Priebežný test z Programovania (2) 2022/2023 - Variant A


 1. Napíš funkciu len_raz(zoznam), ktorá z prvkov pôvodného spájaného zoznamu vytvorí nový, v ktorom sa ale nebude žiadna hodnota opakovať (pozor na poradie prvkov - z opakujúcich sa hodnôt ponechaj prvý výskyt). Funkcia nemodifikuje vstupný zoznam, ale vráti referenciu na začiatok nového zoznamu:

  class Vrchol:
    def __init__(self, data, next=None):
      self.data, self.next = data, next
  
  def len_raz(zoznam):
    return ...
  

 1. Pre triedu BinarnyStrom napíš metódu ocisluj(), ktorá očísluje (zmení dátovú časť vo vrcholoch) všetky vrcholy po úrovniach takto: v koreni bude číslo 0, vrcholy v 1. úrovni budú mať 1, v každej ďalšej úrovni budú mať vrcholy hodnoty podľa príslušnej úrovni:

  class BinarnyStrom:
    class Vrchol:
      def __init__(self, data, left=None, right=None):
        self.data, self.left, self.right = data, left, right
    def __init__(self):
      self.root = None
    def ocisluj(self):
      ...
  

  Ak do triedy pridáš ďalšie metódy, tieto sa budú testovačom ignorovať.


 1. Napíš metódu kolko, ktorá v triede pre binárny vyhľadávací strom zistí počet vrcholov, ktoré nemajú súrodenca (teda vrcholov, ktorých predok má len jedného potomka):

  class BVS:
    class Vrchol:
      def __init__(self, data, left=None, right=None):
        self.data, self.left, self.right = data, left, right
    def __init__(self):
      self.root = None
    def kolko(self):
      ...
  

  Ak do triedy pridáš ďalšie metódy, tieto sa budú testovačom ignorovať.


 1. Máme takéto triedenie heap_sort: najprv sa vytvorí halda, ktorá má v koreni maximálnu hodnotu a všetci potomkovia nemajú hodnotu väčšiu ako ich predkovia. Potom sa spustí niekoľko prechodov triedenia:

  • maximálny prvok v koreni sa vymení s posledným a halda (okrem posledného) sa upraví; takto dostaneš zoznam zoz1

  • teraz s touto novou haldou (okrem posledného prvku) urobíš to isté: koreň vymeníš s predposledným prvkom a haldu znovu (okrem posledných dvoch) upravíš; takto dostaneš zoz2

  • podobne vyrobíš aj zoz3 (teraz by mali byť posledné tri prvky zoznamu na svojom mieste)

  Tvojou úlohou je do premenných zoz1, zoz2 a zoz3 priradiť stav zoznamu s haldou po prvom, po druhom a po treťom prechode triedenia:

  halda = [99, 95, 97, 89, 88, 50, 71, 48, 85, 29, 83, 36, 50, 22, 36, 12, 33, 49, 58, 16, 26, 12, 73, 20]
  zoz1 = []
  zoz2 = []
  zoz3 = []
  

 1. Máme takýto postfixový zápis: operátory má and, or, neq, eq a operandami sú premenné a a b a tiež hodnoty True a False. Napíš funkciu pravda(postfix), ktorá nájde všetky dvojice hodnôt premenných a a b (buď True alebo False), pre ktoré má zadaný postfixový výraz hodnotu True. Môžeš predpokladať, že postfixový výraz je zadaný korektne. Funkcia vráti zoznam dvojíc hodnôt, napríklad:

  >>> pravda('a b neq')
    [(False, True), (True, False)]
  

 1. Graf je zadaný vymenovaním všetkých neorientovaných hrán. Napíš funkciu pocet_3(hrany), ktorá zisti počet komponentov, ktoré obsahujú presne 3 vrcholy. Graf neobsahuje izolované vrcholy. Napríklad:

  >>> pocet_3({(3, 7), (6, 1), (2, 5), (4, 7)})
    1
  

 1. Máme tento turingov stroj:

  (a, a) -> (a, >, a)
  (a, b) -> (c, >, b)
  (b, a) -> (c, >, b)
  (b, b) -> (a, >, a)
  (a, _) -> (a, <, end)
  (b, _) -> (b, >, a)
  

  Na začiatku bolo na páske 'aaabbbabababb'. Zisti, čo bude na páske po skončení tohto programu (bez prázdnych symbolov). Výsledok priraď to premennej:

  paska = '...'
  


Riešenie odovzdaj v súbore test.py (môžeš si ho stiahnuť z L.I.S.T.u), pričom prvé tri riadky súboru budú obsahovať:

# test z programovania variant A 2022/2023
# student: Janko Hrasko
# datum: 25.4.2024

zrejme ako študenta uvedieš svoje meno.