13. Dvojrozmerné tabuľky


Pythonovský zoznam list (blízky jednorozmerným poliam v iných programovacích jazykoch) slúži hlavne na uchovávanie nejakej postupnosti alebo skupiny údajov. V takejto štruktúre sa dajú uchovávať aj dvojrozmerné tabuľky ako zoznam zoznamov (opäť je to analógia k dvojrozmerným poliam). Dvojrozmerné údaje sa často vyskytujú, napríklad ako rôzne hracie plochy (štvorčekový papier pre piškvorky, šachovnica pre doskové hry, rôzne typy labyrintov), ale napríklad aj rastrové obrázky sú často uchovávané v dvojrozmernej tabuľke. Aj v matematike sa niekedy pracuje s dvojrozmernými tabuľkami čísel (tzv. matice).

Už vieme, že prvkami zoznamu môžu byť opäť postupnosti (zoznamy alebo n-tice). Práve táto vlastnosť nám poslúži pri reprezentácii dvojrozmerných tabuliek. Napríklad, takúto tabuľku (matematickú maticu 3x3):

1 2 3
4 5 6
7 8 9

môžeme v Pythone zapísať:

m = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]

Zoznam m má tri prvky: sú to tri riadky (zoznamy čísel - teda jednorozmerné polia). Našou prvou úlohou bude vypísať takýto zoznam do riadkov. Ale takýto jednoduchý výpis sa nám nie vždy bude hodiť:

>>> for riadok in m:
    print(riadok)
  [1, 2, 3]
  [4, 5, 6]
  [7, 8, 9]

Častejšie to budeme robiť dvoma vnorenými cyklami. Zadefinujme funkciu vypis() s jedným parametrom dvojrozmernou tabuľkou:

def vypis(tab):
  for riadok in tab:
    for prvok in riadok:
      print(prvok, end=' ')
    print()

To isté vieme zapísať aj pomocou indexovania:

def vypis(tab):
  for i in range(len(tab)):
    for j in range(len(tab[i])):
      print(tab[i][j], end=' ')
    print()

Obe tieto funkcie sú veľmi častými šablónami pri práci s dvojrozmernými tabuľkami. Teraz výpis tabuľky vyzerá takto:

>>> vypis(m)
  1 2 3
  4 5 6
  7 8 9

Vytváranie dvojrozmerných tabuliek

Pozrime, ako môžeme vytvárať nové dvojrozmerné tabuľky. Okrem priameho priradenia, napríklad:

>>> matica = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]

ich môžeme poskladať z jednotlivých riadkov, napríklad:

>>> riadok1 = [1, 2, 3]
>>> riadok2 = [4, 5, 6]
>>> riadok3 = [7, 8, 9]
>>> matica = [riadok1, riadok2, riadok3]

Častejšie to ale bude pomocou nejakých cyklov. Závisí to od toho, či sa vo výslednej tabuľke niečo opakuje. Vytvorme dvojrozmernú tabuľku veľkosti 3x3, ktorá obsahuje samé 0:

>>> matica = []
>>> for i in range(3):
    matica.append([0, 0, 0])
>>> matica
  [[0, 0, 0], [0, 0, 0], [0, 0, 0]]
>>> vypis(matica)
  0 0 0
  0 0 0
  0 0 0

Využili sme tu štandardný spôsob vytvárania jednorozmerného zoznamu pomocou metódy append(). Obsah ľubovoľného prvku matice môžeme zmeniť obyčajným priradením:

>>> matica[0][1] = 9
>>> matica[1][2] += 1
>>> vypis(matica)
  0 9 0
  0 0 1
  0 0 0

Prvý index v [] zátvorkách väčšinou bude pre nás označovať poradové číslo riadka, v druhých zátvorkách je poradové číslo stĺpca. Už sme si zvykli, že riadky aj stĺpce sú číslované od 0.

Keďže pri definovaní matice sa zdá, že sa 3-krát opakuje to isté, zapíšeme to pomocou viacnásobného zreťazenia (operácia *) zoznamov:

>>> matica1 = [[0, 0, 0]] * 3

Opäť sa potvrdzuje, že je to veľmi nesprávny spôsob vytvárania prvkov zoznamu: zápis [0, 0, 0] označuje referenciu na trojprvkový zoznam, potom [[0, 0, 0]]*3 rozkopíruje túto jednu referenciu trikrát. Teda vytvorili sme zoznam, ktorý trikrát obsahuje referenciu na ten istý riadok. Presvedčíme sa o tom priradením do niektorých prvkov takéhoto zoznamu:

>>> matica1[0][1] = 9
>>> matica1[1][2] += 1
>>> vypis(matica1)
  0 9 1
  0 9 1
  0 9 1

Uvedomte si, že zápis:

>>> matica1 = [[0, 0, 0]] * 3

v skutočnosti znamená:

>>> riadok = [0, 0, 0]
>>> matica1 = [riadok, riadok, riadok]

Zapamätajte si! Dvojrozmerné štruktúry nikdy nevytvárame tak, že viacnásobne zreťazujeme (násobíme) jeden riadok viackrát. Pritom:

>>> matica2 = [[0] * 3, [0] * 3, [0] * 3]

je už v poriadku, lebo v tomto zozname sme vytvorili tri rôzne riadky.

