Riešenie úloh 10. cvičenia


 1. Riešenie:

  import tkinter
  
  def kresli(event):
    x, y = event.x, event.y
    canvas.create_line(x, y, x + 100, y, width=2)
  
  def zmaz(event=None):
    canvas.delete('all')
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  canvas.bind('<B1-Motion>', kresli)
  canvas.bind('<ButtonPress-3>', zmaz)
  tkinter.Button(text='Zmaž', command=zmaz).pack()
  
  tkinter.mainloop()
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  import random
  
  r = 1
  farba = 'yellow'
  
  def kresli(event):
    global r
    x, y = event.x, event.y
    canvas.create_oval(x - r, y - r, x + r, y + r, fill=farba)
    r += .1
  
  def zmaz(event):
    global r
    r = 1
    canvas.delete('all')
  
  def zmen_farbu():
    global farba
    farba = f'#{random.randrange(256**3):06x}'
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  canvas.bind('<B1-Motion>', kresli)
  canvas.bind('<ButtonPress-3>', zmaz)
  tkinter.Button(text='Zmeň farbu', command=zmen_farbu).pack()
  
  tkinter.mainloop()
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  import random
  
  zoznam = []
  
  def klik(event):
    zoznam.append((event.x, event.y))
    if len(zoznam) == 2:
      fill = f'#{random.randrange(256**3):06x}'
      canvas.create_rectangle(zoznam, fill=fill)
      zoznam.clear()
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  canvas.bind('<ButtonPress-1>', klik)
  
  tkinter.mainloop()
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  import random
  
  zoznam = []
  
  def klik(event):
    xy = event.x, event.y
    zoznam.append(xy)
    canvas.create_text(xy, text='+')
    if len(zoznam) == 3:
      fill = f'#{random.randrange(256**3):06x}'
      canvas.create_polygon(zoznam, fill=fill)
      zoznam.pop(0)
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  canvas.bind('<ButtonPress-1>', klik)
  
  tkinter.mainloop()
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  import random
  
  zoznam = []
  
  def klik(event):
    x, y = event.x, event.y
    zoznam.append((x, y))
    canvas.create_text(x, y, text='+')
    x0, y0 = zoznam[0]
    if len(zoznam) > 2 and (x - x0) ** 2 + (y - y0) ** 2 < 25:
      fill = f'#{random.randrange(256**3):06x}'
      canvas.create_polygon(zoznam, fill=fill)
      zoznam.clear()
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  canvas.bind('<ButtonPress-1>', klik)
  
  tkinter.mainloop()
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  import random
  
  zoznam = []    # momentálne vytvarané vrcholy
  polygony = []   # všetky nakreslené polygóny
  
  def klik(event):
    x, y = event.x, event.y
    zoznam.append((x, y))
    canvas.create_text(x, y, text='+', tag='+')
    x0, y0 = zoznam[0]
    if len(zoznam) > 2 and (x - x0) ** 2 + (y - y0) ** 2 < 25:
      fill = f'#{random.randrange(256**3):06x}'
      polygony.append(canvas.create_polygon(zoznam, fill=fill))
      zoznam.clear()
      canvas.delete('+')
  
  def zmaz():
    canvas.delete('all')
    zoznam.clear()
    polygony.clear()
  
  def zmen_farbu():
    if polygony:
      fill = f'#{random.randrange(256**3):06x}'
      canvas.itemconfig(polygony[-1], fill=fill)
  
  def spat():
    if polygony:
      canvas.delete(polygony.pop(0))
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack(side='left')
  
  canvas.bind('<ButtonPress-1>', klik)
  tkinter.Button(text='Zmaž', command=zmaz).pack()
  tkinter.Button(text='Zmeň farbu', command=zmen_farbu).pack()
  tkinter.Button(text='Späť', command=spat).pack()
  
  tkinter.mainloop()
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  
  def klik(event):
    x, y = event.x, event.y
    if x1 <= x <= x2 and y1 <= y <= y2:
      farba = farby.pop(0)
      farby.append(farba)
      canvas.itemconfig(obd, fill=farba)
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  x1, y1, x2, y2 = 100, 50, 200, 100
  farby = ['blue', 'red', 'green', 'yellow']
  obd = canvas.create_rectangle(x1, y1, x2, y2, fill=farby[-1])
  
  canvas.bind('<ButtonPress>', klik)
  
