algoritmus ako in-place triedenie, t.j. taká funkcia, ktorá modifikuje samotný zoznam a nevracia žiadnu hodnotu:

def merge_sort(zoz):
  if len(zoz) < 2:
    return
  stred = len(zoz)//2
  zoz1 = zoz[:stred]
  zoz2 = zoz[stred:]
  merge_sort(zoz1)
  merge_sort(zoz2)
  # zlučovanie oboch častí do výsledného zoznamu:
  i = j = 0
  while i + j < len(zoz):
    if j == len(zoz2) or i < len(zoz1) and zoz1[i] < zoz2[j]:
      zoz[i+j] = zoz1[i]
      i += 1
    else:
      zoz[i+j] = zoz2[j]
      j += 1

Rýchlosť tohto triedenia je podobná ako quick_sort, pričom rekurzia sa vnára log n krát. Všimnite si, že sa tu veľmi intenzívne využívajú pomocné zoznamy - skúste odhadnúť, aká je celková veľkosť všetkých pomocných zoznamov.

Ak by sme netriedili pythonovský zoznam, ale spájaný zoznam (napríklad s podobnými metódami ako pre SpajanyZoznam), mohli by sme výrazne ušetriť pomocnú pamäť: totiž namiesto zoz1 a zoz2 , ktoré sú veľké pythonovské zoznamy, môžeme využiť referencie na jednotlivé prvky zoznamu. Teda v prvej fáze algoritmu sa do dvoch referencií priradí prvý a stredný prvok pôvodného zoznamu - na tomto mieste sa zoznam rozdelí na dva. Oba tieto zoznamy sa rekurzívne utriedia a nakoniec sa oba už utriedené zoznamy zlúčia do jedného - pri zlučovaní sa nevytvárajú nové prvky, ale sa iba presmerníkujú existujúce.


Heap sort


Ďalšia verzia triedenia Heap sort využíva dátovú štruktúru halda, ktorá má veľmi užitočné vlastnosti:


Halda implementovaná v zozname/poli

Keďže halda je „skoro“ úplný binárny strom, nemusíme ju realizovať pomocou spájanej štruktúry, ale použijeme pythonovský zoznam zoz (typ list):

 • do zoznamu budeme prvky stromu ukladať po úrovniach:

  • najprv koreň (do 0. prvku)

  • potom dva vrcholy z ďalšej úrovne (obaja potomkovia koreňa)

  • za tým 4 vrcholy z 2. úrovne (najprv obaja potomkovia ľavého potomka koreňa, potom obaja potomkovia pravého potomka koreňa),

  • … atď.

  • na koniec všetky zvyšné vrcholy z poslednej (možno neúplnej) úrovne

 • hĺbka tohto stromu je log n

 • pre potomkov a rodiča vrcholu s indexom i platí:

  • rodič (predok) má index (i-1) // 2

  • ľavý potomok má index 2 * i + 1

  • pravý potomok má index 2 * i + 2

Na takejto dátovej štruktúre si ukážeme dve dôležité operácie:

 • vloženie nového prvku do haldy

 • vyhodenie minimálneho prvku, t.j. koreň haldy

Operácia vloženie nového prvku

 • aby sme zachovali vlastnosť (skoro) úplného binárneho stromu, pridáme vrchol na úplný koniec (za posledný prvok v zozname), teda zoz.append()

 • asi sme tým pokazili pravidlo medzi vrcholom a jeho rodičom: haldu treba upratať - budeme prebublávať v halde od tohto prvku nahor smerom ku koreňu:

  • ak je práve pridaný prvok z[i] menší ako jeho rodič z[(i-1) // 2]), vymení ho s rodičom a znovu kontroluje už túto jeho novú pozíciu s novým rodičom

  • toto sa opakuje, kým nenatrafí na menšieho rodiča (teda je to už OK) alebo sa dostane až do koreňa stromu

  • takto sa opraví celá halda

Operácia vyhodenie minimálneho prvku

 • nesmieme naozaj vyhodiť 0. prvok zoznamu (koreň stromu), lebo by sa halda pokazila tak, že jej oprava by bola príliš náročná, namiesto toho:

 • vyhodený koreň nahradíme posledným prvkom v halde (najpravejší v najnižšej úrovni) a haldu (zoznam) pritom o 1 skrátime

 • asi sme tým opäť haldu pokazili - budeme tento prvok kontrolovať s jeho potomkami a vymieňať, t.j. budeme prebublávať smerom nadol:

  • práve presťahovaný 0. prvok zoznamu z[0] porovnáme s oboma jeho potomkami (prvky z[2*i + 1] a z[2*i + 2])

