16. Triedy a dedičnosť


Čo už vieme o triedach a ich inštanciách:

 • triedy sú kontajnery atribútov:

  • atribúty sú väčšinou funkcie, hovoríme im metódy

  • niekedy sú to premenné, hovoríme im triedne atribúty

  • niektoré metódy sú „magické“: začínajú aj končia dvomi znakmi ‚__‘ a každá z nich má pre Python svoje špeciálne využitie

 • triedy sú vzormi na vytvárame inštancií (niečo ako formičky na vyrábanie nejakých výrobkov)

 • aj inštancie sú kontajnery atribútov:

  • väčšinou sú to súkromné premenné inštancií

 • ak nejaký atribút nie je v inštancii definovaný, tak Python zabezpečí, že sa použije atribút z triedy (inštancia automaticky „vidí“ triedne atribúty) - samozrejme, len ak tam existuje, inak sa o tom vyhlási chyba


Objektové programovanie

je v programovacom jazyku charakterizované týmito tromi vlastnosťami:

1. Zapuzdrenie

Zapuzdrenie (enkapsulácia, encapsulation) označuje:

 • v objekte sa nachádzajú premenné aj metódy, ktoré s týmito premennými pracujú (hovoríme, že údaje a funkcie sú zapuzdrené v jednom celku)

 • vďaka metódam môžeme premenné v objekte ukryť tak, že zvonku sa s údajmi bude pracovať len pomocou týchto metód

2. Dedičnosť

Dedičnosť (inheritance) označuje, že

 • novú triedu nevytvárame z nuly, ale využijeme už existujúcu triedu

 • tejto vlastnosti sa budeme venovať v tejto prednáške

3. Polymorfizmus

Tejto vlastnosti objektového programovania sa budeme venovať až v ďalších prednáškach.


Zapuzdrenie

Pripomeňme si triedu Kruh: v atribútoch x, y, r a farba sú hodnoty, ktoré presne zodpovedajú vykreslenému objektu:

import tkinter

class Kruh:
  canvas = None

  def __init__(self, x, y, r, farba='red'):
    self.x, self.y, self.r = x, y, r
    self.farba = farba
    self.id = self.canvas.create_oval(
      self.x - self.r, self.y - self.r,
      self.x + self.r, self.y + self.r,
      fill=farba)

  def __str__(self):
    return f'Kruh({self.x}, {self.y}, {self.r}, {self.farba!r})'

  def posun(self, dx=0, dy=0):
    self.x += dx
    self.y += dy
    self.canvas.move(self.id, dx, dy)

  def zmen(self, r):
    self.r = r
    self.canvas.coords(self.id,
      self.x - self.r, self.y - self.r,
      self.x + self.r, self.y + self.r)

  def prefarbi(self, farba):
    self.farba = farba
    self.canvas.itemconfig(self.id, fill=farba)

Kruh.canvas = tkinter.Canvas()
Kruh.canvas.pack()
k1 = Kruh(50, 50, 30, 'blue')
k2 = Kruh(150, 100, 80)

Dostávame:

../_images/z16_01.png

Ak by sme teraz s atribútmi inštancií pracovali priamo mimo metód, mohli by sme byť prekvapení, ako to nefunguje. Napríklad, zmeníme atribúty r a farba:

>>> k1.r = 100
>>> k2.farba = 'green'
>>> print(k1)
  Kruh(50, 50, 100, 'blue')
>>> print(k2)
  Kruh(150, 100, 80, 'green')

Niečo iné je v atribútoch a niečo iné vidíme v canvase (obrázok sa vôbec nezmenil). Aby sme korektne menili atribúty aj mimo metód, programátorom sa odporúča zadefinovať sadu metód, ktoré pri zmene hodnoty zároveň urobia aj ďalšie akcie. Tu by sa hodilo, aby sme ku každému atribútu (ktorý dovolíme zmeniť) vytvorili zodpovedajúcu metódu na zmenu. Zapíšme:

class Kruh:
  canvas = None

  def __init__(self, x, y, r, farba='red'):
    self.x, self.y, self.r = x, y, r
    self.farba = farba
    self.id = self.canvas.create_oval(
      self.x - self.r, self.y - self.r,
      self.x + self.r, self.y + self.r,
      fill=farba)

  def __str__(self):
    return f'Kruh({self.x}, {self.y}, {self.r}, {self.farba!r})'

  def posun(self, dx=0, dy=0):
    self.x += dx
    self.y += dy
    self.canvas.move(self.id, dx, dy)

  def zmen_r(self, r):
    self.r = r
    self.canvas.coords(self.id,
      self.x - self.r, self.y - self.r,
      self.x + self.r, self.y + self.r)

  def zmen_farba(self, farba):
    self.farba = farba
    self.canvas.itemconfig(self.id, fill=farba)

  def zmen_x(self, x):
    self.x = x
    self.canvas.coords(self.id,
      self.x - self.r, self.y - self.r,
      self.x + self.r, self.y + self.r)

  def zmen_y(self, y):
    self.y = y
    self.canvas.coords(self.id,
      self.x - self.r, self.y - self.r,
      self.x + self.r, self.y + self.r)

a môžeme to použiť, napríklad takto:

>>> k1.zmen_x(80)
>>> k1.zmen_r(100)
>>> k2.zmen_farba('green')
>>> k2.zmen_y(130)

