2. Opakované výpočty


Doteraz sme sa naučili pracovať s tromi základnými príkazmi:

 • priraďovací príkaz vytvorí alebo zmení obsah nejakej premennej

 • výpis nejakých hodnôt do textovej plochy pomocou print()

 • prečítanie hodnoty zadanej klávesnicou pomocou input()

Z týchto troch typov príkazov sme skladali programy (skripty), ktorých príkazy sa potom vykonávali postupne jeden za druhým. Lenže pri programovaní reálnych programov budeme potrebovať, aby sa nejaké časti programov mohli vykonávať viackrát za sebou bez toho, aby sme to museli viackrát rozpísať.

Napríklad namiesto:

print('programujem v Pythone')
print('programujem v Pythone')
print('programujem v Pythone')
print('programujem v Pythone')
print('programujem v Pythone')

by sme potrebovali zapísať:

opakuj nasledovný príkaz 5-krát:
  print('programujem v Pythone')

Na toto v Pythone slúži konštrukcia for-cyklus


For-cyklus

Postupne ukážeme niekoľko základných typov použitia for-cyklu.

Cyklus s daným počtom opakovaní

Táto programová konštrukcia má takýto tvar:

for premenná in range(pocet):
  blok príkazov

Opakuje zadaný počet krát príkazy odsunutého bloku príkazov (tzv. indentation). Samotný riadok konštrukcie for obsahuje meno nejakej premennej a je ukončený znakom dvojbodka. Za tým nasleduje blok príkazov - sú to príkazové riadky, napríklad print(), ktoré sú odsunuté o 4 medzery.

Zapíšme program, ktorý 5-krát vypíše zadaný text:

for prem in range(5):
  print('programujem v Pythone')

Blok príkazov môže obsahovať nielen jeden príkaz, ale aj viac príkazov, napríklad

for prem in range(5):
  print('študujem na matfyze a')
  print('programujem v Pythone')
print('============')

Blok príkazov, ktorý sa má opakovať v danom cykle končí napríklad vtedy, keď sa objaví riadok s príkazmi na úrovni riadku s for-cyklom. Teda posledný riadok so znakmi '============' sa vypíše až po skončení cyklu, teda iba raz:

študujem na matfyze a
programujem v Pythone
študujem na matfyze a
programujem v Pythone
študujem na matfyze a
programujem v Pythone
študujem na matfyze a
programujem v Pythone
študujem na matfyze a
programujem v Pythone
============

Zatiaľ nevieme, na čo slúži premenná cyklu (v našom príklade prem). Python tejto premennej automaticky nastavuje hodnotu podľa toho, koľký krát sa už cyklus vykonal. Teda zápis:

for prem in range(n):
  prikazy

v skutočnosti znamená:

prem = 0
prikazy
prem = 1
prikazy
prem = 2
prikazy
...
prem = n-1
prikazy

Napríklad:

for i in range(4):
  print(i, 'riadok')

označuje

i = 0
print(i, 'riadok')
i = 1
print(i, 'riadok')
i = 2
print(i, 'riadok')
i = 3
print(i, 'riadok')

Teda program vypíše:

0 riadok
1 riadok
2 riadok
3 riadok

For-cyklus začne byť zaujímavý až vtedy, keď sa v tele cyklu budú robiť nejaké výpočty. Začnime jednoduchým pripočítavaním 1:

n = int(input('zadaj n: '))
pocet = 0
for i in range(n):
  pocet = pocet + 1
print('počet prechodov cyklu =', pocet)

Premennú pocet sme ešte pred začiatkom cyklu vynulovali. Výstup môže byť napríklad takýto:

zadaj n: 17
počet prechodov cyklu = 17

Ak budeme namiesto 1 pripočítavať hodnotu premennej cyklu:

n = int(input('zadaj n: '))
sucet = 0
for i in range(n):
  sucet = sucet + i
print('súčet =', sucet)

dostávame súčet čísel od 0 do n-1, teda 0 + 1 + 2 + 3 + ... + n-2 + n-1, napríklad:

zadaj n: 6
súčet = 15

Vidíme, že 15 súčtom hodnôt 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5.

Malou zmenou spočítame druhé mocniny tejto postupnosti:

n = int(input('zadaj n: '))
sucet = 0
for i in range(n):
  sucet = sucet + i*i    # môžeme zapísať aj sucet += i**2
print('súčet =', sucet)

Uvedomte si, že týmto algoritmom úplne zbytočne pripočítavame k premennej sucet aj 0 na začiatku cyklu.


Cyklus s vymenovanými hodnotami

Ukážme tento ďalší typ for-cyklu na príklade:

for i in 1, 2, 3, 4, 5:
  blok prikazov

Namiesto funkcie range(n), ktorá pre nás vygenerovala postupnosť čísel od 0 do n-1, sme vymenovali postupnosť hodnôt v presnom poradí. Práve pre tieto hodnoty sa postupne v cykle vykoná blok prikazov. Vymenované hodnoty musia byť oddelené čiarkou a mali by byť aspoň dve.

Otestujme:

sucin = 1
for cislo in 1, 2, 3, 4, 5, 6:
  sucin = sucin * cislo
print('6 faktoriál =', sucin)

a naozaj dostávame:

6 faktoriál = 720

Ďalší program počíta druhé mocniny niektorých zadaných čísel:

for x in 5, 7, 11, 13, 23:
  x2 = x**2
  print('druhá mocnina', x, 'je', x2)

Po spustení dostávame:

druhá mocnina 5 je 25
druhá mocnina 7 je 49
druhá mocnina 11 je 121
druhá mocnina 13 je 169
druhá mocnina 23 je 529

Vymenované hodnoty sa môžu aj ľubovoľne opakovať, napríklad:

i = 1
for prem in 2, 1, 7, 2, 3:
  print(i, 'prechod cyklu s hodnotou', prem)
  i = i + 1

vypíše:

1 prechod cyklu s hodnotou 2
2 prechod cyklu s hodnotou 1
3 prechod cyklu s hodnotou 7
4 prechod cyklu s hodnotou 2
5 prechod cyklu s hodnotou 3

Ďalší príklad ukazuje výpočet počtu dní v roku ako súčet počtov dní v jednotlivých mesiacoch:

pocet = 0
for mesiac in 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31:
  pocet += mesiac
print('počet dní v bežnom roku =', pocet)

Zrejme, takýto typ cyklu môžeme použiť len vtedy, keď máme k dispozícii presný zoznam hodnôt a nie ľubovoľný počet, ktorý predtým zvládla funkcia range().

