22. Animované obrázky


V priečinku obrázkov obrazky1.zip máme pripravené obrázky pre dnešnú prednášku, napríklad aj týchto 8 fáz animácií vtáčika v súbore 'vtak.png':

../_images/z22_1.png

Na 21. prednáške sme sa naučili takéto súbory rozstrihať do série obrázkov a potom sme to otestovali nejako takto:

import tkinter
from PIL import Image, ImageTk

def strihaj(meno_suboru, n):
  obr = Image.open(meno_suboru)
  zoz = []
  sir, vys = obr.width//n, obr.height
  for x in range(0, obr.width, sir):
    zoz.append(ImageTk.PhotoImage(obr.crop((x, 0, x+sir, vys))))
  return zoz

canvas = tkinter.Canvas()
canvas.pack()

zoz = strihaj('vtak.png', 8)
tk_id = canvas.create_image(200, 150)
faza = 0
while True:
  canvas.itemconfig(tk_id, image=zoz[faza])
  faza = (faza + 1) % len(zoz)
  canvas.update()
  canvas.after(100)

Použili sme tu funkciu strihaj(), ktorá je podobná funkcii z cvičení. V tejto verzii funkcia dostáva meno súboru, ktorý treba rozstrihať a vytvorí zoznam obrázkov ale už prekonvertované do formátu PhotoImage pre tkinter.


Animované objekty

Ak by sme chceli mať v ploche naraz tri animované obrázky, mohli by sme to zapísať takto:

import tkinter
from PIL import Image, ImageTk

def strihaj(meno_suboru, n):
  obr = Image.open(meno_suboru)
  sir, vys = obr.width//n, obr.height
  zoz = []
  for x in range(0, obr.width, sir):
    zoz.append(ImageTk.PhotoImage(obr.crop((x, 0, x+sir, vys))))
  return zoz

canvas = tkinter.Canvas()
canvas.pack()

zoz = strihaj('vtak.png', 8)
tk_id1 = canvas.create_image(200, 120)
tk_id2 = canvas.create_image(100, 80)
tk_id3 = canvas.create_image(300, 100)
faza = 0
while True:
  canvas.itemconfig(tk_id1, image=zoz[faza])
  canvas.itemconfig(tk_id2, image=zoz[faza])
  canvas.itemconfig(tk_id3, image=zoz[faza])
  faza = (faza + 1) % len(zoz)
  canvas.update()
  canvas.after(100)

Každý z týchto animovaných obrázkov používa ten istý zoznam obrázkov fáz animácie. Animovaný obrázok teraz zapuzdrime do triedy Anim:

import tkinter
from PIL import Image, ImageTk

class Anim:
  def __init__(self, x, y, zoz):
    self.id = canvas.create_image(x, y)
    self.zoz = zoz
    self.faza = 0

  def dalsia_faza(self):
    self.faza = (self.faza + 1) % len(self.zoz)
    canvas.itemconfig(self.id, image=self.zoz[self.faza])

def strihaj(meno_suboru, n):
  obr = Image.open(meno_suboru)
  sir, vys = obr.width//n, obr.height
  zoz = []
  for x in range(0, obr.width, sir):
    zoz.append(ImageTk.PhotoImage(obr.crop((x, 0, x+sir, vys))))
  return zoz

canvas = tkinter.Canvas()
canvas.pack()

zoz = strihaj('vtak.png', 8)
a1 = Anim(200, 120, zoz)
a2 = Anim(100, 80, zoz)
a3 = Anim(300, 100, zoz)
while True:
  a1.dalsia_faza()
  a2.dalsia_faza()
  a3.dalsia_faza()
  canvas.update()
  canvas.after(100)

Bude to fungovať aj vtedy, keď namiesto troch premenných a1, a2, a3, vyrobíme zoznam objektov, napríklad takto:

azoz = [Anim(200, 120, zoz),
    Anim(100, 80, zoz),
    Anim(300, 100, zoz),
    Anim(150, 200, zoz)]
while True:
  for a in azoz:
    a.dalsia_faza()
  canvas.update()
  canvas.after(100)

Zrejme v takomto zozname by teraz mohol byť ľubovoľný počet takýchto objektov.


Udalosti

Namiesto while-cyklu, v ktorom sa hýbu všetky animované objekty, to môžeme prepísať pomocou časovača:

def timer():
  for a in azoz:
    a.dalsia_faza()
  canvas.after(100, timer)

timer()

Teraz by fungovalo aj pridávanie nových objektov počas animovania tých existujúcich. Môžeme v konzole zapísať aj počas behu animácie, napríklad:

>>> azoz.append(Anim(280, 200, zoz))

Vďaka tomuto mechanizmu môžeme potupne pridávať nové a nové objekty a tie sa okamžite začnú animovať.

Teraz zoznam vyprázdnime a nové animované objekty budeme pridávať pri každom kliknutí myšou:

def timer():
  for a in azoz:
    a.dalsia_faza()
  canvas.after(100, timer)

def klik(event):
  azoz.append(Anim(event.x, event.y, zoz))

canvas = tkinter.Canvas()
canvas.pack()

zoz = strihaj('vtak.png', 8)
azoz = []
timer()
canvas.bind('<ButtonPress>', klik)

Takto môžeme vytvoriť ľubovoľný počet animovaných objektov.