Takéto riešenie je už na dobrej ceste, ale ešte stále sa programátor môže pomýliť a napíše:

>>> k2.r = 50

To znamená, že zmení nejaký atribút priamo bez našej metódy. Tu sa v takýchto prípadoch odporúča označiť takéto kritické atribúty ako nie verejné, tzv. súkromné tak, že budú začínať jedným znakom podčiarkovník. Programátor dáva takto najavo, že tieto atribúty by sa nemali používať mimo metód, lebo by to mohlo mať zlé dôsledky. Preto okrem metód, ktoré korektne menia atribúty (budeme im hovoriť setter), napríklad zmen_r alebo zmen_farba, zadefinujeme metódy, ktoré vrátia hodnoty týchto atribútov (aby sme nepoužívali identifikátory začínajúce znakom podčiarkovník _). Takýmto metódam budeme hovoriť getter.

Prepíšme triedu Kruh tak, aby v nej boli pre všetky atribúty definované metódy setter aj getter:

class Kruh:
  canvas = None

  def __init__(self, x, y, r, farba='red'):
    self._x, self._y, self._r = x, y, r
    self._farba = farba
    self._id = self.canvas.create_oval(
      self._x - self._r, self._y - self._r,
      self._x + self._r, self._y + self._r,
      fill=farba)

  def __str__(self):
    return f'Kruh({self._x}, {self._y}, {self._r}, {self._farba!r})'

  def posun(self, dx=0, dy=0):
    self._x += dx
    self._y += dy
    self.canvas.move(self._id, dx, dy)

  def zmen_r(self, r):        # setter
    self._r = r
    self.canvas.coords(self._id,
      self._x - self._r, self._y - self._r,
      self._x + self._r, self._y + self._r)

  def zmen_farba(self, farba):    # setter
    self._farba = farba
    self.canvas.itemconfig(self._id, fill=farba)

  def zmen_x(self, x):        # setter
    self._x = x
    self.canvas.coords(self._id,
      self._x - self._r, self._y - self._r,
      self._x + self._r, self._y + self._r)

  def zmen_y(self, y):        # setter
    self._y = y
    self.canvas.coords(self._id,
      self._x - self._r, self._y - self._r,
      self._x + self._r, self._y + self._r)

  def daj_r(self):          # getter
    return self._r

  def daj_farba(self):        # getter
    return self._farba

  def daj_x(self):          # getter
    return self._x

  def daj_y(self):          # getter
    return self._y

Pozrite, ako môžeme teraz korektne pracovať s atribútmi:

>>> k1.zmen_x(k1.daj_x() + 10)
>>> k2.zmen_r(k2.daj_r() - 10)
>>> k2.r
  ...
  AttributeError: 'Kruh' object has no attribute 'r'

Keďže takýto zápis robí naše programy výrazne horšie čitateľné (oproti zápisu k1.x = k1.x + 10), Python ponúka špeciálne využitie getter-ov a setter-ov. V triede môžeme okrem definícií takýchto metód zadefinovať aj špeciálny atribút, tzv. property:

class Kruh:
  canvas = None

  def __init__(self, x, y, r, farba='red'):
    self._x, self._y, self._r = x, y, r
    self._farba = farba
    self._id = self.canvas.create_oval(
      self._x - self._r, self._y - self._r,
      self._x + self._r, self._y + self._r,
      fill=farba)

  def __str__(self):
    return f'Kruh({self._x}, {self._y}, {self._r}, {self._farba!r})'

  def posun(self, dx=0, dy=0):
    self._x += dx
    self._y += dy
    self.canvas.move(self._id, dx, dy)

  def zmen_r(self, r):
    self._r = r
    self.canvas.coords(self._id,
      self._x - self._r, self._y - self._r,
      self._x + self._r, self._y + self._r)

  def zmen_farba(self, farba):
    self._farba = farba
    self.canvas.itemconfig(self._id, fill=farba)

  def zmen_x(self, x):
    self._x = x
    self.canvas.coords(self._id,
      self._x - self._r, self._y - self._r,
      self._x + self._r, self._y + self._r)

  def zmen_y(self, y):
    self._y = y
    self.canvas.coords(self._id,
      self._x - self._r, self._y - self._r,
      self._x + self._r, self._y + self._r)

  def daj_r(self):
    return self._r

  def daj_farba(self):
    return self._farba

  def daj_x(self):
    return self._x

  def daj_y(self):
    return self._y

  x = property(daj_x, zmen_x)
  y = property(daj_y, zmen_y)
  r = property(daj_r, zmen_r)
  farba = property(daj_farbu, zmen_farbu)

Pribudli nám tu štyri priradenia. Už vieme, že priradenia pri definovaní triedy, vytvárajú triedne atribúty. V našom prípade sa vytvoril, napríklad triedny atribút x, ktorého hodnotou je špeciálna dvojica getter daj_x a setter zmen_x. Odteraz Python vie, že pri práci s inštanciou nebude meniť, resp. získavať atribút x bežným spôsobom, ale volaním zodpovedajúcich metód. Python teraz vie, že to nie sú skutočné atribúty premenné, ale sú to len zamaskované volania metód getter a setter. Teraz môžeme zapísať aj toto:

>>> k1.x = k1.x + 150
>>> k2.farba = 'indian' + k2.farba
>>> k2.r /= 2

Toto isté môžete v Pythone zapísať aj takto:

class Kruh:
  canvas = None

  def __init__(self, x, y, r, farba='red'):
    self._x, self._y, self._r = x, y, r
    self._farba = farba
    self._id = self.canvas.create_oval(
      self._x - self._r, self._y - self._r,
      self._x + self._r, self._y + self._r,
      fill=farba)

  def __str__(self):
    return f'Kruh({self._x}, {self._y}, {self._r}, {self._farba!r})'

  def posun(self, dx=0, dy=0):
    self._x += dx
    self._y += dy
    self.canvas.move(self._id, dx, dy)

  @property
  def r(self):
    return self._r

  @r.setter
  def r(self, r):
    self._r = r
    self.canvas.coords(self._id,
      self._x - self._r, self._y - self._r,
      self._x + self._r, self._y + self._r)

  @property
  def farba(self):
    return self._farba

  @farba.setter
  def farba(self, farba):
    self._farba = farba
    self.canvas.itemconfig(self._id, fill=farba)

  @property
  def x(self):
    return self._x

  @x.setter
  def x(self, x):
    self._x = x
    self.canvas.coords(self._id,
      self._x - self._r, self._y - self._r,
      self._x + self._r, self._y + self._r)

  @property
  def y(self):
    return self._y

  @y.setter
  def y(self, y):
    self._y = y
    self.canvas.coords(self._id,
      self._x - self._r, self._y - self._r,
      self._x + self._r, self._y + self._r)

V tomto zápise obe metódy getter aj setter majú rovnaké mená a zhodujú sa s menom property atribútu. Pred každú definíciu triedy sme teraz museli pridať tzv. dekorátor buď @property pre definovanie getter alebo @r.setter pre definovanie setter. Je na vás, ktorú z týchto verzií zápisu použijete. Pre začiatočníkov sa odporúča prvá verzia (s priradeniami typu r = property(daj_r, zmen_r)), prípadne property zatiaľ vo svojich triedach nedefinujte.


Dedičnosť

Začneme definíciou jednoduchej triedy:

class Bod:
  def __init__(self, x, y):
    self.x, self.y = x, y

  def __str__(self):
    return f'Bod({self.x}, {self.y})'

  def posun(self, dx=0, dy=0):
    self.x += dx
    self.y += dy

bod = Bod(100, 50)
bod.posun(-10, 40)
print('bod =', bod)

Toto by nemalo byť pre nás nič nové. Tiež sme sa už stretli s tým, že:

>>> dir(Bod)
  ['__class__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__',
   '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__le__', '__lt__',
   '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__',
   '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', 'posun']

V tomto výpise všetkých atribútov triedy Bod vidíme nielen nami definované tri metódy: __init__, __str__ a posun, ale aj veľké množstvo neznámych identifikátorov, o ktorých asi netušíme odkiaľ sa tu nabrali a na čo slúžia.

V Pythone, keď vytvárame novú triedu, tak sa táto „nenarodí“ úplne prázdna, ale získava niektoré dôležité atribúty od základnej Pythonovskej triedy object. Keď pri definovaní triedy zapíšeme:

class Bod:
  ...

v skutočnosti to znamená:

class Bod(object):
  ...

Do okrúhlych zátvoriek píšeme triedu (v tomto prípade triedu object), z ktorej sa vytvára naša nová trieda Bod. Vďaka tomuto naša nová trieda už pri „narodení“ pozná základnú množinu atribútov a my našimi definíciami metód tieto atribúty buď prepisujeme alebo pridávame nové. Tomuto mechanizmu sa hovorí dedičnosť a znamená to, že z existujúcej triedy vytvárame nejakú novú:

 • triede, z ktorej vytvárame nejakú novú, sa hovorí základná trieda, alebo bázová trieda, alebo super trieda (base class, super class)

 • triede, ktorá vznikne dedením z inej triedy, hovoríme odvodená trieda, alebo podtrieda (derived class, subclass)

Niekedy sa vzťahu základná trieda a odvodená trieda hovorí aj terminológiou rodič a potomok (potomok zdedil nejaké vlastnosti od svojho rodiča).


Odvodená trieda

Vytvorme nový typ (triedu) z triedy, ktorú sme definovali my, napríklad z triedy Bod vytvoríme novú triedu FarebnyBod:

class FarebnyBod(Bod):
  def zmen_farbu(self, farba):
    self.farba = farba

Vďaka takémuto zápisu trieda FarebnyBod získava už pri narodení metódy __init__, __str__ a posun, pritom metódu zmen_farbu sme jej dodefinovali teraz. Teda môžeme využívať všetko z definície triedy, z ktorej sme odvodili novú triedu (t.j. všetky atribúty, ktoré sme zdedili). Môžeme teda zapísať:

fbod = FarebnyBod(200, 50)     # volá __init__ z triedy Bod
fbod.zmen_farbu('red')       # volá zmen_farbu z triedy FarebnyBod
fbod.posun(dy=50)         # volá posun z triedy Bod
print('fbod =', fbod)       # volá __str__ z triedy Bod

Zdedené metódy môžeme v novej triede nielen využívať, ale aj predefinovať - napríklad môžeme zmeniť inicializáciu __init__:

class FarebnyBod(Bod):
  def __init__(self, x, y, farba='black'):
    self.x = x
    self.y = y
    self.farba = farba

  def zmen_farbu(self, farba):
    self.farba = farba

fbod = FarebnyBod(200, 50, 'green')
fbod.posun(dy=50)
print('fbod =', fbod)

Pôvodná verzia inicializačnej metódy __init__ z triedy Bod sa teraz prekryla novou verziou tejto metódy, ktorá má teraz už tri parametre. Ak by sme v metóde __init__ chceli využiť pôvodnú verziu tejto metódy zo základnej triedy Bod, môžeme ju z tejto metódy zavolať, ale nesmieme to urobiť takto:

class FarebnyBod(Bod):
  def __init__(self, x, y, farba='black'):
    self.__init__(x, y)          # !!! chybné volanie !!!
    self.farba = farba
  ...