Niekedy sa na vytvorenie „prázdnej“ dvojrozmernej tabuľky definuje funkcia:

def vyrob(pocet_riadkov, pocet_stlpcov, hodnota=0):
  vysl = []
  for i in range(pocet_riadkov):
    vysl.append([hodnota] * pocet_stlpcov)
  return vysl

Otestujme:

>>> a = vyrob(3, 5)
>>> vypis(a)
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
>>> b = vyrob(2, 6, '*')
>>> vypis(b)
  * * * * * *
  * * * * * *

Iný tvar zápisu tejto funkcie:

def vyrob(pocet_riadkov, pocet_stlpcov, hodnota=0):
  vysl = [None] * pocet_riadkov     # None alebo ľubovoľná iná hodnota
  for i in range(pocet_riadkov):
    vysl[i] = [hodnota] * pocet_stlpcov
  return vysl

Je na programátorovi, ktorú formu zápisu tejto funkcie použije.

Niekedy potrebujeme do takto pripravenej tabuľky priradiť nejaké hodnoty, napríklad postupným zvyšovaním nejakého počítadla:

def ocisluj(tab):
  poc = 0
  for i in range(len(tab)):
    for j in range(len(tab[i])):
      tab[i][j] = poc
      poc += 1

Všimnite si, že táto funkcia vychádza z druhej funkcie (šablóny) pre vypisovanie dvojrozmernej tabuľky: namiesto výpisu prvku (print()) sme do neho niečo priradili. Táto funkcia ocisluj() nič nevypisuje ani nevracia žiadnu hodnotu „len“ modifikuje obsah tabuľky, ktorá je parametrom tejto funkcie.

>>> a = vyrob(3, 5)
>>> ocisluj(a)
>>> vypis(a)
  0 1 2 3 4
  5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14

Funkciu ocisluj môžeme zapísať aj takto jednoduchšie:

def ocisluj(tab):
  poc = 0
  for riadok in tab:
    for j in range(len(riadok)):
      riadok[j] = poc
      poc += 1

Zobrazenie obsahu dvojrozmernej tabuľky v grafickej ploche

Zapíšme takúto funkciu na výpis obsahu dvojrozmernej tabuľky:

import tkinter

def kresli_text(tab):
  d = 20
  for r, riadok in enumerate(tab):
    for s, prvok in enumerate(riadok):
      canvas.create_text(s * d + 10, r * d + 10, text=prvok)

Otestujeme:

canvas = tkinter.Canvas()
canvas.pack()

t = vyrob(7, 11)
ocisluj(t)
kresli_text(t)

tkinter.mainloop()

Dostávame takýto výpis:

../_images/z13_01.png

Zaujímavejší výstup v grafickej ploche dostaneme, keď namiesto čísel budeme vykresľovať farebné štvorčeky. Predpokladajme, že čísla v tabuľke sú len z nejakého malého intervalu, napríklad sú to čísla z intervalu <0, 3>, potom môžeme každú hodnotu v tabuľke zakresliť jednou zo štyroch farieb, napríklad 0 = 'white', 1 = 'black', 2 = 'red', 3 = 'blue'. Pre istotu pri priradení farby pre každý štvorček vypočítame zvyšok po delení počtom farieb, teda číslom 4:

import tkinter

def kresli(tab, d=20):
  farby = ('white', 'black', 'red', 'blue')
  for r, riadok in enumerate(tab):
    for s, prvok in enumerate(riadok):
      x, y = s*d + 5, r*d + 5
      farba = farby[prvok % len(farby)]
      canvas.create_rectangle(x, y, x + d, y + d,
                  fill=farba, outline='light gray')

Keď teraz vykreslíme obsah tabuľky:

canvas = tkinter.Canvas()
canvas.pack()

t = vyrob(7, 11)
ocisluj(t)
kresli(t)

tkinter.mainloop()

Dostávame takýto výpis:

../_images/z13_02.png

Aby sme takýto výpis mohli zavolať viackrát za sebou a zakaždým sa zobrazil aktuálny obsah tabuľky, trochu vylepšíme funkciu:

import tkinter

def kresli(tab, d=20, farby=('white', 'black', 'red', 'blue')):
  canvas.delete('all')
  for r, riadok in enumerate(tab):
    for s, prvok in enumerate(riadok):
      x, y = s * d + 5, r * d + 5
      farba = farby[prvok % len(farby)]
      canvas.create_rectangle(x, y, x + d, y + d,
                  fill=farba, outline='light gray')
  canvas.update()

Otestujeme:

def zmen():
  for i, riadok in enumerate(t):
    for j in range(len(riadok)):
      riadok[j] += i + 1
  kresli(t)

canvas = tkinter.Canvas()
canvas.pack()
tkinter.Button(text='Zmeň', command=zmen).pack()

t = vyrob(7, 11)
ocisluj(t)
kresli(t)

tkinter.mainloop()

Najprv sa vykreslí predchádzajúci obrázok a po zatlačení tlačidla sa obrázok prekreslí:

../_images/z13_03.png

Všimnite si, že lokálnu premennú farby sme presunuli medzi parametre. Vďaka tomuto, budeme môcť túto funkciu zavolať aj takto:

kresli(t, 15, ('white', 'black', 'red', 'blue', 'yellow'))

Ďalším testom najprv vytvoríme tabuľku veľkosti 11x11 s hodnotou 0 (zobrazila by sa ako biela tabuľka). Potom vyrobíme červený rámik, t.j. po obvode zapíšeme hodnoty 2 a na záver na obe uhlopriečky zapíšeme hodnoty 3, t.j. po vykreslení budú modré:

canvas = tkinter.Canvas()
canvas.pack()

n = 11
t = vyrob(n, n)
for i in range(n):
  for j in range(n):
    if i == 0 or i == n - 1 or j == 0 or j == n - 1:
      t[i][j] = 2
  t[i][i] = t[i][n - 1 - i] = 3
kresli(t)

tkinter.mainloop()

Nakreslí:

../_images/z13_04.png

Niekoľko príkladov práce s dvojrozmernými tabuľkami


 1. zvýšime obsah všetkých prvkov o 1:

  def zvys_o_1(tab):
    for riadok in tab:
      for i in range(len(riadok)):
        riadok[i] += 1
  

  Zrejme všetky prvky tejto tabuľky musia byť nejaké čísla, inak by funkcia spadla na chybe.