  tkinter.mainloop()
  

  alebo pomocou canvas.tag_bind, ktorý zviaže udalosť len s daným objektom:

  import tkinter
  
  def klik(event):
    farba = farby.pop(0)
    farby.append(farba)
    canvas.itemconfig(obd, fill=farba)
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  x1, y1, x2, y2 = 100, 50, 200, 100
  farby = ['blue', 'red', 'green', 'yellow']
  obd = canvas.create_rectangle(x1, y1, x2, y2, fill=farby[-1])
  
  canvas.tag_bind(obd, '<ButtonPress>', klik) # klikanie len do vnútra útvaru
  
  tkinter.mainloop()
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  
  cislo = [1]
  body = []
  
  def klik(event):
    xy = event.x, event.y
    body.append(xy)
    canvas.create_text(xy, text=cislo)
    cislo[0] += 1
  
  def zmaz():
    canvas.delete('all')
    cislo[0] = 1
    body.clear()
  
  def nakresli_ciaru():
    canvas.create_line(body)
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  canvas.bind('<ButtonPress>', klik)
  tkinter.Button(text='Zmaž', command=zmaz).pack()
  tkinter.Button(text='Nakresli čiaru', command=nakresli_ciaru).pack()
  
  tkinter.mainloop()
  

  alebo len s jednou globálnou premennou:

  import tkinter
  
  body = []
  
  def klik(event):
    xy = event.x, event.y
    body.append(xy)
    canvas.create_text(xy, text=len(body))
  
  def zmaz():
    canvas.delete('all')
    body.clear()
  
  def nakresli_ciaru():
    canvas.create_line(body)
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  canvas.bind('<ButtonPress>', klik)
  tkinter.Button(text='Zmaž', command=zmaz).pack()
  tkinter.Button(text='Nakresli čiaru', command=nakresli_ciaru).pack()
  
  tkinter.mainloop()
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  import random
  
  def klik(event):
    x = event.x // 50 * 50
    y = event.y // 50 * 50
    farba = f'#{random.randrange(256**3):06x}'
    canvas.create_rectangle(x, y, x + 50, y + 50, fill=farba)
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  canvas.bind('<ButtonPress>', klik)
  
  tkinter.mainloop()
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  
  def klik(event):
    x, y = event.x, event.y
    vzd = ((x - x0) ** 2 + (y - y0) ** 2) ** 0.5
    if vzd < r:
      # f = int(255 * vzd / r)
      # farba = f'#{f:02x}{f:02x}{f:02x}'
      farba = '#' + 3 * f'{int(255 * vzd / r):02x}'
      canvas.itemconfig(kruh, fill=farba)
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  r, x0, y0 = 120, 150, 130
  kruh = canvas.create_oval(x0 - r, y0 - r, x0 + r, y0 + r)
  canvas.bind('<ButtonPress>', klik)
  canvas.bind('<Motion>', klik)
  
  tkinter.mainloop()
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  import random
  
  farba = 'blue'
  
  def tahaj(event):
    for i in range(20):
      x = event.x + random.randint(-30, 30)
      y = event.y + random.randint(-30, 30)
      canvas.create_oval(x - 2, y - 2, x + 2, y + 2,
                fill=farba, width=0)
  
  def zmen_farbu(event=None):
    global farba
    farba = f'#{random.randrange(256**3):06x}'
    vypis['text'] = f'farba: {farba}'
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  canvas.bind('<B1-Motion>', tahaj)
  tkinter.Button(text='Zmeň farbu', command=zmen_farbu).pack()
  vypis = tkinter.Label(text='farba: blue')
  vypis.pack()
  
  tkinter.mainloop()
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  
  xy = []
  
  def klik(event):
    global usecka
    xy[:] = [event.x, event.y] * 2
    usecka = canvas.create_line(xy, width=hrubka.get())
  
  def tahaj(event):
    xy[2:4] = [event.x, event.y]
    canvas.coords(usecka, xy)
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  canvas.bind('<B1-Motion>', tahaj)
  canvas.bind('<ButtonPress-1>', klik)
  hrubka = tkinter.Scale(orient='horizontal', from_=1, to=20)
  hrubka.pack()
  
  tkinter.mainloop()
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  import random
  
  xy = []
  zoz = []    # zoznam všetkých obdĺžnikov
  
  def klik(event):
    xy[:] = [event.x, event.y] * 2
    farba = f'#{random.randrange(256**3):06x}'
    zoz.append(canvas.create_rectangle(xy, fill=farba))
  