Toto je totiž rekurzívne volanie, ktoré spôsobí spadnutie programu RecursionError: maximum recursion depth exceeded. Musíme to zapísať takto:

class FarebnyBod(Bod):
  def __init__(self, x, y, farba='black'):
    Bod.__init__(self, x, y)       # inicializácia zo základnej triedy
    self.farba = farba
  ...

T.j. pri inicializácii inštancie triedy FarebnyBod najprv použi inicializáciu ako keby to bola inicializácia základnej triedy Bod (inicializuje atribúty x a y) a potom ešte inicializuj niečo navyše - t.j. atribút farba. Dá sa to zapísať ešte univerzálnejšie:

class FarebnyBod(Bod):
  def __init__(self, x, y, farba='black'):
    super().__init__(x, y)
    self.farba = farba
  ...

Štandardná funkcia super() na tomto mieste označuje: urob tu presne to, čo by na tomto mieste urobil môj rodič (t.j. moja super trieda). Tento zápis uvidíme aj v ďalších ukážkach.


Grafické objekty

Trochu sme upravili grafické objekty Kruh, Obdlznik a Skupina zo začiatku prednášky (bez property) aj z prednášky: 15. Triedy a metódy:

import tkinter

class Kruh:
  canvas = None

  def __init__(self, x, y, r, farba='red'):
    self._x, self._y, self._r = x, y, r
    self._farba = farba
    self._id = self.canvas.create_oval(x-r, y-r, x+r, y+r, fill=farba)

  def __str__(self):
    return f'Kruh({self._x}, {self._y}, {self._r}, {self._farba!r})'

  def posun(self, dx, dy):
    self._x += dx
    self._y += dy
    self.canvas.move(self._id, dx, dy)

  def zmen_r(self, r):
    self._r = r
    self.canvas.coords(self._id,
      self._x - self._r, self._y - self._r,
      self._x + self._r, self._y + self._r)

  def zmen_farbu(self, farba):
    self._farba = farba
    self.canvas.itemconfig(self._id, fill=farba)

class Obdlznik:
  canvas = None

  def __init__(self, x, y, sirka, vyska, farba='red'):
    self._x, self._y, self._sirka, self._vyska = x, y, sirka, vyska
    self._farba = farba
    self._id = self.canvas.create_rectangle(x, y, x+sirka, y+sirka, fill=farba)

  def __str__(self):
    return f'Obdlznik({self._x}, {self._y}, {self._sirka}, {self._vyska}, {self._farba!r})'

  def posun(self, dx, dy):
    self._x += dx
    self._y += dy
    self.canvas.move(self._id, dx, dy)

  def zmen_velkost(self, sirka, vyska):
    self._sirka, self._vyska = sirka, vyska
    self.canvas.coords(self._id,
      self._x, self._y,
      self._x + self._sirka, self._y + self._vyska)

  def zmen_farbu(self, farba):
    self._farba = farba
    self.canvas.itemconfig(self._id, fill=farba)

class Skupina:
  def __init__(self):
    self._zoznam = []

  def pridaj(self, utvar):
    self._zoznam.append(utvar)

  def posun(self, dx, dy):
    for utvar in self._zoznam:
      utvar.posun(dx, dy)

  def posun_typ(self, dx, dy, typ):
    for utvar in self._zoznam:
      if type(utvar) == typ:
        utvar.posun(dx, dy)

  def zmen_farbu(self, farba):
    for utvar in self._zoznam:
      utvar.zmen_farbu(farba)

  def zmen_farbu_typ(self, farba, typ):
    for utvar in self._zoznam:
      if type(utvar) == typ:
        utvar.zmen_farbu(farba)

#----------------------------------------

c = Kruh.canvas = Obdlznik.canvas = tkinter.Canvas()
c.pack()

k = Kruh(50, 50, 30, 'blue')
r = Obdlznik(100, 20, 100, 50)
k.zmen_farbu('green')
r.posun(50, 0)

Všimnite si:

 • zrušili sme triedny atribút typ, pomocou ktorého metódy posun_typ a zmen_farbu_typ vedeli pracovať len s objektmi daného typu - namiesto toho teraz testujeme samotnú inštanciu pomocou funkcie type - tá nám vráti buď typ Kruh alebo Obdlznik

 • obe triedy Kruh aj Obdlznik majú niektoré atribúty aj metódy úplne rovnaké (napríklad x, y, farba, posun, zmen_farbu)

 • ak by sme chceli využiť dedičnosť (jedna trieda zdedí nejaké atribúty a metódy od inej), nie je rozumné, aby Kruh niečo dedil z triedy Obdlznik, alebo naopak Obdlznik bol odvodený z triedy Kruh

