10. Algoritmy prehľadávania grafu


Budeme skúmať rôzne algoritmy, ktoré prechádzajú vrcholy grafu v nejakom poradí. Keďže sa zameriame na neohodnotené neorientované grafy, zvolíme reprezentáciu zoznam množín susedností. Inštancia triedy Graf bude obsahovať atribút (súkromnú premennú) vrcholy, ktorý bude zoznamom vrcholov grafu. Samotné vrcholy zadefinujeme vo vnorenej triede Vrchol a preto s nim musíme v triede Graf pracovať pomocou self.Vrchol. Graf obsahuje aj metódy, vďaka ktorým sa bude dať vykresliť do grafickej plochy:

import tkinter

class Graf:

  class Vrchol:
    canvas = None
    def __init__(self, meno, x, y):
      self.meno = meno
      self.xy = x, y
      self.sus = set()

    def kresli(self):
      x, y = self.xy
      self.canvas.create_oval(x-10, y-10, x+10, y+10, fill='lightgray')
      self.canvas.create_text(x, y, text=self.meno)

  #----------------------------------------------

  def __init__(self):
    self.vrcholy = []
    self.canvas = tkinter.Canvas(bg='white', width=600, height=600)
    self.canvas.pack()
    self.Vrchol.canvas = self.canvas

  def pridaj_vrchol(self, meno, x, y):
    self.vrcholy.append(self.Vrchol(meno, x, y))

  def pridaj_hranu(self, v1, v2):
    self.vrcholy[v1].sus.add(v2)
    self.vrcholy[v2].sus.add(v1)

  def je_hrana(self, v1, v2):
    return v2 in self.vrcholy[v1].sus

  def kresli_hranu(self, v1, v2):
    self.canvas.create_line(self.vrcholy[v1].xy, self.vrcholy[v2].xy, width=3, fill='gray')

  def kresli(self):
    for v1 in range(len(self.vrcholy)):
      for v2 in range(v1+1, len(self.vrcholy)):
        if self.je_hrana(v1, v2):
          self.kresli_hranu(v1, v2)
    for vrch in self.vrcholy:
      vrch.kresli()

Vygenerujme graf s 20 náhodne rozloženými vrcholmi, pričom sa niektoré vrcholy grafu náhodne pospájajú hranami:

#testovanie

import random

graf = Graf()
for i in range(20):
  graf.pridaj_vrchol(i, random.randrange(20, 580), random.randrange(20, 580))
  for j in range(i):
    if random.randrange(5) == 0:
      graf.pridaj_hranu(i, j)
graf.kresli()

Takéto úplne náhodne vygenerované grafy sú veľmi neprehľadné a veľmi ťažko by sa na nich sledovali nejaké prehľadávacie algoritmy.

../_images/l10_1.png

Vygenerujme preto vrcholy grafu do nejakej mriežky a hranami budeme spájať len niektoré susedné vrcholy v mriežke. Toto generovanie vrcholov zabudujeme priamo do inicializácie triedy __init__(), napríklad takto:

import tkinter
import random

class Graf:
  ...

  def __init__(self, n):
    self.vrcholy = []
    for i in range(n):
      for j in range(n):
        k = len(self.vrcholy)
        self.pridaj_vrchol(k, j*40 + 20, i*40 + 20)
        if j > 0 and random.randrange(3):
          self.pridaj_hranu(k, k - 1)
        if i > 0 and random.randrange(3):
          self.pridaj_hranu(k, k - n)
    self.canvas = tkinter.Canvas(bg='white', width=600, height=600)
    self.canvas.pack()
    self.Vrchol.canvas = self.canvas
    self.kresli()

   ...

#testovanie

g = Graf(5)

Všimnite si, že parameter n teraz označuje veľkosť siete vrcholov, ktorá bude mať n x n vrcholov:

../_images/l10_2.png

Počet náhodne generovaných hrán bude závisieť od konštánt pri volaní random.randrange(3): vyskúšajte parameter 3 nahradiť 2 a uvidíte „redší“ graf, v ktorom je už menej hrán.


Algoritmus do hĺbky

Prehľadávanie grafu (graph traversal) označuje taký algoritmus, ktorý postupne prechádza vrcholy grafu v nejakom poradí. S každým vrcholom pritom vykoná nejakú akciu (napríklad ho zafarbí) a ďalej pokračuje na niektorom z jeho susedných vrcholov. Prehľadávanie sa začne z nejakého (ľubovoľného) vrcholu. Každý vrchol sa pritom navštívi maximálne raz.

Ukážeme dva základné algoritmy:

 • prehľadávanie do hĺbky (depth-first search) - funguje podobne ako preorder na stromoch: najprv spracuje vrchol a potom postupne pokračuje v prehľadávaní všetkých svojich susedov - opäť rekurzívnym algoritmom

 • prehľadávanie do šírky (breadth-first search) - prehľadáva vrcholy podobne ako prehľadávanie v stromoch po úrovniach - najprv všetky, ktoré majú vzdialenosť len 1, potom všetky, ktoré majú vzdialenosť presne 2, atď.