Okrem toho, že sa hodnoty môžu opakovať, nemáme obmedzenia ani na typy vymenovaných hodnôt. Ukážme to na príklade, v ktorom spočítame ceny jednotlivých položiek nákupu a okrem tejto sumy vypočítame aj priemernú hodnotu. Vymenované hodnoty sú teraz desatinné čísla (typ float):

pocet = 0
suma = 0
for cena in 1.75, 2.20, 1.03, 4.00, 3.50, 2.90, 1.89:
  suma = suma + cena
  pocet = pocet + 1
print('nakúpil si', pocet, 'položiek')
print('za', suma, 'euro')
print('priemerná cena bola', round(suma / pocet, 2), 'euro')

a výsledkom je:

nakúpil si 7 položiek
za 17.27 euro
priemerná cena bola 2.47 euro

Všimnite si, že opäť sme použili rovnakú schému na sčitovanie pomocou cyklu, ako sme to robili vyššie. Niekedy sa tomuto hovorí pripočítavacia šablóna.

Aj ďalšie dva príklady ilustrujú to, že vymenované hodnoty pre for-cyklus môžu mať rôzne typy:

for slovo in 'Python', 'Bratislavu', 'Matfyz':
  print('mám rád', slovo)

Hodnotami sú znakové reťazce a výsledkom bude:

mám rád Python
mám rád Bratislavu
mám rád Matfyz

V nasledovnom príklade sú vymenované hodnoty najrôznejších typov, dokonca jednou z hodnôt je aj funkcia abs. Cyklus vypíše hodnotu premennej cyklu a potom aj jej typ:

for hodnota in 3.14, abs(7-123), 'text', 100/4, abs, '42':
  print(hodnota, type(hodnota))

a výpis:

3.14 <class 'float'>
116 <class 'int'>
text <class 'str'>
25.0 <class 'float'>
<built-in function abs> <class 'builtin_function_or_method'>
42 <class 'str'>

Vymenované hodnoty vo for-cykle by mali byť aspoň dve. Ak by sme otestovali:

for i in 123:
  print(i)

dostaneme chybovú správu TypeError: 'int' object is not iterable. Táto správa oznamuje, že celé číslo sa nedá prechádzať pomocou for-cyklu (nie je iterovateľné), alebo inými slovami: celé číslo sa nedá rozobrať na zložky tak, aby sme ich potom prechádzali for-cyklom. Podobnú správu dostaneme aj vtedy, keď sa pokúsime for-cyklom prechádzať jedno desatinné číslo (TypeError: 'float' object is not iterable). Iná situácia je ale so znakovými reťazcami.


Cyklus s prvkami znakového reťazca

Už sme videli, že znakové reťazce sa môžu nachádzať medzi vymenovanými hodnotami for-cyklu. Ale znakový reťazec v Pythone je v skutočnosti postupnosť znakov. Vďaka tomu for-cyklus môže prechádzať aj prvky tejto postupnosti. Premenná cyklu potom postupne nadobúda hodnoty jednotlivých znakov, čo sú vlastne jednoznakové reťazce. Teda

for znak in 'python':
  print(znak)

je pre Python to isté ako:

for znak in 'p', 'y', 't', 'h', 'o', 'n':
  print(znak)

a zrejme sa vypíše:

p
y
t
h
o
n

Ďalší príklad ilustruje použitie pripočítavacej šablóny aj pre znakové reťazce. Najprv ešte pred cyklom inicializujeme dve reťaczové premenné retazec1 a retazec2. Do nich budeme v tele cyklu postupne po jednom „pripočítavať“ (prireťazovať) znaky zo zadaného reťazca:

vstup = input('zadaj: ')
pocet = 0
retazec1 = retazec2 = ''
for znak in vstup:
  retazec1 = retazec1 + znak
  retazec2 = znak + retazec2
  pocet = pocet + 1
print('počet znakov reťazca =', pocet)
print('retazec1 =', retazec1)
print('retazec2 =', retazec2)

Dostávame:

zadaj: Python
počet znakov reťazca = 6
retazec1 = Python
retazec2 = nohtyP

Všimnite si, že retazec2 obsahuje prevrátené poradie znakov pôvodného reťazca. Otestujte, či takýto for-cyklus bude fungovať nielen s jednoznakovým reťazcom, ale aj s prázdnym.


Funkcia range() aj pre iné postupnosti celých čísel

Videli sme, že funkcia range(n) nahrádza vymenovanie celočíselných hodnôt od 0 do n-1. Táto funkcia je v skutočnosti trochu univerzálnejšia: dovolí nám zadať nielen koncovú hodnotu vygenerovanej postupnosti ale aj počiatočnú. V tomto prípade funkciu zavoláme s dvomi parametrami:

 • prvý parameter potom označuje počiatočnú hodnotu postupnosti

 • druhý parameter označuje hodnotu, pri ktorej generovanie postupnosti končí, t.j. postupnosť bude obsahovať len hodnoty menšie ako tento druhý parameter

Napríklad range(5, 15) označuje rastúcu postupnosť celých čísel, ktorá začína hodnotou 5 a všetky ďalšie prvky sú menšie ako 15, teda vygenerovaná postupnosť by bola: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ak teda potrebujeme postupnosť čísel od 1 do zadaného n, musíme zapísať:

n = int(input('zadaj n: '))
for cislo in range(1, n+1):
  print('hodnota v cykle', cislo)
print('koniec cyklu')

a výstupom je napríklad:

zadaj n: 7
hodnota v cykle 1
hodnota v cykle 2
hodnota v cykle 3
hodnota v cykle 4
hodnota v cykle 5
hodnota v cykle 6
hodnota v cykle 7
koniec cyklu