  def tahaj(event):
    xy[2:4] = [event.x, event.y]
    canvas.coords(zoz[-1], xy)
  
  def undo():
    if zoz:
      canvas.delete(zoz.pop())
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  canvas.bind('<B1-Motion>', tahaj)
  canvas.bind('<ButtonPress>', klik)
  tkinter.Button(text='Undo', command=undo).pack()
  
  tkinter.mainloop()
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  
  dxy = []      # posun kliknutého bodu
  
  def klik(event):
    x, y = canvas.coords(stvorec)[:2]
    dxy[:] = dx, dy = event.x - x, event.y - y
    if dx < 0 or dx > 50 or dy < 0 or dy > 50:
      dxy.clear()
  
  def tahaj(event):
    if dxy:
      x, y = event.x - dxy[0], event.y - dxy[1]
      canvas.coords(stvorec, x, y, x + 50, y + 50)
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  stvorec = canvas.create_rectangle(100, 50, 100 + 50, 50 + 50,
                   fill='red')
  canvas.bind('<B1-Motion>', tahaj)
  canvas.bind('<ButtonPress-1>', klik)
  
  tkinter.mainloop()
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  
  dxy = []
  
  def klik(event):
    global ktory
    for utvar in reversed(utvary):
      x1, y1, x2, y2 = canvas.coords(utvar)
      dxy[:] = dx, dy = event.x - x1, event.y - y1
      if 0 <= dx < x2 - x1 and 0 <= dy < y2 - y1:
        ktory = utvar
        canvas.bind('<B1-Motion>', tahaj) # až teraz zviaže udalosť
        return
  
  def tahaj(event):
    x1, y1, x2, y2 = canvas.coords(ktory)
    sir, vys = x2 - x1, y2 - y1
    x1, y1 = event.x - dxy[0], event.y - dxy[1]
    canvas.coords(ktory, x1, y1, x1 + sir, y1 + vys)
  
  def pusti(event):
    canvas.unbind('<B1-Motion>')    # zruší zviazanie udalosti
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  utvary = [canvas.create_rectangle(100, 50, 200, 100, fill='red'),
       canvas.create_rectangle(250, 100, 350, 200, fill='blue'),
       canvas.create_rectangle(50, 80, 220, 130, fill='yellow'),
       # tu môže byť ľubovoľný počet obdĺžnikov
       ]
  canvas.bind('<ButtonPress-1>', klik)
  canvas.bind('<ButtonRelease-1>', pusti)
  
  tkinter.mainloop()
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  
  text = ''
  
  def klaves(event):  # event.char: '\r' return, '\b' backspace
    global text
    if 'a' <= event.char.lower() <= 'z' or event.char in ' \r':
      text += event.char
      canvas.itemconfig(riadky, text=text)
    elif event.char == '\b':
      text = text[:-1]
      canvas.itemconfig(riadky, text=text)
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  riadky = canvas.create_text(190, 130, fill='blue', font='arial 30')
  canvas.bind_all('<KeyPress>', klaves)
  
  tkinter.mainloop()
  

  alebo pomocou canvas.itemcget(...), ktorá vráti momentálnu hodnotu atribútu 'text' v texte:

  import tkinter
  
  def klaves(event):  # event.char: '\r' return, '\b' backspace
    if 'a' <= event.char.lower() <= 'z' or event.char in ' \r':
      text = canvas.itemcget(riadky, 'text') + event.char
      canvas.itemconfig(riadky, text=text)
    elif event.char == '\b':
      text = canvas.itemcget(riadky, 'text')[:-1]
      canvas.itemconfig(riadky, text=text)
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  riadky = canvas.create_text(190, 130, fill='blue', font='arial 30')
  canvas.bind_all('<KeyPress>', klaves)
  
  tkinter.mainloop()
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  from math import sin, cos, radians
  
  def timer():
    global uhol
    uhol += 10
    x = x0 + r * cos(radians(uhol))
    y = y0 + r * sin(radians(uhol))
    canvas.coords(bodka, x - 5, y - 5, x + 5, y + 5)
    canvas.after(cas.get(), timer)
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  cas = tkinter.Scale(orient='horizontal', from_=50, to=1000,
            resolution=50)
  cas.pack()
  