Pri prehľadávaní grafu pomocou nejakého algoritmu si potrebujeme evidovať, ktoré vrcholy sa už spracovali. Keďže samotný algoritmus môže byť rekurzívny, túto evidenciu nemôžeme robiť v lokálnej premennej samotnej funkcie - väčšinou budeme používať nový atribút triedy Graf množinovú premennú visited:

self.visited = set()

Algoritmus do hĺbky začína prehľadávanie v nejakom vrchole v1 a využíva metódu triedy Vrchol, ktorá ho zafarbí:

import tkinter, random

class Graf:

  class Vrchol:
    canvas = None
    def __init__(self, meno, x, y):
      self.meno = meno
      self.xy = x, y
      self.sus = set()

    def kresli(self):
      x, y = self.xy
      self.id = self.canvas.create_oval(x-10, y-10, x+10, y+10, fill='lightgray')
      self.canvas.create_text(x, y, text=self.meno)

    def zafarbi(self, farba):
      self.canvas.itemconfig(self.id, outline=farba, width=2)

  #----------------------------------------------

  ...

  def dohlbky(self, v1):
    self.visited.add(v1)
    self.vrcholy[v1].zafarbi('red')
    self.canvas.update()
    self.canvas.after(100)
    for v2 in self.vrcholy[v1].sus:
      if v2 not in self.visited:
        self.dohlbky(v2)     # rekurzívne volanie

#testovanie

g = Graf(10)
g.visited = set()
g.dohlbky(0)

Algoritmus dohlbky sa naštartoval vo vrchole 0 (v ľavom hornom rohu grafu), postupne navštevoval (a pritom zafarboval) jeho susedov a ich susedov atď. Nenavštívené (nezafarbené) ostali tie časti grafu, ktoré nie sú spojené so zvyškom nejakými hranami, napríklad

../_images/l10_3.png

Atribút visited sme tu zadefinovali mimo metód triedy Graf - čo samozrejme nie je pekné. Často to budeme riešiť ďalšou metódou, napríklad:

class Graf:

  ...

  def dohlbky(self, v1):
    self.visited.add(v1)
    self.vrcholy[v1].zafarbi('red')
##    self.canvas.update()
##    self.canvas.after(100)
    for v2 in self.vrcholy[v1].sus:
      if v2 not in self.visited:
        self.dohlbky(v2)

  def zafarbi_komponent(self, v1):
    self.visited = set()
    self.dohlbky(v1)

#testovanie

g = Graf(10)
g.zafarbi_komponent(55)

Ak metódu dohlbky() plánujeme volať len z metódy zafarbi_komponent(), samotná funkcia dohlbky() tu môže byť vnorená a vtedy aj premenná visited nemusí byť atribútom triedy, ale obyčajnou premennou. Ukážeme to na metóde velkost_komponentu. Táto metóda dostáva ako parameter jeden vrchol v1 (jeho poradové číslo), od tohto vrcholu spustí algoritmus do hĺbky, nič pritom teraz už nezafarbuje, „len“ sa spolieha na to, že po jeho skončení bude v premennej visited množina všetkých navštívených vrcholov, t.j. tých, ktoré sú spolu s v1 v jednom komponente:

class Graf:

  ...

  def velkost_komponentu(self, v1):
    def dohlbky(v1):
      visited.add(v1)
      for v2 in self.vrcholy[v1].sus:
        if v2 not in visited:
          dohlbky(v2)

    visited = set()     # lokálna premenná funkcie velkost_komponentu
    dohlbky(v1)
    return len(visited)

#testovanie

g = Graf(10)

Dostávame napríklad:

../_images/l10_4.png

teraz zavoláme:

>>> g.velkost_komponentu(55)
  88
>>> g.velkost_komponentu(9)
  8

Takto môžeme zadefinovať niekoľko verzií algoritmu dohlbky pre rôzne využitie: napríklad zisťovanie množiny vrcholov v komponente, zisťovanie počtu vrcholov v komponente, zisťovanie počtu komponentov, zafarbovanie vrcholov v rôznych komponentoch rôznymi farbami, rôzne manipulácie s vrcholmi v jednom komponente, …

Vidíme, že po skončení algoritmu dohlbky() bude premenná visited obsahovať množinu všetkých navštívených vrcholov. Na základe toho, môžeme ľahko zistiť, či je graf súvislý: zistíme veľkosť komponentu, ktorý obsahuje napríklad vrchol 0, ak obsahuje všetky vrcholy grafu, zrejme je graf súvislý. Zapíšeme to takto:

class Graf:

  ...

  def je_suvisly(self):
    def dohlbky(v1):
      visited.add(v1)
      for v2 in self.vrcholy[v1].sus:
        if v2 not in visited:
          dohlbky(v2)

    visited = set()
    dohlbky(0)
    return len(visited) == len(self.vrcholy)

#testovanie

g = Graf(10)
print('graf je suvisly:', g.je_suvisly())

Všetky komponenty grafu

Algoritmus dohlbky() využijeme nielen pre jeden komponent grafu, ale postupne pre všetky. Ďalšia metóda zafarbuje všetky komponenty grafu - každý komponent inou (náhodnou) farbou:

class Graf:

  ...

  def zafarbi_komponenty(self):
    def dohlbky(v1, farba):
      visited.add(v1)
      self.vrcholy[v1].zafarbi(farba)
      for v2 in self.vrcholy[v1].sus:
        #self.zafarbi_hranu(v1, v2, farba)
        if v2 not in visited:
          dohlbky(v2, farba)

    visited = set()
    for v1 in range(len(self.vrcholy)):
      if v1 not in visited:
        dohlbky(v1, f'#{random.randrange(256**3):06x}')

#testovanie

g = Graf(10)
g.zafarbi_komponenty()