Trieda animovaná Plocha

Grafickú aplikáciu spolu s canvasom a udalosťami zapuzdrime do triedy Plocha:

import tkinter
from PIL import Image, ImageTk

class Plocha:
  def __init__(self):
    self.canvas = Anim.canvas = tkinter.Canvas()
    self.canvas.pack()
    self.zoz = strihaj('vtak.png', 8)
    self.azoz = []
    self.timer()
    self.canvas.bind('<ButtonPress>', self.klik)

  def timer(self):
    for a in self.azoz:
      a.dalsia_faza()
    self.canvas.after(100, self.timer)

  def klik(self, event):
    self.azoz.append(Anim(event.x, event.y, self.zoz))

class Anim:
  canvas = None
  def __init__(self, x, y, zoz):
    self.id = self.canvas.create_image(x, y)
    self.zoz = zoz
    self.faza = 0

  def dalsia_faza(self):
    self.faza = (self.faza + 1) % len(self.zoz)
    self.canvas.itemconfig(self.id, image=self.zoz[self.faza])

def strihaj(meno_suboru, n):
  obr = Image.open(meno_suboru)
  sir, vys = obr.width//n, obr.height
  zoz = []
  for x in range(0, obr.width, sir):
    zoz.append(ImageTk.PhotoImage(obr.crop((x, 0, x+sir, vys))))
  return zoz

Plocha()

Keďže canvas už nebude globálna premenná, ale je to teraz atribút triedy Plocha, priradíme ho aj do triedneho atribútu canvas triedy Anim. Teraz sa takto k nemu dostanú aj inštancie triedy Anim.


Obrázok v pozadí grafickej plochy

Našou najbližšou úlohou bude vložiť daný obrázok ako pozadie grafickej plochy. Zatiaľ sme to robili nejako takto:

 • zistili sme si veľkosť obrázka (napríklad obrázok v súbore 'les.png' je veľký 1280 x 817 pixelov)

 • pri vytváraní canvas sme toto nastavili ako veľkosť a ako prvé sme potom do plochy vložili pomocou create_image tento obrázok

sir, vys = 1280, 817
canvas = tkinter.Canvas(width=sir, height=vys)
canvas.pack()
pozadie = tkinter.PhotoImage(file='les.png')
canvas.create_image(sir/2, vys/2, image=pozadie)

Keďže create_image(x, y, image=obrázok) umiesňuje obrázok tak, že (x, y) je stred obrázka, museli sme najprv prepočítať tieto súradnice na stred grafickej plochy. Pre nás by bolo pohodlnejšie, keby sme mohli určiť, ako sa takýto obrázok umiestni, t.j. ako sa ukotví (podobne ako sme ukotvovali texty v create_text) v grafickej ploche. Na to slúži pomenovaný parameter anchor, v ktorom zadáme ukotvenie 'nw' (teda na sevorozápadný roh obrázka) a súradnice (0, 0). Zapíšeme to takto:

canvas.create_image(0, 0, image=pozadie, anchor='nw')

Radi by sme ale namiesto priradenia sir, vys = 1280, 817 pre konkrétny obrázok pozadia, použili:

pozadie = tkinter.PhotoImage(file='les.png')
sir, vys = pozadie.width(), pozadie.height()
canvas = tkinter.Canvas(width=sir, height=vys)
canvas.pack()
canvas.create_image(0, 0, image=pozadie, anchor='nw')

Teda, že najprv prečítame obrázok, zistíme si jeho rozmery a až potom vytvárame grafickú plochu.

Toto nám spôsobí takúto chybovú správu:

RuntimeError: Too early to create image``.

Python nám tu vysvetľuje, že volanie tkinter.PhotoImage(...) prišlo skôr, ako sme vytvorili samotnú grafickú aplikáciu (zrejme pomocou tkinter.Canvas(...)).

Našťastie takto zacyklený problém vieme vyriešiť:

 • volanie:

  canvas = tkinter.Canvas()
  

  ktoré vytvára grafickú aplikáciu je len skratkou týchto dvoch príkazov:

  win = tkinter.Tk()
  canvas = tkinter.Canvas(win)
  
 • kde inštancia win reprezentuje samotnú grafickú aplikáciu (okno, window) na začiatku ešte bez canvasu (často sa zvykne tejto inštancii dávať meno root)

 • až druhý príkaz tkinter.Canvas(win) vytvorí canvas a umiestni ho do grafického okna win (parameter win zapisovať nemusíme, tkinter si ho domyslí)

A to je ten moment, keď môžeme ešte pred vytvorením canvasu prečítať nejaký obrázok zo súboru:

win = tkinter.Tk()
pozadie = tkinter.PhotoImage(file='les.png')
sir, vys = pozadie.width(), pozadie.height()
canvas = tkinter.Canvas(width=sir, height=vys)
canvas.pack()
canvas.create_image(0, 0, image=pozadie, anchor='nw')

Zapamätajme si, že tkinter nedovolí čítať obrázky (pomocou tkinter.PhotoImage) skôr, ako sa vytvorí okno grafickej aplikácie tkinter.Tk.