  • ak je jeden z nich menší ako spracovávaný vrchol, tak menší z nich vymeníme so spracovávaným vrcholom a znovu túto novú pozíciu porovnávame s jeho potomkami

  • toto sa opakuje, kým neprídeme do listu stromu (vrchol už nemá ani jedného potomka), alebo obaja potomkovia už nemajú menšiu hodnotu

  • takto sa opraví celá halda

Triedenie pomocou haldy - heap sort

 1. vytvor haldu - postupným pridávaním do zoznamu (operácia vlož s prebublávaním nahor)

 2. postupne odoberaj minimálny prvok z koreňa haldy (operácia vyhodenie minimálneho s prebublávaním nadol)

 3. tieto prvky postupne ukladaj do výsledného zoznamu

Zapíšme heap_sort aj s pomocnými funkciami:

def heap_sort(zoz):

  def vloz(hodnota):
    # nový prvok pridáme na koniec
    halda.append(hodnota)
    # teraz to prebublá nahor
    i = len(halda) - 1
    while i > 0:        # kym i nie je koreň
      # ak je hodnota < ako rodič: vymeň ich
      rodic = (i-1) // 2
      if halda[i] < halda[rodic]:
        halda[i], halda[rodic] = halda[rodic], halda[i]
        i = rodic
      else:
        break  # hotovo

  def vyhod_min():
    assert len(halda) > 0
    # vymeníme posledný s prvým a haldu o posledný skrátime
    halda[0], halda[-1] = halda[-1], halda[0]
    vysl = halda.pop()
    # celé je to halda okrem halda[0]
    i = 0    # spracovavany vrchol
    while True:
      # nájdem menšieho potomka - ak nie je, break
      lavy = i*2 + 1
      if lavy >= len(halda):
        break
      mensi = lavy
      pravy = i*2 + 2
      if pravy < len(halda) and halda[pravy] < halda[lavy]:
        mensi = pravy
      # vrchol i vymeníme s menším alebo skončím
      if halda[mensi] < halda[i]:
        halda[mensi], halda[i] = halda[i], halda[mensi]
        i = mensi
      else:
        break
    return vysl

  halda = []
  for x in zoz:   # vyrob haldu
    vloz(x)
  for i in range(len(zoz)):
    zoz[i] = vyhod_min()

Tento algoritmus môžeme ešte vylepšiť:

 • haldu budeme organizovať opačne: v koreni je maximálny prvok a všetci potomkovia nie sú väčší

 • haldu vytvárame priamo vo vstupnom zozname: (pomocou algoritmu heapify)

  • okrem posledného riadku haldy postupne každý prvok (od konca) prebublá smerom nadol

 • maximálny prvok v koreni neodstraňujeme ale presunieme na koniec zoznamu a zapamätáme si jeho nový koniec

  • namiesto funkcie vyhod_min() použijeme pomocnú funkciu nadol(), ktorá upraví haldu prebublávaním nadol od i-teho prvku v zozname

Teraz heap_sort môže vyzerať takto:

def heap_sort(zoz):

  def nadol(i):
    while True:
      lavy = i*2 + 1
      if lavy >= koniec:
        return
      vacsi = lavy
      pravy = i*2 + 2
      if pravy < koniec and zoz[pravy] > zoz[lavy]:
        vacsi = pravy
      if zoz[i] < zoz[vacsi]:
        zoz[vacsi], zoz[i] = zoz[i], zoz[vacsi]
        i = vacsi
      else:
        return

  koniec = len(zoz)
  for v in reversed(range(len(zoz)//2)):  # heapify
    nadol(v)
  #print('priprav haldu', *zoz)
  while koniec > 0:
    zoz[0], zoz[koniec-1] = zoz[koniec-1], zoz[0]
    koniec -= 1
    nadol(0)
    #print('prechod', *zoz[:koniec], '|', *zoz[koniec:])

Táto verzia triedenia sa dá aj vizualizovať, napríklad:

p = [random.randint(10, 600) for i in range(1600)]
heap_sort(Vizualizuj(p))

Štandardné triedenie v Pythone

štandardná funkcia sorted() triedi, napríklad

 • postupnosť čísel, reťazcov

 • znakový reťazec

 • postupnosť n-tíc, napríklad postupnosť súradníc

 • postupnosť dvojíc (kľúč, hodnota), ktorá vznikne z asociatívneho poľa pomocou slovnik.items()

Výsledkom je vždy zoznam (typ list). Ak pri volaní uvedieme ďalší parameter reverse=True, zoznam sa utriedi zostupne od najväčších hodnôt po najmenšie.

