8. Zoznamy


Už poznáme tieto typy údajov:

 • jednoduché:

  • číselné int a float

  • logické bool

 • postupnosti:

  • postupnosti znakov str

  • postupnosti riadkov - otvorený textový súbor

  • postupnosti čísel - pomocou range()


Dátová štruktúra zoznam

 • v Pythone sa tento typ volá list

 • je to vlastne postupnosť hodnôt ľubovoľných typov (zvykne sa používať aj pojem kolekcia, po anglicky collection)

 • hovoríme, že typ zoznam sa skladá z prvkov

 • okrem názvu zoznam, môžeme používať aj názov tabuľka alebo pole (pole väčšinou pre zoznamy hodnôt rovnakého typu)

 • tento typ sa podobá na pole v iných jazykoch (napríklad v Pascale je to dynamické pole, ktorého ale hodnoty musia byť rovnakého typu) - často im tak budeme hovoriť aj v Pythone

Zoznamy vytvárame vymenovaním prvkov v hranatých zátvorkách, v príklade ich hneď aj priradíme do rôznych premenných:

>>> teploty = [10, 13, 15, 18, 17, 12, 12]
>>> nakup = ['chlieb', 'mlieko', 'rozky', 'jablka']
>>> studenti = ['Juraj Janosik', 'Emma Drobna', 'Ludovit Stur', 'Pavol Habera', 'Margita Figuli']
>>> zviera = ['pes', 'Dunco', 2011, 35.7, 'hneda']
>>> prazdny = []                 # prázdny zoznam
>>> print(teploty)
  [10, 13, 15, 18, 17, 12, 12]
>>> type(zviera)
  <class 'list'>

Všimnite si, že niektoré z týchto zoznamov majú všetky prvky rovnakého typu (napríklad, všetky prvky sú celé čísla alebo všetky sú reťazce).


Operácie so zoznamami

Základné operácie so zoznamami fungujú skoro presne rovnako, ako ich vieme používať so znakovými reťazcami:

 • indexovanie pomocou hranatých zátvoriek [ ] - je úplne rovnaké ako pri reťazcoch: indexom je celé číslo od 0 do počet prvkov zoznamu - 1, alebo je to záporné číslo, napríklad:

  >>> zviera[0]
    'pes'
  >>> nakup[1]
    'mlieko'
  >>> studenti[-1]
    'Margita Figuli'
  >>> ['red', 'blue', 'yellow', 'green'][1]
    'blue'
  >>> ['red', 'blue', 'yellow'][2][4]
    'o'
  
 • zreťazenie pomocou operácie + označuje, že vytvoríme nový väčší zoznam, ktorý bude obsahovať najprv prvky prvého zoznamu a za tým všetky prvky druhého zoznamu, napríklad:

  >>> nakup2 = ['zosity', 'pero', 'vreckovky']
  >>> nakup + nakup2
    ['chlieb', 'mlieko', 'rozky', 'jablka', 'zosity', 'pero', 'vreckovky']
  >>> studenti = studenti + ['Karel Capek']
  >>> studenti
    ['Juraj Janosik', 'Emma Drobna', 'Ludovit Stur', 'Pavol Habera', 'Margita Figuli', 'Karel Capek']
  >>> prazdny + prazdny
    []
  >>> [1] + [2] + [3, 4] + [] + [5]
    [1, 2, 3, 4, 5]
  
 • viacnásobné zreťazenie pomocou operácie * označuje, že daný zoznam sa navzájom zreťazí určený počet krát, napríklad:

  >>> jazyky = ['Python', 'Pascal', 'C++', 'Java', 'C#']
  >>> vela = 3 * jazyky
  >>> vela
    ['Python', 'Pascal', 'C++', 'Java', 'C#', 'Python', 'Pascal', 'C++', 'Java', 'C#', 'Python',
     'Pascal', 'C++', 'Java', 'C#']
  >>> sto_krat_nic = 100 * [None]
  >>> sto_krat_nic
    [None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None,
     None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None,
     None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None,
     None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None,
     None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None,
     None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None,
     None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
  >>> prazdny * 1000
    []
  
 • zisťovanie prvku pomocou in označuje, či sa nejaká hodnota nachádza v danom zozname, napríklad:

  >>> 'Pavol Habera' in studenti
    True
  >>> 'pero' in nakup
    False
  >>> 'pascal' in jazyky
    False
  >>> prazdny in sto_krat_nic
    False
  >>> teploty = [10, 13, 15, 18, 17, 12, 12]
  >>> 18 in teploty
    True
  >>> [18, 17] in teploty
    False
  

  V poslednom príklade testujeme, či sa dvojprvkový zoznam [18, 17] nachádza niekde v zozname teploty. Lenže tento zoznam obsahuje len celé čísla a žiaden prvok nie je typu zoznam. Hoci pre znakové reťazce fungovalo hľadanie podreťazca, napríklad:

  >>> 'th' in 'Python'
    True
  

  pre zoznamy táto analógia nefunguje.

  Ešte si pripomeňte zápis negácie takéhoto testu, ktorý analogicky funguje pre reťazce aj zoznamy:

  >>> not 'Y' in 'Python'
    True
  >>> 'Y' not in 'Python'
    True
  >>> 'str' not in ['pon', 'uto', 'str', 'stv', 'pia', 'sob', 'ned']
    False
  >>> 'štv' not in ['pon', 'uto', 'str', 'stv', 'pia', 'sob', 'ned']
    True
  

Pripomeňme si, ako vyzerajú premenné a ich hodnoty v pamäti Pythonu. Urobme toto priradenie:

ab = [2, 3, 5, 7, 11]

Do pamäti mien (globálny menný priestor) pribudne jeden identifikátor premennej ab a tiež referencia na päťprvkový zoznam [2, 3, 5, 7, 11]. Tento zoznam môžeme v pamäti hodnôt vizualizovať ako päť vedľa seba položených škatuliek, pričom v každej je referencia na príslušnú hodnotu:

../_images/z08_01.png

Je dobre si uvedomiť, že momentálne máme v pamäti 6 premenných, jedna z nich je ab (je typu list) a zvyšných päť je ab[0], ab[1], ab[2], ab[3] a ab[4] (všetky sú typu int).


