Priebežný test z Programovania (2) 2022/2023 - Variant C


 1. Napíš funkciu len_posledne(zoznam), ktorá z pôvodného spájaného zoznamu vyhodí prvky, ktoré sa v ňom vyskytujú viackrát - ponechá len ich posledné výskyty (ak tam bol len raz, tak ho tam ponechá). Funkcia vráti referenciu na začiatok tohto zmeneného zoznamu:

  class Vrchol:
    def __init__(self, data, next=None):
      self.data, self.next = data, next
  
  def len_posledne(zoznam):
    return ...
  

 1. Pre triedu BinarnyStrom napíš metódu do_listov(postupnost), ktorá zmení dátovú časť vo všetkých vrcholoch takto: do listov stromu postupne vkladá prvky z danej postupnosti (zľava doprava) - ak je prvkov postupnosti menej ako listov v strome, do zvyšných listov vkladá None. Do všetkých vnútorných vrcholov tiež vloží hodnotu None. Postupnosťou môže byť aj iterátor.

  class BinarnyStrom:
    class Vrchol:
      def __init__(self, data, left=None, right=None):
        self.data, self.left, self.right = data, left, right
    def __init__(self):
      self.root = None
    def do_listov(self, postupnost):
      ...
  

  Ak do triedy pridáš ďalšie metódy, tieto sa budú testovačom ignorovať.


 1. V korektne vytvorenom binárnom vyhľadávacom strome celých čísel sme všetky listy nahradili hodnotou '?'. Napíš metódu oprav, ktorá opraví hodnoty v listoch tohto stromu (nahradí ich ľubovoľnou hodnotou, ktorá môže byť na danom mieste).

  class BVS:
    class Vrchol:
      def __init__(self, data, left=None, right=None):
        self.data, self.left, self.right = data, left, right
    def __init__(self):
      self.root = None
    def oprav(self):
      ...
  

  Ak do triedy pridáš ďalšie metódy, tieto sa budú testovačom ignorovať.


 1. Máme takéto triedenie heap_sort: najprv sa vytvorí halda, ktorá má v koreni maximálnu hodnotu a všetci potomkovia nemajú hodnotu väčšiu ako ich predkovia. Potom sa spustí niekoľko prechodov triedenia:

  • maximálny prvok v koreni sa vymení s posledným a halda (okrem posledného) sa upraví; takto dostaneš zoznam zoz1

  • teraz s touto novou haldou (okrem posledného prvku) urobíš to isté: koreň vymeníš s predposledným prvkom a haldu znovu (okrem posledných dvoch) upravíš; takto dostaneš zoz2

  • podobne vyrobíš aj zoz3 (teraz by mali byť posledné tri prvky zoznamu na svojom mieste)

  • a tiež zoz4 (teraz by mali byť posledné štyri prvky zoznamu na svojom mieste)

  Tvojou úlohou je do premenných zoz1, zoz2, zoz3 a zozč priradiť stav zoznamu s haldou po prvom, po druhom, po treťom a po štvrtom prechode triedenia:

  halda = [90, 88, 86, 70, 81, 57, 48, 50, 22, 71, 58, 39, 27, 33, 31, 28]
  zoz1 = []
  zoz2 = []
  zoz3 = []
  zoz4 = []
  

 1. Máme škonštruovaný prefixový strom z nejakej postupnosti slov. Do triedy Trie dopíš metódu prave_3(), ktorá zistí, koľko vrcholov v strome má práve 3 potomkov. Vo vrcholoch v atribúte child je zoznam potomkov v tvare dvojíc (znak, referencia na podstrom):

  class Trie:
    class Vrchol:
      def __init__(self):
        self.data, self.child = None, []
    def __init__(self):
      self.root = self.Vrchol()
    def prave_3(self):
      return ...
  

  Ak do triedy pridáš ďalšie metódy, tieto sa budú testovačom ignorovať.


 1. Graf je zadaný vymenovaním všetkých neorientovaných hrán. Napíš funkciu min_k(hrany), ktorá zisti veľkosť najmenšieho komponentu. Funkcia vráti dvojicu: počet takýchto najmenších komponentov a ich veľkosť. Graf neobsahuje izolované vrcholy. Napríklad:

  >>> min_k({(3, 7), (6, 1), (2, 5), (4, 7), (8, 9)})
    (3, 2)
  

 1. Máme tento turingov stroj:

  (a, a) -> (b, >, a)
  (a, b) -> (c, >, b)
  (b, a) -> (c, >, b)
  (b, b) -> (a, >, a)
  (a, _) -> (c, <, c)
  (b, _) -> (c, <, c)
  (c, a) -> (c, <, c)
  (c, b) -> (a, <, c)
  (c, c) -> (b, <, c)
  

  Na začiatku bolo na páske 'aaabbbabababb'. Zisti, čo bude na páske po skončení tohto programu (bez prázdnych symbolov). Výsledok priraď to premennej:

  paska = '...'
  


Riešenie odovzdaj v súbore test.py (môžeš si ho stiahnuť z L.I.S.T.u), pričom prvé tri riadky súboru budú obsahovať:

# test z programovania variant C 2022/2023
# student: Janko Hrasko
# datum: 25.4.2024

zrejme ako študenta uvedieš svoje meno.