Riešenie úloh 9. cvičenia


 1. Riešenie:

  • graf je orientovaný, súvislý, neohodnotený, cyklický

  • cesta z 0 do 3: [0, 1, 5, 4, 6, 3]

  • cykly: [5, 4, 7, 8, 5], [5, 4, 7, 0, 1, 5], [3, 1, 5, 4, 6, 3]


 1. Riešenie:

  # zoznam množín susedností
  graf = [{1}, {5}, {5}, {1}, {6, 7}, {4, 2}, {3}, {0, 8}, {5}]
  # asociatívne pole množín susedností
  graf = {0: {1}, 1: {5}, 2: {5}, 3: {1}, 4: {6, 7}, 5: {2, 4}, 6: {3}, 7: {0, 8}, 8: {5}}
  

 1. Riešenie:

  ../../_images/l09_11.png
  • graf je orientovaný, má 6 vrcholov a 15 hrán


 1. Riešenie:

  graf = {'A': {'B': 7, 'C': 5, 'F': 1},
      'B': {'A': 2, 'D': 7, 'E': 3},
      'C': {'B': 2, 'F': 8},
      'D': {'A': 1, 'E': 2, 'F': 4},
      'E': {'A': 6, 'D': 5},
      'F': {'B': 1, 'E': 8}}
  

 1. Riešenie (jedno z dvoch možných):

  ../../_images/l09_12.png
  • graf je neorientovaný, súvislý, neohodnotený, cyklický


 1. Riešenie:

  graf = [[0, 0, 1, 1, 1, 0],
      [0, 0, 0, 1, 1, 0],
      [1, 0, 0, 1, 1, 0],
      [1, 1, 1, 0, 0, 0],
      [1, 1, 1, 0, 0, 1],
      [0, 0, 0, 0, 1, 0]]
  

 1. Riešenie:

  class Graf:
  
    def __init__(self, n):             # n je počet vrcholov, t.j. veľkosť matice
      self.matica = [[0] * n for _ in range(n)]  # zadefinuje prázdny graf (v matici sú samé 0)
  
    def pridaj_hranu(self, v1, v2):
      self.matica[v1][v2] = 1
  
    def je_hrana(self, v1, v2):
      return self.matica[v1][v2] == 1
  
    def daj_vrcholy(self):       # vráti množinu čísel vrcholov
      return set(range(len(self.matica)))
  
    def daj_hrany(self):        # vráti množinu usporiadaných dvojíc
      return {(i, j) for i in self.vrcholy() for j in self.vrcholy() if self.je_hrana(i, j)}
  
    def stupen(self, v1=None):     # zistí stupeň vrcholu alebo celého grafu
      if v1 is not None:
        return sum(self.matica[v1])
      return sum([sum(riadok) for riadok in self.matica])
  
    def __str__(self):
      return f'vrcholy: {self.daj_vrcholy()}\nhrany: {self.daj_hrany()}'
  

 1. Riešenie:

  graf = Graf(6)
  hrany = ((0, 2), (0, 3), (0, 4), (1, 3), (1, 4), (2, 0),
       (2, 3), (2, 4), (3, 0), (3, 1), (3, 2), (4, 0),
       (4, 1), (4, 2), (4, 5), (5, 4))
  for i, j in hrany:
    graf.pridaj_hranu(i, j)
  

 1. Riešenie:

  class Graf:
    ...
  
    def je_neorientovany(self):
      hrany = self.daj_hrany()
      for i, j in hrany:
        if (j, i) not in hrany:
          return False
      return True
  
    def trojuholniky(self):
      hrany = self.daj_hrany()
      for i, j in hrany:
        if i < j and (j, i) in hrany:
          for k in self.daj_vrcholy():
            if j < k and {(i, k), (k, i), (j, k), (k, j)} <= hrany:
              print(i, j, k)
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  
  class Graf:
  
    class Vrchol:
      canvas = None
  
      def __init__(self, meno, x, y):
        self.meno = meno
        self.sus = set()
        self.xy = x, y
  
      def kresli(self):
        x, y = self.xy
        self.canvas.create_oval(x-10, y-10, x+10, y+10, fill='lightgray')
        self.canvas.create_text(x, y, text=self.meno)
  