Prechádzanie prvkov zoznamu

Tzv. iterovanie najčastejšie pomocou for-cyklu. Napríklad:

>>> teploty
  [10, 13, 15, 18, 17, 12, 12]
>>> for i in range(7):
    print(f'{i}. deň', teploty[i])
  0. deň 10
  1. deň 13
  2. deň 15
  3. deň 18
  4. deň 17
  5. deň 12
  6. deň 12

Využili sme indexovanie prvkov zoznamu indexmi od 0 do 6. Ak nepotrebujeme pracovať s indexmi, ale stačia nám samotné hodnoty, zapíšeme:

>>> for prvok in teploty:
    print(prvok, end=', ')
  10, 13, 15, 18, 17, 12, 12,

Prípadne, vieme využiť enumerate:

>>> for i, prvok in enumerate(teploty):
    print(f'{i+1}. deň', prvok)
  1. deň 10
  2. deň 13
  3. deň 15
  4. deň 18
  5. deň 17
  6. deň 12
  7. deň 12

Môžeme zapísať aj výpočet priemernej teploty:

teploty = [10, 13, 15, 18, 17, 12, 12]

sucet = 0
for prvok in teploty:
  sucet += prvok
priemer = sucet / 7
print(f'priemerná teplota je {priemer:.1f}')  # formátovanie desatinného čísla na jedno miesto
priemerná teplota je 13.9

Podobne vieme zistiť, napríklad maximálnu hodnotu v zozname:

mx = teploty[0]
for prvok in teploty:
  if mx < prvok:
    mx = prvok
print('najteplejšie bolo', mx, 'stupňov')
najteplejšie bolo 18 stupňov

Alebo zistenie počtu nadpriemerne teplých dní:

teploty = [10, 13, 15, 18, 17, 12, 12]

sucet = 0
for prvok in teploty:
  sucet += prvok
priemer = sucet / 7
pocet = 0
for prvok in teploty:
  if prvok > priemer:
    pocet += 1
print('počet nadpriemerne teplých dní', pocet)
počet nadpriemerne teplých dní 3

Z týchto jednoduchých príkladov môžeme zapísať šablóny, ktoré niečo zisťujú o prvkoch zoznamu.

Napríklad, nasledovný program vypíše prvky zoznamu do jedného riadku:

zoznam = [47, 'ab', -13, 22, 9, 25]
print('prvky zoznamu:', end=' ')
for prvok in zoznam:
  print(prvok, end=' ')
print()

dostaneme výpis:

prvky zoznamu: 47 ab -13 22 9 25

Ale tento program:

for i in range(10):
  index = i % 4
  farba = ['red', 'blue', 'yellow', 'green'][index]
  print(farba)

pristupuje k niektorým prvkom aj viackrát a vypíše:

red
blue
yellow
green
red
blue
yellow
green
red
blue

Tento for-cyklus by sme mohli zapísať aj takto:

for i in range(10):
  print(['red', 'blue', 'yellow', 'green'][i%4])

Zmena hodnoty prvku zoznamu

Dátová štruktúra zoznam je meniteľný typ (tzv. mutable) - môžeme meniť hodnoty prvkov zoznamu, napríklad takto:

>>> studenti[3]
  'Pavol Habera'
>>> studenti[3] = 'Janko Hrasko'
>>> studenti[2] = 'Guido van Rossum'
>>> studenti
  ['Juraj Janosik', 'Emma Drobna', 'Guido van Rossum', 'Janko Hrasko', 'Margita Figuli', 'Karel Capek']

Môžeme zmeniť hodnoty prvkov zoznamu aj v cykle, ale k prvkom musíme pristupovať pomocou indexov, napríklad sme zistili, že náš teplomer ukazuje o 2 stupne menej ako je reálna teplota, preto opravíme všetky prvky zoznamu:

teploty = [10, 13, 15, 18, 17, 12, 12]
for i in range(7):
  teploty[i] = teploty[i] + 2
print(teploty)
[12, 15, 17, 20, 19, 14, 14]

Krajšie by sme to zapísali s využitím štandardnej funkcie len(), ktorá vráti počet prvkov zoznamu:

teploty = [10, 13, 15, 18, 17, 12, 12]
for i in range(len(teploty)):
  teploty[i] += 2
print(teploty)
[12, 15, 17, 20, 19, 14, 14]

Uvedomte si, že ak by sme prvky zoznamu neindexovali, ale prechádzali by sme ich priamo cez premennú cyklu prvok:

teploty = [10, 13, 15, 18, 17, 12, 12]
for prvok in teploty:
  prvok += 2
print(teploty)

nebude to fungovať:

[10, 13, 15, 18, 17, 12, 12]

Samotný zoznam sa tým nezmení: menili sme len obsah premennej cyklu prvok, ale tým sa nezmení obsah zoznamu.

Je dobré si predstaviť, čo sa deje v pamäti pri zmene hodnoty prvku zoznamu. Zoberme si pôvodný päť prvkový zoznam prvočísel:

ab = [2, 3, 5, 7, 11]

Zmenou obsahu jedného prvku zoznamu sa zmení jediná referencia, všetko ostatné zostáva bez zmeny:

ab[2] = 55

dostávame:

../_images/z08_02.png

Priraďovaním do jedného prvku zoznamu sa tento zoznam modifikuje, hovoríme, že priradenie do prvku je mutable operácia. Ukážme šablónu, pomocou ktorej vieme v cykle priradiť do rôznych prvkov rôzne hodnoty.

Napríklad pre vytvorenie zoznamu prvých n druhých mocnín čísel od 0 do n-1:

n = int(input('zadaj n: '))
mocniny = [None] * n
for i in range(n):
  mocniny[i] = i * i
print(mocniny)
zadaj n: 14
[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169]

Štandardné funkcie so zoznamami

Nasledovné funkcie fungujú nielen so zoznamami, ale s ľubovoľnou postupnosťou hodnôt. V niektorých prípadoch však nemajú zmysel a vyhlásia chybu (napríklad číselný súčet prvkov znakového reťazca).

 • funkcia len(postupnosť) -> vráti počet prvkov postupnosti

 • funkcia sum(postupnosť) -> vypočíta číselný súčet prvkov postupnosti

 • funkcia max(postupnosť) -> vráti maximálny prvok postupnosti (t.j. jeho hodnotu)

 • funkcia min(postupnosť) -> vráti minimálny prvok postupnosti

Predchádzajúci príklad, v ktorom sme počítali priemernú, minimálnu aj maximálnu teplotu, prepíšeme:

teploty = [10, 13, 15, 18, 17, 12, 12]

sucet = sum(teploty)
maximum = max(teploty)
minimum = min(teploty)
priemer = sucet / len(teploty)
print('priemerná teplota je', f'{priemer:.1f}')
print('minimálna teplota je', minimum)
print('maximálna teplota je', maximum)
priemerná teplota je 13.9
minimálna teplota je 10
maximálna teplota je 18

Čo sa dá zapísať úspornejšie, ale menej čitateľne aj takto:

teploty = [10, 13, 15, 18, 17, 12, 12]

print('priemerná teplota je', f'{sum(teploty) / len(teploty):.1f}')
print('minimálna teplota je', min(teploty))
print('maximálna teplota je', max(teploty))

Funkcia list()

Už máme nejaké skúsenosti s tým, že v Pythone každý základný typ má definovanú svoju konverznú funkciu, pomocou ktorej sa dajú niektoré hodnoty rôznych typov prekonvertovať na daný typ. Napríklad