Naša aplikácia teraz vyzerá takto:

import tkinter
from PIL import Image, ImageTk

class Plocha:
  def __init__(self, meno_pozadia):
    self.pozadie = tkinter.PhotoImage(file=meno_pozadia)
    sir, vys = self.pozadie.width(), self.pozadie.height()
    self.canvas = Anim.canvas = tkinter.Canvas(width=sir, height=vys)
    self.canvas.pack()
    self.canvas.create_image(0, 0, image=self.pozadie, anchor='nw')
    self.zoz = strihaj('vtak.png', 8)
    self.azoz = []
    self.timer()
    self.canvas.bind('<ButtonPress>', self.klik)

  ...

...

win = tkinter.Tk()
Plocha('les.png')

Ďalšou našou úlohou bude pripraviť triedu Plocha tak, aby vedela pracovať aj s inými animovanými obrázkami ako 'vtak.png'. Napríklad v súbore 'zajo.png' máme týchto 8 fáz animácie:

../_images/z22_2.png

Teda trieda Plocha nebude sama čítať a rozoberať súbor 'vtak.png', ale takéto zoznamy animácií pripravíme ešte pred inicializáciou Plocha a sem ich pošleme, napríklad v parametri obrazky. Vďaka tomuto budeme môcť do plochy poslať ľubovoľný počet zoznamov s animáciami. Upravíme aj výber animácie pri kliknutí:

import tkinter
import random
from PIL import Image, ImageTk

class Plocha:
  def __init__(self, meno_pozadia, *obrazky):
    self.pozadie = tkinter.PhotoImage(file=meno_pozadia)
    sir, vys = self.pozadie.width(), self.pozadie.height()
    self.canvas = Anim.canvas = tkinter.Canvas(width=sir, height=vys)
    self.canvas.pack()
    self.canvas.create_image(0, 0, image=self.pozadie, anchor='nw')
    self.zoz = obrazky
    self.azoz = []
    self.timer()
    self.canvas.bind('<ButtonPress>', self.klik)

  def timer(self):
    for a in self.azoz:
      a.dalsia_faza()
    self.canvas.after(100, self.timer)

  def klik(self, event):
    self.azoz.append(Anim(event.x, event.y, random.choice(self.zoz)))

a hlavný program:

win = tkinter.Tk()
Plocha('les.png', strihaj('vtak.png', 8), strihaj('zajo.png', 8))

Táto grafická aplikácia vykreslí do pozadia obrázok lesa a každé kliknutie pridá animovaného vtáčika alebo zajaca.

Pomocou PIL vytvoríme aj ďalšie animácie:

win = tkinter.Tk()
win.title('zvieratka v lese')
zoz1 = strihaj('vtak.png', 8)
zoz2 = strihaj('zajo.png', 8)
obr = Image.open('pyton.png')
zoz3 = [ImageTk.PhotoImage(obr.rotate(uhol, expand=True)) for uhol in range(0, 360, 10)]
obr = Image.open('kacicka.png')
zoz4 = [ImageTk.PhotoImage(obr.resize(int(v*r) for v in obr.size))
              for r in (.6, .55, .5, .45, .4, .35, .3, .35, .4, .45, .5, .55)]
Plocha('les.png', zoz1, zoz2, zoz3, zoz4)

Aby sme nemali v našej grafickej aplikácii zbytočne veľa globálnych premenných, zapuzdrime to do triedy Program:

import tkinter
import random
from PIL import Image, ImageTk

class Plocha:
  ...

class Anim:
  canvas = None
  ...

class Program:
  def __init__(self):

    def strihaj(meno_suboru, n):
      obr = Image.open(meno_suboru)
      sir, vys = obr.width//n, obr.height
      zoz = []
      for x in range(0, obr.width, sir):
        zoz.append(ImageTk.PhotoImage(obr.crop((x, 0, x+sir, vys))))
      return zoz

    win = tkinter.Tk()
    win.title('zvieratka v lese')
    zoz1 = strihaj('vtak.png', 8)
    zoz2 = strihaj('zajo.png', 8)
    obr = Image.open('pyton.png')
    zoz3 = [ImageTk.PhotoImage(obr.rotate(uhol, expand=True)) for uhol in range(0, 360, 10)]
    obr = Image.open('kacicka.png')
    zoz4 = [ImageTk.PhotoImage(obr.resize(int(v*r) for v in obr.size))
                  for r in (.6, .55, .5, .45, .4, .35, .3, .35, .4, .45, .5, .55)]
    Plocha('les.png', zoz1, zoz2, zoz3, zoz4)

Program()

Teraz bude grafická aplikácia náhodne vyberať jeden z animovaných obrázkov vtáčika, zajaca, hada a kačičky. V celej aplikácii máme okrem troch tried Plocha, Anim a Program jednu globálnu inštanciu triedy Program.


Pohybujúce sa obrázky


Obrázkom v nejakej väčšej scéne, ktoré sa animujú, hýbu, spolupracujú navzájom, resp. sa dajú modifikovať prostredníctvom myši alebo klávesnice, sa zvykne hovoriť sprite. V predchádzajúcej časti prednášky sme do grafickej plochy umiestňovali nejaké animované objekty a už toto boli najjednoduchšie verzie sprite (škriatkov).