Teraz môžeme pomocou pripočítavacej šablóny vypočítať aj faktoriál pre ľubovoľnú zadanú hodnotu:

n = int(input('zadaj číslo: '))
faktorial = 1
for cislo in range(2, n+1):
  faktorial = faktorial * cislo
print(n, 'faktoriál =', faktorial)

Spustíme s rôznymi hodnotami:

zadaj číslo: 1
1 faktoriál = 1

zadaj cislo: 6
6 faktorial = 720

zadaj cislo: 20
20 faktorial = 2432902008176640000

Ak by sme spustili nasledovný program:

for i in range(100, 200):
  print(i)

dostali by sme 100-riadkový výpis s číslami od 100 do 199. Teraz by sa nám ale hodilo, ak by print() v niektorých situáciách nekončil prechodom na nový riadok, ale ďalší print() by tu pokračoval. Využijeme na to nový typ parametra funkcie print():

Napríklad:

for i in range(100, 200):
  print(i, end=' ')

teraz vypíše:

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

Ale s prázdnym reťazcom pre parameter end:

for i in range(100, 200):
  print(i, end='')

vypíše:

10010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512
61271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521
53154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179
180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199

Takýto zápis využijeme hlavne pri výpise väčšieho počtu hodnôt, ale aj vtedy, keď jeden riadok výpisu potrebujeme poskladať z viacerých častí v rôznych častiach programu, napríklad:

print('programujem', end='_')
print(10, end='...')
print('rokov')

vypíše:

programujem_10...rokov

Funkcii range() môžeme zadať aj tretí parameter, pričom všetky tieto parametre musia byť celočíselné hodnoty. Zhrňme všetky tri varianty tejto funkcie:

Najlepšie to ukážeme na príkladoch rôzne vygenerovaných postupností celých čísel. V tabuľke vidíme výsledky pre rôzne parametre:

range(10)

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

range(0, 10)

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

range(0, 10, 1)

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

range(3, 10)

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

range(3, 10, 2)

3, 5, 7, 9

range(10, 100, 10)

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90

range(10, 1)

prázdna postupnosť

range(1, 1)

prázdna postupnosť

range(0)

prázdna postupnosť

Nasledovný príklad ilustruje použitie parametra krok vo funkcii range(). Potrebujeme spočítať súčet všetkých nepárnych čísel do 1000 (teda menších ako 1000). Zrejme začneme s 1 a každé ďalšie pripočítavané číslo bude o 2 väčšie. Teda

sucet = 0
for cislo in range(1, 1000, 2):
  sucet = sucet + cislo
print('súčet nepárnych čísel je', sucet)

Špeciálnym prípadom parametrov funkcie range() je záporný krok, teda situácia, keď požadujeme klesajúcu postupnosť čísel. Napríklad zápis range(15, 5, -1) označuje, že prvým členom postupnosti bude 15, všetky ďalšie budú o 1 menšie (parameter krok je -1) a posledný z nich nebude menší alebo rovný ako 5 (parameter stop je 5). Otestujeme:

for i in range(15, 5, -1):
  print(i, end=' ')

a dostávame postupnosť:

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6

čo je vlastne prevrátené poradie postupnosti range(6, 16). Ak sa vám záporný krok pri volaní range() nie veľmi páči, Python to umožňuje zapísať aj elegantnejšie pomocou funkcie reversed() a funkcie range() takto:

for i in reversed(range(6, 16)):
  print(i, end=' ')

čím dostávame rovnakú postupnosť ako v predchádzajúcom príklade. Ešte skontrolujme:

for i in reversed(range(10)):
  print(i, end=' ')

s výsledkom:

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

čo je veľakrát čitateľnejšie ako použitie range(9, -1, -1).


Moduly math a random

Poznáme už niektoré štandardné funkcie, ktoré sú zadefinované hneď pri štarte Pythonu:

 • funkcia type() vráti typ zadanej hodnoty

 • funkcie int(), float() a str() pretypujú (prekonvertujú) zadanú hodnotu na iný typ

 • funkcie print() a input() sú určené na výpis textov a prečítanie textu zo vstupu

 • funkcie abs() a round() počítajú absolútne hodnoty čísel a zaokrúhľujú desatinné čísla

 • funkcie range() a reversed() generujú postupnosť čísel, resp. ju otáčajú

 • funkcia help() vypíše textové informácie o pythonových funkciách a objektoch

Štandardných funkcií je oveľa viac a z mnohými z nich sa zoznámime neskôr. Teraz si ukážeme dva nové moduly (predstavme si ich ako nejaké knižnice užitočných funkcií), ktoré, hoci nie sú štandardne zabudované, my ich budeme potrebovať veľmi často. Ak potrebujeme pracovať s nejakým modulom, musíme to najprv Pythonu oznámiť špeciálnym spôsobom. Slúži na to príkaz import.

Modul math

Pomocou takéhoto zápisu:

import math

umožníme našim programom pracovať s matematickými funkciami z tejto knižnice. V skutočnosti týmto príkazom Python vytvorí novú premennú math (nové meno v pamäti mien premenných).

Knižnica v tomto module obsahuje, napríklad tieto matematické funkcie: sin(), cos(), sqrt(). Lenže s takýmito funkciami nemôžeme pracovať priamo: Python nepozná ich mená, pozná jediné meno a to meno modulu math. Keďže tieto funkcie sa nachádzajú práve v tomto module, budeme k nim pristupovať, tzv. bodkovou notáciou (dot notation): za meno modulu uvedieme prvok (v tomto prípade funkciu) z daného modulu. Napríklad math.sin() označuje volanie funkcie sínus a math.sqrt() označuje výpočet druhej odmocniny čísla. Otestujme v interaktívnom režime:

>>> import math
>>> math
  <module 'math' (built-in)>
>>> type(math)
  <class 'module'>
>>> math.sin
  <built-in function sin>
>>> math.sin()
  Traceback (most recent call last):
   File "<pyshell#14>", line 1, in <module>
    math.sin()
  TypeError: sin() takes exactly one argument (0 given)

Posledná chybová správa oznamuje, že funkciu sin musíme volať práve s jedným parametrom (volanie bez parametrov sa Pythonu nepáči).

