Priebeh letného semestra

Vyučovanie počas semestra sa skladá z

  • týždenne jedna dvojhodinová prednáška

  • týždenne jedno dvojhodinové cvičenie

  • každý týždeň jedno domáce zadanie - týždenný projekt

  • jeden semestrálny projekt

  • jeden priebežný test

  • praktická skúška pri počítači