9. Zoznamy a n-tice (tuple)


Pripomeňme si z minulej prednášky, ako dve premenné referencujú na ten istý zoznam. Priraďme:

>>> a = [2, 3, 5, 7, 11]
>>> b = a
>>> b[3] = 'kuk'
>>> a
  [2, 3, 5, 'kuk', 11]

Menili sme obsah premennej b (zmenili sme jej prvok s indexom 3), ale tým sa zmenil aj obsah premennej a. Totiž obe premenné referencujú na ten istý zoznam:

../_images/z08_04.png

Keď teraz meníme obsah premennej b pomocou mutable operácií, zmení sa aj obsah premennej a:

../_images/z08_05.png

Toto samozrejme platí aj vo funkciách a aj s parametrami funkcií.


Zoznamy vo funkciách

Pozrime si takéto školské príklady, v ktorých dostávame chybné riešenie vďaka tomu, že si neuvedomíme, že dve premenné referencujú na ten istý zoznam.

Vytváranie dvoch zoznamov

Napíšeme funkciu, ktorá ako parameter dostáva zoznam čísel a jej úlohou je z tohto zoznamu vypísať dva zoznamy - zoznam záporných a zoznam nezáporných čísel; elegantným riešením by mohlo byť:

def vypis_dva_zoznamy(zoznam):
  zoz1 = zoz2 = []
  for prvok in zoznam:
    if prvok < 0:
      zoz1.append(prvok)
    else:
      zoz2.append(prvok)
  print('zaporne =', zoz1)
  print('nezaporne =', zoz2)

Prekvapením môže byť otestovanie tejto funkcie:

>>> vypis_dva_zoznamy([5, 7.3, 0, -3, 0.0, 1, -3.14])
  zaporne = [5, 7.3, 0, -3, 0.0, 1, -3.14]
  nezaporne = [5, 7.3, 0, -3, 0.0, 1, -3.14]

Všimnite si priradenie zoz1 = zoz2 = []. Týmto priradením obe premenné získali referenciu v pamäti na ten istý zoznam. Keďže ďalej s oboma premenným pracujeme len pomocou mutable operácií (metóda append()), stále sa uchovávajú referencie na ten istý zoznam. Riešením by mohlo byť, buď opraviť úvodnú inicializáciu premenných napríklad na zoz1, zoz2 = [], [], alebo používanie immutable operácií (namiesto zoz1.append(prvok) použijeme zoz1 = zoz1 + [prvok]).

Vyhadzovanie prvkov z kópie zoznamu

Ďalšia funkcia z daného reťazca vytvorí kópiu, z ktorej ale vynechá všetky hodnoty, ktoré sú znakovými reťazcami (ponechá napríklad čísla):

def zoznam_bez_retazcov(zoznam):
  kopia = zoznam
  for prvok in zoznam:
    if type(prvok) == str:
      kopia.remove(prvok)
  return kopia

Riešenie je dostatočne čitateľné. Otestujme:

>>> nejaky = [2, '+', 5, 'je', 7]
>>> zoznam_bez_retazcov(nejaky)
  [2, 5, 7]
>>> nejaky
  [2, 5, 7]
>>> nejaky = [1, 'prvy', 'druhy', 'treti', 'stvrty']
>>> zoznam_bez_retazcov(nejaky)
  [1, 'druhy', 'stvrty']
>>> nejaky
  [1, 'druhy', 'stvrty']

Prvý test dal dobrý výsledok, ale funkcia pokazila aj pôvodný zoznam. V druhom teste dokonca dostávame aj chybný výsledok aj pokazený vstupný zoznam. Aspoň trochu skúsenejší pythonista vidí problém v priradení kopia = zoznam. Premenná kopia referencuje ten istý zoznam ako je v parametri zoznam. Preto vyhadzovanie prvkov z premennej kopia ich bude vyhadzovať aj zo zoznam. Stačí opraviť úvodné priradenie napríklad na kopia = list(zoznam) a tým sa naozaj do kopia vyrobí nový zoznam. Teraz to už funguje, hoci skúsenejšiemu pythonistovi sa nemusí páčiť konštrukcia kopia.remove(prvok). Táto metóda vyhľadá v zozname kopia daný prvok a jeho prvý výskyt vyhodí. Skôr by tu (namiesto vyhadzovania) zapísal skladanie nového reťazca pomocou append() ale už bez reťazcov, napríklad:

def zoznam_bez_retazcov(zoznam):
  novy = []
  for prvok in zoznam:
    if type(prvok) != str:
      novy.append(prvok)
  return novy

Využitie metódy pop pri prechádzaní zoznamu

Funkcia vypis má vypísať prvky zoznamu tak, aby v každom riadku (možno okrem posledného) bol presne zadaný počet prvkov; jedno zo študentských riešení vyzerá takto:

def vypis(zoznam, pocet):
  p = 0
  while zoznam:
    print(zoznam.pop(0), end=' ')
    p += 1
    if p % pocet == 0:
      print()

Hoci toto riešenie dáva správne výsledky, má jeden nepríjemný efekt: po výpise zoznamu zistíme, že obsah zoznamu sa zničil. Napríklad:

>>> a = list(range(5, 20, 2))
>>> a
  [5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19]
>>> vypis(a, 3)
  5 7 9
  11 13 15
  17 19
>>> a
  []

Táto funkcia, hoci len vypisovala prvky zoznamu, tento zoznam vyčistila nielen vo vnútri funkcie (vďaka zoznam.pop(0)), ale tým aj premennú, ktorá tento zoznam referencovala pred volaním funkcie. Mutable operácia pop na parameter vždy zmení obsah tohto parametra.

Zisťovanie, či je zoznam utriedený

Ďalšia funkcia bude zisťovať, či je daný zoznam usporiadaný vzostupne, t.j. či pre každú dvojicu prvkov v zozname, ktoré sú vedľa seba platí, že prvý z nich nie je väčší ako druhý; jedným z riešení je postupne prechádzať celým zoznamom a kontrolovať túto podmienku:

def vzostupne(zoznam):
  for i in range(len(zoznam) - 1):
    if zoznam[i] > zoznam[i + 1]:
      return False
  return True

Toto je korektné riešenie, ale môžeme to vyriešiť aj trochu inak: ak mám funkciu, ktorá vie preusporiadať prvky v zozname tak, že budú vo vzostupnom poradí, potom stačí prekontrolovať, či pôvodný zoznam má prvky v rovnakom poradí ako po preusporiadaní (utriedení). Začiatočníci chcú často využiť metódu sort a niekedy urobia takúto chybu:

def vzostupne(zoznam):
  zoz1 = zoznam.sort()
  return zoz1 == zoznam

Tu zrejme predpokladajú, že metóda sort z pôvodného zoznamu vyrobí vzostupne usporiadanú postupnosť a tú potom celú porovnajú s pôvodným zoznamom. Táto funkcia ale vždy vráti False, lebo metóda sort nevyrába novú usporiadanú postupnosť, ale preusporiada v pamäti (mutable) pôvodný zoznam a nič nevracia - v skutočnosti vráti hodnotu None. Tá sa potom priradí do premennej zoz1 a porovná s usporiadným zoznam (čo je zrejme False).

Niektorí začiatočníci to chcú opraviť takto:

def vzostupne(zoznam):
  zoz1 = zoznam
  zoz1.sort()
  return zoz1 == zoznam

Teda asi najprv si chcú vytvoriť kópiu pôvodného zoznamu (aby si ho nepokazili triedením pomocou sort) a až túto kópiu budú triediť metódou sort. Idea nie je zlá, ale realizácia je opäť chybná: priradením zoz1 = zoznam nevzniká kópia, ale iba ďalšia referencia na ten istý zoznam. Ďalšie volanie metódy sort usporiada pôvodný zoznam a na koniec skontroluje, či sa rovná samému sebe (teda to vždy bude True).