  >>> p = [[5, 6, 7], [0, 0, 0], [-3, -2, -1]]
  >>> zvys_o_1(p)
  >>> p
    [[6, 7, 8], [1, 1, 1], [-2, -1, 0]]
  
 2. podobný cieľ má aj druhá funkcia: hoci nemení samotnú tabuľku, vytvorí novú, ktorej prvky sú o jedna väčšie ako v pôvodnej tabuľke:

  def o_1_viac(tab):
    nova_tab = []
    for riadok in tab:
      novy_riadok = [0] * len(riadok)
      for i in range(len(riadok)):
        novy_riadok[i] = riadok[i] + 1
      nova_tab.append(novy_riadok)
    return nova_tab
  

  To isté trochu inak:

  def o_1_viac(tab):
    nova_tab = []
    for riadok in tab:
      novy_riadok = list(riadok)     # kópia pôvodného riadka
      for i in range(len(novy_riadok)):
        novy_riadok[i] += 1
      nova_tab.append(novy_riadok)
    return nova_tab
  
 3. kópia dvojrozmernej tabuľky:

  def kopia(tab):
    nova_tab = []
    for riadok in tab:
      nova_tab.append(list(riadok))
    return nova_tab
  
 4. číslovanie prvkov tabuľky inak ako to robila funkcia cisluj(): nie po riadkoch ale po stĺpcoch. Predpokladáme, že všetky riadky sú rovnako dlhé:

  def ocisluj_po_stlpcoch(tab):
    poc = 0
    for j in range(len(tab[0])):
      for i in range(len(tab)):
        tab[i][j] = poc
        poc += 1
  

  Všimnite si, že táto funkcia má oproti pôvodnému ocisluj() vymenené dva riadky for-cyklov.

  >>> a = vyrob(3, 5)
  >>> ocisluj_po_stlpcoch(a)
  >>> vypis(a)
    0 3 6 9 12
    1 4 7 10 13
    2 5 8 11 14
  
 5. spočítame počet výskytov nejakej hodnoty:

  def pocet(tab, hodnota):
    vysl = 0
    for riadok in tab:
      for prvok in riadok:
        if prvok == hodnota:
          vysl += 1
    return vysl
  

  Využili sme tu prvú verziu funkcie (šablóny) pre výpis dvojrozmernej tabuľky. Ak si ale pripomenieme, že niečo podobné robí štandardná metóda count(), ale táto funguje len pre jednorozmerné zoznamy, môžeme našu funkciu vylepšiť:

  def pocet(tab, hodnota):
    vysl = 0
    for riadok in tab:
      vysl += riadok.count(hodnota)
    return vysl
  

  Otestujeme:

  >>> a = [[1, 2, 1, 2], [4, 3, 2, 1], [2, 1, 3, 1]]
  >>> pocet(a, 1)
    5
  >>> pocet(a, 4)
    1
  >>> pocet(a, 5)
    0
  
 6. funkcia zistí, či je nejaká matica (dvojrozmerný zoznam) symetrická, t. j. či sú prvky pod a nad hlavnou uhlopriečkou rovnaké, čo znamená, že má platiť matica[i][j] == matica[j][i] pre každé i a j:

  def symetricka(matica):
    vysl = True
    for i in range(len(matica)):
      for j in range(len(matica[i])):
        if matica[i][j] != matica[j][i]:
          vysl = False
    return vysl
  

  Hoci je toto riešenie korektné, má niekoľko nedostatkov:

  • funkcia zbytočne testuje každú dvojicu prvkov matica[i][j] a matica[j][i] dvakrát, napríklad či matica[0][2] == matica[2][0] aj matica[2][0] == matica[0][2], tiež zrejme netreba kontrolovať prvky na hlavnej uhlopriečke, či matica[i][i] == matica[i][i]

  • keď sa vo vnútornom cykle zistí, že sme našli dvojicu matica[i][j] a matica[j][i], ktoré sú navzájom rôzne, hoci sa zapamätá, že výsledok funkcie bude False, ďalej sa pokračuje prehľadávať zvyšok matice - toto je zrejme zbytočné, lebo výsledok je už známy - asi by sme mali vyskočiť z týchto cyklov; POZOR! príkaz break ale neurobí to, čo by sa nám tu hodilo:

  def symetricka(matica):
    vysl = True
    for i in range(len(matica)):
      for j in range(len(matica[i])):
        if matica[i][j] != matica[j][i]:
          vysl = False
          break           # vyskočí z cyklu
    return vysl
  

  Takéto vyskočenie z cyklu nám veľmi nepomôže, lebo vyskakuje sa len z vnútorného a ďalej sa pokračuje vo vonkajšom. Našťastie my tu nepotrebujeme vyskakovať z cyklu, ale môžeme priamo ukončiť celú funkciu aj s návratovou hodnotou False.