Dostávame napríklad

../_images/l10_5.png

Tu sa oplatí vygenerovať trochu redší graf: pri generovaní grafu v inicializácii môžeme nastaviť napríklad random.randrange(2). Ak ste si uvedomili, že parameter farba sa vo vnútri rekurzívnej funkcie dohlbky nemení, nepotrebovali sme ho posielať ako parameter, ale mohli sme opäť použiť lokálnu premennú rovnako, ako sme to urobili s premennou visited:

class Graf:

  ...

  def zafarbi_komponenty(self):
    def dohlbky(v1):
      visited.add(v1)
      self.vrcholy[v1].zafarbi(farba)
      for v2 in self.vrcholy[v1].sus:
        #self.zafarbi_hranu(v1, v2, farba)
        if v2 not in visited:
          dohlbky(v2)

    visited = set()
    for v1 in range(len(self.vrcholy)):
      if v1 not in visited:
        farba = f'#{random.randrange(256**3):06x}' # lokálna premenná
        dohlbky(v1)

Tiež si všimnite, že týmto algoritmom môžeme zabezpečiť aj farbenie všetkých hrán všetkých vrcholov komponentu. Ak chcete vidieť aj zafarbené hrany komponentu, okrem odkomentovania volania metódy zafarbi_hranu() ju treba aj zadefinovať. Budeme musieť zasahovať aj do iných metód (kresli(), kresli_hranu()):

class Graf:

  ...

  def kresli_hranu(self, v1, v2):
    self.id[v1, v2] = self.id[v2, v1] = \
      self.canvas.create_line(self.vrcholy[v1].xy, self.vrcholy[v2].xy, width=3, fill='gray')

  def kresli(self):
    self.id = {}            # na zapamätanie id každej nakreslenej hrany
    for v1 in range(len(self.vrcholy)):
      for v2 in range(v1+1, len(self.vrcholy)):
        if self.je_hrana(v1, v2):
          self.kresli_hranu(v1, v2)
    for vrch in self.vrcholy:
      vrch.kresli()

  def zafarbi_hranu(self, v1, v2, farba):
    self.canvas.itemconfig(self.id[v1, v2], fill=farba)

  ...

Teraz (odkomentujeme aj farbenie hrany v zafarbi_komponenty()) zafarbený graf vyzerá napríklad takto:

../_images/l10_6.png

Ešte ukážeme metódu, ktorá zisťuje počet komponentov grafu a je veľmi podobná metóde na farbenie komponentov:

class Graf:

  ...

  def pocet_komponentov(self):
    def dohlbky(v1):
      visited.add(v1)
      for v2 in self.vrcholy[v1].sus:
        if v2 not in visited:
          dohlbky(v2)

    visited = set()
    pocet = 0
    for v1 in range(len(self.vrcholy)):
      if v1 not in visited:
        dohlbky(v1)
        pocet += 1
    return pocet

#testovanie

g = Graf(10)
print('pocet komponentov:', g.pocet_komponentov())
g.zafarbi_komponenty()

a dozvieme sa, že naposledy zobrazený graf má 7 komponentov.

Vidíme, že algoritmus do hĺbky môžeme použiť napríklad na:

 • zistenie počtu komponentov grafu, resp. zisťovanie, či je graf súvislý

 • zistenie, či sú dva vrcholy v tom istom komponente

 • zisťovanie počtu vrcholov v jednotlivých komponentoch grafu (veľkosti komponentov)

 • zisťovanie najväčšieho komponentu grafu

 • zafarbovanie vrcholov a hrán jednotlivých komponentov grafu


Nerekurzívny algoritmus do hĺbky

Vieme, že rekurzia v Pythone má obmedzenú hĺbku volaní (okolo 1000), preto pre niektoré väčšie grafy rekurzívny algoritmus dohlbky() môže spadnúť na príliš veľa rekurzívnych volaní (napríklad už aj pre Graf(50) má rekurzia veľkú šancu spadnúť).

Prepíšme preto rekurzívny algoritmus dohlbky() na nerekurzívnu verziu. Ukážeme to na metóde velkost_komponentu(), ktorá používa rekurzívnu vnorenú funkciu dohlbky(). Na odstránenie rekurzie využijeme zásobník: mohli by sme použiť už predtým definovanú triedu Stack, ale vystačíme si s pomocným zoznamom s metódami append() (namiesto push) a pop(). Nerekurzívny algoritmus môže vyzerať napríklad takto:

class Graf:

  ...

  def velkost_komponentu(self, v1):   # pôvodná rekurzívna verzia
    def dohlbky(v1):
      visited.add(v1)
      for v2 in self.vrcholy[v1].sus:
        if v2 not in visited:
          dohlbky(v2)

    visited = set()
    dohlbky(v1)
    return len(visited)

  def velkost_komponentu1(self, v1):  # upravenaá nerekurzívna verzia
    visited = set()
    stack = [v1]     # vlož do zásobníka štartový vrchol
    while stack:     # kýym je zasobník neprázdny
      v1 = stack.pop() # vyber z vrchu zásobníka
      visited.add(v1)
      for v2 in self.vrcholy[v1].sus:
        if v2 not in visited:
          stack.append(v2)  # vlož do zasobníka namiesto volania dohlbky(v2)
    return len(visited)

#testovanie

g = Graf(10)
print(g.velkost_komponentu(0))
print(g.velkost_komponentu1(0))