Už vieme, že kópia zoznamu sa najlepšie robí buď priradením zoz1 = zoznam[:] alebo zoz1 = list(zoznam). Ak ale namiesto metódy sort využijeme iný variant triedenia, riešenie sa ešte zjednoduší. Triediť môžeme pomocou funkcie sorted, ktorá dostane ako parameter ľubovoľnú iterovateľnú postupnosť (napríklad zoznam, reťazec, …) a vráti uzporiadaný zoznam. Pôvodná postupnosť sa pritom nemení (je to immutable). Našu funkciu môžeme teraz zapísať takto:

def vzostupne(zoznam):
  zoz1 = sorted(zoznam)
  return zoz1 == zoznam

alebo ešte úspornejšie:

def vzostupne(zoznam):
  return sorted(zoznam) == zoznam

Vyprázdenie zoznamu

Nasledovná funkcia by mala vyčistiť obsah zadaného zoznamu:

def cisti(zoznam):
  zoznam = []

Samozrejme, že to nefunguje:

>>> ab = [1, 'dva', 3.14]
>>> cisti(ab)
>>> ab
  [1, 'dva', 3.14]

Volanie funkcie cisti() vytvorí lokálnu premennú zoznam a ten dostáva hodnotu skutočného parametra, teda referenciu na zoznam [1, 'dva', 3.14]. Lenže priradenie zoznam = [] je immutable operácia, teda do lokálnej premennej zoznam priradíme novú referenciu na prázdny zoznam. Tým sa ale nezmení referencia pôvodnej premennej ab, ktorá bola skutočným parametrom volania funkcie cisti(). Riešením by asi bolo použitie nejakej mutable operácie, ktorá vyčistí obsah zoznamu, napríklad:

def cisti(zoznam):
  zoznam.clear()

Zapamätajte si, že priradenie do premennej vo funkcii pracuje vždy s lokálnou premennou - buď ju vytvorí (ak ešte neexistovala), alebo jej zmení hodnotu.


Podzoznamy v zoznamoch

Predpokladáme, že takéto príklady vás presvedčia, že pri práci so zoznamami vo funkciách musíte byť veľmi ostražití a uvedomovať si dôsledky referencií na zoznamy.

S referenciami môžeme mať problémy nielen v situáciách, keď dve premenné odkazujú na ten istý zoznam, ale aj v prípadoch, keď zoznam obsahuje nejaký podzoznam, t.j. referenciu na iný zoznam. Vyskúšajme:

>>> x = ['prvy', [2, 3], 'styri']
>>> y = x[1]
>>> y
  [2, 3]
>>> y.append('kuk')
>>> y
  [2, 3, 'kuk']

Zatiaľ to vyzerá dobre: do premennej y sme priradili prvok zoznamu x s indexom 1. Vidíme, že je to dvojprvkový zoznam [2, 3] a preto do neho na koniec pridáme nejaký reťazec pomocou y.append('kuk'). Aj toto funguje dobre: v premennej y je teraz [2, 3, 'kuk']. Lenže teraz sa zmenil aj pôvodný zoznam x:

>>> x
  ['prvy', [2, 3, 'kuk'], 'styri']

Pekne tento efekt vidieť aj na ďalšom príklade:

>>> a = ['a']
>>> zoz = [a, a, a]
>>> zoz
  [['a'], ['a'], ['a']]

My už vieme, že zoznam zoz má tri prvky a všetky tri sú referenciami na ten istý mutable objekt. Ak sa tento zmení mutable operáciou, zmenia sa obsahy všetkých troch prvkov zoznamu:

>>> a.insert(0, 'b')
>>> a
  ['b', 'a']
>>> zoz
  [['b', 'a'], ['b', 'a'], ['b', 'a']]

Nielen začiatočníka prekvapí takáto chyba: plánujeme vytvoriť 100-prvkový zoznam, ktorý bude obsahovať len prázdne zoznamy []. Potom budeme niektoré z týchto zoznamov meniť, napríklad:

>>> zoz = [[]] * 100
>>> zoz[3].append(1)
>>> zoz[7].insert(0, 0)
>>> zoz[9] += [2]
>>> zoz
  [[0, 1, 2], [0, 1, 2], [0, 1, 2], [0, 1, 2], [0, 1, 2], [0, 1, 2], [0, 1, 2],
  [0, 1, 2], [0, 1, 2], [0, 1, 2], [0, 1, 2], [0, 1, 2], [0, 1, 2], [0, 1, 2],
  [0, 1, 2], [0, 1, 2], [0, 1, 2], [0, 1, 2], [0, 1, 2], [0, 1, 2], [0, 1, 2],
  [0, 1, 2], [0, 1, 2], [0, 1, 2], [0, 1, 2], [0, 1, 2], [0, 1, 2], [0, 1, 2],
  [0, 1, 2], [0, 1, 2], [0, 1, 2], [0, 1, 2], [0, 1, 2], [0, 1, 2], [0, 1, 2],
  ...]

Vidíme, že napriek tomu, že sme menili len niektoré tri prvky zoznamu zoz, malo to vplyv na všetkých 100 prvkov.

Pokračujme s týmto zoznamom. Zrejme platí:

>>> zoz[2] == zoz[3]
  True
>>> zoz[3] = [0, 1, 2]
>>> zoz[2] == zoz[3]
  True

Obsahy 2. a 3. prvkov sú rovnaké aj keď nemajú tú istú referenciu. Môžeme to vidieť, keď vymažeme obsah, napríklad 0. prvku:

>>> zoz[0].clear()
>>> zoz
  [[], [], [], [0, 1, 2], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [],
  [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [],
  [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [],
  [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [],
  [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [],
  [], []]

Všetky prvky s rovnakou referenciou sa vymazali okrem 3., ktorý mal rovnaký obsah, ale inú referenciu. V niektorých situáciách nám pomôže nová operácia is, pomocou ktorej vieme zistiť, či majú dva objekty identickú referenciu. Napríklad:

>>> zoz[1] = []
>>> zoz[0] == zoz[1]
  True
>>> zoz[0] is zoz[1]
  False
>>> zoz[0] is zoz[2]
  True

Zmenili sme 1. prvok na prázdny zoznam, preto platí zoz[0] == zoz[1], ale sú to rôzne referencie, preto neplatí zoz[0] is zoz[1].


Zoznamy a reťazce

V Pythone existuje niekoľko metód, v ktorých zoznamy spolupracujú so znakovými reťazcami. Ukážeme dve reťazcové metódy, ktoré budeme odteraz veľmi intenzívne využívať.

metóda split()

Najlepšie to pochopíte na niekoľkých príkladoch. Metóda split() sa často využíva pri rozdelení prečítaného reťazca zo vstupu (input() alebo subor.readline()) na viac častí, napríklad:

>>> ret = input('zadaj 2 čísla: ')
  zadaj 2 čísla: 15 999
>>> zoz = ret.split()
>>> zoz
  ['15', '999']
>>> a, b = zoz
>>> ai, bi = int(zoz[0]), int(zoz[1])
>>> a, b, ai, bi
  ('15', '999', 15, 999)

Niekedy môžeme vidieť aj takýto zápis:

>>> meno, priezvisko = input('zadaj meno a priezvisko: ').split()
  zadaj meno a priezvisko: Janko Hraško
>>> meno
  'Janko'
>>> priezvisko
  'Hraško'

Metóda split() môže dostať ako parameter oddeľovač, napríklad, ak sme prečítali čísla oddelené čiarkami:

sucet = 0
for prvok in input('zadaj čísla: ').split(','):
  sucet += int(prvok)
print('ich súčet je', sucet)
zadaj čísla: 10,20,30,40
ich súčet je 100

metóda join()