Zadefinujeme preto novú triedu Utvar, ktorá bude predkom (rodičom, bude základnou triedou) oboch tried Kruh aj Obdlznik - táto trieda bude obsahovať všetky spoločné atribúty týchto tried, t.j. aj niektoré metódy:

class Utvar:
  canvas = None

  def __init__(self, x, y, farba='red'):
    self._x, self._y, self._farba = x, y, farba
    self._id = None

  def posun(self, dx, dy):
    self._x += dx
    self._y += dy
    self.canvas.move(self._id, dx, dy)

  def zmen_farbu(self, farba):
    self._farba = farba
    self.canvas.itemconfig(self._id, fill=farba)

Utvar.canvas = tkinter.Canvas(width=400, height=400)
Utvar.canvas.pack()

Uvedomte si, že nemá zmysel vytvárať objekty tejto triedy, lebo okrem inicializácie zvyšné metódy nebudú fungovať. Teraz dopíšme triedy Kruh a Obdlznik:

class Kruh(Utvar):
  def __init__(self, x, y, r, farba='red'):
    super().__init__(x, y, farba)
    self._r = r
    self._id = self.canvas.create_oval(x - r, y - r, x + r, y + r, fill=farba)

  def zmen_r(self, r):
    self._r = r
    self.canvas.coords(self._id,
      self._x - self._r, self._y - self._r,
      self._x + self._r, self._y + self._r)

class Obdlznik(Utvar):
  def __init__(self, x, y, sirka, vyska, farba='red'):
    super().__init__(x, y, farba)
    self._sirka, self._vyska = sirka, vyska
    self._id = self.canvas.create_rectangle(x, y, x + sirka, y + sirka, fill=farba)

  def zmen_velkost(self, sirka, vyska):
    self._sirka, self._vyska = sirka, vyska
    self.canvas.coords(self._id,
      self._x, self._y,
      self._x + self._sirka, self._y + self._vyska)

Zrušili sme atribút canvas, ktorý sa nachádzal v každej z tried Kruh a Obdlznik. Teraz sa tento atribút nachádza iba v základnej triede Utvar a obe odvodené triedy ho vidia.


Testovanie typu inštancie

Pomocou štandardnej funkcie type vieme otestovať, či je inštancia konkrétneho typu, napríklad

>>> t1 = Kruh(10, 20, 30)
>>> t2 = Obdlznik(40, 50, 60, 70)
>>> type(t1) == Kruh
  True
>>> type(t2) == Kruh
  False
>>> type(t2) == Obdlznik
  True
>>> type(t1) == Utvar
  False

Okrem tohto testu môžeme použiť štandardnú funkciu isinstance(i, t), ktorá zistí, či je inštancia i typu t alebo je typom niektorého jeho predka, preto budeme radšej písať:

>>> t1 = Kruh(10, 20, 30)
>>> t2 = Obdlznik(40, 50, 60, 70)
>>> isinstance(t1, Kruh)
  True
>>> isinstance(t1, Utvar)
  True
>>> isinstance(t2, Kruh)
  False
>>> isinstance(t2, Utvar)
  True

Môžeme teraz prepísať metódy posun_typ a prefarbi_typ triedy Skupina takto:

class Skupina:
  def __init__(self):
    self._zoznam = []

  def pridaj(self, utvar):
    self._zoznam.append(utvar)

  def posun(self, dx, dy):
    for utvar in self._zoznam:
      utvar.posun(dx, dy)

  def posun_typ(self, dx, dy, typ):
    for utvar in self._zoznam:
      if isinstance(utvar, typ):
        utvar.posun(dx, dy)

  def zmen_farbu(self, farba):
    for utvar in self._zoznam:
      utvar.zmen_farbu(farba)

  def zmen_farbu_typ(self, farba, typ):
    for utvar in self._zoznam:
      if isinstance(utvar, typ):
        utvar.zmen_farbu(farba)

Keď porovnáme metódy posun a posun_typ, líšia sa len podmieneným príkazom if. Ale ak zavoláme sk.posun_typ(5, 10, Utvar), dostávame rovnaký efekt ako sk.posun(5, 10). Preto môžeme obe metódy zlúčiť do jednej (podobne aj dvojicu zmen_farbu a zmen_farbu_typ):

class Skupina:
  def __init__(self):
    self._zoznam = []

  def pridaj(self, utvar):
    self._zoznam.append(utvar)

##  def posun(self, dx, dy):
##    for utvar in self._zoznam:
##      utvar.posun(dx, dy)

  def posun(self, dx, dy, typ=Utvar):
    for utvar in self._zoznam:
      if isinstance(utvar, typ):
        utvar.posun(dx, dy)

##  def zmen_farbu(self, farba):
##    for utvar in self._zoznam:
##      utvar.zmen_farbu(farba)

  def zmen_farbu(self, farba, typ=Utvar):
    for utvar in self._zoznam:
      if isinstance(utvar, typ):
        utvar.zmen_farbu(farba)