Ak zadáme dir(math) (z anglického directory, teda adresár), Python nám vypíše všetky prvky, ktoré sa nachádzajú v tomto module:

>>> dir(math)
  ['__doc__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__', 'acos', 'acosh',
  'asin', 'asinh', 'atan', 'atan2', 'atanh', 'ceil', 'comb', 'copysign', 'cos',
  'cosh', 'degrees', 'dist', 'e', 'erf', 'erfc', 'exp', 'expm1', 'fabs', 'factorial',
  'floor', 'fmod', 'frexp', 'fsum', 'gamma', 'gcd', 'hypot', 'inf', 'isclose',
  'isfinite', 'isinf', 'isnan', 'isqrt', 'ldexp', 'lgamma', 'log', 'log10', 'log1p',
  'log2', 'modf', 'nan', 'perm', 'pi', 'pow', 'prod', 'radians', 'remainder', 'sin',
  'sinh', 'sqrt', 'tan', 'tanh', 'tau', 'trunc']

Väčšina prvkov modulu math nás zatiaľ nebude zaujímať, ale môžeme tam vidieť, napríklad aj funkcie exp(), log(), tan(), radians() ale aj známe konštanty e a pi. Ak chceme poznať detaily nejakého prvku modulu, môžeme použiť štandardnú funkciu help(), napríklad:

>>> help(math.log)
  Help on built-in function log in module math:

  log(...)
    log(x[, base])

    Return the logarithm of x to the given base.
    If the base not specified, returns the natural logarithm (base e) of x.

Môžeme sa dozvedieť, že funkcia math.log() počíta logaritmus čísla buď so základom e (prirodzené logaritmy) alebo s nejakým daným základom base.

Podobne môžeme zadať:

>>> help(math.sin)
  Help on built-in function sin in module math:

  sin(...)
    sin(x)

    Return the sine of x (measured in radians).

Toto označuje, že funkcia sin() z modulu math naozaj počíta sínus, ale uhol musíme zadať v radiánoch. Preto, napríklad pre výpočet sin(45) musíme zapísať jednu z možností:

>>> math.sin(45 * 3.14159 / 180)
  0.7071063120935576
>>> math.sin(45 * math.pi / 180)
  0.7071067811865475
>>> math.sin(math.radians(45))
  0.7071067811865475

Druhý a tretí výpočet využívajú buď konštantu pi alebo konverznú funkciu radians(), ktorá prevádza stupne na radiány. Zrejme najčastejšie budeme používať tretí variant pomocou radians().

Vytvorme tabuľku hodnôt funkcií sínus aj kosínus pre uhly od 0 do 90 stupňov krokom 5:

import math

for uhol in range(0, 91, 5):
  uhol_v_radianoch = math.radians(uhol)
  sin_uhla = math.sin(uhol_v_radianoch)
  cos_uhla = math.cos(uhol_v_radianoch)
  print(uhol, sin_uhla, cos_uhla)

Výpis nie je veľmi pekný - obsahuje čísla vypísané zbytočne na veľa desatinných miest:

0 0.0 1.0
5 0.08715574274765817 0.9961946980917455
10 0.17364817766693033 0.984807753012208
15 0.25881904510252074 0.9659258262890683
...

Urobme z toho zarovnanú tabuľku s tromi stĺpcami. Využijeme to, že vo formátovacom reťazci môžeme určiť, na akú šírku sa má dané desatinné číslo vypisovať. V našom prípade to bude šírka 6 znakov, pričom z toho budú 3 desatinné miesta. Hodnota v {} zátvorkách môže za znakom ':' obsahovať takúto šírku výpisu. Všimnite si posledný riadok s volaním print():

import math

for uhol in range(0, 91, 5):
  uhol_v_radianoch = math.radians(uhol)
  sin_uhla = math.sin(uhol_v_radianoch)
  cos_uhla = math.cos(uhol_v_radianoch)
  print(f'{uhol:3} {sin_uhla:6.3f} {cos_uhla:6.3f}')

Prvé riadky výpisu teraz už vyzerajú takto:

 0 0.000 1.000
 5 0.087 0.996
 10 0.174 0.985
 15 0.259 0.966
 20 0.342 0.940
 25 0.423 0.906
...

Pokúsme sa nakresliť (v textovej ploche pomocou nejakých znakov) priebeh funkcie sínus. Keďže oborom hodnôt tejto funkcie je interval reálnych čísel <-1, 1> a my chceme tieto hodnoty natiahnuť na šírku výpisu do 80 znakov, zapíšeme:

import math

for uhol in range(0, 361, 10):
  uhol_v_radianoch = math.radians(uhol)
  sin_uhla = math.sin(uhol_v_radianoch)
  stlpec = int(sin_uhla * 35 + 40)
  print(' ' * stlpec + 'SIN')

Sínusovka v textovej ploche potom vyzerá takto:

                  SIN
                     SIN
                       SIN
                          SIN
                             SIN
                               SIN
                                 SIN
                                  SIN
                                   SIN
                                   SIN
                                   SIN
                                  SIN
                                 SIN
                               SIN
                             SIN
                          SIN
                       SIN
                     SIN
                  SIN
              SIN
            SIN
         SIN
      SIN
    SIN
  SIN
 SIN
SIN
SIN
SIN
 SIN
  SIN
    SIN
      SIN
         SIN
            SIN
              SIN
                 SIN

Všimnite si, že všetky tri premenné uhol_v_radianoch, sin_uhla a stlpec v tele cyklu tu slúžia „len“ na zvýšenie čitateľnosti kódu a mohli by sme to zapísať aj bez nich:

import math

for uhol in range(0, 361, 10):
  print(' ' * int(math.sin(math.radians(uhol)) * 35 + 40) + 'SIN')

Takýto zápis je menej prehľadný a neodporúčame ho používať najmä pre začiatočníkov.