Hoci tento algoritmus vyzerá v poriadku, ak ho otestujeme na nejakom jednoduchom grafe, dá sa zistiť, že niektorý vrchol sa bude spracovávať (navštevovať) viackrát a to môže byť v niektorých situáciách neprijateľné. Ak by sme si algoritmus odtrasovali ručne, zistili by sme, že niektoré čísla vrcholov sa dostávajú do zásobníka viackrát (napríklad vrchol, ktorý ešte nebol navštívený, ale je susedom viacerých už navštívených vrcholov). Jednoducho to môžeme preveriť aj tak, že do tohto algoritmu vložíme počítadlo navštívených vrcholov a po skončení algoritmu porovnáme tento počet so skutočným počtom vrcholov komponentu. Napríklad pridáme premennú pocet:

 1class Graf:
 2
 3  ...
 4
 5  def velkost_komponentu1(self, v1):
 6    visited = set()
 7    stack = [v1]       # vlož do zasobníka štartový vrchol
 8    pocet = 0
 9    while stack:       # kým je zasobník neprázdny
10      v1 = stack.pop()   # vyber z vrchu zásobníka
11      visited.add(v1)
12      pocet += 1
13      for v2 in self.vrcholy[v1].sus:
14        if v2 not in visited:
15          stack.append(v2)  # vlož do zásobníka namiesto volania dohlbky(v2)
16    return len(visited), pocet

Ak teraz spustíme velkost_komponentu1() s rôzne veľkými a s rôzne hustými grafmi, často dostaneme dve rôzne čísla: počet vrcholov v komponente a počet navštívených vrcholov je rôzny. Napríklad už aj pre tento graf, ktorý má veľkosť komponentu 9 (je súvislý), navštívil niektoré vrcholy viackrát a vidíme:

../_images/l10_7.png
>>> g = Graf(3)
>>> g.velkost_komponentu1(0)
  (9, 11)

Môžeme to odkrokovať aj ručne:

riadok v1  stack     visited          pocet
===========================================================
6   0   []       {}
9   0   [0]      {}            0
12   0   []       {0}            1
15   0   [3]      {0}            1
12   3   []       {0,3}           2
15   3   [4,6]     {0,3}           2
12   6   [4]      {0,3,6}          3
15   6   [4]      {0,3,6}          3
12   4   []       {0,3,4,6}         4
15   4   [1,5,7]    {0,3,4,6}         4
12   7   [1,5]     {0,3,4,6,7}        5
15   7   [1,5,8]    {0,3,4,6,7}        5
12   8   [1,5]     {0,3,4,6,7,8}       6
15   8   [1,5,5]    {0,3,4,6,7,8}       6
12   5   [1,5]     {0,3,4,5,6,7,8}      7
15   5   [1,5,2]    {0,3,4,5,6,7,8}      7
12   2   [1,5]     {0,2,3,4,5,6,7,8}     8
15   2   [1,5,1]    {0,2,3,4,5,6,7,8}     8
12   1   [1,5]     {0,1,2,3,4,5,6,7,8}    9
15   1   [1,5]     {0,1,2,3,4,5,6,7,8}    9
12   5   [1]      {0,1,2,3,4,5,6,7,8}    10
15   5   [1]      {0,1,2,3,4,5,6,7,8}    10
12   1   []       {0,1,2,3,4,5,6,7,8}    11
15   1   []       {0,1,2,3,4,5,6,7,8}    11
16             len(visited) == 9

Správne by mal nerekurzívny algoritmus vyzerať takto:

class Graf:

  ...

  def velkost_komponentu1(self, v1):
    visited = set()
    stack = [v1]
    while stack:
      v1 = stack.pop()
      if v1 not in visited:  # kontrola, či už nebol spracovaný
        visited.add(v1)
        for v2 in self.vrcholy[v1].sus:
          if v2 not in visited:
            stack.append(v2)
    return len(visited)

Teda, každý vrchol, ktorý vyberieme zo zásobníka (stack.pop()), ešte skontrolujeme, či už náhodou nebol spracovaný skôr.


Algoritmus do šírky

Ak by sme potrebovali prehľadávať napríklad binárny strom po úrovniach (algoritmus do šírky), potrebovali by sme na to dátovú štruktúru rad (queue). Podobne budeme postupovať aj pri algoritme pre graf. Tento algoritmus sa bude od nerekurzívneho algoritmu do hĺbky líšiť len tým, že namiesto stack použijeme queue (a teda zmeníme aj metódu na výber z radu - namiesto pop() použijeme pop(0)):

class Graf:

  ...

  def velkost_komponentu2(self, v1):
    visited = set()
    queue = [v1]        # vlož do radu štartový vrchol
    while queue:        # kým je rad neprázdny
      v1 = queue.pop(0)    # vyber zo začiatku radu
      if v1 not in visited:
        visited.add(v1)
        for v2 in self.vrcholy[v1].sus:
          if v2 not in visited:
            queue.append(v2)  # vlož na koniec radu
    return len(visited)

Takto zapísaný algoritmus bude robiť presne to isté ako nerekurzívny algoritmus velkost_komponentu1(). Rozdiel bude v tom, že sa všetky vrcholy grafu navštívi v inom poradí: najprv sa spracujú všetky najbližšie susediace vrcholy ku štartovému; potom sa spracujú všetky ich ešte nenavštívené susedné vrcholy atď. Aby sme lepšie videli toto poradie navštevovania vrcholov, môžeme pridať výpis poradových čísel:

class Graf:

  ...