Použiť takto:

import random

def pridaj():
  for i in range(20):
    if random.randrange(2):
      sk.pridaj(Kruh(random.randint(50, 350), random.randint(50, 350),
              random.randint(10, 25)))
    else:
      sk.pridaj(Obdlznik(random.randint(50, 350), random.randint(50, 350),
                random.randint(10, 50), random.randint(10, 50)))

def zmen1():
  sk.zmen_farbu(f'#{random.randrange(256**3):06x}')
  sk.posun(2, 5)

def zmen2():
  sk.zmen_farbu('yellow', Kruh)
  sk.posun(-10, -25, Obdlznik)

tkinter.Button(text='pridaj', command=pridaj).pack()
tkinter.Button(text='zmen1', command=zmen1).pack()
tkinter.Button(text='zmen2', command=zmen2).pack()

sk = Skupina()
 • volanie zmen_farbu(..., Kruh) zmení farbu všetkých kruhov v skupine na žltú

 • volanie posun(..., Obdlznik) posunie len všetky obdĺžniky


Odvodená trieda od Turtle

Aj od triedy Turtle z prednášky: 11. Korytnačky (turtle) môžeme odvádzať nové triedy, napríklad:

import turtle

class MojaTurtle(turtle.Turtle):
  pass

t = MojaTurtle()
for i in range(5):
  t.fd(100)
  t.lt(144)

Zadefinovali sme novú triedu MojaTurtle, ktorá je odvodená od triedy Turtle (z modulu turtle, preto musíme písať turtle.Turtle) a keďže sme do nej nedodefinovali nič nové, táto naša trieda dokáže presne to isté ako turtle.Turtle. Aj inštancia odvodená z obyčajnej turtle.Turtle dokáže robiť len to, čo táto základná trieda.

Zadefinujme teraz triedu MojaTurtle tak, aby jej kolekcia metód bola rozšírená o metódu stvorec:

import turtle

class MojaTurtle(turtle.Turtle):
  def stvorec(self, velkost):
    for i in range(4):
      self.fd(velkost)
      self.rt(90)

t = MojaTurtle()
t.stvorec(100)
t.lt(30)
t.stvorec(200)

Samozrejme, že túto metódu môžu volať len korytnačky typu MojaTurtle, obyčajné korytnačky pri takomto volaní metódy stvorec hlásia chybu:

>>> t0 = turtle.Turtle()
>>> t0.stvorec(50)
  ...
  AttributeError: 'Turtle' object has no attribute 'stvorec'

Tu si môžete otestovať, ako rozumiete volaniam metód a skúste to zavolať takto:

>>> MojaTurtle.stvorec(t0, 50)

Takto to ale používať nebudeme!

Môžeme definovať aj zložitejšie metódy, napríklad aj rekurzívny strom:

import turtle

class MojaTurtle(turtle.Turtle):
  def strom(self, d):
    self.fd(d)
    if d > 10:
      self.lt(40)
      self.strom(d * .6)
      self.rt(90)
      self.strom(d * .7)
      self.lt(50)
    self.fd(-d)

t = MojaTurtle()
t.lt(90)
t.strom(100)
../_images/z16_02.png

Niekedy nám môže chýbať to, že trieda Turtle neumožňuje vytvoriť korytnačku inde ako v strede plochy. Predefinujme inicializáciu našej novej korytnačky a zároveň sme tu zadefinujme metódu domcek, ktorá nakreslí domček zadanej veľkosti:

import turtle

class MojaTurtle(turtle.Turtle):
  def __init__(self, x=0, y=0):
    super().__init__()
    self.speed(0)
    self.pu()
    self.setpos(x, y)
    self.pd()

  def domcek(self, dlzka):
    for uhol in 90, 90, 90, 30, 120, -60:
      self.fd(dlzka)
      self.rt(uhol)

t = MojaTurtle(-200, 100)
t.domcek(100)
../_images/z16_03.png

Do triedy MojaTurtle dodefinujme aj metódu fd. Zrejme chceme prekryť existujúcu metódu fd z pôvodnej triedy turtle.Turtle našou vlastnou verziou. Zapíšme metódu fd, ktorá namiesto rovnej čiary nakreslí „cikcakovú“ a pritom skončí v rovnakom bode, ako pôvodná čiara tejto dĺžky:

import turtle

class MojaTurtle(turtle.Turtle):
  def __init__(self, x=0, y=0):
    super().__init__()
    self.speed(0)
    self.pu()
    self.setpos(x, y)
    self.pd()

  def domcek(self, dlzka):
    for uhol in 90, 90, 90, 30, 120, -60:
      self.fd(dlzka)
      self.rt(uhol)

  def fd(self, dlzka):
    while dlzka >= 5:
      self.lt(60)
      super().fd(5)
      self.rt(120)
      super().fd(5)
      self.lt(60)
      dlzka -= 5
    super().fd(dlzka)

Otestujeme:

>>> t = MojaTurtle()
>>> t.fd(300)

Korytnačka naozaj prešla vzdialenosť 300, ale zanechala pritom „cikcakovú“ čiaru. Ak otestujeme namiesto jednej čiary nakreslenie domčeka:

>>> t = MojaTurtle()
>>> t.domcek(100)

Dostávame domček s „cikcakovými“ čiarami:

../_images/z16_04.png

Zmeňme cikcakové čiary na trochu náhodné:

import turtle
import random

class MojaTurtle(turtle.Turtle):
  ...

  def fd(self, dlzka):
    super().fd(dlzka)
    self.rt(180 - random.randint(-3, 3))
    super().fd(dlzka)
    self.rt(180 - random.randint(-3, 3))
    super().fd(dlzka)

Domček teraz vyzerá takto:

MojaTurtle().domcek(100)
../_images/z16_05.png

Metóda fd namiesto jednej rovnej čiary danej dĺžky, nakreslí tri čiary tejto dĺžky, pričom sa zakaždým otočí o 180 stupňov plus nejaká malá náhodná odchýlka <-3, 3> stupne. Vďaka tejto odchýlke môže vzniknúť taký efekt, akokeby kresba domčeka vznikla kreslením od ruky

Zapis MojaTurtle().domcek(100) označuje, že najprv vytvoríme novú inštanciu MojaTurtle(), ale namiesto toho, aby sme ju priradili do nejakej premennej, napríklad t = MojaTurtle() a s ňou ďalej pracovali, napríklad t.domcek(100), tak sme priamo bez priradenia zavolali danú metódu. Toto sa zvykne robiť vtedy, keď inštanciu potrebujeme len na jedno zavolanie jej metódy a nepredpokladáme, že budeme potrebovať premennú na prístup k tejto inštancii.


Cvičenia


 1. Zisti, ako fungujú tieto triedy. Skús najprv bez počítača, potom skontroluj na počítači:

  class Zviera:
    def __init__(self, meno):
      self.meno = meno.capitalize()
  
    def __str__(self):
      return f'zviera {self.typ} má meno {self.meno} a robí {self.zvuk}'
  
  class Pes(Zviera):
    typ = 'pes'
    zvuk = 'haf-haf'
  
  class Macka(Zviera):
    typ = 'mačka'
    zvuk = 'mnau-mnau'
  
  class Kacka(Zviera):
    typ = 'kačka'
    zvuk = 'ga-ga'
  
  z1 = Pes('dunčo')
  z2 = Macka('mica')
  z3 = Pes('bono')
  z4 = Kacka('gréta')
  z3.zvuk = 'vrr-vrr'
  for z in z1, z2, z3, z4:
    print(z)
  

 1. Atribúty meno, typ a zvuk prerob na property:

  • najprv ich všetky premenuj tak, aby začínali znakom podčiarkovník

  • v triede Zviera pre všetky z nich zadefinuj zodpovedajúci getter v tvare daj_atribút

  • atribúty meno a zvuk budú mať aj svoj setter:

   • metóda zmen_meno nastaví prvé písmeno mena na veľké a ostatné na malé

   • metóda zmen_zvuk najprv zistí, či nový zvuk obsahuje znak '-' a ak nie, tak zvuk zreťazí za seba a vloží znak '-',

  Napríklad:

  >>> z3.zmen_zvuk('vrr')
  >>> z3.daj_zvuk()
    'vrr-vrr'
  >>> z4.zmen_zvuk('GA-GA')
  >>> z4.daj_zvuk()
    'GA-GA'
  
  • vyrob meno, typ a zvuk ako property, pričom typ nebude mať definovaný setter (zapíšeš typ = property(daj_typ))

  Otestuj, napríklad:

  >>> z3.zvuk = 'vrr'
  >>> z4.meno = 'grETA'
  >>> z2.typ = 'cat'
  

 1. Zadefinuj triedu Ucet s týmito metódami:

  • __init__(meno, suma) - meno účtu a počiatočná suma, napríklad Ucet('mbank', 100) alebo Ucet('jbanka')

  • __str__() - reťazec v tvare 'ucet mbank -> 100 euro' alebo ucet jbanka -> 0 euro

  • stav() - vráti momentálny stav účtu (vráti sumu na účte)

  • vklad(suma) - danú sumu pripočíta k účtu

  • vyber(suma) - vyberie sumu z účtu (len ak je to kladné číslo), ak je na účte menej ako požadovaná suma, vyberie len toľko koľko sa dá, metóda vráti (return) vybranú sumu

  Otestuj, napríklad takto:

  mbank = Ucet('mbank')
  csob = Ucet('csob', 100)
  tatra = Ucet('tatra', 17)
  sporo = Ucet('sporo', 50)
  mbank.vklad(sporo.vyber(30) + tatra.vyber(30))
  csob.vyber(-5)
  spolu = 0
  for ucet in mbank, csob, tatra, sporo:
    print(ucet)
    spolu += ucet.stav()
  print('spolu = ', spolu)
  

  vypíše:

  ucet mbank -> 47 euro
  ucet csob -> 100 euro
  ucet tatra -> 0 euro
  ucet sporo -> 20 euro
  spolu = 167
  

 1. Zadefinuj triedu UcetHeslo, ktorá je odvodená z triedy Ucet a má takto zmenené správanie:

  • __init__(meno, heslo, suma) - k účtu si zapamätá aj heslo

  • vklad(suma) - si najprv vypýta heslo a až keď je správne, zrealizuje vklad

  • vyber(suma) - si najprv vypýta heslo a až keď je správne, zrealizuje výber, inak vráti None

  • pri definovaní týchto metód využite volania ich pôvodných verzií z triedy Ucet

  Otestujte napríklad:

  mbank = UcetHeslo('mbank', 'gigi')
  csob = Ucet('csob', 100)
  tatra = UcetHeslo('tatra', 'gogo', 17)
  sporo = Ucet('sporo', 50)
  mbank.vklad(sporo.vyber(30) + tatra.vyber(30))
  csob.vyber(-5)
  spolu = 0
  for ucet in mbank, csob, tatra, sporo:
    print(ucet)
    spolu += ucet.stav()
  print('spolu = ', spolu)
  

  Tento program si najprv dvakrát vypýta heslo:

  zadaj heslo uctu tatra: gogo
  zadaj heslo uctu mbank: gigi
  
  • a až potom (po správnom zadaní hesiel) vypíše to isté, ako predtým

  • zisti, čo sa stane s účtami, keď pre 'mbank' určíme chybné heslo


 1. Z prednášky skopíruj triedu MojaTurtle, v ktorej sa definovali dve metódy __init__(x, y) a domcek(dlzka). Teraz vytvor 10 inštancií tejto triedy, ktoré budú pravidelne rozostavené na jednej priamke. Potom každá z nich nakreslí svoj domček náhodnej veľkosti z intervalu <30, 50>.