  Prepíšme funkciu tak, aby zbytočne dvakrát nekontrolovala každú dvojicu prvkov a aby sa korektne ukončila, keď nájde nerovnakú dvojicu:

  def symetricka(matica):
    for i in range(1, len(matica)):
      for j in range(i):
        if matica[i][j] != matica[j][i]:
          return False
    return True
  
 7. funkcia vráti pozíciu prvého výskytu nejakej hodnoty, teda dvojicu (riadok, stĺpec). Keďže budeme potrebovať poznať indexy konkrétnych prvkov zoznamu, použijeme šablónu s indexmi:

  def index(tab, hodnota):
    for i in range(len(tab)):
      for j in range(len(tab[i])):
        if tab[i][j] == hodnota:
          return i, j
  

  Funkcia skončí, keď nájde prvý výskyt hľadanej hodnoty (prechádza po riadkoch zľava doprava):

  >>> a = [[1, 2, 1, 2], [1, 2, 3, 4], [2, 1, 3, 1]]
  >>> index(a, 3)
    (1, 2)
  >>> index(a, 5)
  

Na tomto poslednom príklade vidíme, že naša funkcia index() v nejakom prípade nevrátila „nič“. My už vieme, že vrátila špeciálnu hodnotu None, ktorá sa ale v príkazovom režime nevypíše. Ak by sme výsledok volania funkcie vypísali príkazom print(), dozvieme sa:

>>> print(index(a, 5))
  None

Tabuľky s rôzne dlhými riadkami

Doteraz sme predpokladali, že všetky riadky dvojrozmernej štruktúry majú rovnakú dĺžku. Niekedy sa ale stretáme so situáciou, keď riadky budú rôzne dlhé. Napríklad:

>>> pt = [[1], [1, 1], [1, 2, 1], [1, 3, 3, 1], [1, 4, 6, 4, 1], [1, 5, 10, 10, 5, 1]]
>>> vypis(pt)
  1
  1 1
  1 2 1
  1 3 3 1
  1 4 6 4 1
  1 5 10 10 5 1

Tento zoznam obsahuje prvých niekoľko riadkov Pascalovho trojuholníka. Našťastie funkciu vypis() (obe verzie) sme napísali tak, že správne vypíšu aj zoznamy s rôzne dlhými riadkami.

Niektoré tabuľky nemusia mať takto pravidelný tvar, napríklad:

>>> delitele = [[6, 2, 3], [13, 13], [280, 2, 2, 2, 5, 7], [1]]
>>> vypis(delitele)
  6 2 3
  13 13
  280 2 2 2 5 7
  1

Zoznam delitele má v každom riadku rozklad nejakého čísla (prvý prvok) na prvočinitele (súčin zvyšných prvkov).

Preto už pri zostavovaní funkcií musíme niekedy myslieť na to, že parametrom môže byť aj zoznam s rôznou dĺžkou riadkov. Zapíšme funkciu, ktorá nám vráti zoznam všetkých dĺžok riadkov danej dvojrozmernej štruktúry:

def dlzky(tab):
  vysl = []
  for riadok in tab:
    vysl.append(len(riadok))
  return vysl

Pre naše dva príklady zoznamov dostávame:

>>> dlzky(pt)
  [1, 2, 3, 4, 5, 6]
>>> dlzky(delitele)
  [3, 2, 6, 1]

Podobným spôsobom môžeme generovať nové dvojrozmerné štruktúry s rôznou dĺžkou riadkov, pre ktoré poznáme práve len tieto dĺžky:

def vyrob_d(dlzky, hodnota=0):
  vysl = []
  for dlzka in dlzky:
    vysl.append([hodnota] * dlzka)
  return vysl

Otestujeme:

>>> m1 = vyrob_d([3, 0, 1])
>>> m1
  [[0, 0, 0], [], [0]]
>>> m2 = vyrob_d(dlzky(delitele), 1)
>>> vypis(m2)
  1 1 1
  1 1
  1 1 1 1 1 1
  1

Zamyslite sa, ako budú vyzerať tieto zoznamy:

>>> n = 7
>>> m3 = vyrob_d([n] * n)
>>> m4 = vyrob_d(range(n))
>>> m5 = vyrob_d(range(n, 0, -2))

Ukážme, ako vyzerá dvojrozmerná tabuľka s rôzne dlhými riadkami v grafickej ploche. Najprv vygenerujeme náhodný obsah tabuľky a potom každý riadok skrátime:

import random

def zmen():
  for i in range(n):
    t[i] = t[i][:i + 1]        # každý i-ty riadok sa skráti na i+1 prvkov
  kresli(t)

canvas = tkinter.Canvas()
canvas.pack()
tkinter.Button(text='Zmeň', command=zmen).pack()

n = 11
t = vyrob(n, n)              # tabuľka n x n samých 0
for riadok in t:
  for i in range(n):
    riadok[i] = random.randint(0, 2) # všetky prvky sú náhodné z <0, 2>
kresli(t)
tkinter.mainloop()

Najprv bude:

../_images/z13_05.png

po zatlačení tlačidla:

../_images/z13_06.png

Hoci, keby sme riadky tabuľky skracovali namiesto pôvodného cyklu takto:

for i in range(n):
  t[i] = t[i][:random.randrange(n)]

Mohli by sme dostať takéto zobrazenie (niektoré riadky tabuľky môžu byť teraz prázdne):

../_images/z13_07.png

Hra LIFE

Informácie k tejto informatickej simulačnej hre nájdete na wikipedii

Pravidlá:

 • v nekonečnej štvorcovej sieti žijú bunky, ktoré sa rôzne rozmnožujú, resp. umierajú

 • v každom políčku siete je buď živá bunka, alebo je políčko prázdne (budeme označovať ako 1 a 0)