Importovanie funkcií z knižníc môžeme zapísať aj trochu inak. V tomto druhom variante budú k dispozícii len tie funkcie, ktoré vymenujeme v tomto príkaze. Všeobecný tvar je:

from knižnica import funkcia1, funkcia2, ...

Týmto príkazom sa naimportujú len vymenované funkcie a ďalej sa budeme na ne v kóde odvolávať priamo ich menom a nebudeme písať meno knižnice a bodku. Napríklad, predchádzajúci príklad môžeme zapísať:

from math import sin, radians

for uhol in range(0, 361, 10):
  print(' ' * int(sin(radians(uhol)) * 35 + 40) + 'SIN')

Je na programátorovi, ktorý zápis použije. Niektorí uprednostňujú predchádzajúcu verziu s písaním mena knižnice aj s bodkou, lebo pri čítaní programu je zrejmejšie, odkiaľ daná funkcia prišla.

Modul random

Aj tento modul obsahuje knižnicu funkcií, ale tieto umožňujú generovanie náhodných čísel. My z tejto knižnice využijeme najmä tieto dve funkcie:

 • randint() vyberie náhodné číslo z intervalu celých čísel

 • choice() vyberie náhodný prvok z nejakej postupnosti, napríklad zo znakového reťazca (postupnosti znakov)

Aby sme mohli pracovať s týmito funkciami, nesmieme zabudnúť zapísať:

import random

Nasledovná ukážka ilustruje volanie funkcie randint(). Parametre tejto funkcie udávajú dolnú a hornú hranicu intervalu, z ktorého sa vyberie jedna náhodná hodnota. Každé volanie random.randint(1, 6) náhodne vyberie jednu z hodnôt intervalu <1, 6>, teda z množiny čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Môžeme si to predstaviť ako hod hracou kockou, na ktorej sú čísla od 1 do 6. Nalsedovný program vypíše postupnosť 100 náhodných hodov kocky:

import random

for i in range(100):
  nahodne = random.randint(1, 6)
  print(nahodne, end=' ')

a po spustení dostaneme napríklad takéto výsledky:

4 1 3 5 1 1 6 6 1 6 5 2 2 4 4 6 1 2 5 1 5 5 5 4 3 2 5 3 2 6 1 2 2 2 4 3 5 3 4 1
3 4 4 4 5 4 3 6 6 1 3 3 4 3 5 5 4 6 3 2 2 4 3 2 6 1 5 5 3 6 5 6 6 5 4 5 5 6 3 6
6 5 6 3 2 1 5 4 5 2 4 1 2 5 1 1 2 2 5 4

Veľmi podobne funguje aj druhá funkcia choice(). Táto má len jeden parameter, ktorým je nejaká postupnosť hodnôt. Zatiaľ sme sa stretli s dvomi postupnosťami hodnôt: funkciou range(...) a so znakovými reťazcami. Ak zapíšeme:

>>> random.choice(range(1, 10, 2))

Vygeneruje sa náhodné číslo z postupnosti nepárnych čísel: 1, 3, 5, 7, 9. V knižnici random existuje aj funkcia randrange, ktorá robí presne toto isté a zapísali by sme to random.randrange(1, 10, 2).

Pre nás je v súčasnosti najzaujímavejšou postupnosťou postupnosť znakov, teda ľubovoľný znakový reťazec. Napríklad volanie:

random.choice('aeiouy')

vyberie náhodnú hodnotu z postupnosti šiestich znakov - postupnosti samohlások. Podobne by sme mohli zapísať:

random.choice('bcdfghjklmnpqrstvwxz')

aj toto volanie vyberie náhodné písmeno z postupnosti spoluhlások. Keď to teraz dáme dokopy, dostaneme generátor náhodne vygenerovaných slov:

import random

slovo = ''
for i in range(3):
  spoluhlaska = random.choice('bcdfghjklmnpqrstvwxz')
  samohlaska = random.choice('aeiouy')
  slovo = slovo + spoluhlaska + samohlaska
print(slovo)

Program vygeneruje 3 náhodné dvojice spoluhlások a samohlások, teda dvojpísmenových slabík. Vždy, keď budeme potrebovať ďalšie náhodné slovo, musíme spustiť tento program (napríklad pomocou F5). Môžeme dostať, napríklad takéto náhodné slová:

gugaqo

lupiha

cyxebi

Vnorené cykly

Ak by sme potrebovali vygenerovať naraz 10 slov, použijeme znovu for-cyklus. Preto cely náš program (okrem úvodného import) obalíme konštrukciou for, t.j. všetky riadky súčasného programu posunieme o 4 znaky vpravo:

import random

for j in range(10):
  slovo = ''
  for i in range(3):
    spoluhlaska = random.choice('bcdfghjklmnpqrstvwxz')
    samohlaska = random.choice('aeiouy')
    slovo = slovo + spoluhlaska + samohlaska
  print(slovo)

Všimnite si, že v tele vonkajšieho for-cyklu (s premennou cyklu j) sa nachádzajú tri príkazy: priradenie, potom tzv. vnorený for-cyklus a na koniec volanie funkcie print().

Na nasledovných príkladoch ukážeme niekoľko rôznych situácií, v ktorých sa využije vnorený for-cyklus.