Ukážme to na príklade:

>>> zoz = ['prvý', 'druhý', 'tretí']
>>> zoz
  ['prvý', 'druhý', 'tretí']
>>> ''.join(zoz)
  'prvýdruhýtretí'
>>> '...'.join(zoz)
  'prvý...druhý...tretí'
>>> list(str(2021))
  ['2', '0', '2', '1']
>>> '.'.join(list(str(2021)))
  '2.0.2.1'
>>> '.'.join('Python')
  'P.y.t.h.o.n'

Preštudujte:

>>> veta = 'kto druhemu jamu kope'
>>> ' '.join(veta[::-1].split()[::-1])
  'otk umehurd umaj epok'
>>> ' '.join(input('? ').split()[::-1])
  ? viem ze neviem javu ale viem python
  'python viem ale javu neviem ze viem'

n-tice (tuple)

Sú to vlastne len nemeniteľné (immutable) zoznamy. Pythonovský typ tuple dokáže robiť skoro všetko to isté ako list okrem mutable operácií. Takže to najprv zhrňme a potom si ukážeme, ako to pracuje:

 • operácia + na zreťazovanie (spájanie dvoch n-tíc)

 • operácia * na viacnásobné zreťazovanie (viacnásobné spájanie jednej n-tice)

 • operácia in na zisťovanie, či sa nejaká hodnota nachádza v n-tici

 • operácia indexovania [i] na zistenie hodnoty prvku na zadanom indexe

 • operácia rezu [i:j:k] na zistenie hodnoty nejakej podčasti n-tice

 • relačné operácie ==, !=, <, <=, >, >= na porovnávanie obsahu dvoch n-tíc

 • metódy count() a index() na zisťovanie počtu výskytov, resp. indexu prvého výskytu

 • prechádzanie n-tice pomocou for-cyklu (iterovanie)

 • štandardné funkcie len(), sum(), min(), max() ktoré zisťujú niečo o prvkoch n-tice

Takže n-tice, tak ako aj zoznamy sú štruktúrované typy, t.j. sú to typy, ktoré obsahujú hodnoty nejakých (možno rôznych) typov (sú to tzv. kolekcie):

 • konštanty typu n-tica uzatvárame do okrúhlych zátvoriek a navzájom oddeľujeme čiarkami

 • funkcia len() vráti počet prvkov n-tice, napríklad:

  >>> stred = (150, 100)
  >>> zviera = ('slon', 2013, 'gray')
  >>> print(stred)
    (150, 100)
  >>> print(zviera)
    ('slon', 2013, 'gray')
  >>> nic = ()
  >>> print(nic)
    ()
  >>> len(stred)
    2
  >>> len(zviera)
    3
  >>> len(nic)
    0
  >>> type(stred)
    <class 'tuple'>
  

Vidíte, že n-tica môže byť aj prázdna, označujeme ju () a vtedy má počet prvkov 0 (teda len(()) je 0). Ak n-tica nie je prázdna, hodnoty sú navzájom oddelené čiarkami.


n-tica s jednou hodnotou

n-ticu s jednou hodnotou nemôžeme zapísať takto:

>>> p = (12)
>>> print(p)
  12
>>> type(p)
  <class 'int'>

Ak zapíšeme ľubovoľnú hodnotu do zátvoriek, nie je to n-tica (v našom prípade je to len jedno celé číslo). Pre jednoprvkovú n-ticu musíme do zátvoriek zapísať aj čiarku:

>>> p = (12,)
>>> print(p)
  (12,)
>>> len(p)
  1
>>> type(p)
  <class 'tuple'>

Pre Python sú dôležitejšie čiarky ako zátvorky. V mnohých prípadoch si Python zátvorky domyslí (čiarky si nedomyslí nikdy):

>>> stred = 150, 100
>>> zviera = 'slon', 2013, 'gray'
>>> p = 12,
>>> print(stred)
  (150, 100)
>>> print(zviera)
  ('slon', 2013, 'gray')
>>> print(p)
  (12,)

Uvedomte si rozdiel medzi týmito dvoma priradeniami:

>>> a = 3.14
>>> b = 3,14
>>> print(a, type(a))
  3.14 <class 'float'>
>>> print(b, type(b))
  (3, 14) <class 'tuple'>

Operácie s n-ticami

Operácie fungujú presne rovnako ako fungovali s reťazcami a zoznamami:

 • operácia + zreťazí dve n-tice, to znamená, že vyrobí novú n-ticu, ktorá obsahuje najprv všetky prvky prvej n-tice a za tým všetky prvky druhej n-tice; zrejme oba operandy musia byť n-tice: nemôžeme zreťazovať n-ticu s hodnotou iného typu

 • operácia * zadané číslo-krát zreťazí jednu n-ticu, to znamená, že vyrobí novú n-ticu, ktorá požadovaný-krát obsahuje všetky prvky zadanej n-tice; operácia viacnásobného zreťazovania má jeden operand typu n-tica a druhý musí byť celé číslo

 • operácia in vie zistiť, či sa nejaký prvok nachádza v n-tici

Napríklad:

>>> stred = (150, 100)
>>> zviera = ('slon', 2013, 'gray')
>>> stred + zviera
  (150, 100, 'slon', 2013, 'gray')
>>> zviera + stred
  ('slon', 2013, 'gray', 150, 100)
>>> stred * 5
  (150, 100, 150, 100, 150, 100, 150, 100, 150, 100)
>>> 50 * (1)
  50
>>> 50 * (1,)
  (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
>>> 50 * (1, 2)
  (1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
  2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
  1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
  2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2)

n-tica môže obsahovať ako svoje prvky aj iné n-tice:

>>> stred = (150, 100)
>>> p = ('stred', stred)
>>> p
  ('stred', (150, 100))
>>> len(p)
  2
>>> p = (stred, stred, stred, stred)
>>> p
  ((150, 100), (150, 100), (150, 100), (150, 100))
>>> 4 * (stred,)
  ((150, 100), (150, 100), (150, 100), (150, 100))
>>> 4 * (stred)                   # čo je to isté ako 4 * stred
  (150, 100, 150, 100, 150, 100, 150, 100)
>>> 4 * stred,
  ((150, 100, 150, 100, 150, 100, 150, 100),)

Operátorom in vieme zistiť, či sa nejaká hodnota nachádza v n-tici ako jeden jeho prvok. Takže:

>>> p = (stred, stred, stred, stred)
>>> p
  ((150, 100), (150, 100), (150, 100), (150, 100))
>>> stred in p
  True
>>> 150 in p
  False
>>> 150 in stred
  True
>>> zviera = ('slon', 2013, 'gray')
>>> 2013 in zviera
  True
>>> (2013, 'gray') in zviera
  False

Funkcia tuple()

Vyrobí n-ticu z ľubovoľnej postupnosti (z iterovateľného objektu, t.j. takého objektu, ktorý sa dá prechádzať for-cyklom), napríklad zo znakového reťazca, zo zoznamu, vygenerovanej postupnosti celých čísel pomocou range(), ale iterovateľný je aj otvorený textový súbor. Znakový reťazec funkcia tuple() rozoberie na znaky:

>>> tuple('Python')
  ('P', 'y', 't', 'h', 'o', 'n')

Vytvorenie n-tice pomocou range():

>>> tuple(range(1, 16))
  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)
>>> a = tuple(range(1000000))
>>> len(a)
  1000000

Podobne môžeme skonštruovať n-ticu z textového súboru. Predpokladajme, že súbor obsahuje tieto 4 riadky:

prvy
druhy
treti
stvrty

potom

>>> with open('abc.txt') as t:
    obsah = tuple(t)
>>> obsah
  ('prvy\n', 'druhy\n', 'treti\n', 'stvrty\n')

