1. Priebežný test z Programovania (1) z 2021


Odovzdavaš len jeden skript test.py, v ktorom budú všetky tvoje riešenia úloh. V odovzdanom riešení nepoužívaj import a ani prvky Pythonu, ktoré sme sa neučili v prvých 13. prednáškach. Svojim funkciám (oproti zadaniu) môžeš zmeniť mená parametrov.


 1. Napíš funkciu permutuj(zoznam, permutacia), ktorá daný zoznam preusporiada podľa zadanej permutácie (ľubovoľná postupnosť čísel od 0 do n-1). Funkcia nič nevracia, ale zmení prvky vstupného parametra.

  def permutuj(zoznam, permutacia):
    ...
  

  Napríklad:

  >>> zoz = [11, 22, 33, 44]
  >>> permutuj(zoz, (2, 3, 0, 1))
  >>> zoz
    [33, 44, 11, 22]
  

 1. Napíš funkciu dve_prvocisla(vzdialenost, pocet), ktorá nájde najmenšie dve prvočísla, ktorých vzdialenosť (rozdiel) je zadaná hodnota vzdialenost a pritom medzi týmito dvoma prvočíslami je zadaný pocet prvočísel. Funkcia dvojice prvočísel hľadá len do 100000, pričom keď také nenájde, vráti None.

  def dve_prvocisla(vzdialenost, pocet):
    ...
    return None
  

  Napríklad:

  >>> dve_prvocisla(10, 3)
    (3, 13)
  >>> dve_prvocisla(10, 1)
    (19, 29)
  

  Snaž sa premyslieť prácu s prvočíslami, nakoľko testovač bude túto funkciu spúšťať viackrát s rôznymi parametrami.


 1. Daný viacriadkový reťazec v každom riadku obsahuje slová oddelené medzerou. Napíš funkciu uprav(text), ktorá s takýmto textom urobí nasledovnú úpravu: ak posledné slovo v riadku končí znakom '-', prenesie ho do ďalšieho riadku, kde ho prilepí (už bez '-') k prvému slovu v tomto riadku (všetky riadky sú neprázdne). Funkcia opäť vráti viacriadkový reťazec.

  def uprav(text):
    ...
    return ''
  

  Napríklad:

  >>> text = '''Stojí stojí mohy-
     la Na mohyle zlá chví-
     ľa na mohyle tŕnie chrastie
      a v tom tŕní chras-
      tí rastie rastie kvety rozví-
    ja'''
  >>> print(uprav(text))
    Stojí stojí
     mohyla Na mohyle zlá
     chvíľa na mohyle tŕnie chrastie
      a v tom tŕní
      chrastí rastie rastie kvety
    rozvíja
  

  Všimni si, že funkcia zachováva úvodné medzery v každom riadku.


 1. Napíš funkciu pocet_rovnakych(meno_suboru1, meno_suboru2):, ktorá zistí počet „skoro“ rovnakých riadkov v oboch textových súboroch. Každý súbor obsahuje riadky so slovami, ktoré sú oddelené aspoň jednou medzerou. Funkcia postupne porovnáva zodpovedajúce si riadky (prvý s prvým, druhý s druhým, …) a zisťuje, koľko z nich sú skoro rovnaké, teda obsahujú rovnaké slová, ale možno v inom poradí:

  def pocet_rovnakych(meno_suboru1, meno_suboru2):
    ...
    return 0
  

  Napríklad, ak dva súbory sú:

  Stojí stojí mohyla
  na mohyle zlá chvíľa
  
  Stojí STOJÍ mohyla
  zlá chvíľa na mohyle
  

  potom :