V tejto aplikácii sa po každom kliknutí objavil ďalší animovaný obrázok, pričom sa náhodne vyberal z

 • zoz1 - vtáčik mávajúci krídlami

 • zoz2 - skákajúci zajac

 • zoz3 - otáčajúci sa pytón

 • zoz4 - kačička s pulzujúcou veľkosťou

Postupne budeme túto aplikáciu ďalej modifikovať a dopĺňať o ďalšie správanie.


Ďalší animovaný objekt

Aplikáciu upravíme tak, aby sa namiesto otáčajúceho sa pytóna a pulzujúcej kačičky objavila krútiaca sa zemeguľa. Využijeme týchto 21 obrázkov zemegule:

../_images/z22_3.png

Túto zemeguľu musíme rozstrihať trochu inak ako vtáka a zajaca. Upravíme funkciu strihaj a aj inicializáciu triedy Program`:

class Program:
  def __init__(self):

    def strihaj(meno_suboru, ps, pr=1):
      obr = Image.open(meno_suboru)
      sir, vys = obr.width//ps, obr.height//pr
      zoz = []
      for y in range(0, obr.height, vys):
        for x in range(0, obr.width, sir):
          zoz.append(ImageTk.PhotoImage(obr.crop((x, y, x+sir, y+vys))))
      return zoz

    win = tkinter.Tk()
    win.title('zvieratka v lese')
    zoz1 = strihaj('vtak.png', 8)
    zoz2 = strihaj('zajo.png', 8)
    zoz3 = strihaj('zemegula.png', 7, 3)
    Plocha('les.png', zoz1, zoz2, zoz3)

Funkcia strihaj teraz zvláda rozstrihať prečítaný obrázkový súbor nielen na rovnaké obrázky v jednom rade, ale aj ak je takýchto radov niekoľko pod sebou: parameter ps označuje počet stĺpcov a pr počet riadkov s obrázkami.


Posúvanie objektov myšou

Do triedy Plocha pridáme 3 nové udalosti a tiež upravíme klikanie, pomocou ktorého pridávame nové objekty:

 • '<ButtonPress-3>' - metóda klik pridáva nový objekt (kliknutie pravým tlačidlom myši)

 • '<ButtonPress-1>' - metóda mouse_down zistí, či sa kliklo do objektu a umožní ďalšie ťahanie

 • '<B1-Motion>' - metóda mouse_move robí samotné ťahanie

 • '<ButtonRelease-1>' - metóda mouse_up zruší ťahanie

Všetky tri ťahacie metódy využívajú premennú (atribút) tahany, ktorá ma buď hodnotu None (nič sa neťahá), alebo referenciu na jeden z objektov (inštancie triedy Anim). Trieda PLocha teraz vyzera takto:

class Plocha:
  def __init__(self, meno_pozadia, *obrazky):
    ...
    self.tahany = None
    self.canvas.bind('<ButtonPress-3>', self.klik)
    self.canvas.bind('<ButtonPress-1>', self.mouse_down)
    self.canvas.bind('<B1-Motion>', self.mouse_move)
    self.canvas.bind('<ButtonRelease-1>', self.mouse_up)

  ...

  def mouse_down(self, event):
    for a in reversed(self.azoz):
      if a.vnutri(event.x, event.y):
        self.tahany = a
        self.dx, self.dy = event.x - a.x, event.y - a.y
        return
    self.tahany = None

  def mouse_move(self, event):
    if self.tahany is not None:
      self.tahany.presun(event.x-self.dx, event.y-self.dy)

  def mouse_up(self, event):
    self.tahany = None

Metóda mouse_down využíva to, že objektu typu Anim sa vieme opýtať, či sme klikli do jeho vnútra vnutri(x, y) a tiež potom pri hýbaní myšou vieme posúvať aj samotný objekt metódou presun(x, y). Všimnite si pomocné premenné self.dx a self.dy, v ktorych sa ukladá posun kliknutia od stredu objektu (jeho (x, y)). Tiež si všimnite, že v metóde mouse_down postupne prechádzame všetky animované objekty v azoz v opačnom poradí, ako sa vytvorili (použili sme reversed), teda skôr sa testujú objekty, ktoré su navrchu (ak sa prekrývajú).

Do triedy Anim pridáme dve nové metódy vnutri a presun a tiež nové premenné x, y a vel, ktorá označuje približnú veľkosť objektu:

class Anim:
  canvas = None
  def __init__(self, x, y, zoz):
    self.x, self.y = x, y
    self.id = self.canvas.create_image(x, y)
    self.zoz = zoz
    self.faza = 0
    self.vel = min(zoz[0].width(), zoz[0].height()) / 2

  def dalsia_faza(self):
    self.faza = (self.faza + 1) % len(self.zoz)
    self.canvas.itemconfig(self.id, image=self.zoz[self.faza])

  def presun(self, x, y):
    self.canvas.move(self.id, x-self.x, y-self.y)
    self.x, self.y = x, y

  def vnutri(self, x, y):
    return (self.x-x)**2 + (self.y-y)**2 <= self.vel**2

Rôzna rýchlosť animácií

V momentálnej verzii aplikácie sa všetky objekty animujú rovnakou rýchlosťou: pri každom tiknutí časovača (po 100 milisekundách) si každý objekt nastaví ďalšiu fázu animácie. Lenže teraz by sme chceli každému animovanému objektu nastaviť jeho individuálnu rýchlosť animácie, teda hodnotu jeho premennej tik, ktorá bude označovať jeho rýchlosť v milisekundách. Do inicializácie Anim pridáme nový parameter:

class Anim:
  canvas = None
  def __init__(self, x, y, zoz, tik=100):
    self.tik = tik
    ...