Pozrime túto ukážku:

>>> import random
>>> zz = [random.randrange(10000) for i in range(15)]
>>> zz
  [1372, 6518, 7580, 9941, 9518, 3211, 8428, 7624, 35, 9341, 572, 6218, 3819, 8943, 8527]
>>> sorted(zz)
  [35, 572, 1372, 3211, 3819, 6218, 6518, 7580, 7624, 8428, 8527, 8943, 9341, 9518, 9941]
>>> sorted(zz, reverse=True)
  [9941, 9518, 9341, 8943, 8527, 8428, 7624, 7580, 6518, 6218, 3819, 3211, 1372, 572, 35]

Vidíme vzostupne aj zostupne utriedený náhodne vygenerovaný zoznam. Ak by sme dostali úlohu tento zoznam utriediť len podľa posledných dvoch cifier každého čísla, bolo by to ťažšie. Vyrobme si pomocnú funkciu a nový zoznam, ktorý obsahuje len tieto posledné cifry:

>>> def posledne2(x):
    return x % 100
>>> zoz1 = [posledne2(p) for p in zoz]
>>> zoz1
  [72, 18, 80, 41, 18, 11, 28, 24, 35, 41, 72, 18, 19, 43, 27]
>>> sorted(zoz1)
  [11, 18, 18, 18, 19, 24, 27, 28, 35, 41, 41, 43, 72, 72, 80]

Ak chceme teraz vrátiť pôvodné čísla k týmto dvom posledným cifrám, musíme si ich pamätať, najlepšie vo dvojici spolu s poslednými 2 ciframi:

>>> zoz1 = [(posledne2(p), p) for p in zoz]
>>> zoz1
  [(72, 1372), (18, 6518), (80, 7580), (41, 9941), (18, 9518), (11, 3211), (28, 8428),
   (24, 7624), (35, 35), (41, 9341), (72, 572), (18, 6218), (19, 3819), (43, 8943), (27, 8527)]
>>> zoz2 = sorted(zoz1)
>>> zoz2
  [(11, 3211), (18, 6218), (18, 6518), (18, 9518), (19, 3819), (24, 7624), (27, 8527),
   (28, 8428), (35, 35), (41, 9341), (41, 9941), (43, 8943), (72, 572), (72, 1372), (80, 7580)]

Už je to skoro hotové: z týchto utriedených dvojíc zoberieme len pôvodné čísla, t.j. zoberieme druhé prvky dvojíc:

>>> [p[1] for p in zoz2]
  [3211, 6218, 6518, 9518, 3819, 7624, 8527, 8428, 35, 9341, 9941, 8943, 572, 1372, 7580]

A máme naozaj to, čo sme na začiatku očakávali: utriedený pôvodný zoznam, ale triedime len podľa posledných dvoch cifier čísel v zozname.

Štandardná funkcia sorted() má okrem parametra reverse ešte jeden, ktorý slúži práve na toto: zadáme funkciu, ktorá určí, ako sa bude triedenie pri porovnávaní pozerať na každý prvok zoznamu - podľa tohto sa pôvodný zoznam bude triediť. Takže, komplikovaný postup s vytváraním dvojíc môžeme zjednodušiť použitím parametra key:

>>> sorted(zoz, key=posledne2)
  [3211, 6518, 9518, 6218, 3819, 7624, 8527, 8428, 35, 9941, 9341, 8943, 1372, 572, 7580]
>>> sorted(zoz, key=lambda x: x%100)
  [3211, 6518, 9518, 6218, 3819, 7624, 8527, 8428, 35, 9941, 9341, 8943, 1372, 572, 7580]

Vidíme, že tu môžeme použiť aj konštrukciu lambda. Takže, keď zadáme parameter key, tak triedenie nebude porovnávať prvky zoznamu, ale prerobené prvky zoznamu zadanou funkciou, napríklad posledne2.

Zamyslite sa, v akom poradí sa teraz utriedi tento istý zoznam:

>>> sorted(zoz, key=str)
  [1372, 3211, 35, 3819, 572, 6218, 6518, 7580, 7624, 8428, 8527, 8943, 9341, 9518, 9941]

Zhrňme použitie štandardnej funkcie sorted():

Nasledujúce ukážky ilustrujú najmä použitie parametra key.