 • každé políčko má 8 susedov (vodorovne, zvislo aj po uhlopriečke)

 • v každej generácii sa s každým jedným políčkom urobí:

  • ak je na políčku bunka a má práve 2 alebo 3 susedov, tak táto bunka prežije aj do ďalšej generácie

  • ak je na políčku bunka a má buď 0 alebo 1 suseda, alebo viac ako 3 susedov, tak bunka na tomto políčku do ďalšej generácie neprežije (umiera)

  • ak má prázdne políčko presne na troch susediacich políčkach živé bunky, tak sa tu v ďalšej generácii narodí nová bunka

Štvorcovú sieť s 0 a 1 budeme ukladať v dvojrozmernej tabuľke veľkosti n x n. V tejto tabuľke je momentálna generácia bunkových živočíchov. Na to, aby sme vyrobili novú generáciu, si pripravíme pomocnú tabuľku rovnakej veľkosti a do nej budeme postupne zapisovať bunky novej generácie. Keď už bude celá táto pomocná tabuľka hotová, prekopírujeme ju do pôvodnej tabuľky. Dvojrozmernú tabuľku budeme vykresľovať do grafickej plochy.

import tkinter
import random

def inic(n):
  vysl = []
  for i in range(n):
    riadok = [0] * n
    for j in range(n):
      riadok[j] = random.randrange(10) == 1
    vysl.append(riadok)
##  vysl[5][2] = vysl[5][3] = vysl[5][4] = vysl[4][4] = vysl[3][3] = 1
##  vysl[6][47] = vysl[6][46] = vysl[6][45] = vysl[5][45] = vysl[4][46] = 1
  return vysl

def kresli(tab, d=8):
  canvas.delete('all')
  for r, riadok in enumerate(tab):
    for s, prvok in enumerate(riadok):
      x, y = s * d + 5, r * d + 5
      farba = ('white', 'black')[prvok]
      canvas.create_rectangle(x, y, x + d, y + d, fill=farba, outline='lightgray')
  canvas.update()

def nova_generacia(p):
  nova = []
  for r in range(len(p)):
    nova.append([0] * len(p[r]))
  for r in range(1, len(p) - 1):
    for s in range(1, len(p[r])-1):
      ps = (p[r-1][s-1] + p[r-1][s] + p[r-1][s+1] +
         p[r][s-1]  +       p[r][s+1] +
         p[r+1][s-1] + p[r+1][s] + p[r+1][s+1])
      if ps == 3 or ps == 2 and p[r][s]:
        nova[r][s] = 1
  return nova

canvas = tkinter.Canvas(width=410, height=410)
canvas.pack()

plocha = inic(50)
kresli(plocha)
for i in range(1000):
  plocha = nova_generacia(plocha)
  kresli(plocha)

tkinter.mainloop()

Na tejto sérii obrázkov môžete sledovať, ako sa s nejakej náhodnej pozície postupne generujú ďalšie generácie:

../_images/z13_12.png ../_images/z13_13.png ../_images/z13_14.png ../_images/z13_15.png ../_images/z13_16.png ../_images/z13_17.png ../_images/z13_18.png ../_images/z13_19.png

Namiesto náhodného obsahu môžeme v inic() vytvoriť prázdnu (vynulovanú) sieť, do ktorej priradíme:

vysl[5][2] = vysl[5][3] = vysl[5][4] = vysl[4][4] = vysl[3][3] = 1

Dostávame takýto klzák (glider), ktorý sa pohybuje po ploche nejakým smerom:

../_images/z13_20.png ../_images/z13_21.png ../_images/z13_22.png ../_images/z13_23.png ../_images/z13_24.png

Všimnite si, že po 4 generáciách má rovnaký tvar, ale je posunutý o 1 políčko dole a vpravo.


Cvičenia


 1. Modifikuj funkciu vypis(tab, sirka=4), ktorá vypisuje dvojrozmernú tabuľku do riadkov, pričom každý prvok je formátovaný na zadanú šírku, napríklad pre sirka = 5 takto f'{repr(prvok):>5}'. Otestuj:

  >>> vypis([[1, 6, 3.14], [0.5, 1.5, 2.5]], 5)
      1   6 3.14
     0.5  1.5  2.5
  >>> vypis([[1, 2, 3], [None, None], ['4', '5', '6'], ['Python', 3.9]])
      1  2  3
    None None
     '4' '5' '6'
    'Python' 3.9
  

  Funkcia sa dá vylepšiť takto: vypis(tab, sirka=4), kde parameter sirka s hodnotou None znamená, že sa najprv zistí šírka „najširšieho“ prvku v tabuľke (teda pomocou len(repr(prvok))) a táto hodnota sa nastaví ako šírka výpisu. Pre nastavenú číselnú hodnotu šírky sa to bude správať rovnako ako v predchádzajúca verzia. Napríklad:

  >>> vypis([[1, 2], [3, 4, 5, 6], [7, 8, 9]])
    1 2
    3 4 5 6
    7 8 9
  >>> vypis([[1, 2], [3, 4, 555, 6], [7, 8, 9]])
     1  2
     3  4 555  6
     7  8  9
  >>> vypis([[1, 2], [3, '4', 5, 6], [7, 8, -9]], 1)
    1 2
    3 '4' 5 6
    7 8 -9
  

 1. Zadefinuj funkcie max2(tab), min2(tab) a sum2(tab), ktoré zistia (vrátia pomocou return) najväčší prvok, najmenší prvok a súčet všetkých prvkov dvojrozmernej tabuľke čísel. Využi štandardné funkcie max(), min() a sum(). Napríklad:

  >>> p = [[1, 6, 3.14], [0.5, 1.5, 2.5]]
  >>> max2(p)
    6
  >>> min2(p)
    0.5
  >>> sum2(p)
    14.64
  >>> r = [[-1, -2], [-3, -4]]
  >>> max2(r)
    -1
  >>> min2(r)
    -4
  

 1. Napíš funkciu zoznam_suctov(tab) počíta súčty prvkov v jednotlivých riadkoch tabuľky a ukladá ich do výsledného zoznamu. Všetky hodnoty v riadkoch tabuľky sú nejaké čísla. Napríklad:

  >>> suc = zoznam_suctov([[1, 2, 3], [4], [], [5, 6]])
  >>> suc
    [6, 4, 0, 11]
  

  Teraz vylepši funkciu zoznam_suctov(tab) tak, aby fungovala nielen pre číselné hodnoty, ale pre ľubovoľný typ, v ktorom funguje operácia +. Pre prázdny riadok tabuľky, funkcia spočíta None. Napríklad:

  >>> zoznam_suctov([['1', 'x', '2'], [], [5, 6], [3.1, 4], [(5, 6), (7,)]])
    ['1x2', None, 11, 7.1, (5, 6, 7)]
  

 1. Napíš funkciu pridaj_sucty(tab), ktorá podobne ako v predchádzajúcej úlohe počíta súčty prvkov po riadkoch, ale ich ukladá na koniec každého riadka tabuľky. Funkcia nič nevracia ani nevypisuje. Namiesto toho modifikuje vstupnú tabuľku. Napríklad:

  >>> a = [[1, 2, 3], [4], [5, 6]]
  >>> pridaj_sucty(a)
  >>> vypis(a)
     1 2 3 6
     4 4
     5 6 11
  >>> t = [['1', 'x', '2'], [], [5, 6], [3.1, 4], [(5, 6), (7,)]]
  >>> pridaj_sucty(t)
  >>> vypis(t)
      '1'   'x'   '2'  '1x2'
      None
       5    6   11
      3.1    4   7.1
     (5, 6)  (7,) (5, 6, 7)
  

 1. Napíš funkciu preklop(tab), ktorá vyrobí novú dvojrozmernú tabuľku, v ktorej bude pôvodná tabuľka preklopená okolo hlavnej uhlopriečky (vymenené riadky a stĺpce). Predpokladaj, že všetky riadky majú rovnakú dĺžku. Napríklad:

  >>> p = [[1, 2], [5, 6], [3, 4]]
  >>> vypis(preklop(p), 2)
     1 5 3
     2 6 4
  >>> vypis(p, 2)
     1 2
     5 6
     3 4
  

 1. Zadefinuj funkciu ocisluj2(tab, start=0), ktorá zmení všetky prvky dvojrozmernej tabuľky tak, že ich postupne prechádza po stĺpcoch a čísluje ich celými číslami od start. Riadky tabuľky nemusia mať rovnakú dĺžku. Napríklad:

  >>> ab = [[1, 1, 1], [], [1, 1, 1, 1], [1], [1, 1, 1, 1, 1]]
  >>> ocisluj2(ab)
  >>> vypis(ab)
     0 4 7
  
     1 5 8 10
     2
     3 6 9 11 12
  

 1. Zadefinuj funkciu pascalov_trojuholnik(n), ktorá vygeneruje prvých n riadkov pascalovho trojuholníka a uloží ich do dvojrozmernej tabuľky. Pri vytváraní každého nasledovného riadka tabuľky využi predchádzajúci riadok (každý prvok v ňom je súčtom dvoch susedných). Napríklad:

  >>> pt = pascalov_trojuholnik(6)
  >>> vypis(pt)
     1
     1 1
     1 2 1
     1 3 3 1
     1 4 6 4 1
     1 5 10 10 5 1
  

 1. Textový súbor v každom riadku obsahuje niekoľko slov, oddelených medzerou (riadok môže byť aj prázdny). Napíš funkciu citaj(meno_suboru), ktorá prečíta tento súbor a vyrobí z neho dvojrozmernú tabuľku slov: každý riadok tabuľky zodpovedá jednému riadku súboru. Napríklad, ak súbor 'text.txt' obsahuje:

  Anička dušička
  kde si bola
  keď si si čižmičky
  zarosila
  

  potom

  >>> x = citaj('text.txt')
  >>> x
    [['Anička', 'dušička'], ['kde', 'si', 'bola'], ['keď', 'si', 'si', 'čižmičky'], ['zarosila']]
  >>> vypis(x)
     'Anička' 'dušička'
       'kde'    'si'   'bola'
       'keď'    'si'    'si' 'čižmičky'
    'zarosila'
  

 1. Funkcia zapis(tab, meno_suboru) je opačná k funkcii citaj v predchádzajúcej úlohe: zapíše danú dvojrozmernú tabuľku slov do súboru. Napríklad:

  >>> x = [['Anička', 'dušička'], ['kde', 'si', 'bola'], ['keď', 'si', 'si', 'čižmičky'], ['zarosila']]
  >>> zapis(x, 'text1.txt')
  

  vytvorí rovnaký súbor ako bol 'text.txt'.