Riadky súboru sa postupne stanú prvkami n-tice.


for-cyklus s n-ticami

for-cyklus je programová konštrukcia, ktorá postupne prechádza všetky prvky nejakého iterovateľného objektu. Doteraz sme sa stretli s iterovaním pomocou funkcie range(), prechádzaním prvkov reťazca str a zoznamu list, aj celých riadkov textového súboru. Ale už od 2. prednášky sme používali aj takýto zápis:

for i in 2, 3, 5, 7, 11, 13:
  print('prvocislo', i)

V tomto zápise už teraz vidíme n-ticu (tuple): 2, 3, 5, 7, 11, 13. Len sme tomu nemuseli dávať zátvorky. Keďže aj n-tica je iterovateľný objekt, Môžeme ju používať vo for-cykle rovnako ako iné iterovateľné typy. To isté, ako predchádzajúci príklad, by sme zapísali napríklad aj takto:

cisla = (2, 3, 5, 7, 11, 13)
for i in cisla:
  print('prvocislo', i)

Keďže teraz už vieme manipulovať s n-ticami, môžeme zapísať napríklad:

>>> rozne = ('retazec', (100, 200), 3.14, len)
>>> for prvok in rozne:
    print(prvok, type(prvok))
  retazec <class 'str'>
  (100, 200) <class 'tuple'>
  3.14 <class 'float'>
  <built-in function len> <class 'builtin_function_or_method'>

Tu vidíme, že prvkami n-tice môžu byť najrôznejšie objekty, hoci aj funkcie (tu je to štandardná funkcia len).

Pomocou operácií s n-ticami vieme zapísať aj zaujímavejšie postupnosti čísel, napríklad:

>>> for i in 10 * (1,):
    print(i, end=' ')
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
>>> for i in 10 * (1, 2):
     print(i, end=' ')
  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
>>> for i in 10 * tuple(range(10)):
     print(i, end=' ')
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
  2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
  3 4 5 6 7 8 9
>>> for z in 'Python':
    print(z, end=' ')
  P y t h o n
>>> for z in 'Python',:
    print(z, end=' ')
  Python

Ďalej pomocou for-cyklu vieme n-tice skladať podobne, ako sme to robili so zoznamami. V nasledovnom príklade vytvoríme n-ticu zo všetkých deliteľov nejakého čísla:

cislo = int(input('zadaj cislo: '))
delitele = ()
for i in range(1, cislo+1):
  if cislo % i == 0:
    delitele = delitele + (i,)
print('delitele', cislo, 'su', delitele)

po spustení:

zadaj cislo: 124
delitele 124 su (1, 2, 4, 31, 62, 124)

Všimnite si, ako sme pridali jeden prvok na koniec n-tice: delitele = delitele + (i,). Museli, sme vytvoriť jednoprvkovú n-ticu (i,) a tú sme zreťazili s pôvodnou n-ticou delitele. Mohli sme to zapísať aj takto: delitele += (i,). Zrejme, keby sme toto riešili pomocou zoznamov, použili by sme metódu append().


Funkcia enumerate()

Už poznáme použitie štandardnej funkcie enumerate(). Vieme ju využiť aj pre n-tice, napríklad:

zoz = (2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19)
for ix, pr in enumerate(zoz):
  print(f'{ix}. prvocislo je {pr}')
0. prvocislo je 2
1. prvocislo je 3
2. prvocislo je 5
3. prvocislo je 7
4. prvocislo je 9
5. prvocislo je 11
6. prvocislo je 13
7. prvocislo je 17
8. prvocislo je 19

Funkcia enumerate() v skutočnosti z jednej ľubovoľnej postupnosti vygeneruje postupnosť dvojíc (ktoré sú už typu tuple). Túto postupnosť ďalej preliezame for-cyklom. Mohli by sme to zapísať aj takto:

zoz = (2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19)
for dvojica in enumerate(zoz):
  ix, pr = dvojica
  print(f'{ix}. prvocislo je {pr} ... dvojica = {dvojica}')

po spustení:

0. prvocislo je 2 ... dvojica = (0, 2)
1. prvocislo je 3 ... dvojica = (1, 3)
2. prvocislo je 5 ... dvojica = (2, 5)
3. prvocislo je 7 ... dvojica = (3, 7)
4. prvocislo je 9 ... dvojica = (4, 9)
5. prvocislo je 11 ... dvojica = (5, 11)
6. prvocislo je 13 ... dvojica = (6, 13)
7. prvocislo je 17 ... dvojica = (7, 17)
8. prvocislo je 19 ... dvojica = (8, 19)

Ak by sme skúmali výsledok z tejto funkcie, dozvedeli by sme sa:

>>> enumerate(zoz)
  <enumerate object at 0x02F59B48>
>>> list(enumerate(zoz))
  [(0, 2), (1, 3), (2, 5), (3, 7), (4, 9), (5, 11), (6, 13), (7, 17), (8, 19)]
>>> tuple(enumerate(zoz))
  ((0, 2), (1, 3), (2, 5), (3, 7), (4, 9), (5, 11), (6, 13), (7, 17), (8, 19))

čo sú naozaj postupnosti skutočných dvojíc.


Indexovanie

n-tice indexujeme rovnako ako sme indexovali zoznamy:

 • prvky postupnosti môžeme indexovať v [] zátvorkách, pričom index musí byť od 0 až po počet prvkov-1

 • pomocou rezu (slice) vieme indexovať časť n-tice (niečo ako podreťazec) tak, že [] zátvoriek zapíšeme aj dvojbodku:

  • ntica[od:do] n-tica z prvkov s indexmi od až po do-1

  • ntica[:do] n-tica z prvkov od začiatku až po prvok s indexom do-1

  • ntica[od:] n-tica z prvkov s indexmi od až po koniec n-tice

  • ntica[od:do:krok] n-tica z prvkov s indexmi od až po do-1, pričom berieme každý krok prvok

Niekoľko príkladov:

>>> prvo = (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29)
>>> prvo[2]
  5
>>> prvo[2:5]
  (5, 7, 11)
>>> prvo[4:5]
  (11,)
>>> prvo[:5]
  (2, 3, 5, 7, 11)
>>> prvo[5:]
  (13, 17, 19, 23, 29)
>>> prvo[::2]
  (2, 5, 11, 17, 23)
>>> prvo[::-1]
  (29, 23, 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3, 2)

Vidíme, že s n-ticami pracujeme veľmi podobne ako sme pracovali so znakovými reťazcami a so zoznamami. Keď sme ale do znakového reťazca chceli pridať jeden znak (alebo aj viac), museli sme to robiť rozoberaním a potom skladaním:

>>> prvo = (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29)
>>> prvo = prvo[:5] + ('fuj',) + prvo[5:]
>>> prvo
  (2, 3, 5, 7, 11, 'fuj', 13, 17, 19, 23, 29)

Pred 5-ty prvok vloží nejaký znakový reťazec.

Rovnako nemôžeme zmeniť ani hodnotu nejakého znaku reťazca obyčajným priradením:

>>> ret = 'Python'
>>> ret[2] = 'X'
  ...
  TypeError: 'str' object does not support item assignment
>>> ret = ret[:2] + 'X' + ret[3:]
>>> ret
  'PyXhon'
>>> ntica = (2, 3, 5, 7, 11, 13)
>>> ntica[2] = 'haha'
  ...
  TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
>>> ntica = ntica[:2] + ('haha',) + ntica[3:]
>>> ntica
  (2, 3, 'haha', 7, 11, 13)

Všimnite si, že Python vyhlásil rovnakú chybu pre tuple ako pre str. Hovoríme, že ani reťazce ani n-tice nie sú meniteľné (teda sú immutable).