 • usporiadanie množiny mien (čo sú reťazce v tvare meno priezvisko) najprv podľa priezvisk, a ak sú dve priezviská rovnaké, tak podľa mien:

  >>> m = {'Janko Hrasko', 'Eugen Suchon', 'Ludovit Stur', 'Andrej Sladkovic', 'Janko Stur'}
  >>> sorted(m)
    ['Andrej Sladkovic', 'Eugen Suchon', 'Janko Hrasko', 'Janko Stur', 'Ludovit Stur']
  >>> sorted(m, key=lambda x: x.split()[::-1])
    ['Janko Hrasko', 'Andrej Sladkovic', 'Janko Stur', 'Ludovit Stur', 'Eugen Suchon']
  
 • usporiadanie telefónneho zoznamu podľa telefónnych čísel, keďže zoznam je tu definovaný ako asociatívne pole, vytvoríme z neho najprv zoznam dvojíc (kľúč, hodnota):

  >>> tel = {'Betka':737373, 'Dusan':555444, 'Anka': 363636, 'Egon':210210,
    'Cyril': 911111, 'Gaba':123456, 'Fero':288288}
  >>> sorted(tel.items())
    [('Anka', 363636), ('Betka', 737373), ('Cyril', 911111), ('Dusan', 555444),
     ('Egon', 210210), ('Fero', 288288), ('Gaba', 123456)]
  >>> sorted(tel.items(), key=lambda x: x[1])
    [('Gaba', 123456), ('Egon', 210210), ('Fero', 288288), ('Anka', 363636),
     ('Dusan', 555444), ('Betka', 737373), ('Cyril', 911111)]
  
 • usporiadanie zoznamu reťazcov bez ohľadu na malé a veľké písmená:

  >>> zoz = ('Prvy', 'DRUHY', 'druha', 'pRva', 'PRVE', 'druhI')
  >>> sorted(zoz)
    ['DRUHY', 'PRVE', 'Prvy', 'druhI', 'druha', 'pRva']
  >>> sorted(zoz, key=str.lower)
    ['druha', 'druhI', 'DRUHY', 'pRva', 'PRVE', 'Prvy']
  >>> sorted(zoz, key=lambda s: s.lower())
    ['druha', 'druhI', 'DRUHY', 'pRva', 'PRVE', 'Prvy']
  

  všimnite si dva spôsoby použitia metódy lower()

 • usporiadanie zoznamu bodov v rovine (zoznam dvojíc (x, y)) podľa toho, ako sú vzdialené od bodu (0 0); predpokladáme, že máme danú funkciu vzd(x, y), ktorá vypočíta vzdialenosť bodu od počiatku:

  >>> def vzd(x, y):
      return (x**2 + y**2)**.5
  >>> import random
  >>> body = [(random.randint(-5, 5), random.randint(-5, 5)) for i in range(10)]
  >>> body
    [(-1, 5), (2, 3), (-1, 0), (-1, -2), (0, 1), (-4, 4), (-4, 4), (5, -1), (5, -2), (-5, 0)]
  >>> sorted(body, key=lambda b: vzd(*b))
    [(-1, 0), (0, 1), (-1, -2), (2, 3), (-5, 0), (-1, 5), (5, -1), (5, -2), (-4, 4), (-4, 4)]
  

  všimnite si, že tu sme nemohli priamo zapísať key=vzd, lebo táto funkcia očakáva 2 parametre a my máme triediť dvojice

 • v danom slove usporiadať znaky podľa abecedy:

  >>> slovo = 'krasokorculovanie'
  >>> ''.join(sorted(slovo))
    'aaceikklnooorrsuv'
  
 • v zozname sa vyskytujú reťazce aj čísla, treba to nejako usporiadať:

  >>> zoz = ['abc', 3.14, 'def', 2.71, 'ghi', 333, 'jkl', 22]
  >>> sorted(zoz)
    TypeError: unorderable types: float() < str()
  >>> sorted(zoz, key=str)
    [2.71, 22, 3.14, 333, 'abc', 'def', 'ghi', 'jkl']
  

Cvičenia


 1. Ručne bez počítača zisti, čo sa bude vypisovať (funkcia vymen(zoz, i, j) vymení obsahy i-teho a j-teho prvku daného zoznamu zoz):

  bublinkové triedenie

  def bubble_sort(zoz):
    for i in range(len(zoz)):
      for j in range(len(zoz)-1):
        if zoz[j] > zoz[j+1]:
          vymen(zoz, j, j+1)
      print(*zoz)
  
  z = [13, 7, 11, 3, 5, 2]
  bubble_sort(z)
  

  triedenie s výberom minimálneho prvku

  def min_sort(zoz):
    for i in range(len(zoz)-1):
      for j in range(i+1, len(zoz)):
        if zoz[i] > zoz[j]:
          vymen(zoz, i, j)
      print(*zoz)
  
  z = [13, 7, 11, 3, 5, 2]
  min_sort(z)
  

  triedenie vkladaním

  def insert_sort(zoz):
    for i in range(1, len(zoz)):
      j = i
      while j > 0 and zoz[j-1] > zoz[j]:
        vymen(zoz, j-1, j)
        j -= 1
      print(*zoz)
  
  z = [13, 7, 11, 3, 5, 2]
  insert_sort(z)
  