  >>> pocet_rovnakych('text1.txt', 'text2.txt')
    1
  

 1. Napíš funkciu nahanacka(postupnost, dlzka), ktorá odsimuluje naháňanie sa n hráčov na ploche. V parametri postupnost funkcia dostáva počiatočné súradnice (x, y) všetkých hráčov. Samotná naháňačka sa bude simulovať v krokoch. V každom kroku sa postupne každý hráč presunie o 1/10 vzdialenosti k svojmu nasledujúcemu hráčovi, pričom posledný hráč v postupnosti bude prenasledovať prvého. V každom kroku simulácie bude funkcia počítať súčet prejdených dráh všetkých hráčov. Ak je tento súčet menší ako zadaná dlzka, simulácia končí a funkcia vráti počet takto zrealizovaných krokov simulácie:

  def nahanacka(postupnost, dlzka):
    ...
    return 0
  

  Napríklad:

  >>> nahanacka(((10, 30), (50, 250), (350, 50)), 30)
    9
  >>> nahanacka(((10, 30), (50, 250), (350, 50), (300, 200)), 5)
    28
  

  V tejto úlohe nesmieš použiť tkinter ani turtle. Testovač bude akceptovať aj približný počet krokov simulácie.


 1. Napíš funkciu stvorce(d), ktorá vypočíta dĺžku všetkých nakreslených čiar takejto rekurzívnej krivky: rekurzívna krivka sa skladá zo štvorca so stranou d, v ktorom sa v každom vrchole štvorca nakreslí táto istá rekurzívna krivka, ale postupne s veľkosťami d*0.6, d*0.5, d*0.4, d*0.3. Rekurzia by pre d < 5 nemala kresliť nič (triviálny prípad).

  def stvorce(d):
    ...
    return 0
  

  Napríklad:

  >>> round(stvorce(10))
    84
  >>> round(stvorce(20))
    321
  

  Ani v tejto úlohe nesmieš použiť tkinter ani turtle. Testovač bude akceptovať aj približnú vypočítanú nakreslenú dĺžku.


 1. Napíš funkciu usporiadaj(zoznam), ktorá dostáva ako parameter dvojrozmerný zoznam. V tomto zozname môžu mať riadky rôznu dĺžku. Funkcia preusporiada riadky vstupného súboru podľa dĺžok riadkov tak, že na začiatku zoznamu budú najkratšie a na konci najdlhšie. Funkcia nič nevracia, len zmení hodnotu parametra zoznam.

  def usporiadaj(zoznam):
    ...
  

  Napríklad:

  >>> zoz = [[1, 2], [3], [4, 5, 6], [7]]
  >>> usporiadaj(zoz)
  >>> zoz
    [[3], [7], [1, 2], [4, 5, 6]]
  >>> zoz = [[9, 10], [7, 8], [5, 6], [3, 4], [1, 2]]
  >>> usporiadaj(zoz)
  >>> zoz
    [[9, 10], [7, 8], [5, 6], [3, 4], [1, 2]]
  

 1. Napíš funkciu ocisluj(tab), ktorá dostáva ako parameter dvojrozmernú tabuľku s riadkami rovnakej dĺžky. Funkcia prejde všetky prvky tabuľky po špirále a postupne ich očísluje hodnotami 0, 1 a 2. Číslovanie začne v ľavom dolnom prvku tabuľky (prvý prvok posledného riadku), pokračuje smerom nahor (kým sa dá), potom pokračuje smerom vpravo (kým sa dá), potom nadol a na záver vľavo. Takto to opakuje so stale zmenšujúcimi sa dĺžkami úsekov. Pri číslovaní teda strieda hodnoty 0 - 1 - 2.

  def ocisluj(tab):
    ...
  

  Napríklad:

  >>> t = [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]
  >>> ocisluj(t)
  >>> for riadok in tab:
      print(riadok)
    [2, 0, 1, 2]
    [1, 1, 2, 0]
    [0, 0, 2, 1]
  >>> tt = [[None] * 10]
  >>> ocisluj(tt)
  >>> tt
    [[0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0]]
  

Riešenie odovzdaj v súbore test.py (môžeš si ho stiahnuť z L.I.S.T.u), pričom prvé tri riadky súboru budú obsahovať:

# 1. priebezny test 2021
# student: Janko Hrasko
# datum: 8.11.2023

zrejme ako študenta uvedieš svoje meno.