Porovnávanie n-tíc

Porovnávanie n-tíc je veľmi podobné ako porovnávanie reťazcov a zoznamov. Pripomeňme si, ako je to pri zoznamoch:

 • postupne porovnáva i-te prvky oboch zoznamov, kým sú rovnaké; pri prvej nerovnosti je výsledkom porovnanie týchto dvoch hodnôt

 • ak je pri prvej nezhode v prvom zozname menšia hodnota ako v druhom, tak prvý zoznam je menší ako druhý

 • ak je prvý zoznam kratší ako druhý a zodpovedajúce prvky sa zhodujú, tak prvý zoznam je menší ako druhý

Hovoríme tomu lexikografické porovnávanie.

Teda aj pri porovnávaní n-tíc sa budú postupne porovnávať zodpovedajúce si prvky a pri prvej nerovnosti sa skontroluje, ktorý z týchto prvkov je menší. Treba tu ale dodržiavať jedno veľmi dôležité pravidlo: porovnávať hodnoty napríklad na menší môžeme len vtedy, keď sú zhodných typu:

>>> 5 < 'a'
  ...
  TypeError: unorderable types: int() < str()
>>> (1, 5, 10) < (1, 'a', 10)
  ...
  TypeError: unorderable types: int() < str()
>>> (1, 5, 10) != (1, 'a', 10)
  True

Najlepšie je porovnávať také n-tice, ktoré majú prvky rovnakého typu. Pri n-ticiach, ktoré majú zmiešané typy si musíme dávať väčší pozor:

>>> ('Janko', 'Hrasko', 'Zilina') < ('Janko', 'Jesensky', 'Martin')
  True
>>> (1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8) < tuple(range(1, 9))
  True
>>> ('Janko', 'Hrasko', 2008) < ('Janko', 'Hrasko', 2007)
  False

Viacnásobné priradenie

Najprv pripomeňme, ako funguje viacnásobné priradenie: ak je pred znakom priradenia = viac premenných, ktoré sú oddelené čiarkami, tak za znakom priradenia musí byť iterovateľný objekt, ktorý má presne toľko hodnôt, ako počet premenných. Iterovateľným objektom môže byť zoznam (list), n-tica (tuple), znakový reťazec (str), generovaná postupnosť čísel (range()) ale aj otvorený textový súbor (open()), ktorý má presne toľko riadkov, koľko je premenných v priradení.

Ak do jednej premennej priraďujeme viac hodnôt oddelených čiarkou, Python to chápe ako priradenie n-tice. Pozrite nasledovné priradenia.

Priradíme n-ticu:

>>> a1, a2, a3, a4 = 3.14, 'joj', len, (1, 3, 5)
>>> print(a1, a2, a3, a4)
  3.14 joj <built-in function len> (1, 3, 5)
>>> a, b, c, d, e, f = 3 * (5, 7)
>>> print(a, b, c, d, e, f)
  5 7 5 7 5 7

Priradíme vygenerovanú postupnosť 4 čísel:

>>> a, b, c, d = range(2, 6)
>>> print(a, b, c, d)
  2 3 4 5

Priradíme znakový reťazec:

>>> d, e, f, g, h, i = 'Python'
>>> print(d, e, f, g, h, i)
  P y t h o n

Priradíme riadky textového súboru:

>>> with open('dva.txt', 'w') as f:
    f.write('first\nsecond\n')
>>> with open('dva.txt') as subor:
    prvy, druhy = subor
>>> prvy
  'first\n'
>>> druhy
  'second\n'

Vieme zapísať aj takto:

>>> prvy, druhy = open('dva.txt')

Tento posledný príklad je veľmi umelý a v praxi sa asi priamo do premenných takto čítať nebude.

Viacnásobné priradenie používame napríklad aj na výmenu obsahu dvoch (aj viac) premenných:

>>> x, y, z = y, z, x

Aj v tomto príklade je na pravej strane priradenia (za =) n-tica: (y, z, x).


n-tica ako návratová hodnota funkcie

V Pythone sa dosť využíva to, že návratovou hodnotou funkcie môže byť n-tica, t.j. výsledkom funkcie je naraz niekoľko návratových hodnôt. Napríklad nasledovný príklad počíta celočíselné delenie a súčasne zvyšok po delení:

def zisti(a, b):
  return a // b, a % b

Funkciu môžeme použiť napríklad takto:

>>> podiel, zvysok = zisti(153, 33)
>>> print('podiel =', podiel, 'zvysok =', zvysok)
  podiel = 4 zvysok = 21

Ak z výsledku takejto funkcie potrebujeme použiť len jednu z hodnôt, môžeme zapísať:

>>> print('zvysok =', zisti(153, 33)[1])

Ďalšia funkcia vráti postupnosť všetkých deliteľov nejakého čísla:

def delitele(cislo):
  vysl = ()
  for i in range(1, cislo+1):
    if cislo % i == 0:
      vysl = vysl + (i,)
  return vysl

Otestujeme:

>>> deli = delitele(24)
>>> print(deli)
  (1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24)
>>> if 2 in deli:
    print('parne')
  parne
>>> print('sucet delitelov =', sum(deli))
  sucet delitelov = 60
>>> print('je prvocislo =', len(delitele(int(input('zadaj cislo: '))))==2)
  zadaj cislo: 11213
  je prvocislo = True
>>> print('je prvocislo =', len(delitele(int(input('zadaj cislo: '))))==2)
  zadaj cislo: 1001
  je prvocislo = False

Príklad ukazuje, že keď je výsledkom n-tica, môžeme ju ďalej rôzne spracovať alebo testovať.


Ďalšie funkcie a metódy

S n-ticami vedia pracovať nasledovné štandardné funkcie:

 • len(ntica) - vráti počet prvkov n-tice

 • sum(ntica) - vypočíta súčet prvkov n-tice (všetky musia byť čísla)

 • min(ntica) - zistí najmenší prvok n-tice (prvky sa musia dať navzájom porovnať, nemôžeme tu miešať rôzne typy)

 • max(ntica) - zistí najväčší prvok n-tice (ako pri min() ani tu sa nemôžu typy prvkov miešať)

Na rozdiel od zoznamov a znakových reťazcov, ktoré majú veľké množstvo metód, n-tice majú len dve:

 • ntica.count(hodnota) - zistí počet výskytov nejakej hodnoty v n-tici

 • ntica.index(hodnota) - vráti index (poradie) v n-tici prvého (najľavejšieho) výskytu danej hodnoty, ak sa hodnota v n-tici nenachádza, metóda spôsobí spadnutie na chybe (ValueError: tuple.index(x): x not in tuple)

Ukážme tieto funkcie na malom príklade. V n-tici uložíme niekoľko nameraných teplôt a potom vypíšeme priemernú, minimálnu aj maximálnu teplotu:

>>> teploty = (14, 22, 19.5, 17.1, 20, 20.4, 18)
>>> print('počet nameraných teplôt: ', len(teploty))
  počet nameraných teplôt: 7
>>> print('minimálna teplota: ', min(teploty))
  minimálna teplota: 14
>>> print('maximálna teplota: ', max(teploty))
  maximálna teplota: 22
>>> print('priemerná teplota: ', round(sum(teploty) / len(teploty), 2))
  priemerná teplota: 18.71

Ďalej môžeme zistiť, kedy bola nameraná konkrétna hodnota:

>>> teploty.index(20)
  4
>>> teploty.index(20.1)
  ...
  ValueError: tuple.index(x): x not in tuple

Môžeme zistiť, koľko-krát sa nejaká konkrétna teplota vyskytla v našich meraniach:

