Python štýl pre zápis programov

Detailnejšie na stránke: PEP 8 – Style Guide for Python Code


 1. dĺžka riadkov je maximálne 79 znakov

  • dlhšie riadky treba rozdeliť do viacerých

  • ak sa dá, môžu sa niektoré výrazy uzavrieť do zátvoriek, napríklad:

   if (príliš_dlhý_test,
      ktorý takto môže prechádzať
      aj cez viac riadkov):
     print('niečo')
   
  • parametre funkcií, alebo napríklad aj zoznamy môžu prechádzať aj cez viac riadkov:

   funkcia(prvy_parameter,
       druhy_parameter,
       treti_parameter)
   zoznam = [[1, 2],
        [3, 4],
        [5, 6],
        ]
   

 1. príkaz import

  • príkazy import musia byť všetky úplne na začiatku súboru

  • každý import na samostatnom riadku

  • nepoužívať from modul import * pre importovanie všetkého, namiesto toho môžeš vymenovať:

   from math import pi, sin, cos, radians
   

 1. prázdne riadky

  • oddeľovanie navzájom funkcií, resp. metód

  • oddeľovanie definícií tried

  • možno aj logické časti vo vnútri funkcií


 1. program je vždy uložený v kódovaní UTF-8

  • na identifikátory nepoužívať iné písmená ako anglickú abecedu (bez diakritiky)


 1. medzery

  • nevkladať za ľavú a pred pravú zátvorku

  • nevkladať medzi meno funkcie a ľavú okrúhlu zátvorku, resp. zoznam a hranatú zátvorku

  • nevkladať pred čiarku a dvojbodku

   Nie:
    x = funk ( 1 , z [ 2 ] )
    tup = (1, )
   Ano:
    x = funk(1, z[2])
    tup = (1,)
   
  • dvojbodka v rezoch môže mať medzeru pred ˙˙:˙˙ a potom musí byť aj za:

   Nie:
    zoz[lower + pocet:horny + pocet]
    zoz[1: 9], zoz[1 :9], zoz[1:9 :3]
    zoz[dolny : : horny]
    zoz[ : horny]
   Ano:
    zoz[lower+pocet : horny+pocet]
    zoz[lower + pocet : horny + pocet]
    zoz[1:9], zoz[1:9:3]
    zoz[dolny::horny], zoz[dolny :: horny]
    zoz[:horny]
   
  • tieto operátory musia mať medzeru pred aj za:

   +=, -=, *=, ...
   ==, !=, <, <=, >, >=
   in, not in, is, is not
   and, or, not
   
  • znak priradenia = mimo pomenovaného parametra musí mať medzeru pred aj za

  • pri pomenovaných parametroch sa medzery nevkladajú:

   Nie:
    print('nieco', end = '')
    x=77
   Ano:
    print('nieco', end='')
    x = 77
   
  • operácie sa väčšinou oddeľujú od operandov medzerami, výnimkou sú výrazy, v ktorých sú operácie s rôznymi prioritami a potrebujeme zvýrazniť ten podvýraz, ktorý sa bude vyhodnocovať skôr:

   Nie:
    i=i+1
    pocet +=1
    x = x * 2 - 1
    vzd2 = x * x + y * y
    c = (a + b) * (a - b)
   Ano:
    i = i + 1
    pocet += 1
    x = x*2 - 1
    vzd2 = x*x + y*y
    c = (a+b) * (a-b)
   

 1. pomenovávanie

  • mená tried vždy začínajú veľkým písmenom, nepoužívajú sa podčiarkovníky, ale na zvýraznenie čitateľnosti sa ďalšie slová môžu začínať veľkým písmenom, napríklad

   Nie:
    class Velke_cisla: pass
    class student_Bez_Ubytovania: pass
   Ano:
    class VelkeCisla: pass
    class StudentBezUbytovania: pass
   
  • mená funkcií, metód, premenných a parametrov obsahujú len malé písmená, číslice a podčiarkovníky na oddelenie slov pre čitateľnosť, podčiarkovník na začiatku alebo na konci mena má často v Pythone iný význam (budeme ich používať len v tých špeciálnych prípadoch), napríklad

   Nie:
    pocetCervenych += 1
    def KopiaSposunom(Param1, _param2, param_3_): pass
   Ano:
    pocet_cervenych += 1
    def kopia_s_posunom(param1, param2, param_3): pass
   
  • mená magických metód (aj premenných) začínajú aj končia dvoma podčiarkovníkmi, nebudeme ich používať na iné účely

  • meno atribútu (premennej alebo metódy), ktoré začína jedným podčiarkovníkom vyjadruje, že toto meno nie je verejné a nemalo by sa používať mimo metód samotnej triedy

  • prvý parameter v metódach má vždy meno self


 1. ďalšie rady

  • porovnávanie na rovnosť, nerovnosť s hodnotou None vždy pomocou is alebo not is

   Nie:
    if vysl != None: ...
    while not podm is None: ...
    test = res == None
   Ano:
    if vysl is not None: ...
    while podm is not None: ...
    test = res is None
   
  • neporovnávať logickú hodnotu na True alebo False

   Nie:
    if vysledok == True: ...
    if vysledok is True: ...
   Ano:
    if vysledok: ...
   
  • na formátovanie znakového reťazca používať f'...{}...' alebo '...{}...'.format(...)

   Nie:
    print('vysledok = (' + str(x) + ',' + str(y) + ')')
   Ano:
    print(f'vysledok = ({x}, {y})')
    print('vysledok = ({}, {})'.format(x, y))
   
  • nepoužívať žiadne globálne premenné v definícií tried - všetko treba riešiť parametrami a atribútmi:

   Nie:
    class Test:
      def metoda(self):
        canvas.create_text(...)
    canvas = tkinter.Canvas()
   Ano:
    class Test:
      canvas = None
      def metoda(self):
        self.canvas.create_text(...)
    Test.canvas = tkinter.Canvas()
   
  • globálne premenné vo funkciách používať veľmi obozretne, vyhýbať sa global

  • náhradné hodnoty pomenovaných parametrov nikdy (sú výnimky) nedávať mutable typov (zoznam, slovník, množina), napríklad:

   Nie:
    def funkcia(x, zoz=[]):
      zoz.append(x)
      ...
   Ano:
    def funkcia(x, zoz=None):
      if zoz is None:
        zoz = []
      zoz.append(x)
      ...