1. Priebežný test z Programovania (1) v 2022 - variant C


Odovzdávaš len jeden skript test.py, v ktorom budú všetky tvoje riešenia úloh. V odovzdanom riešení nepoužívaj import a ani prvky Pythonu, ktoré sme sa neučili v prvých 13. prednáškach. Svojim funkciám (oproti zadaniu) môžeš zmeniť mená parametrov.


 1. Napíš funkciu vyrad(z1, z2), ktora dostáva dva zoznamy hodnôt nejakých typov. Funkcia v prvom zozname ponechá len tie prvky, ktoré sa nenachádzajú v druhom zozname. Funkcia nič nevracia ani nevypisuje, len modifikuje zoznam z1, v ktorom bude výsledný zoznam. Napriklad:

  >>> a = [1, 'a', 2, 3.1, 4, 'a']
  >>> vyrad(a, ['a', 'b'])
  >>> print(a)
    [1, 2, 3.1, 4]
  

 1. Napíš funkciu retazec(ret), ktorá dostane znakový reťazec ret`. V tomto reťazci sa môžu nachádzať písmená, čislice a aj znamienka operácií ``'+' a '*'. Funkcia bude interpretovať výraz v tomto reťazci takto: pôjde zľava doprava pričom

  • operácia '+' označuje zreťazenie dvoch reťazcov, napríklad 'a+bc' bude mať výsledok 'abc'

  • operácia '*' označuje viacnásobné zreťazenie a druhým operandom bude celé číslo, napríklad 'a+bc*3' bude mať výsledok 'abcabcabc'

  Funkcia vráti hodnotu takéhoto reťazcového výrazu. Napríklad:

  >>> retazec('xy*4+zzz')
    xyxyxyxyzzz
  

 1. Nájdi 5 najmenších za sebou idúcich prvočísel, ktoré všetky končia cifrou 9. Napríklad, ak by nám stačili len dve takéto prvočísla, výsledkom by boli čísla 139, 149. Výsledok pre 5 takýchto prvočísel priraď do premennej:

  za_sebou9 = [139, 149]
  

  Uvedom si, že dve prvočísla sú za sabou idúce, ak medzi nimi nie je žiadne ďalšie prvočíslo. Pre túto úlohu nemusíš odovzdávať program, stačí len priradiť 5 čísel do premennej za_sebou9.


 1. V textovom súbore sú slová v riadkoch oddelené aspoň jednou medzerou. V niektorých riadkoch sa môžu nejaké slová opakovať aj viackrát. Úlohou je zistiť, v ktorom riadku sa nejaké slovo opakuje najviackrát. Napíš funkciu zisti(meno_suboru), ktorá zistí najčastejšie opakujúce sa slovo v nejakom riadku. Ak je takých slov viac, funkcia vráti všetky také (vráti zoznam slov). Napríklad pre súbor:

  prvy druhy prvy treti
  druhy treti druhy prvy druhy
  treti prvy duhy
  

  funkcia vráti zoznam: ['druhy']


 1. Korytnačka by nakreslila tento strom so striedajúcimi sa farebnými bodkami:

  f = 'red green red blue'.split()
  def strom(d):
    t.fd(d)
    if d < 10:
      t.dot(10, f[0])
      f.append(f.pop(0))
    else:
      t.lt(30)
      strom(int(d * .5))
      t.rt(80)
      strom(int(d * .6))
      t.lt(50)
    t.fd(-d)
  

  Prepíš túto funkciu tak, aby nepotrebovala korytnačí modul turtle a namiesto vykreslenia stromu vypíše celkovú dĺžku cesty od koreňa k príslušnej farbe (ak by ku každej farbe vyštartovala húsenica od koreňa k farebnému listu, tak nás zaujíma celková dĺžka prejdených ciest).

  Napríklad pre volanie strom(22) by sa malo vypísať:

  red 79
  green 39
  blue 42
  

Riešenie odovzdaj v súbore test.py (môžeš si ho stiahnuť z L.I.S.T.u), pričom prvé tri riadky súboru budú obsahovať:

# 1C. priebezny test 2022
# student: Janko Hrasko
# datum: 8.11.2022

zrejme ako študenta uvedieš svoje meno.