    #----------------------------------------------
  
    def __init__(self):
      self.vrcholy = {}
      self.canvas = tkinter.Canvas(bg='white', width=600, height=600)
      self.canvas.pack()
      self.Vrchol.canvas = self.canvas
  
    def pridaj_vrchol(self, meno, x, y):
      self.vrcholy[meno] = self.Vrchol(meno, x, y)
  
    def pridaj_hranu(self, meno1, meno2):
      self.vrcholy[meno1].sus.add(meno2)
      self.vrcholy[meno2].sus.add(meno1)
  
    def je_hrana(self, meno1, meno2):
      return meno2 in self.vrcholy[meno1].sus
  
    def kresli_hranu(self, meno1, meno2):
      self.canvas.create_line(self.vrcholy[meno1].xy, self.vrcholy[meno2].xy, width=3, fill='gray')
  
    def kresli(self):
      for meno1, vrchol in self.vrcholy.items():
        for meno2 in vrchol.sus:
          self.kresli_hranu(meno1, meno2)
      for vrchol in self.vrcholy.values():
        vrchol.kresli()
  

  Otestujeme s grafom z (5) úlohy:

  graf = Graf()
  graf.pridaj_vrchol(0, 130, 130)
  graf.pridaj_vrchol(1, 50, 50)
  graf.pridaj_vrchol(2, 200, 200)
  graf.pridaj_vrchol(3, 40, 160)
  graf.pridaj_vrchol(4, 140, 50)
  graf.pridaj_vrchol(5, 220, 50)
  for i, j in ((0, 2), (0, 3), (0, 4), (1, 3),
         (1, 4), (2, 3), (2, 4), (4, 5)):
    graf.pridaj_hranu(i, j)
  graf.kresli()
  

 1. Riešenie:

  class Graf:
  
    class Vrchol:
      ...
  
    #----------------------------------------------
  
    def __init__(self, meno_suboru=None):
      self.vrcholy = {}
      if meno_suboru is not None:
        with open(meno_suboru, 'r') as txt:
          for riadok in txt.readlines():
            meno, x, y, *sus = riadok.split()
            self.vrcholy[meno] = self.Vrchol(meno, int(x), int(y))
            self.vrcholy[meno].sus = set(sus)
      self.canvas = tkinter.Canvas(bg='white', width=600, height=600)
      self.canvas.pack()
      self.Vrchol.canvas = self.canvas
  

  Pre graf z úlohy (5) vytvoríme, napríklad takýto textový súbor:

  0 130 130 2 3 4
  1 50 50 3 4
  2 200 200 0 3 4
  3 40 160 0 1 2
  4 140 50 0 1 2 5
  5 220 50 4
  

  a spustíme:

  graf = Graf('graf5.txt')
  graf.kresli()
  

  Ak by sme chceli pre graf z úlohy (1) kresliť aj šípky, môžeme opraviť metódy:

  class Graf:
  
    ...
  
    def kresli_hranu(self, meno1, meno2, sipka=False):
      if sipka:
        r = 20
        x1, y1, x2, y2 = *self.vrcholy[meno1].xy, *self.vrcholy[meno2].xy
        d = ((x1-x2)**2+(y1-y2)**2)**.5
        xx, yy = (x2-x1)*r/d, (y2-y1)*r/d
        self.canvas.create_line(x1+xx, y1+yy, x2-xx, y2-yy, width=3, fill='gray', arrow='last', arrowshape=(10, 16, 5))
      else:
        self.canvas.create_line(self.vrcholy[meno1].xy, self.vrcholy[meno2].xy, width=3, fill='gray')
  
    def kresli(self, sipka=False):
      for meno1, vrchol in self.vrcholy.items():
        for meno2 in vrchol.sus:
          self.kresli_hranu(meno1, meno2, sipka)
      for vrchol in self.vrcholy.values():
        vrchol.kresli()
  

  Teraz môžeme vytvoriť, napríklad takýto textový súbor:

  0 50 50 1
  1 130 50 5
  2 210 50 5
  3 50 130 1
  4 130 130 6 7
  5 210 130 4 2
  6 50 210 3
  7 130 210 0 8
  8 210 210 5
  

  a po otestovaní:

  graf = Graf('graf1.txt')
  graf.kresli(True)
  

  dostaneme obrázok:

  ../../_images/l09_13.png