 1. Vytvor dve odvodené triedy od MojaTurtle (z úlohy (5)) MojaTurtle1 a MojaTurtle2 (obe budú potomkami MojaTurtle). Prvá z nich MojaTurtle1 bude definovať novú verziu metódy fd, ktorá kreslí cikcakovú čiaru a druhá MojaTurtle2 kreslí fd ako tri náhodné čiary vedľa seba (riešenie v prednáške). Teraz pooprav 10 domčekov vedľa seba z úlohy (5) tak, aby každý z nich bol náhodnej inštancie z (MojaTurtle, MojaTurtle1, MojaTurtle2).


 1. Zadefinuj triedu Turtle1 odvodenú od turtle.Turtle, v ktorej bude definova metóda trojuholník. Metóda nakreslí rovnostranný trojuholník s danou veľkosťou strany. Otestuj, napríklad:

  t = Turtle1()
  for i in range(5):
    t.trojuholnik(150)
    t.lt(72)
  

 1. Zadefinuj Turtle2 odvodenú od Turtle1 z úlohy (7), v ktorej predefinuješ metódu trojuholnik. Táto nová verzia metódy najprv nastaví náhodnú farbu výplne (self.fillcolor(...)), naštartuje vypĺňanie (self.begin_fill()), zavolá metódu trojuholník z rodičovskej triedy (super triedy) a ukončí vypĺňanie (self.end_fill()). Otestuj, napríklad:

  t = Turtle2()
  for i in range(5):
    t.trojuholnik(150)
    t.lt(72)
  

  Teraz v triede Turtle1 oprav metódu trojuholník tak, aby namiesto otáčania napríklad self.rt(120) bola trojica príkazov self.rt(60), self.fd(10), self.rt(60) a znovu otestuj:

  t = Turtle2()
  for i in range(5):
    t.trojuholnik(150)
    t.lt(72)
  

 1. Naprogramuj triedu Pero, pomocou ktorej budeme vedieť kresliť do grafickej plochy. Trieda má tieto metódy:

  • __init__(x=0, y=0), ak ešte nebola vytvorená grafická plocha (canvas má hodnotu None), vytvorí ju s danou šírkou a výškou, zapamätá si súradnice pera a stav, že pero je spustené dolu (bude kresliť)

  • pu() zdvihne pero, odteraz pohyb pera nekreslí

  • pd() spustí pero, pohyb bude zanechávať čiaru

  • setpos(x, y) presunie pero na novú pozíciu, ak je pero spustené, zanecháva čiernu čiaru hrúbky 1

  import tkinter
  from math import sin, cos, radians
  
  class Pero:
    canvas = None
    sirka, vyska = 400, 300
  
    def __init__(...):
      ...
    ...
  

  Otestuj vytvorením dvoch inštancií pera, ktoré nakreslia napríklad dva štvorce:

  p1 = Pero(100, 200)
  p2 = Pero(200, 150)
  ...
  

 1. Zadefinuj novú triedu Korytnacka, ktorá bude odvodená od triedy Pero z úlohy (9):

  • metóda __init__() vytvorí pero v strede plochy a do nového atribútu uhol nastaví 0 (teda otočenie smerom na východ)

  • metódy lt(uhol) a rt(uhol) zmenšia, resp. zväčšia atribút uhol o zadanú hodnotu, uhly sa budú počítať v stupňoch

  • metóda fd(dlzka) presunie pero (zavolá metódu setpos()) o zadanú dĺžku, ktorá je v momentálnom smere natočenia

   • asi použiješ približne takýto vzorec pre nové x a y: x+dlzka*cos(uhol), y+dlzka*sin(uhol)

   • nezabudni, že sin() a cos() fungujú v radiánoch, pričom atribút uhol pracuje v stupňoch

  • nepouží modul turtle

  Otestuj napríklad takto:

  class Korytnacka(Pero):
    ...
  
  #---- test -------
  
  t = Korytnacka()
  for i in range(1, 200, 2):
    t.fd(i)
    t.lt(89)
  

 1. Z triedy Korytnacka z (10) úlohy odvoď triedu Kor1, do ktorej dopíšeš metódu strom(d) (napríklad z prednášky). Potom otestuj:

  t = Kor1()
  t.pu()
  t.setpos(200, 280)
  t.pd()
  t.lt(90)
  t.strom(100)
  

 1. Otestuj, ako v tejto novej triede Korytnacka fungujú príklady z prednášky (alebo (6) úlohy z cvičení) s kreslením domčeka rôznym typom čiar:

  class MojaKor(Korytnacka):
    def domcek(...):
      ...
  
    def fd(...):       # cikcaková čiara alebo náhodná čiara
      ...
  
  MojaKor().domcek(100)