 • int(3.14) -> vráti celé číslo 3

 • int('37') -> vráti celé číslo 37

 • str(22 / 7) -> vráti reťazec '3.142857142857143'

 • str(2 < 3) -> vráti reťazec 'True'

Podobne funguje aj funkcia list(hodnota):

 • parametrom musí byť iterovateľná hodnota, t.j. nejaká postupnosť, ktorá sa dá prechádzať (iterovať), napríklad for-cyklom

 • funkcia list() túto postupnosť rozoberie na prvky a z týchto prvkov poskladá nový zoznam

 • parameter môže chýbať, vtedy vygeneruje prázdny zoznam

Napríklad:

>>> list(zviera)              # kópia existujúceho zoznamu
  ['pes', 'Dunco', 8, 35.7, 'hneda']
>>> list(range(5, 16))
  [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]
>>> list('Python')
  ['P', 'y', 't', 'h', 'o', 'n']
>>> list()                 # prázdny zoznam
  []
>>> list(3.14)
  ...
  TypeError: 'float' object is not iterable

Ak nejaký súbor obsahuje tieto riadky:

Aká
práca,

taká
pláca.

aj toto Python vidí ako postupnosť (otvorený súbor sa dá prechádzať for-cyklom ako postupnosť riadkov) a preto:

>>> list(open('subor.txt', encoding='utf-8'))
  ['Aká\n', 'práca,\n', '\n', 'taká\n', 'pláca.\n']

Rezy

Keď sme v znakovom reťazci potrebovali zmeniť nejaký znak, zakaždým sme museli vyrobiť kópiu reťazca, napríklad:

>>> retazec = 'Monty Python'
>>> retazec[4] = 'X'          # takto sa to nedá
  ...
  TypeError: 'str' object does not support item assignment
>>> retazec = retazec[:4] + 'X' + retazec[5:]
>>> retazec
  'MontX Python'

Využili sme tu rezy (slice), t.j. získavanie podreťazcov. To isté sa dá použiť aj pri práci so zoznamami, lebo aj s nimi fungujú rezy, napríklad:

>>> jazyky
  ['Python', 'Pascal', 'C++', 'Java', 'C#']
>>> jazyky[1:3]
  ['Pascal', 'C++']
>>> jazyky[-3:]
  ['C++', 'Java', 'C#']
>>> jazyky[:-1]
  ['Python', 'Pascal', 'C++', 'Java']

Samozrejme, že pritom funguje aj určovanie kroku, napríklad:

>>> jazyky[1::2]
  ['Pascal', 'Java']
>>> jazyky[::-1]
  ['C#', 'Java', 'C++', 'Pascal', 'Python']

Uvedomte si, že takéto rezy nemenia obsah samotného zoznamu a preto hovoríme, že sú immutable.


Priraďovanie do rezu

Keď iba vyberáme nejaký podzoznam pomocou rezu, napríklad zoznam[od:do:krok], takáto operácia s pôvodným zoznamom nič nerobí (len vyrobí úplne nový zoznam). Lenže my môžeme obsah zoznamu meniť aj takým spôsobom, že zmeníme len jeho nejakú časť. Takže rez zoznamu môže byť na ľavej strane priraďovacieho príkazu a potom na pravej strane priraďovacieho príkazu musí byť nejaká postupnosť (nemusí to byť zoznam). Priraďovací príkaz teraz túto postupnosť prejde, zostrojí z nej zoznam a ten vloží namiesto udaného rezu.

Preštudujte nasledovné príklady:

>>> zoz = list(range(0, 110, 10))
>>> zoz
  [0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100]
>>> zoz[3:6] = ['begin', 'end']         # tri prvky sa nahradili dvomi
>>> zoz
  [0, 10, 20, 'begin', 'end', 60, 70, 80, 90, 100]
>>> zoz[6:7] = [111, 222, 333]          # jeden prvok sa nahradil tromi
>>> zoz
  [0, 10, 20, 'begin', 'end', 60, 111, 222, 333, 80, 90, 100]
>>> abc = list('Python')
>>> abc
  ['P', 'y', 't', 'h', 'o', 'n']
>>> abc[2:2]                   # rez dĺžky 0
  []
>>> abc[2:2] = ['dve', 'slova']         # rez dĺžky 0 sa nahradí dvomi prvkami
>>> abc
  ['P', 'y', 'dve', 'slova', 't', 'h', 'o', 'n']
>>> prvo = [2, 3, 5, 7, 11]
>>> prvo[1:-1]
  [3, 5, 7]
>>> prvo[1:-1] = []               # rez dĺžky 3 sa nahradí žiadnymi prvkami
>>> prvo                     # prvky sa takto vyhodili
  [2, 11]

Pozor! Všetky tieto príklady modifikujú pôvodný zoznam, teda priraďovanie do rezu je mutable operácia.


Porovnávanie zoznamov

Zoznamy môžeme navzájom porovnávať (na rovnosť, alebo menší/väčší). Funguje to na rovnakom princípe ako porovnávanie znakových reťazcov:

 • postupne sa prechádzajú prvky jedného aj druhého zoznamu, kým sú rovnaké

 • ak je jeden so zoznamov kratší, tak ten sa považuje za menší ako ten druhý

 • ak pri postupnom porovnávaní prvkov nájde rôzne hodnoty, výsledok porovnania týchto dvoch rôznych hodnôt je výsledkom porovnania celých zoznamov

 • každé dva porovnávané prvky musí Python vedieť porovnať: na rovnosť je to bez problémov, ale relačné operácie < a > nebudú fungovať napríklad pre porovnávanie čísel a reťazcov

Napríklad:

>>> [1, 2, 5, 3, 4] > [1, 2, 4, 8, 1000]
  True
>>> [1000, 2000, 3000] < [1000, 2000, 3000, 0, 0]
  True
>>> [1, 'ahoj'] == ['ahoj', 1]
  False
>>> [1, 'ahoj'] < ['ahoj', 1]
  ...
  TypeError: '<' not supported between instances of 'int' and 'str'

Zoznam ako parameter funkcie

Už predtým sme zisťovali priemernú teplotu zo zoznamu nameraných hodnôt. Teraz z toho vieme urobiť funkciu, napríklad:

def priemer(zoznam):
  sucet = 0
  pocet = 1
  for prvok in zoznam:
    sucet += prvok
    pocet += 1
  return sucet / pocet

Keďže pomocou štandardných funkcií sum() a len() vieme veľmi rýchlo zistiť súčet aj počet prvkov zoznamu, môžeme to zapísať elegantnejšie:

def priemer(zoznam):
  return sum(zoznam) / len(zoznam)

Ďalšia funkcia zisťuje počet výskytov nejakej konkrétnej hodnoty v zozname:

def pocet(zoznam, hodnota):
  vysl = 0
  for prvok in zoznam:
    if prvok == hodnota:
      vysl += 1
  return vysl

a naozaj funguje:

>>> pocet([1, 2, 3, 2, 1, 2], 4)
  0
>>> pocet([1, 2, 3, 2, 1, 2], 2)
  3

Zaujímavé je aj to, že funkcia funguje nielen pre zoznamy, ale pre ľubovoľnú postupnosť (iterovateľnú štruktúru), napríklad:

>>> pocet('bla-bla-bla', 'l')
  3
>>> pocet('bla-bla-bla', 'la')   # v postupnosti znakov sa 'la' nenachádza
  0

Pre znaky táto funkcia robí skoro to isté ako metóda count(), teda zápis:

>>> 'bla-bla-bla'.count('l')
  3

naša funguje úplne rovnako ako funkcia pocet(). Aj pre zoznamy existuje metóda count, ktorá robí presne to isté ako naša funkcia pocet().