Hodnotou atribútu tik by sme radi nastavili jeho individuálny čas zmeny fázy animácie. Toto ale musí zabezpečiť časovač timer v triede Plocha. Zatiaľ vyzerá takto:

def timer(self):
  for a in self.azoz:
    a.dalsia_faza()
  self.canvas.after(100, self.timer)

V časovači sa pravidelne pri každom tiknutí časovača postupne prechádzajú všetky objekty a každému sa nastaví ďalšia fáza. Jedna z možností, ako to vyriešiť, by bola taká, že by sme pre každý objekt pripravili jeho súkromný časovač s jeho vlastnou frekvenciou tikania. Toto by asi fungovalo, len by to priveľmi (a zbytočne) zaťažilo nielen Python ale aj operačný systém. Budeme to riešiť inak: časovač bude hýbať len s tými objektami, ktorým už uplynul ich čas (od poslednej zmeny fázy).

Preto prerobíme zoznam azoz všetkých animovaných zoznamov: okrem referencie na objekt bude obsahovať aj čas, kedy chceme, aby timer zmenil ďalšiu fázu. Spomeňme si, že funkcia time.time() (z modulu time) nám nejako vráti momentálny čas v sekundách. Preto time.time() + tik/1000 označuje čas, ktorý bude o tik milisekúnd. Do azoz budeme vkladať (tuple) dvojice: (čas, referencia). Tieto dvojice v azoz budeme udržiavať usporiadané podľa časov, teda na začiatku zoznamu budú tie dvojice, ktoré majú najmenší čas a bude ich treba čo najskôr animovať.

Ako bude teraz fungovať časovač. Zapíšme si to pseudokódom:

def timer(self):
  while 'na začiatku azoz je čas, ktorý treba už vykonať':
    a = 'vyber z azoz prvý objekt'
    a.dalsia_faza()
    'vlož objekt a do azoz s novým časom na správne miesto'
  self.canvas.after(10, self.timer)    # pre istotu tikaj častejšie ako 100

Uvedomte si, že ak azoz obsahuje dvojice (čas, objekt), tak azoz[0][0] znamená čas prvého prvku azoz, azoz.pop(0) vráti tento prvý prvok (a zo zoznamu ho odstráni). Potom azoz.pop(0)[1] odstráni z azoz prvý prvok a vráti jeho druhú časť, teda referenciu na objekt. Teraz vieme zapísať časovač:

def timer(self):
  while self.azoz != [] and self.azoz[0][0] <= time.time():
    a = self.azoz.pop(0)[1]
    a.dalsia_faza()
    self.vloz_do_azoz(a)
  self.canvas.after(10, self.timer)

kde metóda vloz_do_azoz(a) zrejme vloží objekt a do zoznamu dvojíc azoz na správne miesto, teda zistí jeho nasledovný čas time.time() + a.tik/1000 a takúto dvojicu vloží (zrejme pomocou metódy insert) do zoznamu (list) azoz:

def vloz_do_azoz(self, a):         # nová metóda v triede Plocha
  cas = time.time() + a.tik/1000
  for i in range(len(self.azoz)):
    if self.azoz[i][0] > cas:
      self.azoz.insert(i, (cas, a))
      return
  self.azoz.append((cas, a))

Teraz ešte treba upraviť všetky metódy v Plocha, ktoré pracovali so zoznamom azoz tak, aby korektne pracovali so zoznamom dvojíc:

def klik(self, event):
  a = Anim(event.x, event.y, random.choice(self.zoz), random.randint(20, 200))
  self.azoz.insert(0, (time.time(), a))

def mouse_down(self, event):
  for t, a in self.azoz:
    if a.vnutri(event.x, event.y):
      self.tahany = a
      self.dx, self.dy = event.x - a.x, event.y - a.y
      return
  self.tahany = None

Všimnite si, že metóda klik, ktorá do plochy pridáva nový náhodný objekt s náhodnou rýchlosťou animácie (posledný parameter tik bude náhodné číslo od 20 do 200) a zároveň do časovača naplánuje čo najskoršie vykreslenie tohto objektu a tým aj naštartovanie jeho budúcej animácie.

Metóda mouse_down musí vo for-cykle prechádzať zoznam dvojíc a preto ani nevyužijeme reversed.