>>> teploty.count(20)
  1
>>> teploty.count(20.1)
  0

n-tice a grafika

Nasledovný príklad predvedie použitie n-tíc v grafickom režime. Zadefinujeme niekoľko bodov v rovine a potom pomocou nich kreslíme nejaké farebné polygóny. Začnime takto:

a = (70, 150)
b = (200, 200)
c = (150, 250)
d = (120, 70)
e = (50, 220)

canvas = tkinter.Canvas()
canvas.pack()

canvas.create_polygon(a, b, c, d, fill='red')

Ak by sme chceli jedným priradením priradiť dva body do premenných a aj b, zapíšeme:

a, b = (100, 150), (180, 200)

čo je vlastne:

a, b = ((100, 150), (180, 200))

Polygónov môžeme nakresliť aj viac (zrejme väčšinou záleží na poradí ich kreslenia):

canvas.create_polygon(e, a, c, fill='green')
canvas.create_polygon(e, d, b, fill='yellow')
canvas.create_polygon(a, b, c, d, fill='red')
canvas.create_polygon(a, c, d, b, fill='blue')

Vidíme, že niektoré postupnosti bodov tvoria jednotlivé útvary, preto zapíšme:

utvar1 = e, a, c
utvar2 = e, d, b
utvar3 = a, b, c, d
utvar4 = a, c, d, b

canvas.create_polygon(utvar1, fill='green')
canvas.create_polygon(utvar2, fill='yellow')
canvas.create_polygon(utvar3, fill='red')
canvas.create_polygon(utvar4, fill='blue')

Volanie funkcie canvas.create_polygon() sa tu vyskytuje 4-krát, ale s rôznymi parametrami. Prepíšme to do for-cyklu:

utvar1 = e, a, c
utvar2 = e, d, b
utvar3 = a, b, c, d
utvar4 = a, c, d, b

for param in (utvar1, 'green'), (utvar2, 'yellow'), (utvar3, 'red'), (utvar4, 'blue'):
  utvar, farba = param
  canvas.create_polygon(utvar, fill=farba)

Dostávame to isté. Vo for-cykle sa najprv do premennej param priradí dvojica s dvoma prvkami: útvar a farba, a v tele cyklu sa táto premenná s dvojicou priradí do dvoch premenných utvar a farba. Potom sa zavolá funkcia canvas.create_polygon() s týmito parametrami.

Už sme videli aj predtým, že pre for-cyklus existuje vylepšenie: ak sa do premennej cyklu postupne priraďujú nejaké dvojice hodnôt a tieto by sa na začiatku tela rozdelili do dvoch premenných, môžeme priamo tieto dve premenné použiť ako premenné cyklu (ako keby viacnásobné priradenie). Podobnú ideu sme mohli vidieť pri použití enumerate(). Predchádzajúci príklad prepíšeme:

utvar1 = e, a, c
utvar2 = e, d, b
utvar3 = a, b, c, d
utvar4 = a, c, d, b

for utvar, farba in (utvar1, 'green'), (utvar2, 'yellow'), (utvar3, 'red'),(utvar4, 'blue'):
  canvas.create_polygon(utvar, fill=farba)

Pozrime sa na n-ticu, ktorá sa prechádza týmto for-cyklom:

>>> cyklus = (utvar1, 'green'), (utvar2, 'yellow'), (utvar3, 'red'), (utvar4, 'blue')
>>> cyklus
  ((((50, 220), (70, 150), (150, 250)), 'green') (((50, 220), (120, 70),
  (200, 200)), 'yellow') (((70, 150), (200, 200), (150, 250), (120, 70)),
  'red') (((70, 150), (150, 250), (120, 70), (200, 200)), 'blue'))

Vidíme, že n-tica v takomto tvare je dosť ťažko čitateľná, ale for-cyklus jej normálne rozumie. Zrejme by sme teraz mohli zapísať:

for utvar, farba in cyklus:
  canvas.create_polygon(utvar, fill=farba)

Zoznamy a grafika

Už vieme, že väčšina grafických príkazov, napríklad create_line(), create_polygon(), … akceptujú ako parametre nielen čísla, ale aj n-tice alebo aj zoznamy čísel, resp. zoznamy/dvojice čísel, napríklad:

import tkinter

canvas = tkinter.Canvas()
canvas.pack()

utvar = ((100, 50), (200, 120))
canvas.create_rectangle(utvar, fill='blue')
canvas.create_oval(utvar, fill='yellow')
utvar2 = list(utvar)        # z n-tice sa vyrobí zoznam
utvar2.append((170, 20))
canvas.create_polygon(utvar2, fill='red')

tkinter.mainloop()

alebo môžeme generovať náhodnú krivku:

import tkinter
import random

canvas = tkinter.Canvas(bg='white')
canvas.pack()

krivka = []
for i in range(30):
  krivka.append((random.randrange(350), random.randrange(250)))
canvas.create_line(krivka)

tkinter.mainloop()

Po spustení dostaneme spojených 30 náhodných bodov v rovine:

../_images/z09_01.png

Ak by sme chceli využiť grafickú funkciu coords(), ktorá modifikuje súradnice nakreslenej krivky, nemôžeme jej poslať zoznam súradníc (dvojíc čísel x a y), ale táto vyžaduje plochý zoznam (alebo n-ticu) čísel. Predchádzajúci príklad mierne zmeníme:

import tkinter
import random

canvas = tkinter.Canvas(bg='white')
canvas.pack()

poly = canvas.create_polygon(0, 0, 0, 0, fill='yellow', outline='blue')
krivka = []
for i in range(100):
  bod = [random.randrange(350), random.randrange(250)]
  krivka.extend(bod)   # to isté ako  krivka += bod
  canvas.coords(poly, krivka)
  canvas.update()
  canvas.after(300)

tkinter.mainloop()

Použili sme tu dvojicu nových príkazov pre grafickú plochu canvas:

canvas.update()
canvas.after(300)

Po spustení sa postupne vygeneruje 100 náhodných bodov, ktoré budú tvoriť obrys polygónu:

../_images/z09_02.png

Tieto dva príkazy označujú, že sa grafická plocha prekreslí (aktualizuje) pomocou metódy update() a potom sa na 300 milisekúnd (0.3 sekundy) pozdrží výpočet pomocou metódy after(). Vďaka tejto dvojici príkazov budeme vidieť postupné pridávanie náhodných bodov vytváranej krivky.

Okrem toho sme tu využili novú metódu extend(), ktorá k existujúcemu zoznamu prilepí na koniec nový zoznam. Napríklad:

>>> a = [1, 2, 3, 4]
>>> b = ['xx', 'yy']
>>> a.extend(b)
>>> a
  [1, 2, 3, 4, 'xx', 'yy']

Zrejme to isté by sme dosiahli aj takto:

>>> a = [1, 2, 3, 4]
>>> b = ['xx', 'yy']
>>> a += b
>>> a
  [1, 2, 3, 4, 'xx', 'yy']

Cvičenia


 1. Napíš funkciu posun(zoznam), ktorá posunie prvky v danom zozname tak, že prvý sa presťahuje na koniec. Funkcia nič nevracia, len zmení obsah pôvodného zoznamu. Napríklad:

  >>> a = [2, 3, '5', 7, 11]
  >>> posun(a)
  >>> a
    [3, '5', 7, 11, 2]
  >>> zoz = 'kto druhemu jamu kope'.split()
  >>> for i in range(5):
      print(zoz)
      posun(zoz)
    ['kto', 'druhemu', 'jamu', 'kope']
    ['druhemu', 'jamu', 'kope', 'kto']
    ['jamu', 'kope', 'kto', 'druhemu']
    ['kope', 'kto', 'druhemu', 'jamu']
    ['kto', 'druhemu', 'jamu', 'kope']
  