 1. * Zisti, čo budú vypisovať predchádzajúce tri triedenia, ak vstupný zoznam bude utriedený vzostupne:

  bublinkové triedenie

  z = [1, 3, 5, 7, 9]
  bubble_sort(z)
  

  triedenie s výberom minimálneho prvku

  z = [1, 3, 5, 7, 9]
  min_sort(z)
  

  triedenie vkladaním

  z = [1, 3, 5, 7, 9]
  insert_sort(z)
  

 1. Otestuj rôzne triediace algoritmy (bubble_sort, min_sort a insert_sort) ručným zadávaním dvoch prvkov a prípadnou ich výmenou. Použi aplikáciu, v ktorej sa najprv vygeneruje náhodný 8-prvkový zoznam čísel. Potom sa očakáva zadávanie dvojíc kartičiek, ktoré môžeš navzájom vymeniť. Program beží v grafickom režime:

  import tkinter
  import random
  
  class Karta:
    def __init__(self, x, y, h):
      self.x, self.y, self.h = x, y, h
      self.id1 = canvas.create_rectangle(x, y, x+sir, y+vys, fill='lightblue')
      self.id2 = canvas.create_text(x+sir//2, y+vys//2, text=h, font='consolas 30 bold', fill='navy')
      self.id3 = canvas.create_rectangle(x, y, x+sir, y+vys, fill='steelblue')
      self.b = True
  
    def __repr__(self):
      return str(self.h)
  
    def klik(self, x, y):
      return self.x <= x < self.x+sir and self.y <= y < self.y+vys
  
    def zmen(self):
      self.b = not self.b
      canvas.itemconfig(self.id3, fill='steelblue' if self.b else '')
  
  def klik(ev):
    for k in zoz:
      if k.klik(ev.x, ev.y):
        k.zmen()
        if not k.b:
          sel.append(k)
        else:
          sel.remove(k)
        return
  
  def rob(ev):
    if len(sel) == 2:
      k1, k2 = sel
      if k1.x > k2.x:
        k1, k2 = k2, k1
      if k1.h > k2.h:
        canvas.itemconfig(k1.id3, width=0)
        canvas.itemconfig(k2.id3, width=0)
        dx = k2.x-k1.x
        for i in range(10):
          canvas.update()
          canvas.after(50)
          canvas.move(k1.id1, dx/10, 0)
          canvas.move(k1.id2, dx/10, 0)
          canvas.move(k2.id1, -dx/10, 0)
          canvas.move(k2.id2, -dx/10, 0)
        k1.h, k2.h = k2.h, k1.h
        canvas.itemconfig(k1.id2, text=k1.h, fill='navy')
        canvas.itemconfig(k2.id2, text=k2.h, fill='navy')
        canvas.move(k1.id1, -dx, 0)
        canvas.move(k1.id2, -dx, 0)
        canvas.move(k2.id1, dx, 0)
        canvas.move(k2.id2, dx, 0)
        canvas.itemconfig(k1.id3, width=1)
        canvas.itemconfig(k2.id3, width=1)
        canvas.update()
        canvas.after(500)
    for k in sel:
      k.zmen()
    sel.clear()
  
  def vsetky(ev):
    for k in zoz:
      if k.b:
        k.zmen()
        sel.append(k)
  
  def nahodne(ev):
    for k in zoz:
      k.h = random.randint(10, 99)
      canvas.itemconfig(k.id2, text=k.h)
  
  canvas = tkinter.Canvas(width=500, height=120)
  canvas.pack()
  sir, vys = 50, 70
  zoz, sel = [], []
  y = 10
  for x in range(10, 490-sir, sir+10):
    canvas.create_rectangle(x-2, y-2, x+sir+4, y+vys+4, outline='lightgray', fill='white')
  for x in range(10, 490-sir, sir+10):
    zoz.append(Karta(x, y, random.randint(10, 99)))
  canvas.bind('<ButtonPress-1>', klik)
  canvas.bind('<ButtonPress-3>', rob)
  canvas.bind_all('a', vsetky)
  canvas.bind_all('n', nahodne)
  tkinter.mainloop()
  

  Tento program ti namieša 8 kartičiek s náhodnými číslami. Klikaním ich otáčaš, pravým klikom 2 otočené navzájom vymeníš (len ak je prvá väčšia ako druhá). Kláves n pripraví novú sadu náhodných čísel.

  Riešenie tejto úlohy nemusíš odovzdávať do LISTu.


 1. * Spojazdni vizualizáciu testov a otestuj, ako bude prebiehať triedenie 300-prvkového náhodného zoznamu pomocou bubble_sort(), min_sort(), insert_sort(), quick_sort() aj heap_sort().