Ešte nezabudnite na začiatok aplikácie pridať import time. Teraz by mohla fungovať aplikácia takto:

 • po kliknutí (pravým tlačidlom myši) pridá nový náhodný objekt s náhodnou rýchlosťou animácie

 • ťahaním (ľavým tlačidlom myši) môžeme ľubovoľný animovaný objekt presúvať na nové miesto

 • počas presúvania stále beží jeho animácia

 • ak sa viac animovaných objektov navzájom prekrýva, tak kliknutie a ťahanie nemusí vybrať vrchný objekt, ale náhodný podľa momentálneho stavu azoz


Automatický pohyb objektov

Ďalším krokom pri vylepšovaní aplikácie bude automatický pohyb všetkých animovaných objektov. Pri pohybe objektu v grafickej ploche sa často využíva idea vektora: objekt má určený svoj smer pohybu ako dvojicu čísel (dx, dy), pričom v každom kroku (časovača) sa zmení poloha objektu v ploche: x = x + dx a y = y + dy. Asi by sa zišlo strážiť, aby nám objekt neodišiel z plochy preč a už sa nikdy nevrátil späť. Ak si niekde zapamätáme veľkosť grafickej plochy (šírku a výšku), jednoducho sa dá robiť takúto kontrolu:

x = x + dx
if x < 0:
  x = x + sirka
if x >= sirka:
  x = x - sirka

podobne by to bolo aj so súradnicou y. V skutočnosti sa to dá skrátiť takto:

x = (x + dx) % sirka
y = (y + dy) % vyska

Vďaka tejto úprave, animovaný objekt pri pohybe z plochy nevypadne, ale objaví sa na opačnom konci a pokračuje v pohybe stále svojim smerom.

Upravovať budeme najprv metódy triedy Anim:

class Anim:
  canvas = None
  def __init__(self, x, y, zoz, tik=100, dx=0, dy=0):
    self.tik = tik
    self.x, self.y = x, y
    self.dx, self.dy = dx, dy
    ...

Metódu dalsia_faza premenujeme na pohyb:

class Anim:
  ...

  def pohyb(self):
    self.faza = (self.faza + 1) % len(self.zoz)
    self.canvas.itemconfig(self.id, image=self.zoz[self.faza])
    if self.dx or self.dy:
      self.presun((self.x + self.dx) % self.sirka,
            (self.y + self.dy) % self.vyska)

Zrejme ešte vygenerujeme nejaké dx a dy pri vytváraní animovaného objektu (pri pravom kliknutí myši do plochy). Asi bude najlepšie, keď vtáčiky budú lietať len smerom zľava doprava, zajačiky budú skákať len sprava doľava a zemegule sa budú hýbať ľubovoľným smerom. Opravíme metódy klik a timer v triede Plocha, v inicializácii pridáme šírku a výšku ako triedne atribúty v Anim:

class Plocha:
  def __init__(self, meno_pozadia, *obrazky):
    self.pozadie = tkinter.PhotoImage(file=meno_pozadia)
    sir, vys = self.pozadie.width(), self.pozadie.height()
    Anim.sirka, Anim.vyska = sir, vys
    ...

  def timer(self):
    while self.azoz != [] and self.azoz[0][0] <= time.time():
      a = self.azoz.pop(0)[1]
      a.pohyb()
      self.vloz_do_azoz(a)
    self.canvas.after(10, self.timer)

  ...

  def klik(self, event):
    ix = random.randrange(len(self.zoz))
    if ix == 0:
      dx, dy = random.randint(1, 5), random.randint(-2, 2)
    elif ix == 1:
      dx, dy = random.randint(-7, -4), random.randint(-2, 2)
    elif ix == 2:
      dx, dy = random.randint(-5, 5), random.randint(-5, 5)
    a = Anim(event.x, event.y, self.zoz[ix], random.randint(20, 200), dx, dy)
    self.azoz.insert(0, (time.time(), a))

  ...

Teraz otestujte, ako sa animované objekty hneď po vytvorení rozpŕchnu všetkými smermi.


Iný pohyb pre niektorý objekt

V momentálnej verzii sa všetky tri typy animovaných objektov správajú na okraji úplne rovnako: keď objekt na nejakej hrane vypadne, objaví sa na opačnom konci plochy.

Teraz by sme chceli zmeniť správanie animovanej zemegule: keď sa priblíži k okraju plochy, odrazí sa presne tak, ako sa odrážajú gulečníkové gule na biliardovom stole. Teraz sa bude počítať (x, y) a meniť (dx, dy) takto:

if x + dx < vel:
  dx = abs(dx)
if x + dx > sirka - vel:
  dx = -abs(dx)
if y + dy < vel:
  dy = abs(dy)
if y + dy > vyska - vel:
  dy = -abs(dy)
x, y = x + dx, y + dy

Ďalej si ukážeme dva postupy, ako to môžeme zakomponovať do našej aplikácie. Prvá verzia pridá do triedy Anim atribút odraz, ktorý, ak bude mať hodnotu True, bude sa odrážať od okrajov, hodnota False ponechá pôvodné správanie.