Napíšme najprv program, ktorý vypíše čísla od 0 do 99 do 10 riadkov tak, že v prvom stĺpci sú čísla od 0 do 9, v druhom od 10 do 19, … v poslednom desiatom sú čísla od 90 do 99:

for i in range(10):
  print(i, i+10, i+20, i+30, i+40, i+50, i+60, i+70, i+80, i+90)

Po spustení dostaneme:

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
1 11 21 31 41 51 61 71 81 91
2 12 22 32 42 52 62 72 82 92
3 13 23 33 43 53 63 73 83 93
4 14 24 34 44 54 64 74 84 94
5 15 25 35 45 55 65 75 85 95
6 16 26 36 46 56 66 76 86 96
7 17 27 37 47 57 67 77 87 97
8 18 28 38 48 58 68 78 88 98
9 19 29 39 49 59 69 79 89 99

Riešenie tohto príkladu využíva for-cyklus len na vypísanie 10 riadkov po 10 čísel, pričom obsah každého riadka sa vyrába bez cyklu jedným príkazom print(). Toto je ale nepoužiteľný spôsob riešenia v prípadoch, ak by tabuľka mala mať premenlivý počet stĺpcov, napríklad, keď je počet zadaný zo vstupu. Vytvorenie jedného riadka by sme teda tiež mali urobiť for-cyklom, t.j. budeme definovať for-cyklus, ktorý je vo vnútri iného cyklu, tzv. vnorený cyklus. Všimnite si, že celý tento cyklus musí byť odsadený o ďalšie 4 medzery:

for i in range(10):
  for j in range(0, 100, 10):
    print(i+j, end=' ')
  print()

Vnútorný for-cyklus vypisuje 10 čísel, pričom premenná cyklu j postupne nadobúda hodnoty 0, 10, 20, … 90. K tejto hodnote sa pripočítava číslo riadka tabuľky, teda premenná i. Tým dostávame rovnakú tabuľku, ako predchádzajúci program. Rovnaký výsledok vytvorí aj nasledovné riešenie:

for i in range(10):
  for j in range(i, 100, 10):
    print(j, end=' ')
  print()

V tomto programe má vnútorný cyklus tiež premennú cyklu j s hodnotami s krokom 10, ale v každom riadku sa začína s inou hodnotou.

Túto istú ideu využijeme, aj keď budeme vytvárať tabuľku čísel od 0 do 99, ale organizovanú inak: v prvom riadku sú čísla od 0 do 9, v druhom od 10 do 19, … v poslednom desiatom sú čísla od 90 do 99:

for i in range(0, 100, 10):
  for j in range(i, i+10):
    print(j, end=' ')
  print()

Možných rôznych zápisov riešení tejto úlohy je samozrejme viac.


Ešte dve veľmi podobné úlohy:

 1. Prečítať celé číslo n a vypísať tabuľku čísel s n riadkami, pričom v prvom je len 1, v druhom sú čísla 1 2, v treťom 1 2 3, atď. až v poslednom sú čísla od 1 do n:

  pocet = int(input('zadaj počet riadkov: '))
  for riadok in range(1, pocet + 1):
    for cislo in range(1, riadok + 1):
      print(cislo, end=' ')
    print()
  

  Všimnite si mená oboch premenných cyklov riadok a cislo, vďaka čomu môžeme lepšie pochopiť, čo sa v ktorom cykle deje. Spustíme, napríklad:

  zadaj počet riadkov: 7
  1
  1 2
  1 2 3
  1 2 3 4
  1 2 3 4 5
  1 2 3 4 5 6
  1 2 3 4 5 6 7
  

 1. Zadanie je podobné, len tabuľka v prvom riadku obsahuje 1, v druhom 2 3, v treťom 4 5 6, atď. každý ďalší riadok obsahuje o jedno číslo viac ako predchádzajúci a tieto čísla v každom ďalšom riadku pokračujú v číslovaní. Zapíšeme jedno z možných riešení:

  pocet = int(input('zadaj počet riadkov: '))
  cislo = 1
  for riadok in range(1, pocet + 1):
    for stlpec in range(1, riadok + 1):
      print(cislo, end=' ')
      cislo += 1
    print()
  
  zadaj počet riadkov: 7
  1
  2 3
  4 5 6
  7 8 9 10
  11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  

  V tomto riešení využívame pomocnú premennú cislo, ktorú sme ešte pred cyklom nastavili na 1, vo vnútornom cykle vypisujeme jej hodnotu (a nie premennú cyklu) a zakaždým ju zvyšujeme o 1.


Cvičenia


 1. Napíš program, ktorý zo znakov hviezdička ('*') vytvorí takýto trojuholník: v 1. riadku je jedna hviezdička, v 2. dve, v 3. tri, …, v n-tom riadku je n hviezdičiek. Môžeš dostať takýto výstup:

  zadaj n: 6
  *
  **
  ***
  ****
  *****
  ******
  

 1. Napíš program, ktorý bude podobný predchádzajúcej úlohe: program prečíta nejaké slovo a trojuholník bude skladať z písmen tohto slova: v 1. riadku je prvé písmeno, v 2. druhé písmeno ale dvakrát, v 3. tretia písmeno trikrát, …, v poslednom je posledné písmeno veľakrát podľa počtu znakov slova. Môžeš dostať takýto výstup:

  zadaj slovo: PYTHON
  P
  YY
  TTT
  HHHH
  OOOOO
  NNNNNN
  

 1. Aj nasledovný program bude podobný predchádzajúcemu: Program prečíta nejaké slovo a trojuholník sa bude skladať z písmen tohto slova: v 1. riadku je prvé písmeno, v 2. sú prvé dve, v 3. sú prvé tri, … v poslednom riadku je kompletné slovo. Môžeš dostať takýto výstup:

  zadaj slovo: Python
  P
  Py
  Pyt
  Pyth
  Pytho
  Python
  

 1. Napíš program, ktorý n-krát vypíše zadané slovo takto: v 1. riadku bez odsadenia, v 2. s 1 odsadením (4 medzery), v 3. s 2 odsadeniami (8 medzier), v 4. s 3 odsadeniami (12 medzier), pre ďalšie riadky sa to opakuje od začiatku. V programe využi zvyšok po delení, napríklad i%4*4. Môžeš dostať takýto výstup:

  zadaj slovo: Python
  zadaj n: 9
  Python
    Python
      Python
        Python
  Python
    Python
      Python
        Python
  Python
  