Metódy


Už vieme, že metódami voláme také funkcie, ktoré fungujú s nejakou hodnotou: za túto hodnotu dávame bodku (preto tzv. bodková notácia) a samotné meno funkcie s prípadnými parametrami. V prípade zoznamov to vyzerá takto:

zoznam.funkcia(parametre)

Pre zoznamy existujú tieto dve metódy, ktoré nemodifikujú ich obsah a preto vieme, že sú immutable.

Metódu môžeme použiť nielen s premennou typu zoznam, napríklad:

>>> zoz = [1, 2, 3, 2, 1, 2]
>>> zoz.count(2)
  3
>>> zoz.count(4)
  0

Ale aj priamo s hodnotou zoznam, napríklad:

>>> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0].count(1)
  3

Alebo s výrazom, ktorý je typu zoznam:

>>> ([3, 7] * 100 + [7, 8] * 50).count(7)
  150

Aj túto metódu môžeme použiť rôznym spôsobom, napríklad s premennou typu zoznam:

>>> farby = ['red', 'blue', 'red', 'blue', 'yellow']
>>> farby.index('blue')
  1
>>> farby.index('green')
  ...
  ValueError: 'green' is not in list

Pri používaní tejto metódy musíme dávať pozor, aby nám program nepadal, keď sa daná hodnota v zozname nenachádza. Napríklad takto:

farby = ['red', 'blue', 'red', 'blue', 'yellow']
if 'green' in farby:
  index = farby.index('green')
else:
  print('"green" sa v zozname nenachádza')
'green' sa v zozname nenachádza

Všetky ďalšie metódy, ktoré tu uvedieme, sú mutable, teda budú modifikovať samotný zoznam.

Napríklad volanie:

>>> ab = [2, 3, 5, 7, 11]
>>> ab.append(13)
>>> ab
  [2, 3, 5, 7, 11, 13]

takto sa zmení vizualizácia pamäte pre premennú ab:

../_images/z08_03.png

Zrejme nemá zmysel volať túto metódu s hodnotou typu zoznam namiesto premennej. Hoci to funguje dobre, nemáme šancu zistiť, ako vyzerá daný zoznam s pridaným prvkom:

>>> [1, 2, 3].append(4)

Niekde v pamäti hodnôt sa vyrobil zoznam [1, 2, 3, 4], na ktorý ale nemáme žiadnu referenciu.

Vďaka tejto metóde sa oplatí naučiť aj druhý spôsob vytvárania zoznamu.

Príklady:

 • zoznam hodnôt postupnosti čísel range(2, 100, 13):

  zoznam = []
  for i in range(2, 100, 13):
    zoznam.append(i)
  print(zoznam)
  
  [2, 15, 28, 41, 54, 67, 80, 93]
  

  v tomto konkrétnom prípade sa to dalo zapísať aj takto výrazne jednoduchšie:

  zoznam = list(range(2, 100, 13))
  print(zoznam)
  
 • zoznam reťazcov, ktoré sú vytvorené z mocnín 2 a obsahujú cifru 7:

  zoznam = []
  for i in range(30):
    hodnota = str(2 ** i)
    if '7' in hodnota:
      zoznam.append(hodnota)
  print(zoznam)
  
  ['32768', '131072', '1048576', '2097152', '16777216', '67108864', '134217728', '536870912']
  

Napríklad:

>>> abc = ['raz', 'dva', 'tri']
>>> for i in range(4):
    abc.pop()
  'tri'
  'dva'
  'raz'
  ...
  IndexError: pop from empty list

Napríklad:

>>> abc = ['raz', 'dva', 'tri']
>>> abc.insert(10, 'koniec')
>>> abc
  ['raz', 'dva', 'tri', 'koniec']
>>> abc.insert(2, 'stred')
>>> abc
  ['raz', 'dva', 'stred', 'tri', 'koniec']
>>> abc.insert(0, 'zaciatok')
>>> abc
  ['zaciatok', 'raz', 'dva', 'stred', 'tri', 'koniec']
>>> abc.insert(-1, 'predposledny')
>>> abc
  ['zaciatok', 'raz', 'dva', 'stred', 'tri', 'predposledny', 'koniec']

Uvedomte si, že zoznam.insert(len(zoznam), hodnota) pridáva vždy na koniec zoznamu, teda robí to isté ako zoznam.append(hodnota).

Napríklad:

>>> abc = ['raz', 'dva', 'tri', 'styri']
>>> abc.pop(7)
  ...
  IndexError: pop index out of range
>>> abc.pop(-1)           # to isté ako abc.pop()
  'styri'
>>> abc.pop(0)            # vyhadzuje prvý prvok
  'raz'
>>> abc
  ['dva', 'tri']
>>> abc.pop(1)
  'tri'
>>> abc.pop(0)
  'dva'
>>> abc.pop(0)
  ...
  IndexError: pop from empty list
>>> abc
  []

Posledné volanie metódy pop() sa snaží vybrať prvý prvok z prázdneho zoznamu - spôsobilo to vyvolanie správy o chybe.

Napríklad:

>>> abc = ['raz', 'dva', 'tri', 'dva']
>>> abc.remove('dva')
>>> abc
  ['raz', 'tri', 'dva']
>>> abc.remove('styri')
  ...
  ValueError: list.remove(x): x not in list

Napríklad:

>>> abc = ['raz', 'dva', 'tri', 'styri']
>>> abc.sort()
>>> abc
  ['dva', 'raz', 'styri', 'tri']
>>> post = list(reversed(range(10)))
>>> post
  [9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0]
>>> post.sort()
>>> post
  [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Častou začiatočníckou chybou býva priradenie výsledku tejto metódy (teda None) do premennej, napríklad:

>>> abc = ['raz', 'dva', 'tri', 'styri']
>>> abc = abc.sort()            # vždy vráti None
>>> print(abc)
  None

Takto si pokazíme referenciu na pekne utriedený zoznam.