Opravme triedu Anim:

class Anim:
  canvas = None
  odraz = False
  def __init__(self, x, y, zoz, tik=100, dx=0, dy=0):
    ...

  def pohyb(self):
    self.faza = (self.faza + 1) % len(self.zoz)
    self.canvas.itemconfig(self.id, image=self.zoz[self.faza])
    if self.dx or self.dy:
      if self.odraz:
        if self.x+self.dx < self.vel: self.dx = abs(self.dx)
        if self.y+self.dy < self.vel: self.dy = abs(self.dy)
        if self.x+self.dx > self.sirka - self.vel: self.dx = -abs(self.dx)
        if self.y+self.dy > self.vyska - self.vel: self.dy = -abs(self.dy)
        self.presun(self.x + self.dx, self.y + self.dy)
      else:
        self.presun((self.x + self.dx) % self.sirka,
              (self.y + self.dy) % self.vyska)

  ...

Ešte musíme opraviť vytvorenie takéhoto animovaného objektu v metóde klik v triede Plocha:

class Plocha:
  ...

  def klik(self, event):
    ix = random.randrange(len(self.zoz))
    if ix == 0:
      dx, dy = random.randint(1, 5), random.randint(-2, 2)
    elif ix == 1:
      dx, dy = random.randint(-7, -4), random.randint(-2, 2)
    elif ix == 2:
      dx, dy = random.randint(-5, 5), random.randint(-5, 5)
    a = Anim(event.x, event.y, self.zoz[ix], random.randint(20, 200), dx, dy)
    if ix == 2:
      a.odraz = True
    self.azoz.insert(0, (time.time(), a))

  ...

Teraz by aplikácia mohla fungovať s novým správaním animovanej zemegule.


To isté môžeme dosiahnuť aj inak: namiesto nového atribútu odraz v triede Anim, vytvoríme novú odvodenú triedu, v ktorej pozmeníme len metódu pohyb. Trieda Anim je teraz pôvodná verzia a odvodená trieda bude AnimSOdrazom:

class Anim:
  canvas = None
  def __init__(self, x, y, zoz, tik=100, dx=0, dy=0):
    ...

  def pohyb(self):
    self.faza = (self.faza + 1) % len(self.zoz)
    self.canvas.itemconfig(self.id, image=self.zoz[self.faza])
    if self.dx or self.dy:
      self.presun((self.x + self.dx) % self.sirka,
            (self.y + self.dy) % self.vyska)

  ...

class AnimSOdrazom(Anim):
  def pohyb(self):
    self.faza = (self.faza + 1) % len(self.zoz)
    self.canvas.itemconfig(self.id, image=self.zoz[self.faza])
    if self.dx or self.dy:
      if self.x+self.dx < self.vel: self.dx = abs(self.dx)
      if self.y+self.dy < self.vel: self.dy = abs(self.dy)
      if self.x+self.dx > self.sirka - self.vel: self.dx = -abs(self.dx)
      if self.y+self.dy > self.vyska - self.vel: self.dy = -abs(self.dy)
      self.presun(self.x + self.dx, self.y + self.dy)

Malá oprava ešte aj v metóde klik:

class Plocha:
  ...

  def klik(self, event):
    ix = random.randrange(len(self.zoz))
    if ix == 0:
      dx, dy = random.randint(1, 5), random.randint(-2, 2)
    elif ix == 1:
      dx, dy = random.randint(-7, -4), random.randint(-2, 2)
    elif ix == 2:
      dx, dy = random.randint(-5, 5), random.randint(-5, 5)
    if ix == 2:
      a = AnimSOdrazom(event.x, event.y, self.zoz[ix], random.randint(20, 200), dx, dy)
    else:
      a = Anim(event.x, event.y, self.zoz[ix], random.randint(20, 200), dx, dy)
    self.azoz.insert(0, (time.time(), a))

  ...

Cvičenia


 1. Spojazdni kompletnú aplikáciu z prednášky: triedy Program, Plocha a Anim s animovanými obrázkami vtak.gif, zajo.gif, otáčaním pyton.png a zmenou veľkosti kacicka.png.


 1. Vymeň v aplikácii pozadie: nájdi na internete vhodný obrázok rozmerov aspoň 600x400 vo formáte .jpg a nahraď ním 'les.png', napríklad na stránkach pixabay.com alebo pexels.com … Uvedom si, že tkinter nevie prečítať jpg formát.


 1. V priečinku obrazky2.zip je okrem niekoľkých obrázkov aj priečinok pozadie. Zvoľ si niektorý z nich a ten rozkopíruješ vedľa seba a pod seba tak, aby sa zaplnil celý canvas veľkosti minimálne 800x600.

  • pomocou modulu Image v PIL vytvor jeden veľký obrázok požadovaných rozmerov (napríklad 800x600) a do neho príslušný počet krát opečiatkuj zadaný obrázok a tento výsledok použi ako pozadie canvasu grafickej aplikácie

  • mala by teraz fungovať takáto inicializácia triedy Plocha:

  Plocha(('pozadie/pozadie1.bmp', 800, 600), zoz1, zoz2, zoz3, zoz4)
  

 1. Obrázky 'obr1.bmp' a 'obr2.bmp' v priečinku obrazky2.zip nemajú priesvitné časti. Prečítaj ich a pomocou Image z nich vyrob obrázky v móde 'RGBA' a farbu v pixeli na súradnici (0, 0) nahraď v týchto obrázkoch priesvitnými pixelmi.