 1. Napíš funkciu vyhod_none(ntica), ktorá z danej n-tice vyhodí všetky výskyty None. Funkcia vráti (return) túto novú n-ticu (nič nevypisuje). Napríklad:

  >>> ntica = vyhod_none((None, 1, None, None))
  >>> ntica
    (1,)
  

 1. Napíš funkciu dve_kocky(pocet), ktorá vráti 13-prvkový zoznam celých čísel. Tento sa skonštruuje takto: zadaný pocet-krát hodí dvoma kockami (dve nádodné čísla od 1 do 6), pre každý takýto hod urobí ich súčet a v 13-prvkovom zozname si eviduje počet výskytov každého súčtu, napríklad zoznam[5] bude označovať, koľko krát pri našej simulácii padol súčet 5; zrejme na začiatku budú v zozname samé 0 a potom pri každom hode sa číslo na príslušnom indexe zvýši o 1. Funkcia nič nevypisuje, len vráti vytvorený 13-prvkový zoznam celých čísel. Mohol by si dostať napríklad, takýto zoznam:

  >>> dve_kocky(1000)
    [0, 0, 29, 36, 90, 105, 137, 181, 125, 126, 93, 50, 28]
  

 1. Napíš funkciu osmickova(cislo), ktorá vráti (return) zoznam cifier daného čísla v osmičkovej sústave. Využi funkcie oct a int. Napríklad:

  >>> osmickova(11213)
    [2, 5, 7, 1, 5]
  

 1. Napíš funkciu dvojkova(cislo), ktorá vráti (return) zoznam cifier daného čísla v dvojkovej sústave. Využi f'{cislo:b}'. Napríklad:

  >>> dvojkova(11213)
    [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
  

 1. Napíš funkciu z_dvojkovej(zoznam), ktorá dostane zoznam cifier dvojkového zápisu čísla v tvare z predchádzajúcej úlohy. Funkcia vráti celé číslo (return), ktorého cifry v dvojkovej sústave zodpovedajú zadanému zoznamu. Napríklad:

  >>> z_dvojkovej([1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1])
    11213
  >>> z = [1] + [0] * 20
    [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  >>> z_dvojkovej(z)
    1048576
  >>> 2 ** 20
    1048576
  

  Využi funkciu int(reťazec, 2), pomocou ktorej sa zo znakového reťazca s dvojkovým zápisom čísla vyrobí celé číslo.


 1. Napíš funkciu nahodne_body(pocet), ktorá vráti zadaný počet náhodných bodov v grafickej ploche (dvojíc čísel z 380x260). Funkcia vráti zoznam, ktorý bude obsahovať dvojprvkové n-tice celých čísel. Napríklad:

  >>> nahodne_body(5)
    [(118, 103), (299, 27), (247, 118), (166, 237), (269, 225)]
  

 1. Ak by si celú postupnosť 100 náhodných bodov z predchádzajúcej úlohy vykreslil pomocou jediného create_line, dostal by si nejakú čmáranicu (vyskúšaj). Ďalej otestuj, ako sa vykreslí táto postupnosť, keď sa najprv usporiada pomocou funkcie sorted. Napríklad, náhodná postupnosť 100 bodov:

  ../_images/z09_c01.png

  a po usporiadaní pomocou sorted:

  ../_images/z09_c02.png

 1. Napíš funkciu sort_y(zoznam), kde zoznam obsahuje dvojice (typ tuple) celých čísel. Tieto reprezentujú súradnice (x, y) nejakých bodov v rovine. Tento zoznam treba usporiadať od najmenšieho po najväčší, lenže podľa druhých prvkov dvojíc (y-ových súradníc). Uvedom si, že volanie zoznam.sort() by usporiadalo zoznam podľa prvých prvkov dvojíc (x-ových súradníc). Napríklad:

  >>> xy = [(100, 30), (200, 10), (300, 20)]
  >>> sort_y(xy)
  >>> xy
    [(200, 10), (300, 20), (100, 30)]
  

  Triediť môžeš takto: najprv v zozname v každej dvojici vymeníš x a y, potom normálne utriediš (napríklad pomocou metódy sort) a nakoniec v takto utriedenom zozname vrátiš všetky dvojice do pôvodného stavu (vymeníš x a y).

  Podobne ako v predchádzajúcej úlohe vykresli takto usporiadanú postupnosť vrcholov pomocou create_line:

  ../_images/z09_c03.png

 1. Napíš funkciu prerob(cislo), ktorá z daného celého čísla vyrobí reťazec, ale tak, že cifry zoskupí do trojíc (sprava) a oddelí podčiarkovníkom. Využi funkciu join, preto z čísla najprv vyrob zoznam trojznakových reťazcov. Funkcia nič nevypisuje, ale vráti (return) výsledný reťazec. Napríklad:

  >>> prerob(12345678)
    '12_345_678'
  

  Je zaujímavé, že Python aj takto zadané celé čísla považuje za korektné, napríklad:

  >>> 12_345_678
    12345678
  

  Výsledok svojej funkcie prerob môžeš skontrolovať pomocou f'{cislo:_}'.


 1. Napíš funkciu sipka(xy1, xy2), ktorá do grafickej plochy nakreslí šípku z bodu xy1 do bodu xy2. Oba tieto parametre sú dvojice čísel (tuple), t.j. súradnice bodov. Šípku kresli pomocou create_line, v ktorej využiješ ďalší pomenovaný parameter arrow='last' (podobné šípky sme kreslili v 15. úlohe z 5.cvičenia). Teraz nakresli štyri šípky, ktoré nakreslia obrys takéhoto štvorca:

  import tkinter
  
  def sipka(xy1, xy2):
    ...
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  canvas.create_rectangle(150, 50, 250, 150, fill='gold')
  sipka(...)
  sipka(...)
  sipka(...)
  sipka(...)
  
  tkinter.mainloop()
  

  Mal by si dostať takýto obrázok:

  ../_images/z09_c04.png

 1. Napíš funkciu vektor(xy, dlzka, uhol), ktorá nakreslí vektor (teda šípku) z bodu xy (dvojprvkový tuple celých čísel) s danou dĺžkou a s daným uhlom (v stupňoch). Uvedom si, že koncové body takéhoto vektora ležia na kružnici s polomerom dlzka a stredom xy. Na kreslenie šípky využi volanie funkcie sipka z predchádzajúcej úlohy. Funkcia vektor vráti (return) súradnicu koncového bodu vektora ako dvojicu (tuple) celých čísel. Napríklad:

  import tkinter
  from math import sin, cos, radians
  
  def sipka(xy1, xy2):
    ...
  
  def vektor(xy, dlzka, uhol):
    ...
    return ...
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  poz = (200, 120)
  for uhol in range(0, 720, 144):
    poz = vektor(poz, 100, uhol)
  
  tkinter.mainloop()
  

  nakreslí:

  ../_images/z09_c05.png

 1. Na stránke portálu vysokých škôl https://ciselniky.portalvs.sk/ nájdi informácie o fakultách, kde stiahneš súbor vo formáte CSV UTF-8. Získaš takto textový súbor 'fakulty.csv', ktorý obsahuje informácie o všetkých slovenských fakultách vysokých škôl. Každý riadok súboru (okrem prvého) pomocou metódy split(';') rozdel na jednotlivé položky - nás budú zaujímať len položky názov a skratka, z ktorých vytvoríš dvojice (tuple) a zo všetkých týchto dvojíc zoznam.