  Uvedom si, že ak by vstupná dvojrozmerná tabuľka obsahovala čísla, táto funkcia vytvorí korektný súbor čísel, napríklad:

  >>> zapis([[1, 11, 21], [345], [-5, 10]], 'cisla.txt')
  

  vytvorí súbor 'cisla.txt':

  1 11 21
  345
  -5 10
  

 1. Funkcia citaj_cisla(meno_suboru) bude podobná funkcii citaj(meno_suboru) z (8) úlohy, len táto predpokladá, že vstupný súbor obsahuje len celé čísla. Funkcia vráti dvojrozmernú tabuľku čísel. Napríklad, pre textový súbor 'cisla.txt' z (10) úlohy:

  >>> tab = citaj_cisla('cisla.txt')
  >>> tab
    [[1, 11, 21], [345], [-5, 10]]
  

 1. Z prednášky uprav funkciu kresli:

  def kresli(tab, d=20, farby=('black', 'yellow', 'orange', 'blue', 'red', 'white')):
    canvas.delete('all')
    for r, riadok in enumerate(tab):
      for s, prvok in enumerate(riadok):
        x, y = s * d + 5, r * d + 5
        farba = farby[prvok]
        canvas.create_rectangle(x, y, x + d, y + d,
                    fill=farba, outline='light gray')
    canvas.update()
  

  tak, aby sa prvky tabuľky, ktoré majú hodnotu None, nekreslili (ostalo po nich prázdne miesto). Teraz vytvor dvojrozmernú tabuľku p (všetky riadky majú rovnakú dĺžku 5), po vykreslení ktorej dostávaš takýto obrázok:

  ../_images/z13_c01.png

 1. Napíš funkciu zrkadlo(obr), ktorá z dvojrozmernej tabuľky obr vyrobí novú tak, že každému riadku pridá None a zrkadlový obsah riadka. Napríklad pre obrázok z (11) úlohy:

  kresli(zrkadlo(p))
  

  nakreslí:

  ../_images/z13_c02.png

  a potom aj:

  kresli(zrkadlo(zrkadlo(p)), 15)
  

  nakreslí:

  ../_images/z13_c03.png

 1. Napíš funkciu zvacsi(obr), ktorá z dvojrozmernej tabuľky obr vyrobí novú tak, že sa dvojnásobne zväčší: nová tabuľka má dvojnásobný počet riadkov aj stĺpcov a každý pôvodný prvok tu teraz bude 4-krát. Funkcia nezmení pôvodnú tabuľku obr. Napríklad pre obrázok z (11) úlohy:

  kresli(zvacsi(p), 10)
  

  nakreslí:

  ../_images/z13_c04.png

  a potom aj:

  kresli(zvacsi(zvacsi(p)), 5)
  

  nakreslí:

  ../_images/z13_c05.png

 1. Napíš funkciu nahrad(obr, post), ktorá z dvojrozmernej tabuľky obr vyrobí novú tak, že zoberie postupnosť dvojíc post, každá dvojica obsahuje dve hodnoty (čo nahradiť, čím nahradiť) a postupne všetky prvky pôvodnej tabuľky nahradí podľa tohto zoznamu. Napríklad pre obrázok z (11) úlohy:

  kresli(nahrad(p, ((3, 4), (4, 0), (None, 5))))
  

  nakreslí:

  ../_images/z13_c06.png

 1. Napíš funkciu kruh(tab, r, r1, s1, hodnota), ktorá bude vypĺňať nejakú oblasť dvojrozmernej tabuľky zadanou hodnotou hodnota. Touto oblasťou bude kruh s polomerom r a so stredom r1, s1 (riadok, stĺpec). Funkcia by mohla fungovať tak, že postupne skontroluje všetky prvky tabuľky, či ich „vzdialenosť“ od stredu je menšia alebo rovná r a vtedy im zmení hodnoty. Funkcia nič nevracia ani nevypisuje. Funkcia modifikuje obsah tabuľky. Napríklad po nakreslení štyroch kruhov v tabuľke 50x50:

  kruh(t, 17, 20, 30, 4)
  kruh(t, 13, 40, 25, 3)
  kruh(t, 10, 15, 15, 0)
  kruh(t, 8, 15, 15, 5)
  

  môžeš dostať:

  ../_images/z13_c07.png

 1. Napíš funkciu do_radu(tab), ktorá vráti vytvorenú jednorozmernú tabuľku (zoznam list) z riadkov dvojrozmernej tabuľky tab. Použi na to jeden for-cyklus a metódu extend - štandardná funkcia, pomocou ktorej môžeme k nejakému zoznamu prilepiť na koniec naraz viac prvkov (na rozdiel od append, ktorý vie prilepiť len jeden prvok). Napríklad:

  >>> tab1 = [[1], [2, 3, 4], [5, 6], [7]]
  >>> zoz = do_radu(tab1)
  >>> zoz
    [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
  >>> do_radu([['prvy'], [], ['druhy', 'treti']])
    ['prvy', 'druhy', 'treti']
  

 1. Napíš funkciu do_dvojrozmernej(postupnost, sirka), ktorá bude v istom zmysle fungovať naopak ako funkcia do_radu z predchádzajúceho príkladu: funkcia dostáva postupnosť nejakých hodnôt (napríklad jednorozmerný zoznam) a vyrobí z nej dvojrozmernú tabuľku, v ktorej okrem posledného riadku majú všetky zadanú šírku. Posledný riadok môže byť kratší. Napríklad:

  >>> t1 = do_dvojrozmernej(range(10), 3)
  >>> vypis(t1)
      0  1  2
      3  4  5
      6  7  8
      9
  >>> t2 = do_dvojrozmernej(do_radu(t1), 5)
  >>> vypis(t2)
      0  1  2  3  4
      5  6  7  8  9
  >>> vypis(do_dvojrozmernej('programovanie', 5))
     'p' 'r' 'o' 'g' 'r'
     'a' 'm' 'o' 'v' 'a'
     'n' 'i' 'e'
  