  Našli sme aj takéto verzie prvých troch triedení, ktoré sú tiež funkčné, ale väčšinou rýchlejšie ako pôvodné funkcie:

  def bubble_sort(zoz):
    n = len(zoz)-1
    while n > 0:
      m = 0
      for j in range(n):
        if zoz[j] > zoz[j+1]:
          vymen(zoz, j, j+1)
          m = j
      n = m
  
  def min_sort(zoz):
    for i in range(len(zoz)-1):
      m = i
      for j in range(i+1, len(zoz)):
        if zoz[m] > zoz[j]:
          m = j
      vymen(zoz, i, m)
  
  def insert_sort(zoz):
    for i in range(1, len(zoz)):
      j, p = i-1, zoz[i]
      while j >= 0 and zoz[j] > p:
          zoz[j+1] = zoz[j]
          j -= 1
      zoz[j+1] = p
  

  Poštuduj tieto zápisy a odhadni, prečo sú naozaj rýchlejšie. Skontroluj, či fungujú aj pomocou Vizualizuj.


 1. * Napíš funkciu zisti(postupnost, vzost=True), ktorá zistí (vráti True alebo False), či je zadaná postupnosť hodnôt usporiadaná vzostupne. Vstupnú postupnosť neukladaj do žiadneho pomocného zoznamu. Parameter vzost s hodnotou False označuje, že kontroluješ, či je postupnosť usporiadaná zostupne. Vzostupné usporiadanie označuje, že pre žiadne dva susedné prvky postupnosti nie je prvý z nich väčší ako druhý. Malo by to fungovať, napríklad takto:

  >>> zisti([1, 3, 3, 4])
  True
  >>> zisti(range(10))
  True
  >>> zisti(range(10), False)
  False
  

  Pri riešení tejto úlohy nepouži žiadne triedenie, ani štandardnú funkciu sorted.


 1. * Otestuj algoritmus bubble_sort() pre triedenie znakových reťazcov, ktoré sa skladajú z dvoch slov. Napríklad:

  >>> z = ['Juraj Hrasko', 'Peter Botafogo', 'Juraj Janosik', 'Adam Sangala', 'Janko Hrasko']
  >>> bubble_sort(z)
  >>> print(*z, sep='\n')
  

  Vytvor novu verziu tohto triedenia, ktoré usporiada takéto dvojslovné reťazce podľa druhého slova:

  def bubble_sort2(zoz):
     ...
  
  >>> z = ['Juraj Hrasko', 'Peter Botafogo', 'Juraj Janosik', 'Adam Sangala', 'Janko Hrasko']
  >>> bubble_sort2(z)
  >>> print(*z, sep='\n')
  Peter Botafogo
  Janko Hrasko
  Juraj Hrasko
  Juraj Janosik
  Adam Sangala
  

  Snaž sa v tejto novej verzii triedenia nepoužívať žiaden pomocný zoznam.


 1. * Zapíš verziu min_sort_rev(zoz), ktorá na princípe triedenia s výberom minimálneho prvku utriedi vstupný zoznam v opačnom poradí (od najväčšieho po najmenší). Otestuj, napríklad:

  zz = [random.randrange(1000) for i in range(1000)]
  szz = sorted(zz, reverse=True)
  min_sort_rev(zz)
  print(zz == szz)
  

  Otestuj túto funkciu aj pomocou Vizualizuj.


 1. Táto verzia triedenia vkladaním v niektorých situáciách vypíše momentálny obsah celého zoznamu. Ručne odtrasuj tento algoritmus a vypíš tieto kontrolné výpisy:

  def insert_sort1(zoz):
    for i in range(1, len(zoz)):
      j, t = i, zoz[i]
      while j > 0 and zoz[j-1] > t:
        zoz[j] = zoz[j-1]
        j -= 1
      if j < i:
        zoz[j] = t
        print(*zoz)
  
  z = [5, 9, 4, 3, 6, 10, 1, 8, 2, 7]
  insert_sort1(z)
  

 1. Nasledovná verzia triedenia vsúvaním insert_sort2() namiesto priraďovania do prvkov zoznamu používa metódy pop() a insert(). Vlož do tejto funkcie kontrolné výpisy tak, ako sa to robilo na prednáške, a skontroluj jej spôsob triedenia:

  def insert_sort2(zoz):
    for i in range(1, len(zoz)):
      prvok = zoz.pop(i)
      j = i-1
      while j >= 0 and zoz[j] > prvok:
        j -= 1
      zoz.insert(j+1, prvok)
  

  Zamysli sa, prečo pre túto verziu nebude fungovať vizualizácia pomocou Vizualizuj.