  def velkost_komponentu2(self, v1):
    visited = set()
    queue = [v1]
    pocet = 0
    while queue:
      v1 = queue.pop(0)
      if v1 not in visited:
        visited.add(v1)
        x, y = self.vrcholy[v1].xy
        self.canvas.create_text(x+10, y+10, text=pocet)
        pocet += 1
        for v2 in self.vrcholy[v1].sus:
          if v2 not in visited:
            queue.append(v2)
    return len(visited)

#testovanie

g = Graf(4)
print(g.velkost_komponentu2(0))

dostávame takýto obrázok:

../_images/l10_8.png

Vďaka tejto veľmi užitočnej vlastnosti algoritmu ho môžeme jednoducho vylepšiť: pri každom spracovávanom vrchole si budeme pamätať aj jeho momentálnu vzdialenosť - teda niečo ako úroveň „vnorenia“ (vzdialenosť od štartu). Štartový vrchol prehľadávania bude mať úroveň 0 (vzdialenosť 0), všetci jeho bezprostrední susedia budú mať úroveň 1 (vzdialenosť 1 od štartu) a každý ďalší vrchol bude mať úroveň o 1 väčšiu ako vrchol, od ktorého sa sem prišlo.

Program prepíšeme tak, že pri každom vrchole v rade (v štruktúre queue) si budeme pamätať aj jeho úroveň a pri spracovaní vrcholu túto úroveň vypíšeme (algoritmus sme už premenovali na dosirky()):

class Graf:

  ...

  def dosirky(self, v1):
    visited = set()
    queue = [(v1, 0)]                 # vložili sme vrchol a jeho úroveň
    while queue:
      v1, uroven = queue.pop(0)
      if v1 not in visited:
        visited.add(v1)
        x, y = self.vrcholy[v1].xy
        self.canvas.create_text(x+12, y+12, text=uroven)
##        self.canvas.update()     # spomalovanie vypisu
##        self.canvas.after(100)
        for v2 in self.vrcholy[v1].sus:
          if v2 not in visited:
            queue.append((v2, uroven+1))    # vložili sme vrchol a jeho úroveň

#testovanie

g = Graf(10)
g.dosirky(55)

Uvedomte si, že vrchol v ktorom začíname prehľadávanie má číslo úrovne 0, jeho susedia majú úroveň 1, ich susedia úroveň 2, … Toto číslo vyjadruje vzdialenosť každého vrcholu od štartového.

Dostávame napríklad takýto výpis:

../_images/l10_9.png

Ak si pripomeniete algoritmus po úrovniach na binárnych stromoch (30. prednáška), ukázali sme aj druhý variant, ktorý nepoužíva len jeden rad (queue), ale aj druhý, v ktorom sa skladá ďalšia úroveň (u nás to bude dalsi_queue). Pozrite si, ako sa teraz zmení predchádzajúca verzia algoritmu dosirky (obe verzie teraz robia to iste):

class Graf:

  ...

  def dosirky(self, v1):
    visited = set()
    queue = [v1]
    uroven = 0
    while queue:
      #print(uroven, set(queue))
      dalsi_queue = []
      for v1 in queue:
        if v1 not in visited:
          visited.add(v1)
          x, y = self.vrcholy[v1].xy
          self.canvas.create_text(x+12, y+12, text=uroven)
##          self.canvas.update()     # spomaľovanie výpisu
##          self.canvas.after(100)
          for v2 in self.vrcholy[v1].sus:
            if v2 not in visited:
              dalsi_queue.append(v2)
      queue = dalsi_queue
      uroven += 1

V tejto verzii vieme vypísať aj množinu vrcholov v každej úrovni (zakomentovaný riadok print(...)).

V niektorých situáciách je vhodnejšie namiesto výpisu čísla úrovne do grafickej plochy ho uložiť priamo do atribútu vo vrchole. (Namiesto self.canvas.create_text... zapíšeme napríklad self.vrcholy[v1].uroven = uroven)

Tento algoritmus môžeme použiť aj na zafarbovanie vrcholov grafu podľa toho, ako ďaleko sú od nejakého konkrétneho vrcholu:

class Graf:

  ...

  def zafarbi(self, v1, farby):
    visited = set()
    queue = [(v1, 0)]
    while queue:
      v1, uroven = queue.pop(0)
      if v1 not in visited:
        visited.add(v1)
        self.vrcholy[v1].zafarbi(farby[uroven % len(farby)])
        for v2 in self.vrcholy[v1].sus:
          if v2 not in visited:
            queue.append((v2, uroven+1))

V parametri farby posielame zoznam nejakých farieb, pričom samotný štartovací vrchol sa zafarbí farbou farby[0], jeho susedia farbou farby[1], ich susedia ďalšou farbou, atď. Ak je farieb v zozname farby menej ako rôznych vzdialeností v grafe, táto funkcia začne používať farby opäť od začiatku zoznamu.