7. Týždenný projekt


Napíš pythonovský skript, v ktorom zadefinuješ päť funkcií na prácu so zoznamami:

 • number_of_lists(zoznam) … vráti int

 • get_elements(zoznam) … vráti tuple

 • flat_list(zoznam) … mení zoznam, teda vráti None

 • nested_replace(zoznam, hodnota1, hodnota2) … vráti list

 • change_values(zoznam, hodnota1, hodnota2) … mení zoznam, teda vráti None

Vstupom pre tieto funkcie môže byť zoznam, ktorý môže obsahovať nielen čísla a reťazce, ale aj ďalšie podzoznamy. Tieto podzoznamy môžu opäť obsahovať ďalšie podzoznamy, atď. Napríklad aj takýto zoznam

['a', ['dom', [2], 3], [], [[[2]]], 'b']

môže byť vstupom do tvojich funkcií.

number_of_lists()

Funkcia number_of_lists(zoznam) vráti počet zoznamov, ktoré sa nachádzajú v danom vstupnom parametri. Napríklad:

>>> number_of_lists([1, 'a', 2])
  1
>>> number_of_lists([[], 1, 'a', [3], 2])
  3
>>> number_of_lists(['a', ['dom', [2], 3], [], [[[2]]], 'b'])
  7
>>> number_of_lists([1, '[]', 2])
  1
>>> number_of_lists((1, 2))
  0

get_elements()

Funkcia get_elements(zoznam) vráti sploštený zoznam prvkov daného zoznamu (v tvare n-tice), teda taký, ktorý už neobsahuje žiadne podzoznamy. Funkcia vráti hodnotu v tvare tuple. Napríklad:

>>> print(get_elements([1, 2, 3, [4, 5], 6, [[[7]]], [], 8]))
  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
>>> print(get_elements(['a', ['dom', [2], 3], [], [[[2]]], 'b']))
  ('a', 'dom', 2, 3, 2, 'b')
>>> print(get_elements([[], [[[]]], []]))
  ()
>>> zoz = [[[7]], 8]
>>> print(get_elements(zoz))
  (7, 8)
>>> zoz
  [[[7]], 8]

Pôvodný zoznam pri tom ostane bez zmeny.

flat_list()

Funkcia flat_list(zoznam) sploští daný vstupný zoznam. Na rozdiel od predchádzajúcej funkcie táto nič nevracia, len modifikuje vstupný zoznam. Napríklad:

>>> zoz = [[[7]], 8]
>>> print(flat_list(zoz))
  None
>>> zoz
  [7, 8]
>>> p = [1, 2, 3, [4, 5], 6, [[[7]]], [], 8]
>>> flat_list(p)
>>> p
  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

nested_replace()

Funkcia nested_replace(zoznam, hodnota1, hodnota2) vráti kópiu pôvodného zoznamu, v ktorom budú všetky prvky vstupného zoznamu s hodnotou hodnota1 nahradené hodnotou hodnota2. Ak sú nejakými prvkami opäť zoznamy, tak bude hodnota1 nahradená hodnotou2 aj v týchto zoznamoch, aj ich podzoznamoch atď. Napríklad:

>>> zoz = [[[7]], 8]
>>> print(nested_replace(zoz, 7, 'a'))
  [[['a']], 8]
>>> zoz
  [[[7]], 8]
>>> print(nested_replace([1, 2, 3, [1, 2], 3, [[[1]]], [], 2], 1, 'x'))
  ['x', 2, 3, ['x', 2], 3, [[['x']]], [], 2]
>>> print(nested_replace([3, [33, [333, [13], 13]], 36], 3, 'q'))
  ['q', [33, [333, [13], 13]], 36]
>>> print(nested_replace([3, [33, [333, [13], 13]], 36], [13], 'm'))
  [3, [33, [333, 'm', 13]], 36]

change_values()

Funkcia change_values(zoznam, hodnota1, hodnota2) nahradí v danom zozname zoznam všetky prvky s hodnotou hodnota1 hodnotou hodnota2. Ak sú nejakými prvkami opäť zoznamy, tak nahrádza aj v týchto zoznamoch, aj v ich podzoznamoch atď. Funkcia nič nevracia, len modifikuje vstupný zoznam. Napríklad:

>>> zoz = [[[7]], 8]
>>> print(change_values(zoz, 7, 'a'))
  None
>>> zoz
  [[['a']], 8]
>>> p = [1, 2, 3, [1, 2], 3, [[[1]]], [], 2]
>>> change_values(p, 1, 'x')
>>> p
  ['x', 2, 3, ['x', 2], 3, [[['x']]], [], 2]
>>> p = [1, 2, 3, [1, 2], 3, [[[1]]], [], 2]
>>> change_values(p, 4, 'z')
>>> p
  [1, 2, 3, [1, 2], 3, [[[1]]], [], 2]
>>> p = ['a', ['dom', [2], 3], [], [[[2]]], 'b']
>>> change_values(p, 2, 'abc')
>>> p
  ['a', ['dom', ['abc'], 3], [], [[['abc']]], 'b']

Nemeň mená funkcií. Zrejme využiješ rekurziu.

Tvoj odovzdaný program s menom riesenie.py musí začínať tromi riadkami komentárov:

# 7. zadanie: zoznamy
# autor: Janko Hraško
# datum: 7.11.2023

Projekt riesenie.py odovzdaj na úlohový server https://list.fmph.uniba.sk/. Môžeš zaň získať 5 bodov.