  Odmeraj rýchlosť tohto triedenia v porovnaní s verziou z prednášky, vlož sem meranie času:

  zoz = [random.randrange(1000) for i in range(5000)]
  zoz1 = zoz[:]
  start = time.time()
  insert_sort(zoz)
  prvy_cas = ...
  start = time.time()
  insert_sort2(zoz1)
  druhy_cas = ...
  print(zoz == zoz1, prvy_cas, druhy_cas)
  

 1. Ručne bez počítača odkrokuj quick_sort() z prednášky:

  def quick_sort(zoz):
    def quick(z, k):
      if z < k:
        # rozdelenie na dve casti
        index = z
        pivot = zoz[z]
        for i in range(z+1, k+1):
          if zoz[i] < pivot:
            index += 1
            vymen(zoz, index, i)
        vymen(zoz, index, z)
        # v index je teraz pozicia pivota
        print(*zoz)             # <== vypis
        quick(z, index-1)
        quick(index+1, k)
    print(*zoz)                 # <== vypis
    quick(0, len(zoz)-1)
  
  z = [32, 12, 66, 19, 75, 29, 50]
  quick_sort(z)
  

  Program vypíše 6 riadkov čísel, pričom posledné dva sú rovnaké.


 1. Do algoritmu triedenia merge_sort z prednášky sme vložili kontrolné tlače:

  def merge_sort(zoz):
    if len(zoz) < 2:
      return
    stred = len(zoz)//2
    zoz1 = zoz[:stred]
    zoz2 = zoz[stred:]
    merge_sort(zoz1)
    merge_sort(zoz2)
    print(*zoz1, '+++', *zoz2, end=' => ')
    i = j = 0
    while i + j < len(zoz):
      if j == len(zoz2) or i < len(zoz1) and zoz1[i] < zoz2[j]:
        zoz[i+j] = zoz1[i]
        i += 1
      else:
        zoz[i+j] = zoz2[j]
        j += 1
    print(*zoz)
  

  Najprv ručne pre najaký konkrétny vstupný zoznam zisti, ako bude vyzerať tento kontrolný výpis.


 1. * Predpokladaj, že na vstupe máme tieto hodnoty:

  8, 13, 7, 10, 5, 15, 12, 17, 9, 14, 4, 11, 18, 16, 6
  
  • ručne vytvor z tohto zoznamu haldu (postupne pridávaj najprv do prázdneho stromu rovnako ako operácia vloz())

  • ručne z haldy niekoľkokrát odstráň minimálny prvok (operácia vyhod_min())

  • priebeh ukladania do haldy (aj vyberania najmenšieho) si môžeš vizualizovať, napríklad aj na stránke Heap Visualization


 1. * Napíš funkciu kontrola_na_haldu(zoz), ktorá skontroluje, či daný zoznam spĺňa podmienky haldy. Napríklad:

  >>> zoz = [8, 13, 7, 10, 5, 15, 12, 17, 9, 14, 4, 11, 18, 16, 6]
  >>> kontrola_na_haldu(zoz)
    False
  

 1. * Jedna z úloh priebežného testu sa venovala haldám:

  Z rôznych čísel 1 až 10 vytvor haldu (v koreni s indexom 0. je minimum) v 10-prvkovom zozname tak, aby:

  1. v prvku zoznamu s indexom 4 bola maximálne možná hodnota

  2. v prvku zoznamu s indexom 4 bola minimálne možná hodnota

  Pre obe podúlohy zrealizuj aj operáciu vyhod_min().


 1. * Zapíš tri funkcie utried1(veta), utried2(veta) a utried3(veta), ktoré nejako usporiadajú slová v danej vete. Využi štandardnú funkciu sorted() a prípadne aj parametre reverse a key.

  • utried1() usporiada slová vo vete podľa abecedy

  • utried2() usporiada slová vo vete podľa abecedy ale zostupne

  • utried3() usporiada slová vo vete podľa dĺžky slov (najprv najkratšie) a až keď sú rovnako dlhé podľa abecedy

  def utried1(veta):
    return ...
  
  def utried2(veta):
    return ...
  
  def utried3(veta):
    return ...
  
  >>> utried1('kohutik jaraby nechod do zahrady')
  'do jaraby kohutik nechod zahrady'
  >>> utried2('kohutik jaraby nechod do zahrady')
  'zahrady nechod kohutik jaraby do'
  >>> utried3('jano ide z blavy do brna')
  'z do ide brna jano blavy'
  

 1. Do všetkých funkcií bubble_sort(), min_sort(), insert_sort() a quick_sort() z prednášky dorob návratovú hodnotu, ktorou bude dvojica (počet porovnaní, počet výmen). Teda každá z funkcií vráti dve čísla: celkový počet porovnaní medzi prvkami zoznamu a celkový počet volaní funkcie vymen(). Otestuj, napríklad takto:

  zoz0 = [random.randrange(1000) for i in range(5000)]
  
  for sort in bubble_sort, min_sort, insert_sort, quick_sort:
    zoz = list(zoz0)
    start = time.time()
    pp, pv = sort(zoz)
    cas = time.time() - start
    print(pp, pv, cas)
  

  Mal by si dostať štyri riadky výpisu - v každom je dvojica celých čísel a jedno desatinné číslo - zamysli sa, čo by si mohol z týchto čísel usúdiť.