 1. Napíš program, ktorý z hviezdičiek vytvorí takúto pyramídu:

  • v prvom riadku je najprv n-1 medzier a potom jedna hviezdička

  • v každom ďalšom riadku je o jednu medzeru menej a o dve hviezdičky viac

  Môžeš dostať takýto výstup:

  zadaj n: 7
     *
     ***
    *****
    *******
   *********
   ***********
  *************
  

 1. Aj v tejto úlohe treba napísať program, ktorý vytvorí pyramídu z hviezdičiek, len z hviezdičiek bude len obvod trojuholníka, vnútro trojuholníka bude zo znakov mínus ('-'). Môžeš dostať takýto výstup:

  zadaj n: 7
     *
     *-*
    *---*
    *-----*
   *-------*
   *---------*
  *************
  

 1. Celé číslo môžeme rozobrať na jednotlivé cifry tak, že ho najprv prevedieme na reťazec a potom vo for-cykle každú cifru (ako znak) zvlášť prevedieme na číslo. Napíš program, ktorý prečíta celé číslo, rozoberie ho na cifry, tieto vypíše aj s poradovým číslom a zistí ich súčet. Takýto súčet voláme ciferný súčet. Po spustení dostaneš, napríklad:

  zadaj číslo: 784
  1. cifra 7
  2. cifra 8
  3. cifra 4
  ciferný súčet je 19
  
  zadaj číslo: 1003
  1. cifra 1
  2. cifra 0
  3. cifra 0
  4. cifra 3
  ciferný súčet je 4
  

 1. Napíš program, ktorý vyrobí jeden dlhý znakový reťazec, zložený z úsekov hviezdičiek oddelených medzerami: na začiatku je 1 hviezdička (znak '*'), za ňou medzera, potom 2 hviezdičky a medzera, 3 hviezdičky a medzera … Počet hviezdičkových úsekov je n. Program by mal mať takúto schému:

  n = ...
  retazec = ''
  for ...:
    ...
  print(retazec)
  

  Po spustení môžeš dostať takýto výstup:

  zadaj n: 10
  * ** *** **** ***** ****** ******* ******** ********* **********
  

 1. Budeš vytvárať dlhý znakový reťazec podobne ako v predchádzajúcej úlohe. Namiesto úsekov hviezdičiek budeš do reťazca zapisovať čísla z nejakého intervalu (v tvare '<číslo>'). Schéma programu by mala byť podobná predchádzajúcej úlohe. Po spustení môžeš dostať takýto výstup:

  zadaj od: 88
  zadaj do: 100
  <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100>
  

 1. Napíš program, ktorý vypíše naformátovanú tabuľku mocnín celých čísel z nejakého daného intervalu. Prvý stĺpec tabuľky obsahuje číslo, v druhom je druhá mocnina tohto čísla, v treťom tretia, vo štvrtom štvrtá. Môžeš dostať takýto výstup:

  zadaj od: 95
  zadaj do: 103
   95  9025  857375  81450625
   96  9216  884736  84934656
   97  9409  912673  88529281
   98  9604  941192  92236816
   99  9801  970299  96059601
  100 10000 1000000 100000000
  101 10201 1030301 104060401
  102 10404 1061208 108243216
  103 10609 1092727 112550881
  

 1. Výpočet pi podľa Liebnizovho vzorca je takýto súčet radu:

  4 - 4/3 + 4/5 - 4/7 + 4/9 - 4/11 + 4/13 ...
  

  Napíš program, ktorý vypočíta súčet tohto radu pre prvých n členov. Po spustení môžeš dostať:

  zadaj počet: 10
  pi = 3.0418396189294032
  
  zadaj počet: 100000
  pi = 3.1415826535897198
  

 1. Asi poznáš pesničku 'Sedí mucha na stene, sedí a spí.'. Napíš program, ktorý si najprv vypýta zoznam nejakých samohlások a potom pre každú z nich vypíše túto vetu tak, že v nej všetky samohlásky nahradí touto konkrétnou. Zrejme využiješ for-cyklus a formátovací reťazec f'S{i}d{i} m{i}ch{i} ...'. Môžeš dostať takýto výstup:

  zadaj samohlásky: eaôiuý
  Sede meche ne stene, sede e spe.
  Sada macha na stana, sada a spa.
  Sôdô môchô nô stônô, sôdô ô spô.
  Sidi michi ni stini, sidi i spi.
  Sudu muchu nu stunu, sudu u spu.
  Sýdý mýchý ný stýný, sýdý ý spý.
  

 1. Napíš program, ktorý vytvorí tabuľku násobenia, podobnú malej násobilke. Násobiť sa budú čísla z nejakého daného intervalu: v prvom riadku (aj stĺpci) sú násobky prvého čísla, v druhom druhého, atď. Môžeš dostať takýto výstup:

  zadaj od: 8
  zadaj do: 13
   64  72  80  88  96 104
   72  81  90  99 108 117
   80  90 100 110 120 130
   88  99 110 121 132 143
   96 108 120 132 144 156
   104 117 130 143 156 169
  

  Do výpisu tabuľky pridaj prvý stĺpec aj riadok navyše s číslami z daného intervalu, napríklad v takomto tvare:

  zadaj od: 8
  zadaj do: 13
     |  8  9  10  11  12  13
  =====|===============================
    8 |  64  72  80  88  96 104
    9 |  72  81  90  99 108 117
   10 |  80  90 100 110 120 130
   11 |  88  99 110 121 132 143
   12 |  96 108 120 132 144 156
   13 | 104 117 130 143 156 169
  