Algoritmus sme spustili pre 8 farieb, pričom úmyselne sme prvé dve farby dali rovnaké, aj ďalšie dve, atď. aby sa lepšie zobrazilo farbenie, teda štartový vrchol 55 aj jeho najbližší susedia sú červení, vrcholy vo vzdialenosti 2 a 3 od štartu 55 sú modré, atď.

g = Graf(10)
g.zafarbi(55, ['red', 'red', 'blue', 'blue', 'yellow', 'yellow', 'green', 'green'])

Dostávame takéto farbenie grafu:

../_images/l10_10.png

Vzdialenosť a najkratšia cesta

Algoritmus do šírky môžeme využiť aj na zisťovanie vzájomnej vzdialenosti ľubovoľných dvoch vrcholov v grafe. Pod vzdialenosťou tu rozumieme dĺžku najkratšej cesty z jedného vrcholu do druhého. Ak takáto cesta neexistuje (vrcholy sú v rôznych komponentoch grafu), metóda môže vrátiť napríklad hodnotu -1:

class Graf:

  ...

  def vzdialenost(self, v1, ciel):
    visited = set()
    queue = [(v1, 0)]
    while queue:
      v1, uroven = queue.pop(0)
      if v1 not in visited:
        visited.add(v1)
        if v1 == ciel:
          return uroven
        for v2 in self.vrcholy[v1].sus:
          if v2 not in visited:
            queue.append((v2, uroven+1))
    return -1

#testovanie

g = Graf(10)
print(g.vzdialenost(11, 55))

Metóda vzdialenost() funguje na princípe algoritmu dosirky len pritom nič nezafarbuje. Napríklad pre graf

../_images/l10_11.png

môžeme otestovať:

>>> g.vzdialenost(55, 11)
  8
>>> g.vzdialenost(11, 55)
  8
>>> g.vzdialenost(1, 99)
  17
>>> g.vzdialenost(0, 1)
  -1

Rozšírime tento algoritmus nielen na zistenie vzdialenosti dvoch vrcholov, ale aj na zapamätanie najkratšej cesty. Použijeme takúto ideu: každý vrchol si namiesto úrovne bude pamätať svojho predchodcu, t.j. číslo vrcholu, z ktorého sme sem prišli. Na záver, keď dorazíme do cieľa, pomocou predchodcov vieme postupne skonštruovať výslednú postupnosť - cestu medzi dvoma vrcholmi. Ak pri zostavovaní cesty dostaneme ako predchodcu None znamená to, že tento vrchol už nemá svojho predchodcu lebo je to štartový vrchol (odtiaľto sme naštartovali hľadanie cesty).

Algoritmus hľadania najkratšej cesty v grafe:

class Graf:

  ...

  def cesta(self, v1, ciel):
    visited = set()
    queue = [(v1, None)]
    while queue:
      v1, predchodca = queue.pop(0)
      if v1 not in visited:
        visited.add(v1)
        self.vrcholy[v1].pred = predchodca
        if v1 == ciel:
          vysl = []
          while v1 is not None:
            vysl.append(v1)
            v1 = self.vrcholy[v1].pred
          return vysl[::-1]
        for v2 in self.vrcholy[v1].sus:
          if v2 not in visited:
            queue.append((v2, v1))
    return []

Pomocou tejto metódy vieme teda zistiť nielen vzdialenosť dvoch vrcholov ale aj konkrétnu postupnosť vrcholov, cez ktoré treba prejsť. Napríklad pre graf z predchádzajúceho obrázka dostávame:

>>> g.cesta(55, 11)
  [55, 45, 35, 34, 24, 23, 13, 12, 11]
>>> g.cesta(11, 55)
  [11, 12, 13, 23, 24, 34, 35, 45, 55]
>>> g.cesta(1, 99)
  [1, 2, 3, 13, 23, 24, 34, 35, 36, 37, 47, 57, 58, 68, 69, 79, 89, 99]
>>> g.cesta(1, 0)
  []

Táto metóda vytvorí postupnosť vrcholov, ktoré tvoria najkratšiu cestu medzi dvoma vrcholmi. Túto cestu môžeme tiež aj vykresliť, napríklad takto:

class Graf:

  ...

  def cesta(self, v1, v2l):
    ...

  def kresli_cestu(self, v1, ciel, farba):
    cesta = self.cesta(v1, ciel)
    if cesta:
      for v1 in range(len(cesta)-1):
        #self.vrcholy[cesta[v1]].zafarbi(farba)
        self.zafarbi_hranu(cesta[v1], cesta[v1+1], farba)
      #self.vrcholy[cesta[-1]].zafarbi(farba)
    else:
      print('cesta neexistuje')

a v predchádzajúcom grafe zobrazíme najkratšie cesty:

>>> g.cesta(55, 11)
  [55, 45, 35, 34, 24, 23, 13, 12, 11]
>>> g.kresli_cestu(55, 11, 'red')
>>> g.cesta(90, 9)
  [90, 91, 81, 71, 72, 73, 74, 75, 65, 55, 56, 46, 36, 26, 27, 28, 18, 8, 9]
>>> g.kresli_cestu(90, 9, 'lime')
>>> g.kresli_cestu(10, 19, 'green')
  cesta neexistuje

V jednom obrázku vidíme obe cesty:

../_images/l10_12.png

Zhrňme použitie algoritmu do šírky:

 • podobne ako do hĺbky, vieme zistiť vrcholy, ktoré patria do jedného komponentu a teda aj zistiť počet komponentov

 • vieme zistiť (zafarbiť) vrcholy (alebo hrany), ktoré sú rovnako vzdialené od daného vrcholu

 • vieme zistiť vzdialenosť, resp. najkratšiu cestu medzi dvoma vrcholmi v grafe


Cvičenia


 1. Ručne odtrasuj tento algoritmus do hĺbky:

  def poradie(self, v1):
  
    def dohlbky(v1):
      vysledok.append(v1)
      for v2 in sorted(self.vrcholy[v1].sus):  # usporiadaný zoznam susedov
        if v2 not in vysledok:
          dohlbky(v2)
  
    vysledok = []   # zoznam vysledok namiesto množiny visited
    dohlbky(v1)
    return vysledok
  