 1. * Napíš funkciu najcastejsie(), ktorá z nejakého textu (znakový reťazec s medzerami a koncami riadkov '\n') vypíše 10 najčastejšie sa vyskytujúcich slov spolu aj s ich počtami výskytov (použi, napríklad súbor dobs.txt). Otestuj, napríklad:

  >>> najcastejsie(open('dobs.txt').read())
  a 1032
  sa 703
  na 436
  ale 238
  ...
  

8. Týždenný projekt


Naprogramuj triedenie spájaného zoznamu pomocou takého min-sortu, ktorý ale zatiaľ pracuje len s obyčajným pythonovským zoznamom (typu list):

def swap(lst, i, j):
  lst[i], lst[j] = lst[j], lst[i]

def progress(lst, first):
  for second in range(first+1, len(lst)):
    if lst[first] > lst[second]:
      swap(lst, first, second)

def min_sort(lst):
  for first in range(len(lst)-1):
    progress(lst, first)

Toto triedenie zapíš do metód tejto triedy:

class LinkedList:
  class Node:
    def __init__(self, data, next=None):
      self.data, self.next = data, next

  def __init__(self, seq):
    self.front = self.Node(None)
    ...

  def progress(self, first, reverse):
    ...

  def min_sort(self, reverse):
    first = self.front
    while first.next is not None:
      self.progress(first, reverse)
      first = first.next

  def get_list(self):
    ...
    return [...]

def min_sort(seq, reverse=False):
  ll = LinkedList(seq)
  ll.min_sort(reverse)
  return ll.get_list()

V tvojom riešení má zmysel modifikovať len tieto metódy:

 • __init__() (inicializácia v triede LinkedList) vytvorí z prvkov danej postupnosti spájaný zoznam (vrcholmi zoznamu budú inštancie vnorenej triedy Node); všimni si, že prvý prvok zoznamu sa pridá hneď na začiatku s hodnotou None - to je tzv. fiktívny vrchol, ktorého nasledovník (next) bude prvý prvok zoznamu; tento fiktívny vrchol nevyhadzuj

 • progress() zrealizuje jeden prechod triedenia min-sort

 • get_list() vráti zoznam (typu list) všetkých prvkov (dátovej časti data) spájaného zoznamu

 • do triedy LinkedList môžeš pridávať ďalšie pomocné metódy

Obmedzenia

 • tvoje riešenie odovzdaj v súbore riesenie.py, pričom sa v ňom bude nachádzať len jedna definícia triedy LinkedList a jedna globálna funkcia min_sort()

 • v metódach nepoužívaj žiadne atribúty typu list, dict ani set a tiež nevolaj štandardné funkcie sort a sorted

 • nemá zmysel modifikovať podtriedu Node, metódu ani funkciu min_sort() - testovač aj tak použije verzie z tohto zadania

 • tvoj program by nemal vytvárať viac inštancií triedy Node ako je prvkov zadanej postupnosti (plus fiktívny vrchol), tiež by nemal modifikovať hodnotu atribútu data v týchto vrcholoch, môže meniť len hodnotu atribútu next

 • prvé tri riadky súboru riesenie.py budú obsahovať:

  # 8. zadanie: min_sort
  # autor: Janko Hrasko
  # datum: 19.4.2024
  
 • zrejme ako autora uvedieš svoje meno

 • atribút front v triede LinkedList musí obsahovať aktuálny spájaný zoznam (s prvkami typu LinkdeList.Node)

 • tvoj program by nemal počas testovania testovačom nič vypisovať (žiadne testovacie print())

Testovanie

Keď budeš spúšťať svoje riešenie na počítači, môžeš do súboru riesenie.py pridať testovacie riadky, ktoré ale testovač vidieť nebude, napríklad:

if __name__ == '__main__':
  seq = (4, 30, 8, 31, 48, 19)
  lst = min_sort(seq)
  print(lst)

  seq = 'kohutik jaraby nechod do zahrady'.split()
  lst = min_sort(seq, reverse=True)
  print(lst)

Tento test by mal vypísať:

[4, 8, 19, 30, 31, 48]
['zahrady', 'nechod', 'kohutik', 'jaraby', 'do']