 1. Napíš program, ktorý vytvorí takúto tabuľku: pre všetky uhly (v stupňoch) z nejakého daného intervalu a kroku vypíše druhé mocniny príslušných sínusov a kosínusov a aj ich súčet. Druhé mocniny vypíše na šírku 6 a 4 desatinné miesta, súčet bez udania šírky a počtu desatinných miest. Môžeš dostať takýto výstup:

  zadaj od: 0
  zadaj do: 90
  zadaj krok: 10
   0 sin**2=0.0000 cos**2=1.0000 súčet=1.0
   10 sin**2=0.0302 cos**2=0.9698 súčet=0.9999999999999999
   20 sin**2=0.1170 cos**2=0.8830 súčet=1.0
   30 sin**2=0.2500 cos**2=0.7500 súčet=1.0
   40 sin**2=0.4132 cos**2=0.5868 súčet=0.9999999999999999
   50 sin**2=0.5868 cos**2=0.4132 súčet=1.0
   60 sin**2=0.7500 cos**2=0.2500 súčet=1.0
   70 sin**2=0.8830 cos**2=0.1170 súčet=0.9999999999999999
   80 sin**2=0.9698 cos**2=0.0302 súčet=0.9999999999999999
   90 sin**2=1.0000 cos**2=0.0000 súčet=1.0
  

 1. Napíš program, ktorý vygeneruje na číselnej osi dva náhodné body (v intervale <0, 100>) a vypočíta ich vzdialenosť. Toto urobí n-krát. Môžeš dostať takýto výstup:

  zadaj n: 6
  Prvý bod na priamke je 32, druhý bod 10. Ich vzdialenosť je 22
  Prvý bod na priamke je 61, druhý bod 12. Ich vzdialenosť je 49
  Prvý bod na priamke je 62, druhý bod 35. Ich vzdialenosť je 27
  Prvý bod na priamke je 9, druhý bod 78. Ich vzdialenosť je 69
  Prvý bod na priamke je 5, druhý bod 82. Ich vzdialenosť je 77
  Prvý bod na priamke je 16, druhý bod 20. Ich vzdialenosť je 4
  

 1. Vo vlaku sa vezie 100 cestujúcich. V každej stanici, v ktorej zastane, niekoľko ľudí vystúpi a niekoľko nastúpi. Napíš program, ktorý odsimuluje n takýchto staníc s vystupovaním a nastupovaním cestujúcich. Predpokladáme, že v každej stanici vystúpi aj nastúpi náhodný počet cestujúcich z intervalu <0, 9>. Môžeš dostať takýto výstup:

  zadaj n: 8
  Vo vlaku bolo 100 ľudí, 0 nastúpilo, 7 vystúpilo. Zostalo 93.
  Vo vlaku bolo 93 ľudí, 4 nastúpilo, 0 vystúpilo. Zostalo 97.
  Vo vlaku bolo 97 ľudí, 9 nastúpilo, 5 vystúpilo. Zostalo 101.
  Vo vlaku bolo 101 ľudí, 3 nastúpilo, 9 vystúpilo. Zostalo 95.
  Vo vlaku bolo 95 ľudí, 6 nastúpilo, 8 vystúpilo. Zostalo 93.
  Vo vlaku bolo 93 ľudí, 3 nastúpilo, 4 vystúpilo. Zostalo 92.
  Vo vlaku bolo 92 ľudí, 8 nastúpilo, 6 vystúpilo. Zostalo 94.
  Vo vlaku bolo 94 ľudí, 8 nastúpilo, 7 vystúpilo. Zostalo 95.
  

 1. Dostali sme správu od mimozemšťanov, ktorá je zložená zo znakov 'O' a '-'. Správa obsahuje istý počet riadkov a stĺpcov takýchto znakov. Napíš program, ktorým náhodne vygeneruješ podobnú správu. Môžeš dostať takýto výstup:

  zadaj počet riadkov: 5
  zadaj počet stĺpcov: 28
  O-OOO----OO-OOO---O---OOOO-O
  OOO-OOOO----OO----O-OOOOO-O-
  O-OO-OO-OOO--O-OOO--O----OOO
  ---OO--OO-O-O--OO----OOOO--O
  -O-----O--OOOO-OO-OOO-OO---O
  

 1. Budeme simulovať hádzanie dvomi hracími kockami. Zakaždým vypíšeme aj ich súčet. Napíš program, ktorý to simuluje n-krát. Môžeš dostať takýto výstup:

  zadaj n: 4
  na 1. kocke padla 1
  na 2. kocke padla 4
  ich súčet je 5
  ======================
  na 1. kocke padla 4
  na 2. kocke padla 5
  ich súčet je 9
  ======================
  na 1. kocke padla 6
  na 2. kocke padla 1
  ich súčet je 7
  ======================
  na 1. kocke padla 4
  na 2. kocke padla 1
  ich súčet je 5
  ======================
  

 1. Podobný príklad predchádzajúcemu, lenže teraz budeme hádzať ľubovoľným počtom kociek: Napíš program, ktorý si najprv vypýta n (počet hádzaní) a počet kociek. Potom n-krát vypíše čísla na kockách a ich súčet. Môžeš dostať takýto výstup:

  zadaj n: 3
  zadaj počet kociek: 4
  na 1. kocke padla 3
  na 2. kocke padla 2
  na 3. kocke padla 2
  na 4. kocke padla 2
  ich súčet je 9
  ======================
  na 1. kocke padla 4
  na 2. kocke padla 6
  na 3. kocke padla 1
  na 4. kocke padla 5
  ich súčet je 16
  ======================
  na 1. kocke padla 1
  na 2. kocke padla 4
  na 3. kocke padla 6
  na 4. kocke padla 3
  ich súčet je 14
  ======================
  

 1. Pomocou tohto programu vieme zaplniť štvorcovú tabuľku n x n číslami od 1 do n**2:

  n = int(input('zadaj n: '))
  for i in range(n):
    for j in range(n):
      print(f'{i*n + j + 1:2}', end=' ')
    print()
  

  Oprav tento program tak, aby vypísal túto tabuľku trikrát vedľa seba, napríklad takto:

  zadaj n: 5
   1 2 3 4 5   1 2 3 4 5   1 2 3 4 5
   6 7 8 9 10   6 7 8 9 10   6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15  11 12 13 14 15  11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20  16 17 18 19 20  16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25  21 22 23 24 25  21 22 23 24 25