  r, x0, y0 = 100, 150, 120
  canvas.create_oval(x0 - r, y0 - r, x0 + r, y0 + r)
  bodka = canvas.create_oval(x0 + r - 5, y0 - 5, x0 + r + 5, y0 + 5,
                width=0, fill='red')
  uhol = 0
  timer()
  
  tkinter.mainloop()
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  from math import sin, cos, radians
  
  moze_cerveny = moze_modry = True
  
  def timer():
    global uhol1, uhol2
    if moze_cerveny:
      uhol1 += 10
      x = x0 + r * cos(radians(uhol1))
      y = y0 + r * sin(radians(uhol1))
      canvas.coords(bodka1, x - 5, y - 5, x + 5, y + 5)
    if moze_modry:
      uhol2 += 15
      x = x0 + r * cos(radians(uhol2))
      y = y0 + r * sin(radians(uhol2))
      canvas.coords(bodka2, x - 7, y - 7, x + 7, y + 7)
    canvas.after(100, timer)
  
  def cerveny():
    global moze_cerveny
    moze_cerveny = not moze_cerveny
  
  def modry():
    global moze_modry
    moze_modry = not moze_modry
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack(side='left')
  tkinter.Button(text='Červený', command=cerveny).pack()
  tkinter.Button(text='Modrý', command=modry).pack()
  
  r, x0, y0 = 100, 150, 120
  canvas.create_oval(x0 - r, y0 - r, x0 + r, y0 + r)
  bodka1 = canvas.create_oval(x0 + r - 5, y0 - 5, x0 + r + 5, y0 + 5,
                width=0, fill='red')
  bodka2 = canvas.create_oval(x0 + r - 7, y0 - 7, x0 + r + 7, y0 + 7,
                width=0, fill='blue')
  uhol1 = uhol2 = 0
  timer()
  
  tkinter.mainloop()
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  import time
  
  def timer():
    global cas
    cas += 1
    dsek, sek = cas % 10, cas // 10
    sek, min = sek % 60, sek // 60
    min, hod = min % 60, min // 60
    canvas.itemconfig(text, text=f'{hod}:{min:02}:{sek:02}.{dsek}')
    canvas.after(100, timer)
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  text = canvas.create_text(190, 130, fill='blue', font='consolas 40')
  h, m, s = time.localtime()[3:6]
  cas = h*36000 + m*600 + s*10
  timer()
  
  tkinter.mainloop()
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  import random
  
  interval, r = 1000, 20
  
  def timer():
    global x0, y0
    x0 = random.randrange(r, 380 - r)
    y0 = random.randrange(r, 260 - r)
    canvas.coords(kruh, x0 - r, y0 - r, x0 + r, y0 + r)
    canvas.after(interval, timer)
  
  def klik(event):
    global skore
    x, y = event.x, event.y
    if (x-x0) ** 2 + (y-y0) ** 2 <= r ** 2:
      skore += 10
    else:
      skore -= 1
    label_skore['text'] = f'skore = {skore}'
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack(side='left')
  canvas.bind('<ButtonPress>', klik)
  label_skore = tkinter.Label(text='skore =  ')
  label_skore.pack()
  tkinter.Label(text=f'spomalenie = {interval}').pack()
  tkinter.Label(text=f'velkost = {r}').pack()
  
  kruh = canvas.create_oval(0, 0, 0, 0, fill='light blue')
  skore = 0
  timer()
  
  tkinter.mainloop()
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  import random
  
  kruhy = []
  
  def timer():
    i = 0
    while i < len(kruhy):
      kruh = kruhy[i]
      x1, y1, x2, y2 = canvas.coords(kruh)
      r, x, y = (x2 - x1) / 2, (x1 + x2) / 2, (y1 + y2) / 2
      if r >= 1:
        r -= 1
        canvas.coords(kruh, x - r, y - r, x + r, y + r)
        i += 1
      else:
        canvas.delete(kruh)
        del kruhy[i]
    canvas.after(100, timer)
  
  def klik(event):
    r, x, y = 50, event.x, event.y
    farba = f'#{random.randrange(256**3):06x}'
    kruh = canvas.create_oval(x - r, y - r, x + r, y + r,
                 fill=farba, width=0)
    kruhy.append(kruh)
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  timer()
  canvas.bind('<ButtonPress>', klik)
  #canvas.bind('<B1-Motion>', klik)
  
  tkinter.mainloop()