  Teraz napíš funkciu hladaj(skratka), ktorá v tomto zozname dvojíc nájde fakultu so zadanou skratkou. Pri hľadaní nerozlišuje malé a veľké písmená. Napríklad

  >>> hladaj('fmfi')
    ('"Fakulta matematiky, fyziky a informatiky"', 'FMFI')
  >>> hladaj('prif')
    ('"Prírodovedecká fakulta"', 'PriF')
  >>> hladaj('ftvs')
    '*** takuto fakultu nepoznam ***'
  >>> hladaj('ftvš')
    ('"Fakulta telesnej výchovy a športu"', 'FTVŠ')
  >>> fakulty[:4]  # pre kontrolu
    [('"Divadelná fakulta"', 'DF'), ('"Drevárska fakulta"', 'DreF'),
    ('"Ekonomická fakulta"', 'EkF'), ('"Ekonomická fakulta"', 'EkF')]
  

 1. Na stránke portálu vysokých škôl https://ciselniky.portalvs.sk/ nájdi informácie o PSČ obcí SR a ČR, kde stiahneš súbor vo formáte CSV UTF-8. Získaš takto textový súbor 'psc-obci-sr-a-cr.csv', ktorý obsahuje informácie o PSČ všetkých obcí na Slovensku a v Čechách. Každý riadok súboru (okrem prvého) pomocou metódy split(';') rozdel na jednotlivé položky - nás budú zaujímať len položky PSČ a Doručovacia pošta, z ktorých vytvoríš dvojice (tuple) a zo všetkých týchto dvojíc zoznam. Tento zoznam ešte utriediš pomocou metódy sort().

  Teraz napíš funkciu psc(retazec), ktorá v tomto zozname dvojíc nájde obec so zadaným PSČ. Keď presne takéto PSČ nenájde vráti najbližšie nasledovné PSČ. Napríklad

  >>> psc('80000')
    ('81101', '"Bratislava 1"')
  >>> psc('22000')
    ('25001', '"Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1"')
  >>> psc('90045')
    ('90045', 'Malinovo')
  >>> zoznam[10:20]
    [('01009', '"Žilina 9"'), ('01014', '"Žilina 14"'), ('01015', '"Žilina 15"'),
     ('01301', '"Teplička nad Váhom"'), ('01302', '"Gbeľany pri Žiline"'),
     ('01302', '"Gbeľany pri Žiline"'), ('01302', '"Gbeľany pri Žiline"'),
     ('01303', 'Varín'), ('01303', 'Varín'), ('01304', '"Dolná Tižina"')]
  

 1. Napíš funkciu zadaj(pocet), ktorá vráti prečítanú n-ticu čísel zo vstupu (input). Funkcia si vypýta od používateľa, aby zadal príslušný počet čísel (napríklad input(f'zadaj {pocet} čísla: ')) a ak ich používateľ nezadá požadovaný počet, bude si tento input pýtať znovu a znovu. Funkcia vráti (return) n-ticu celých čísel a nie n-ticu reťazcov. Napríklad:

  >>> tri = zadaj(3)
    zadaj 3 čísla: 12 3
    zadaj 3 čísla: 12 3 456
  >>> tri
    (12, 3, 456)
  

 1. Napíš funkciu zisti(slovo1, slovo2), ktorá zistí (vráti True alebo False), či sú dve zadané slová zložené presne z tých istých písmen - možno v inom poradí. Napríklad:

  >>> zisti('Skola', 'Lasko')
    True
  >>> zisti('poobede', 'bopeodo')
    False
  

  Pomôcka: použi funkciu sorted


 1. Napíš funkciu vsetky_rozne(zoznam), ktorá zistí (vráti True alebo False), či sú všetky prvky zoznamu rôzne. Najprv si vyrob utriedený pomocný zoznam (nepokaz pôvodný) a v ňom zisťuj, či sa nenachádzajú dve rovnaké hodnoty za sebou. Napríklad:

  >>> vsetky_rozne([3, 8, 7, 9, 4, 1, 6, 10, 5, 2])
    True
  >>> zoz = [3, 8, 7, 9, 4, 1, 6, 3, 10, 5, 2]
  >>> vsetky_rozne(zoz)
    False
  >>> zoz
    [3, 8, 7, 9, 4, 1, 6, 3, 10, 5, 2]
  

 1. Napíš funkciu enum(postupnost), ktorá vráti (return) n-ticu dvojíc. V tejto n-tici je prvý prvok poradové číslo (od 0 do počet prvkov postupnosti minus 1) a druhým je prvok z danej postupnosti. Malo by to dať rovnaký výsledok ako tuple(enumerate(postupnost)) ale bez použitia enumerate. Napríklad:

  >>> enum([12, 'dva', 3.14])
    ((0, 12), (1, 'dva'), (2, 3.14))
  

 1. Python ponúka ešte jednu štandardnú funkciu zip. Táto funkcia, keď dostane nejaké dve postupnosti (napríklad zoznam, n-ticu, reťazec, range, …), vytvorí z nich jednu novú postupnosť dvojíc (tuple): v každej takejto dvojici je jeden prvok z prvej a jeden z druhej postupnosti. Môžeš vyskúšať, napríklad:

  >>> list(zip('python', [2, 3, 5, 7]))
    [('p', 2), ('y', 3), ('t', 5), ('h', 7)]
  

  Zrejme, ak je jedna z týchto postupností kratšia, výsledok sa nastaví podľa nej. Napíš funkciu moj_zip(post1, post2), ktorá z dvoch postupností (iterovateľných objektov možno rôznej dĺžky) vytvorí jeden zoznam dvojíc. Nepouži štandardnú funkciu zip().


 1. Prepíš funkciu enum z (18) úlohy tak, aby neobsahovala cyklus a využila tvoju funkciu moj_zip. Teda:

  def enum(postupnost):
    return ... moj_zip ...
  

 1. Napíš funkciu od_zip(zoznam), ktorá bude fungovať ako opak funkcie moj_zip. Funkcia dostáva zoznam dvojíc a vráti dva zoznamy prvých a druhých prvkov dvojíc. Napríklad:

  >>> z1, z2 = od_zip([(2, 'a'), ('h', 3), (5, 'o'), ('j', 7)])
  >>> z1
    [2, 'h', 5, 'j']
  >>> z2
    ['a', 3, 'o', 7]
  

 1. Napíš funkciu do_dvojic(zoznam), ktorá daný zoznam (alebo n-ticu) párnej dĺžky „rozseká“ na zoznam dvojíc (list s prvkami tuple), dvojice postupne budú (prvý, druhý), (tretí, štvrtý), … Napríklad:

  >>> x = do_dvojic(('11', 22, '3', 4))
    [('11', 22), ('3', 4)]
  

  Rieš najprv bez použitia funkcie moj_zip() z predchádzajúcich úloh (teda pomocou for-cyklu) a potom pomocou tejto funkcie (bez cyklu).


 1. Napíš funkciu pomiesaj(zoznam), ktorá náhodne pomieša poradie prvkov v pôvodnom zozname. Funkcia nič nevypisuje ani nevracia, len zmení obsah zoznamu. Funkcia by pre n-prvkový zoznam mala pracovať takto:

  • najprv zvolí náhodné číslo x od 0 do n-1

  • v zozname vymení x-tý a posledný prvok

  • potom zvolí náhodné číslo x od 0 do n-2

  • v zozname vymení x-tý a predposledný prvok (t.j. zoznam[-2])

  • potom zvolí náhodné číslo x od 0 do n-3

  • v zozname vymení x-tý a a tretí od konca

  • takto to opakuje, kým sa dá

  Napríklad:

  for i in range(4):
    p = list(range(1, 11))
    pomiesaj(p)
    print(p)
  
  [2, 9, 6, 1, 7, 8, 10, 3, 5, 4]
  [7, 2, 10, 9, 6, 8, 4, 1, 3, 5]
  [3, 8, 7, 9, 4, 1, 6, 10, 5, 2]
  [2, 9, 4, 1, 8, 3, 5, 7, 6, 10]