1. Priebežný test z Programovania (1) z 2020


V úlohách, kde to nie je priamo napísané, netreba odovzdávať funkciu ani žiaden postup, stačí priradiť hodnoty do pripravených premenných. V odovzdanom riešení nepoužívaj import a ani prvky Pythonu, ktoré sme sa neučili v prvých 13. prednáškach.


 1. Napíš funkciu najdlzka(zoznam), ktorá vráti dĺžku najdlhšieho riadku textového súboru. Predpokladaj, že súbor sme už prečítali a jeho obsah sme prekopírovali po znakoch do zoznamu, napríklad takto list(subor.read()). Dĺžku riadku počítaj bez znaku '\n'.

  def najdlzka(zoznam):
    ...
    return ...
  

 1. Funkcia urob(p) spracuje nejakú postupnosť (napríklad je to zoznam, n-tica alebo reťazec):

  def urob(p):
    a, b, c = p[:5], p[4:], p[2:7]
    return a[-1:len(c)] + b[1:] + c[:] + a[:-1] + b[0:1]
  

  Do premennej postupnost priraď takú hodnotu, pre ktorú volanie dostaneme:

  >>> postupnost = ...
  >>> urob(postupnost)
  ['m', 'b', 'e', 'r', 'v', 'e', 'm', 'b', 'e', 'n', 'o', 'v', 'e', 'm']
  

 1. Nasledovná funkcia:

  def kresli():
    d, dx, dy, x, y = 5, 4, 1, 0, 0
    for i in range(300):
      x1, y1 = d * dx, d * dy
      canvas.create_line(x, y, x1, y1)
      x, y, dx, dy, d = x1, y1, -dy, dx, d*1.01
  

  nakreslí časť nejakej krivky. Zisti celkovú dĺžku kreslených čiar - aj tých, ktoré sú mimo canvas. Výsledok priraď do premennej:

  dlzka_ciar = ...
  

 1. Predpokladám, že máš nejakú funkciu, ktorá danú postupnosť (napríklad zoznam alebo reťazec) vypíše pomocou print takto: najprv prvý prvok, potom posledný, potom druhý, potom predposledný, … až nejaký stredný. Výpis je pritom organizovaný tak, že v každom riadku (okrem posledného) bude vypísaných presne päť hodnôt (oddelených medzerou). Do dvoch premenných priraď reťazce, ktoré reprezentujú výpisy pre volania s rôznymi postupnosťami (aj s oddeľovačmi riadkov '\n'):

  vypis1 = '...'      # pre postupnost 'programujem_v_pythone'
  vypis2 = '...'      # pre postupnost range(100, 333)
  

 1. Pre danú funkciu cykly(m, n) nájdi také hodnoty m a n (obe sú dvojciferné), aby funkcia vrátila číslo 43461.

  def cykly(m, n):
    vysl = 0
    for i in range(n):
      if i % 7 == 5:
        for j in range(m):
          if j % 10 > 7 and i != j:
            vysl += i%89 + j%97*101
    return vysl
  

  Nájdené m a n priraď:

  m = ...
  n = ...
  

 1. Nájdi všetky sedemciferné prvočísla, ktoré majú všetky cifry rôzne a tieto tvoria rastúcu postupnosť čísel. Napríklad, ak by sme potrebovali takéto štvorciferné prvočísla, boli by medzi nimi aj 2347, 2357, 2389. Nájdené sedemciferné prvočísla priraď do zoznamu:

  zoznam_prvocisel = [...]
  

 1. Daná je rekurzívna funkcia:

  def rek(d):
    if d <= 10:
      t.fd(d)
    else:
      rek(d / 2 - 5)
      t.pu()
      rek(10)
      t.pd()
      rek(d / 2 - 5)
  

  Zisti, aká je dĺžka nakreslených čiar (so spusteným perom) pre volania rek(70), rek(300) a rek(311) (vždy predpokladáme, že začína kresliť so spusteným perom). Výsledky priraď do troch premenných:

  dlzka70 = ...
  dlzka300 = ...
  dlzka311 = ...
  

 1. Napíš funkciu do_riadkov(zoznam), ktorá neprázdny vstupný zoznam čísel postupne rozdelí do riadkov dvojrozmernej tabuľky. Všetky riadky budú obsahovať len čísla vo vzostupnom poradí (r[i]<r[i+1]). Funkcia sa bude snažiť vytvarať čo najdlhšie takéto riadky:

  def do_riadkov(zoznam):
    ...
    return ...
  

  Napríklad:

  >>> do_riadkov([3, 4, 5, 4, 6, 8, 8, 11, 11])
  [[3, 4, 5], [4, 6, 8], [8, 11], [11]]
  


Riešenie odovzdaj v súbore test.py (môžeš si ho stiahnuť z L.I.S.T.u), pričom prvé tri riadky súboru budú obsahovať:

# 1. priebezny test 2020
# student: Janko Hrasko
# datum: 8.11.2023

zrejme ako študenta uvedieš svoje meno.