Zoznam ako výsledok funkcie

Prvá funkcia vráti novo vytvorený zoznam rovnakých hodnôt:

def urob_zoznam(n, hodnota=0):
  return [hodnota] * n

Môžeme to použiť napríklad takto (premenné sme nazvali pole, lebo sa to trochu podobá na pascalovské polia):

>>> pole1 = urob_zoznam(30)
>>> pole2 = urob_zoznam(25, None)
>>> pole3 = urob_zoznam(3, 'Python')
>>> pole1
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
>>> pole2
  [None, None, None, None, None, None, None, None, None, None,
   None, None, None, None, None, None, None, None, None, None,
   None, None, None, None, None]
>>> pole3
  ['Python', 'Python', 'Python']

Ďalšia funkcia vytvorí z danej postupnosti nový zoznam:

def zoznam(postupnost):
  vysl = []
  for prvok in postupnost:
    vysl.append(prvok)
  return vysl

Uvedomte si, že to robí skoro to isté ako volanie funkcie list():

>>> py = zoznam('Python')
>>> py
  ['P', 'y', 't', 'h', 'o', 'n']
>>> cisla = zoznam(range(3, 25, 4))
>>> cisla
  [3, 7, 11, 15, 19, 23]

Funkcia pridaj() na základe nejakého zoznamu vytvorí nový zoznam, na koniec ktorého pridá nový prvok:

def pridaj(zoznam, hodnota):
  return zoznam + [hodnota]

Všimnite si, že pôvodný zoznam pritom ostal nezmenený:

>>> zoz = ['raz', 'dva', 'tri']
>>> novy = pridaj(zoz, 'styri')
>>> novy
  ['raz', 'dva', 'tri', 'styri']
>>> zoz
  ['raz', 'dva', 'tri']

Takejto funkcii budeme hovoriť, že je immutable, lebo nemení hodnotu žiadneho predtým existujúceho zoznamu.

Ak by sme túto funkciu zapísali takto:

def pridaj1(zoznam, hodnota):
  zoznam.append(hodnota)
  return zoznam

Volaním tejto funkcie by sme dostali veľmi podobné výsledky:

>>> zoz = ['raz', 'dva', 'tri']
>>> novy = pridaj1(zoz, 'styri')
>>> novy
  ['raz', 'dva', 'tri', 'styri']
>>> zoz
  ['raz', 'dva', 'tri', 'styri']

Ale zmenila sa pritom aj hodnota prvého parametra - premennej zoz typu zoznam. Táto funkcia je mutable - mení svoj parameter zoz typu list.


Dve premenné referencujú na ten istý zoznam

Už sme získali predstavu o tom, že priradenie zoznamu do premennej označuje, že sme v skutočnosti do premennej priradili referenciu na zoznam. Lenže na ten istý zoznam v pamäti môžeme mať viac referencií, napríklad:

>>> a = [2, 3, 5, 7, 11]
>>> b = a
>>> b[3] = 'kuk'
>>> a
  [2, 3, 5, 'kuk', 11]

Menili sme obsah premennej b (zmenili sme jej prvok s indexom 3), ale tým sa zmenil aj obsah premennej a. Totiž obe premenné referencujú na ten istý zoznam:

../_images/z08_04.png

Keď teraz meníme obsah premennej b (ale len pomocou mutable operácií!), zmení sa aj obsah premennej a:

../_images/z08_05.png

Zhrňme

Vkladanie do zoznamu

Videli sme viac rôznych spôsobov, ako môžeme pridať jednu hodnotu do zoznamu. Vkladanie nejakej hodnoty pred prvok s indexom i:

 • pomocou rezu (mutable):

  zoznam[i:i] = [hodnota]
  
 • pomocou metódy insert() (mutable):

  zoznam.insert(i, hodnota)
  
 • ak i == len(zoznam), pridávame na koniec (za posledný prvok), môžeme použiť metódu append() (mutable):

  zoznam.append(hodnota)
  

  to isté dosiahneme aj takto (mutable):

  zoznam += [hodnota]
  

Vo vašich programoch použijete ten zápis, ktorý sa vám bude najlepšie hodiť, ale zápis s rezom zoznam[i:i] je najmenej čitateľný a používa sa veľmi zriedkavo.

 • zrejme funguje aj (immutable):

  zoznam = zoznam[:i] + [hodnota] + zoznam[i:]
  

  toto priradenie nemodifikuje pôvodný zoznam, ale vytvára nový s pridanou hodnotou

Vyhadzovanie zo zoznamu

Aj vyhadzovanie prvku zo zoznamu môžeme robiť viacerými spôsobmi. Ak vyhadzujeme prvok na indexe i, môžeme zapísať:

 • pomocou rezu (mutable):

  zoznam[i:i+1] = []
  
 • pomocou príkazu del (mutable):

  del zoznam[i]
  
 • pomocou metódy pop(), ktorá nám aj vráti vyhadzovanú hodnotu (mutable):

  hodnota = zoznam.pop(i)
  
 • veľmi neefektívne pomocou metódy remove(), ktorá ako parameter očakáva nie index ale vyhadzovanú hodnotu (mutable):

  zoznam.remove(zoznam[i])
  

  tento spôsob je veľmi neefektívny (zbytočne sa hľadá prvok v zozname) a okrem toho niekedy môže vyhodiť nie i-ty prvok, ale prvok s rovnakou hodnotou, ktorý sa v zozname nachádza skôr, ako na indexe i.

 • zrejme funguje aj (immutable):

  zoznam = zoznam[:i] + zoznam[i + 1:]
  

  toto priradenie nemodifikuje pôvodný zoznam, ale vytvára nový bez prvku s daným indexom

Vyhodenie všetkých prvkov zo zoznamu

 • najjednoduchší spôsob (immutable):

  zoznam = []
  

  môžeme použiť len vtedy, keď nepotrebujeme uchovať referenciu na zoznam - toto priradenie nahradí momentálnu referenciu na zoznam referenciou na úplne nový zoznam; ak to použijeme vo vnútri funkcie, stratí sa tým referencia na pôvodný zoznam

Ďalšie spôsoby uchovávajú referenciu na zoznam:

 • všetky prvky zoznamu postupne vyhodíme pomocou while-cyklu (mutable):

  while zoznam:
    zoznam.pop()
  

  toto je zbytočne veľmi neefektívne riešenie

 • priradením do rezu (mutable):

  zoznam[:] = []
  

  je ťažšie čitateľné a menej pochopiteľné riešenie

 • metódou clear() (mutable):

  zoznam.clear()
  

  je asi najčitateľnejší zápis

Vytvorenie kópie zoznamu

Ak potrebujeme vyrobiť kópiu celého zoznamu, dá sa to urobiť:

 • pomocou cyklu:

  kopia = []
  for prvok in zoznam:
    kopia.append(prvok)
  
 • môžeme využiť aj rez:

  kopia = zoznam[:]
  
 • keďže funguje funkcia list(), môžeme zapísať:

  kopia = list(zoznam)
  

Cvičenia


 1. Napíš funkciu vypis_typy(zoznam), ktorá vypíše všetky prvky zoznamu a ku každému vypíše informáciu o jeho type: ak je to int alebo float, tak vypíše 'číslo'; ak je to str, tak vypíše 'reťazec'; inak všetky ostatné typy vypíše ako 'iný typ'. Napríklad:

  >>> vypis_typy([12, 'x', None, 3.14, [], range(5), '123'])
    12 - číslo
    x - reťazec
    None - iný typ
    3.14 - číslo
    [] - iný typ
    range(0, 5) - iný typ
    123 - reťazec
  

  Môžeš využiť takýto test: if type(prvok) == str: ....