  Pre tento graf:

  ../_images/l10_13.png

  zisti výsledky volania pre:

  1. g.poradie(0)

  2. g.poradie(4)

  3. g.poradie(7)


 1. * Skopíruj triedu Graf z prednášky (ktorá generuje n x n vrcholov v sieti) a uprav, resp. dodefinuj niektoré metódy (rekurzívne verzie):

  def zafarbi_komponent(self, v1, farba='red')  # zafarbí všetky vrcholy komponentu
  def max_komponent(self)            # vráti veľkosť najväčšieho komponentu
  def vsetky_komponenty(self)     # vráti zoznam veľkostí všetkých komponentov
  def v_komponente(self, v1, v2)    # zistí, či su dva vrcholy v tom istom komponente
  

  Metódy otestuj pre malé aj väčšie grafy. Napríklad:

  >>> g = Graf(5)
  >>> g.zafarbi_komponent(12, 'blue')
  >>> g.max_komponent()
    ...
  >>> g.vsetky_komponenty()
    [....]
  >>> g.v_komponente(0, 24)
    ...
  >>> g = Graf(15)
    ...
  

 1. * Pre všetky metódy z úlohy (2) vytvor a otestuj ich nerekurzívne verzie:

  def zafarbi_komponent1(self, v1, farba='red')
  def max_komponent1(self)
  def vsetky_komponenty1(self)
  def v_komponente1(self, v1, v2)
  

 1. Ručne odtrasuj pre graf z úlohy (1) tento algoritmus do šírky:

  def poradie2(self, v1):
    vysledok = []                  # zoznam namiesto množiny visited
    queue = [v1]
    while queue:
      v1 = queue.pop(0)
      if v1 not in vysledok:
        vysledok.append(v1)
        for v2 in sorted(self.vrcholy[v1].sus): # usporiadaný zoznam susedov
          if v2 not in vysledok:
            queue.append(v2)
    return vysledok
  

  zisti výsledky volania pre:

  1. g.poradie2(0)

  2. g.poradie2(4)

  3. g.poradie2(7)


 1. * (úloha z testu z minulých rokov) Na daný graf sme spustili algoritmus do šírky, pričom sa nevypisovalo poradové číslo vrcholu ale hodnota uložená vo vrchole (jednoznakový reťazec v premennej meno). Zisti, ako boli uložené hodnoty vo vrcholoch grafu, keď sa presne v tomto poradí vypísali znaky 'p r o g r a m u j e p y t h o n' a pritom prehľadávanie začalo vo vrchole 10. Graf:

  ../_images/l10_16.png

  Algoritmus:

  def vypis_dosirky(v1):
    queue = [v1]
    visited = set()
    while queue:
      v1 = queue.pop(0)
      if v1 not in visited:
        visited.add(v1)
        print(vrcholy[v1].meno, end=' ')
        for v2 in sorted(vrcholy[v1].sus):
          if v2 not in visited:
            queue.append(v2)
  
  >>> vypis_dosirky(10)
    p r o g r a m u j e p y t h o n
  

 1. * Spojazdni metódy z prednášky, ktoré fungujú na princípe algoritmu do šírky:

  def vzdialenost(self, v1, ciel)
  def cesta(self, v1, ciel)
  def kresli_cestu(self, v1, ciel, farba='red')
  

  Otestuj tieto metódy na väčšom grafe, napríklad:

  >>> g = Graf(15)
  >>> g.vzdialenost(0, 14)
    ...
  >>> g.kresli_cestu(14, 210, 'blue')
  

 1. * Pomocou algoritmu do šírky naprogramuj tieto metódy:

  def vypis_urovne(self, v1)  # vypíše množiny vrcholov postupne vo všetkých úrovniach
  def uroven(self, v1, k)    # vráti množinu vrcholov v k-urovni od vrcholu v1
  def naj_vzdialenost(self, v1) # vráti číslo najvzdialenejšej úrovne od vrcholu v1
  

 1. * Zapíš metódy, ktoré premenujú vrcholy (zmenia vo vrcholoch atribút meno) v zadanom poradí (kde zoznam_mien je dostatočne dlhý zoznam nových hodnôt pre mená vrcholov):

  def premenuj_dohlbky(self, v1, zoznam_mien)
  def premenuj_dosirky(self, v1, zoznam_mien)
  

  Napríklad pre graf z úlohy (1):

  >>> g.premenuj_dohlbky(4, list('programuj'))
  

  sa graf premenuje takto:

  ../_images/l10_14.png

  A tiež pre ten istý graf:

  >>> g.premenuj_dosirky(7, list('programuj'))
  

  sa graf premenuje takto:

  ../_images/l10_15.png

 1. * Uprav metódy poradie() z úlohy (1) a poradie2() z úlohy (4) tak, aby namiesto postupnosti čísel vrcholov obe metódy vracali postupnosti mien vrcholov. Napríklad pre graf z úlohy (1):

  >>> g.premenuj_dohlbky(4, list('programuj'))
  >>> g.poradie(4)
    ['p', 'r', 'o', 'g', 'r', 'a', 'm', 'u', 'j']
  >>> g.premenuj_dosirky(7, list('programuj'))
  >>> g.poradie2(7)
    ['p', 'r', 'o', 'g', 'r', 'a', 'm', 'u', 'j']
  

10. Týždenný projekt


Vytvor dátovú štruktúru Graph, ktorá bude implementovať neorientovaný neohodnotený graf reprezentovaný ako asociatívne pole množín susedov:

class Graph:
  def __init__(self, file_name):
    self.graph = {}
    ...

  def in_distance(self, v1, start, end=None):
    return set()

  def max(self, v1):
    return 0, set()

  def for_all(self, v1):
    return []

  def in_middle(self, v1, v2):
    return set()

V triede môžeš dodefinovať ďalšie pomocné metódy ale nie ďalšie atribúty s hodnotami.