  • pre každú z týchto bitmáp priprav 2 fázy animácie: 1. je pôvodný obrázok, 2. je obrázok zmenšený na 90%

  • pridaj tieto animácie do tvojej animačnej aplikácie


 1. Na internete nájdi niekoľko zaujímavých animácií, napríklad z gif na pixabay.com, animatedimages.org, … a zaraď ich do zoznamu obrázkov do aplikácie. Zrejme ich budeš musieť nejako konvertovať do postupnosti tkinter obrázkov.


 1. Trieda Plocha očakáva ako zbalený parameter obrazky len zoznamy animácií, t.j. zoznamy obrázkov pre tkinter. Doplň do tejto inicializácie aj to, aby fungovali nielen takéto zoznamy, ale aj znakové reťazce. Tieto reťazce budú menami súborov vo formáte png. Napríklad by mohlo fungovať aj:

  Plocha('les.png', zoz1, zoz2, 'konik.png', zoz3, zoz4, 'psicek.png')
  

  Takéto súbory sa tiež prečítajú (pomocou tkinter.PgotoImage) a zaradia medzi zoznamy animácií ako animácie s jedinou fázou.


13. Týždenný projekt


Robot Mravec

Máme cvičeného malého robota mravca, ktorý sa pohybuje po štvorcovej sieti a pritom vie pred sebou tlačiť malé kocky. Mravec poslúcha na povely 'l' (vľavo), 'p' (vpravo), 'h' (hore), 'd' (dole), pričom sa v danom smere posunie na susedné políčko štvorcovej siete. Ak sa v danom smere v ploche nachádza kocka, tak ju pred sebou v tomto smere potlačí. Ak je v danom smere tesne za sebou viac kociek, tak ich tlačí všetky. Mravec z plochy nikdy nevyjde, hoci kocky, ktoré pred sebou tlačí, z plochy vypadnúť môžu.

Na každej kocke je zapísané jedno písmeno. Samotná štvorcová sieť vie indikovať, či sa na niektorých špeciálnych políčkach nachádzajú kocky s písmenami a vie zistiť množinu písmen na týchto kockách.

Zadanie štvorcovej siete s počiatočným rozložením kociek je v textovom súbore. V prvých riadkoch tohto súboru sa nachádzajú riadky štvorcovej siete (všetky sú rovnako dlhé), pričom špeciálne políčka sú označené znakom '+' a zvyšné sú označené znakom '.'. Za štvorcovou sieťou je v súbore jeden riadok prázdny a za tým nasleduje postupnosť súradníc kociek s písmenami - v každom ďalšom riadku je trojica: písmeno a dve celé čísla. Táto trojica označuje písmeno na kocke a jej pozíciu v ploche: riadok a stĺpec (číslujeme od 0).

Naprogramuj triedu Mravec:

class Mravec:
  def __init__(self, meno_suboru):
    ...

  def __str__(self):
    return ''

  def start(self, riadok, stlpec):
    ...

  def rob(self, prikazy):
    ...

  def zisti(self):
    return set()

kde

 • init prečíta súbor - mravec tam zatiaľ nie je

 • start položí mravca na zadaný riadok a stĺpec

 • __str__ vráti znakovú reprezentáciu plochy: pozíciu mravca zapíšte znakom '@' a špeciálne políčka, na ktorých sa nenachádza ani mravec ani kocka, zapíšte znakom '+', ostatné políčka zapíšte znakmi písmen, resp. znakom '.'

 • rob dostáva jeden povel, alebo postupnosť za sebou nasledujúcich povelov, pričom povel je jedno z písmen 'l', 'p', 'h' alebo 'd'; mravec sa postupne pohybuje v daných smeroch, pričom pred sebou môže tlačiť kocky; povely, ktoré sa nedajú vykonať, ignoruje

 • metóda zisti vráti množinu písmen na špeciálnych políčkach hracej plochy

Napríklad, pre súbor:

.....
..+.+
.++..
.....

D 2 2
C 2 1
A 1 1
B 1 3

takýto test:

if __name__ == '__main__':
  m = Mravec('subor1.txt')
  print(m)
  print('zisti =', m.zisti())
  m.start(1, 0)
  m.rob('pp')
  print(m)
  print('zisti =', m.zisti())
  m.rob('dl')
  print(m)
  print('zisti =', m.zisti())

vypíše:

.....
.A+B+
.CD..
.....
zisti = {'D', 'C'}
.....
..@AB
.CD..
.....
zisti = {'B', 'D', 'C'}
.....
..+AB
C@+..
..D..
zisti = {'B'}

Z úlohového servera L.I.S.T. si stiahni kostru programu riesenie.py. Pozri si testovacie dáta v súboroch 'subor1.txt', 'subor2.txt', 'subor3.txt', …, ktoré bude používať testovač.

Tvoj odovzdaný program s menom riesenie.py musí začínať tromi riadkami komentárov:

# 13. zadanie: mravec
# autor: Janko Hraško
# datum: 7.12.2023

Projekt riesenie.py (bez dátových súborov) odovzdaj na úlohový server https://list.fmph.uniba.sk/. Môžeš zaň získať 5 bodov.