 1. Napíš funkciu nakup(zoznam), ktorá spracuje nákupný zoznam a vráti jeho celkovú cenu. Vstupný zoznam obsahuje dvojice čísel v tvare [koľko, cena, koľko, cena, ...], ktorý pre každý nakúpený tovar označuje jeho množstvo (koľko) a jednotkovú cenu (cena). Napríklad:

  >>> cena = nakup([3, 2.5, 0.5, 10, 1.2, 1.2])
  >>> cena
    13.94
  

 1. Napíš funkciu sucin(zoznam), ktorá vráti (return) súčin prvkov zoznamu (zoznam obsahuje len čísla). Ak je zoznam prázdny, funkcia vráti 1. Napríklad:

  >>> c = [2, 3, 5, 7, 11]
  >>> sucin(c)           # čo je 2*3*5*7*11
  2310
  >>> sucin(list(range(1, 11)))  # čo je 10 faktorial
  3628800
  >>> sucin([2] * 20)       # čo je 2 ** 20
  1048576
  

 1. Napíš funkciu vypis(zoznam, pocet=1), ktorá prvky daného zoznamu vypíše tak, že v každom riadku (možno okrem posledného) vypíše presne zadaný pocet prvkov zoznamu. Funkcia nemodifikuje vstupný zoznam. Napríklad:

  >>> zoz = list(range(1, 19))
  >>> vypis(zoz, 4)
    1 2 3 4
    5 6 7 8
    9 10 11 12
    13 14 15 16
    17 18
  >>> zoz
    [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]
  >>> vypis(list('Python'), 2)
    P y
    t h
    o n
  >>> vypis(['prvy', 'druhy', 'treti'])
    prvy
    druhy
    treti
  >>>
  

 1. Napíš funkciu spoj(zoznam, retazec=''), ktorá z daného zoznamu hodnôt (čísel alebo reťazcov) vyrobí jeden reťazec, ktorý obsahuje všetky prvky zoznamu, pričom medzi tieto hodnoty vloží zadaný retazec. Napríklad:

  >>> spoj(['12', 3, '456', '7'], '+')
    '12+3+456+7'
  >>> spoj(['12', 3, '456', 7], ' <=> ')
    '12 <=> 3 <=> 456 <=> 7'
  >>> spoj([], '*')
    ''
  >>> spoj(list('python'), '*')
    'p*y*t*h*o*n'
  >>> spoj(list(range(11, 20)))
    '111213141516171819'
  

 1. Napíš funkciu zacina(zoznam, zacina_retazcom), ktorá vráti zoznam tých prvkov, ktoré začínajú zadaným podreťazcom. Vstupný zoznam obsahuje len znakové reťazce. Napríklad:

  >>> m = ['hela', 'adam', 'boris', 'adela', 'bobo', 'miso', 'hektor', 'borka', 'mino']
  >>> zacina(m, 'mi')
    ['miso', 'mino']
  >>> print(zacina(m, 'bor'))
    ['boris', 'borka']
  >>> print(zacina(m, 'b'))
    ['boris', 'bobo', 'borka']
  

 1. Napíš funkciu zostupne(zoznam), ktorá zistí, či sú prvky vstupného zoznamu usporiadané zostupne (každý prvok v zozname nie je väčší ako jeho predchádzajúci). Funkcia vráti (return) True alebo False, nemodifikuje vstupný zoznam a nič nevypisuje. Nepoužívaj sort ani sorted. Napríklad:

  >>> zostupne([5, 5, 4, 4, 4, 2, 1])
    True
  >>> zostupne([5, 5, 4, 4, 1, 2, 1])
    False
  >>> zostupne(['zu', 'ta', 'si', 'mu', 'el'])
    True
  

 1. Napíš funkciu postupnost(start, koniec, krok=1), ktorá vytvorí (vráti) takýto zoznam čísel: jeho prvky sú hodnoty od start do koniec krokom krok (podobne ako range(start, koniec, krok), ale funkcia postupnost by mohla fungovať aj pre desatinné čísla). Nepouži pritom štandardnú funkciu range(). Napríklad:

  >>> postupnost(3, 100, 7)
    [3, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59, 66, 73, 80, 87, 94]
  >>> postupnost(20, 0, -2)
    [20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2]
  >>> postupnost(1, 5, 0)
    []
  >>> postupnost(0, 3, 0.5)
    [0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5]
  

 1. Napíš funkciu sucet(zoznam1, zoznam2), ktorá sčíta/zlepí dva zoznamy čísel/reťazcov po prvkoch. Tieto zoznamy môžu byť rôzne dlhé. Napríklad:

  >>> sucet([1, 20, 3, 40], [10, 2, 30, 4])
    [11, 22, 33, 44]
  >>> sucet([2, 3, 4, 5, 6, 7], [10, 20, 30])
    [12, 23, 34, 5, 6, 7]
  >>> sucet([], [2, 3, 5, 7])
    [2, 3, 5, 7]
  >>> sucet(['1.', '2.', '3.', '4.'], list('python'))
    ['1.p', '2.y', '3.t', '4.h', 'o', 'n']
  

 1. Napíš funkciu kresli_kruhy(zoznam, r), ktorá z daného zoznamu farieb nakreslí rad farebných kruhov, Každý kruh má polomer r. Funkcia nemodifikuje vstupný zoznam. Napríklad:

  import tkinter
  
  def kresli_kruhy(zoznam, r):
    ...
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  kresli_kruhy(['red', 'red', 'blue', 'orange', 'green', 'yellow'], 20)
  
  tkinter.mainloop()
  

  nakreslí:

  ../_images/z08_c01.png

 1. Napíš funkciu kresli_stvorce(zoznam), ktorá z daného zoznamu čísel (veľkostí) a farieb nakreslí rad farebných štvorcov, Funkcia nemodifikuje vstupný zoznam. Napríklad:

  import tkinter
  
  def kresli_stvorce(zoznam):
    ...
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  kresli_stvorce([50, 'red', 100, 'blue', 70, 'yellow', 120, 'pink'])
  
  tkinter.mainloop()
  

  nakreslí:

  ../_images/z08_c02.png

 1. Napíš najprv funkciu nahodny_zoznam(n, od, do), ktorá vygeneruje n-prvkový zoznam náhodných čísel z intervalu <od, do>. Potom napíš ďalšiu funkciu histogram(zoznam), ktorá z daného zoznamu čísel (môže byť vygenerovaný pomocou nahodny_zoznam(...)) nakreslí stĺpcový diagram (obdĺžniky rovnakej šírky a výšky podľa číselnej hodnoty zo zoznamu). Obdĺžniky budú mať takú šírku, aby čo najlepšie vyplnili šírku plochy 360 a budú mať náhodne zafarbenú výplň. Funkcia nemodifikuje vstupný zoznam. Môžeš počítať s tým, že všetky hodnoty v zozname nie sú väčšie ako 240. Napríklad:

  import tkinter
  import random
  
  def nahodny_zoznam(n, od, do):
    ...
  
  def histogram(zoznam):
    ...
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  zoz = nahodny_zoznam(20, 10, 240)
  print(zoz)
  histogram(zoz)
  
  tkinter.mainloop()
  

  môže vypísať:

  [113, 107, 103, 192, 203, 141, 77, 72, 84, 126, 106, 220, 47, 28, 170, 237, 100, 105, 218, 12]
  

  a nakresliť:

  ../_images/z08_c03.png

 1. Napíš funkciu kresli_polygon(zoznam_x, zoznam_y), ktorá dostáva dva rovnako dlhé zoznamy čísel - tieto obsahujú postupnosti x-ových a y-ových súradníc bodov v grafickej ploche. Aby sme z týchto bodov mohli nakresliť polygón, treba z týchto dvoch zoznamov vytvoriť jeden, v ktorom sa budú striedať príslušné x-ové a y-ové súradnice. Funkcia potom nakreslí polygón s náhodne zafarbenou výplňou. Napríklad:

  import tkinter
  import random
  
  def kresli_polygon(zoznam_x, zoznam_y):
    ...
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  kresli_polygon([50, 150, 120, 60, 220], [10, 50, 200, 120, 150])
  
  tkinter.mainloop()
  

  nakreslí:

  ../_images/z08_c04.png

  Ak využijeme funkciu nahodny_zoznam(...) z predchádzajúcej úlohy, môže to vyzerať napríklad takto:

  kresli_polygon(nahodny_zoznam(20, 10, 360), nahodny_zoznam(20, 10, 250))
  
  ../_images/z08_c05.png

 1. Napíš funkciu replace_novy(zoznam, co, zaco), ktorá vráti nový zoznam: v tomto novom zozname budú všetky prvky s hodnotou co nahradené hodnotou zaco. Ostatné prvky sa prekopírujú. Napríklad:

  >>> zoz = [12, 13, 14, 13, 11, 14, 15, 13]
  >>> novy = replace_novy(zoz, 13, 'x')
  >>> novy
    [12, 'x', 14, 'x', 11, 14, 15, 'x']
  >>> zoz
    [12, 13, 14, 13, 11, 14, 15, 13]
  >>> replace_novy([1, 2] * 10, 1, 9)
    [9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2]
  

 1. Napíš funkciu replace(zoznam, co, zaco), ktorá v danom zozname všetky výskyty hodnoty co nahradí hodnotou zaco. Funkcia nič nevracia ani nevypisuje, len modifikuje obsah zoznamu. Napríklad:

  >>> zoz = [12, 13, 14, 13, 11, 14, 15, 13]
  >>> replace(zoz, 13, 'x')
  >>> zoz
    [12, 'x', 14, 'x', 11, 14, 15, 'x']
  >>> zoz = [1, 2] * 10
  >>> replace(zoz, 1, 9)
  >>> zoz
    [9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2]
  

 1. Napíš funkciu dvojice(zoznam), ktorá v danom zozname spočíta (alebo zreťazí) dvojice prvkov. Teda spočíta/zreťazí (operácia +) prvý a druhý prvok a oba nahradí týmto súčtom, potom to isté s tretím a štvrtým, potom piatym a šiestym, atď. Funkcia nič nevracia ani nevypisuje, len modifikuje obsah zoznamu. Napríklad:

  >>> z = list('programovanie')
  >>> dvojice(z)
  >>> z
    ['pr', 'og', 'ra', 'mo', 'va', 'ni', 'e']
  >>> z = list(range(1, 11))
  >>> z
    [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
  >>> dvojice(z)
  >>> z
    [3, 7, 11, 15, 19]
  >>> dvojice(z)
  >>> z
    [10, 26, 19]
  

 1. Napíš funkciu fibonacci(zoznam, n), ktorá dostáva nejaký aspoň dvojprvkový zoznam čísel. Do tohto zoznamu pridá ďalších n čísel tak, že každé je súčtom dvoch predchádzajúcich. Funkcia nič nevracia, len modifikuje vstupný zoznam. Napríklad:

  >>> zoz = [0, 1]
  >>> fibonacci(zoz, 10)
  >>> zoz
    [0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]
  >>> fibonacci(zoz, 5)
  >>> zoz
    [0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987]
  >>> zoz = [0, -2]
  >>> fibonacci(zoz, 10)
  >>> zoz
    [0, -2, -2, -4, -6, -10, -16, -26, -42, -68, -110, -178]
  

 1. Napíš funkciu rozklad(cislo), ktorá rozloží dané celé číslo cislo na prvočinitele (súčin prvočísel). Výsledkom funkcie bude zoznam týchto prvočísel (prvočiniteľov). Funkcia nič nevypisuje. Napríklad:

  >>> r = rozklad(478632)
  >>> r
    [2, 2, 2, 3, 7, 7, 11, 37]
  >>> rozklad(43)
    [43]
  

  Zrejme, ak by sme použili funkciu sucin(...) z 3. úlohy, mohli by sme skontrolovať správnosť funkcie rozklad:

  >>> sucin(rozklad(478632))
    478632
  

 1. Napíš funkciu zoznam_cifier(cislo), ktorá z daného nezáporného celého čísla vytvorí zoznam jeho cifier. Funkcia nič nevypisuje, len vráti (return) nejaký zoznam čísel. Napríklad:

  >>> zoznam_cifier(478632)
    [4, 7, 8, 6, 3, 2]
  >>> zoznam_cifier(111111111 ** 2)
    [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
  

 1. Napíš funkciu cislo_zo_zoznamu(zoznam), ktorá z daného zoznamu cifier (jednociferné celé čísla) poskladá pôvodné celé číslo (obrátená funkcia k zoznam_cifier()). Funkcia nič nevypisuje, len vráti (return) nejaké číslo. Napríklad:

  >>> cislo_zo_zoznamu(list(range(1, 10)))
    123456789
  >>> cislo_zo_zoznamu(zoznam_cifier(2 ** 20))
    1048576
  

 1. Napíš funkciu citaj_cisla(meno_suboru), ktorá prečíta daný textový súbor. V tomto súbore sa v každom riadku nachádza jedno celé číslo, prípadne nejaké medzery na začiatku a na konci. Funkcia vráti zoznam týchto celých čísel. Funkcia nič nevypisuje, len vráti (return) nejaký zoznam čísel. Napríklad:

  >>> print('123\n 45\n 678 \n-9 ', file=open('cisla.txt', 'w'))
  >>> citaj_cisla('cisla.txt')
    [123, 45, 678, -9]
  

 1. Napíš funkciu prevrat(meno_suboru), ktorá prevráti poradie riadkov v danom textovom súbore. Funkcia nič nevypisuje ani nevracia, len zmení obsah zadaného textového súboru. Napríklad:

  >>> print('prvy\n druhy\n treti\nstvrty', file=open('text.txt', 'w'))
  >>> prevrat('text.txt')
  >>> print(open('text.txt').read(), end='')
    stvrty
     treti
     druhy
    prvy
  >>>
  

 1. Napíš funkciu stvorec(x, y, r, uhol), ktorá vytvorí (vráti) 8-prvkový zoznam čísel v tvare [x, y, x, y, x, y, x, y]. Tieto čísla sú súradnicami štyroch vrcholov štvorca v grafickej ploche a tieto vrcholy ležia na kružnici so stredom (x, y) s polomerom r. Vrcholy štvorca budú na kružnici natočené o daný uhol. Ak by si tento zoznam poslal ako parameter do grafického príkazu canvas.create_polygon, dostaneš vyfarbený natočený štvorec. Napríklad:

  import tkinter
  from math import sin, cos, radians
  
  def stvorec(x, y, r, uhol):
    ...
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  canvas.create_polygon(stvorec(180, 130, 110, 20), fill='red')
  canvas.create_polygon(stvorec(180, 130, 90, 45), fill='green')
  canvas.create_polygon(stvorec(180, 130, 70, 70), fill='gold')
  canvas.create_polygon(stvorec(180, 130, 50, 95), fill='blue')
  
  tkinter.mainloop()
  

  nakreslí:

  ../_images/z08_c06.png

4. Týždenný projekt


Napíš pythonovský skript, ktorý bude definovať túto funkciu:

vypis(meno_suboru, sirka, zarovnat=True, slovo='')

Funkcia vypis() dostáva ako prvý parameter meno textového súboru a druhým parametrom je celé číslo, ktoré udáva šírku výpisu. Funkcia tento súbor prečíta a celý ho vypíše do textovej plochy (do konzoly) tak, že bude zarovnaný na danú šírku.

Textový súbor sa skladá z odsekov, ktoré sa skladajú zo slov. Odseky sú navzájom oddelené aspoň jedným prázdnym riadkom. Slová v odseku sú navzájom oddelené aspoň jednou medzerou alebo koncom riadka.

Napríklad, "subor1.txt" sa skladá z týchto riadkov:

Ján Botto:
 Žltá ľalija


Stojí, stojí mohyla.

Na mohyle  zlá  chvíľa,
na mohyle tŕnie,  chrastie
 a v tom tŕní, chrastí rastie,
 rastie, kvety rozvíja
jedna  žltá  ľalija.


 Tá ľalija smutno vzdychá:

 Hlávku moju tŕnie pichá
 a nožičky oheň páli —
pomôžte mi v mojom žiali!

Tento súbor obsahuje 5 „odsekov“, pričom najkratší je druhý a má 3 „slová“. Najdlhší je tretí odsek má 20 slov.

Volanie vypis('subor1.txt', 20) vypíše:

Ján  Botto:  Žltá
ľalija

Stojí, stojí mohyla.

Na   mohyle  zlá
chvíľa,  na mohyle
tŕnie, chrastie a v
tom  tŕní, chrastí
rastie,   rastie,
kvety rozvíja jedna
žltá ľalija.

Tá  ľalija  smutno
vzdychá:

Hlávku  moju tŕnie
pichá a nožičky oheň
páli — pomôžte mi v
mojom žiali!

Pričom vypis('subor1.txt', 60) vypíše:

Ján Botto: Žltá ľalija

Stojí, stojí mohyla.

Na mohyle zlá chvíľa, na mohyle tŕnie, chrastie a v tom
tŕní, chrastí rastie, rastie, kvety rozvíja jedna žltá
ľalija.

Tá ľalija smutno vzdychá:

Hlávku moju tŕnie pichá a nožičky oheň páli — pomôžte mi v
mojom žiali!

Všimni si, že všetky riadky v odseku okrem posledného sú zarovnané vpravo na zadanú šírku, pričom, ak by bola dĺžka takéhoto riadka kratšia ako zadaná šírka, medzi slová sú rovnomerne vložené medzery. Ak nejaký riadok obsahuje len jedno slovo, tak ani tento sa nezarovnáva na pravý okraj. Ak je nejaké slovo dlhšie ako zadaná šírka, tak toto slovo sa nerozdeľuje do viacerých riadkov, ale bude v riadku výpisu jediné.

Funkcia vypis() má ešte ďalšie dva parametre, ktoré majú určené aj náhradné hodnoty:

 • parameter zarovnat s hodnotou True pracuje tak, ako bolo popísané vyššie, teda všetky riadky všetkých odsekov (okrem posledných a jednoslovných) zarovnáva na pravý okraj. Hodnota False označuje, že odseky sa na pravý okraj nezarovnávajú, ale text ostáva „zubatý“. Napríklad, volanie vypis('subor1.txt', 45, False) vypíše:

Ján Botto: Žltá ľalija

Stojí, stojí mohyla.

Na mohyle zlá chvíľa, na mohyle tŕnie,
chrastie a v tom tŕní, chrastí rastie,
rastie, kvety rozvíja jedna žltá ľalija.

Tá ľalija smutno vzdychá:

Hlávku moju tŕnie pichá a nožičky oheň páli —
pomôžte mi v mojom žiali!
 • ďalší parameter slovo s hodnotou '' označuje, že treba spracovať (zarovnať, alebo nezarovnať) všetky odseky v súbore. Iná hodnota označuje, že chceme spracovávať len tie odseky, ktoré obsahujú toto konkrétne slovo. Napríklad, volanie vypis('subor1.txt', 45, True, 'kvety') vypíše len tento jeden odsek:

Na  mohyle zlá chvíľa, na mohyle tŕnie,
chrastie  a v tom tŕní, chrastí rastie,
rastie, kvety rozvíja jedna žltá ľalija.

Tvoj odovzdaný program s menom riesenie.py musí začínať tromi riadkami komentárov (s tvojim menom a dátumom):

# 4. zadanie: zarovnaj
# autor: Janko Hraško
# datum: 17.10.2023

Projekt riesenie.py odovzdávaj na úlohový server https://list.fmph.uniba.sk/. Testovač bude spúšťať tvoju funkciu s rôznymi textovými súbormi, ktoré si môžeš stiahnuť z L.I.S.T.u. Môžeš zaň získať 5 bodov.