Vstupný súbor je binárny a má tento formát:

 • najprv obsahuje zoznam mien všetkých vrcholov v nejakom poradí

  • meno vrcholu je ľubovoľný reťazec, ktorý neobsahuje medzeru

  • reťazec (postupnosť znakov) je ukončený nulovým znakom (bajt b'\x00')

  • tento zoznam mien je ukončený prázdnym reťazcom (teda za posledným menom zoznamu je jeden bajt b'\x00' navyše)

 • za tým nasleduje postupnosť hrán ako dvojíc mien vrcholov - tieto dvojice (dva znakové reťazce) sú v súbore tesne za sebou

Napríklad 'subor1.dat' (ak by sme do dvoch riadkov vypísali len samotné reťazce):

5 0 3 1 7 8 4 2 6
5 4 8 7 1 0 3 6 6 7 5 2 2 1 1 4 4 7

kde sme do prvého riadku zapísali len mená vrcholov (nie sú to čísla, ale reťazce) a v druhom riadku sú hrany ako dvojice vrcholov, napríklad 5 4 označuje hranu z vrcholu '5' do vrcholu '4'. Za tým nasledujú hrany 8 7, 1 0, atď.

Všetky metódy triedy Graph (zrejme okrem __init__()) budú pracovať s grafom algoritmom do šírky:

 • in_distance(v1, start, end=None) vráti množinu mien vrcholov, ktorých vzdialenosť od daného vrcholu v1 nie je menšia ako parameter start a nie je väčšia ako parameter end; ak má parameter end hodnotu None, označuje to, že end=start

 • max(v1) vráti dvojicu (tuple): maximálnu vzdialenosť od vrcholu v1 k nejakému vrcholu v grafe a množinu všetkých vrcholov s touto vzdialenosťou; napríklad pre izolovaný vrchol (nemá susedov) metóda vráti 0 a jednoprvkovú množinu samotného vrcholu

 • for_all(v1) vráti zoznam (list), v ktorom i-ty prvok obsahuje množinu všetkých tých vrcholov v grafe, ktoré majú vzdialenosť od vrcholu v1 práve i; napríklad pre izolovaný vrchol metóda vráti [{v1}]

 • in_middle(v1, v2) vráti množinu všetkých tých vrcholov v grafe, ktoré majú rovnakú vzdialenosť od v1 ako od v2, t.j. vrcholy ležia presne medzi oboma danými vrcholmi; predpokladajte, že zadané vrcholy sú rôzne; môžete využiť volanie metód for_all(v1) a for_all(v2)


Obmedzenia

 • riešenie odovzdaj v súbore riesenie.py, pričom sa v ňom bude nachádzať len jedna definícia triedy Graph.

 • prvé tri riadky tohto súboru budú obsahovať:

  # 10. zadanie: do_sirky
  # autor: Janko Hrasko
  # datum: 3.5.2024
  
 • zrejme ako autora uvedieš svoje meno

 • atribút graph v triede Graph musí obsahovať reprezentáciu grafu asociatívnym poľom (typu dict, kde kľúčom je meno vrcholu a hodnotou je množina mien susedov)

 • program by nemal počas testovania testovačom nič vypisovať (žiadne vaše testovacie print())

 • testovač bude spúšťať definíciu triedy s rôznymi textovými súbormi, ktoré si môžeš stiahnuť z L.I.S.T.u


Testovanie

Graph zo súboru subor1.dat si môžeš nakresliť ako 9 vrcholov postupne s číslami od 0 do 8 v troch radoch po troch vrcholoch. Potom test:

if __name__ == '__main__':
  g = Graph('subor1.dat')
  for v1, i, j in ('4', 1, 3), ('2', 4, 4), ('1', 5, 7), ('7', 1, 3):
    print(f'in_distance({v1!r}, {i}, {j}) =', g.in_distance(v1, i, j))
  print("max('3') =", g.max('3'))
  print("for_all('5') = ", g.for_all('5'))
  for v1, v2 in ('6', '8'), ('3', '7'):
    print(f'in_middle({v1!r}, {v2!r}) =', g.in_middle(v1, v2))

by mal vrátiť tento výsledok:

in_distance('4', 1, 3) = {'5', '6', '0', '8', '2', '1', '3', '7'}
in_distance('2', 4, 4) = {'8', '6'}
in_distance('1', 5, 7) = set()
in_distance('7', 1, 3) = {'5', '6', '0', '8', '2', '1', '3', '4'}
max('3') = (5, {'2', '0'})
for_all('5') = [{'5'}, {'2', '4'}, {'1', '7'}, {'8', '0', '6'}, {'3'}]
in_middle('6', '8') = {'0', '2', '5', '7', '1', '4'}
in_middle('3', '7') = {'6'}